Dz.U. 2008 nr 179 poz. 1106

Dziennik Ustaw Nr 179 — 9531 — Poz. 1106 Na podstawie art. 43 ust. 5c ustawy z dnia 21 ma ja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się wzór zgody przewozowej, stano wiący załącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: w z. T. Siemoniak 1106 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej2) ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 256 z 13.09.1991; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 3).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. Dziennik Ustaw Nr 179 — 9532 — Poz. 1106 Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2008 r. (poz. 1106) WZÓR

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2008-10-09
Data wydania: 2008-08-08
Data wejścia w życie: 2008-10-24
Data obowiązywania: 2008-10-24
Data uchylenia: 2011-10-14
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 179 poz. 1106