Dz.U. 2008 nr 179 poz. 1107

Dziennik Ustaw Nr 179 — 9533 — Poz. 1107 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodo wych nabytych w państwach członkowskich Unii Eu ropejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 39

4) zarządza się, co na stępuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyj nego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad od bywaniem stażu oraz oceny umiejętności nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach człon kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez wnioskodawcę, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnios kodawcę umiejętności, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Eu ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obsza rze Gospodarczym, a także sposób ustalania kosz tów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przepro wadzenie testu umiejętności — w toku postępowania w sprawie uznania kwalifika cji do wykonywania zawodów regulowanych w dzie dzinie geologii, zwanego dalej „postępowaniem”.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasa dach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) Biuletyn — Biuletyn Informacji Publicznej w rozu mieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2));

3) organ prowadzący postępowanie — ministra wła ściwego do spraw środowiska lub podmiot wska zany w trybie określonym w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.3));

4) zawód regulowany w dziedzinie geologii — kwali fikacje wymagane od osób wykonujących, dozo rujących i kierujących ustaloną kategorią prac geologicznych w poszczególnych zawodach regu lowanych w dziedzinie geologii, określoną w roz porządzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 19 czerw ca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kiero wania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865).

§3. Staż adaptacyjny odbywa się albo test umiejęt ności przeprowadza się dla danego zawodu regulowa nego w dziedzinie geologii; jeżeli wnioskodawca wno si o uznanie kwalifikacji zawodowych dla więcej niż jednego rodzaju zawodu regulowanego w dziedzinie geologii, staż adaptacyjny odbywa się albo test umie jętności prowadzi się osobno dla każdego zawodu.

§4.

1. Organ prowadzący postępowanie stwierdza konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przy stąpienia do testu umiejętności w postanowieniu wy danym w toku postępowania.

2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się zakres materiału, jaki będzie obejmował test umiejętności, albo długość stażu adaptacyjnego oraz ustala jego program.

3. Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wyboru między stażem adaptacyjnym a testem umiejętności i powia damia o tym organ prowadzący postępowanie.

§5. Organ prowadzący postępowanie upowszech nia w Biuletynie na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw środowiska informacje o wy maganiach kwalifikacyjnych dla poszczególnych za wodów regulowanych w dziedzinie geologii, wykazy literatury pomocnej przy uzupełnianiu wiedzy nie zbędnej dla spełnienia tych wymagań, przykłady te stów umiejętności, a także informacje o jednostkach, w których mogą być odbywane staże adaptacyjne.

§6. Staż adaptacyjny odbywa się i test umiejętno ści przeprowadza się w języku polskim. 1107 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 29 września 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394. Dziennik Ustaw Nr 179 — 9534 — Poz. 1107 Rozdział 2 Staż adaptacyjny

§7.

1. Staż adaptacyjny może być odbywany u przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.4)), w jednostkach organizacyjnych niebędących przed siębiorcami, których przedmiot działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych, a także w urzędach organów administracji geologicznej, zwanych dalej „jednostkami”.

2. Wnioskodawca w powiadomieniu, o którym mo wa w § 4 ust. 3, może wskazać jednostkę prowadzącą prace geologiczne, do których wykonywania niezbęd ne są kwalifikacje, o których uznanie występuje, goto wą do nawiązania z wnioskodawcą stosunku pracy albo zawarcia z wnioskodawcą umowy cywilnopraw nej, w celu odbycia przez niego stażu adaptacyjnego.

3. Wnioskodawca przedstawia organowi prowa dzącemu postępowanie oświadczenie jednostki, o któ rej mowa w ust. 2, o gotowości nawiązania przez nią stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej.

4. W dokumencie, o którym mowa w ust. 3, jed nostka określa:

1) rodzaj stosunku prawnego;

2) termin, w jakim nawiąże stosunek prawny;

3) okres, na jaki nawiąże stosunek prawny;

4) obowiązki, jakie powierzy wnioskodawcy;

5) koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adap tacyjnego.

§8.

1. Staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego, którym jest osoba po siadająca co najmniej kwalifikacje, o uznanie których występuje wnioskodawca.

2. Kierownik jednostki, w której odbywa się staż adaptacyjny, wyznacza i dokonuje zmiany opiekuna stażu adaptacyjnego.

3. Zmiana opiekuna stażu adaptacyjnego może nastąpić jedynie w przypadku:

1) braku możliwości dalszego pełnienia czynności nadzoru nad wnioskodawcą;

2) umotywowanego wniosku, złożonego przez wnios kodawcę nie później niż na trzy miesiące przed za kończeniem stażu adaptacyjnego;

3) umotywowanej prośby opiekuna stażu adaptacyj nego, złożonej nie później niż trzy miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

4. Opiekun sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego wnioskodawcy, w szczególności przez:

1) kontrolę realizacji programu stażu adaptacyjnego;

2) kontrolę obecności wnioskodawcy w okresie stażu adaptacyjnego;

3) gromadzenie informacji o przebiegu stażu adapta cyjnego.

5. Zmiana jednostki, w której jest odbywany staż, może nastąpić na umotywowany wniosek wniosko dawcy, skierowany do organu prowadzącego postę powanie jedynie w przypadku:

1) braku możliwości dalszego pełnienia czynności nadzoru nad wnioskodawcą;

2) umotywowanego wniosku, złożonego przez wnios kodawcę nie później niż na trzy miesiące przed za kończeniem stażu adaptacyjnego;

3) umotywowanej prośby kierownika jednostki, w któ rej odbywa się staż adaptacyjny, złożonej nie póź niej niż trzy miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

6. Do organu prowadzącego postępowanie, wnios kodawcy oraz jednostki, w której wnioskodawca za mierza kontynuować odbywanie stażu, stosuje się od powiednio przepisy § 4 ust. 1, § 7 i § 8 ust. 1—4.

7. Jednostka, w której wnioskodawca dotychczas odbywał staż, przekazuje jednostce, w której wniosko dawca zamierza kontynuować odbywanie stażu, pro gram stażu wraz z informacją o stopniu jego realizacji, sporządzoną przez dotychczasowego opiekuna stażu wraz z kierownikiem jednostki.

8. Kierownik jednostki, w której wnioskodawca za mierza kontynuować odbywanie stażu, niezwłocznie wyznacza nowego opiekuna stażu.

§9. Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z pro gramem stażu adaptacyjnego, ustalanym przez organ prowadzący postępowanie.

§10.

1. Program stażu adaptacyjnego ustala się z uwzględnieniem:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskodawcy;

3) różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulo wanego w dziedzinie geologii w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy, w tym doty czących niezbędnej do wykonywania danego za wodu regulowanego w dziedzinie geologii znajo mości prawa polskiego.

2. Program stażu adaptacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 2, jest ustalany dla każdego wnioskodawcy indywidualnie, po szczegółowej analizie kwalifikacji wynikających z materiału dowodowego zgromadzone go w toku postępowania w sprawie uznania kwalifika cji oraz w oparciu o zakres wiedzy, jaki jest niezbędny dla spełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych dla zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.

3. Wyliczenie kosztów związanych z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego jest doko nywane w jednostce, w której staż adaptacyjny ma się odbywać, na podstawie szacunkowych wydatków, ustalonych z uwzględnieniem programu i czasu trwa ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 i Nr 171, poz. 1056. Dziennik Ustaw Nr 179 — 9535 — Poz. 1107 nia stażu adaptacyjnego, wynagrodzenia opiekuna stażu adaptacyjnego oraz wydatków organizacyjno -technicznych związanych ze stażem adaptacyjnym.

4. Wnioskodawca ponosi koszty, o których mowa w ust. 3, jednorazowo albo w równych ratach mie sięcznych, płatnych z góry do 10 dnia każdego miesią ca, za dany okres rozliczeniowy, na wskazany przez jej kierownika rachunek bankowy jednostki, w której od bywa się staż adaptacyjny.

5. W przypadku odbywania stażu w ramach sto sunku pracy albo na podstawie odpłatnej umowy cy wilnoprawnej opłata z tytułu odbywania przez wnios kodawcę stażu adaptacyjnego może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącona z jego wynagrodzenia.

6. Na odpowiednio umotywowany wniosek nastę puje zwrot wniesionej opłaty z tytułu odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

7. Rozpatrzenia zasadności wniosku dokonuje kie rownik jednostki, w której odbywa się staż adaptacyj ny, kierując się zasadami określonymi w rozporządze niu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobec ności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 oraz z 2007 r. Nr 227, poz. 1678).

8. Zwrot wniesionej opłaty następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. § 1

1.

1. W uzasadnionych przypadkach, w tym w przypadku niezaliczenia stażu adaptacyjnego, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o niezaliczeniu stażu adaptacyjnego, organ prowadzą cy postępowanie może przedłużyć staż adaptacyjny na czas określony nieprzekraczający z odbytym już stażem 3 lat.

2. Do przedłużonego stażu adaptacyjnego przepi sy § 7—10 stosuje się odpowiednio.

3. Organ prowadzący postępowanie przedłuża lub odmawia przedłużenia stażu adaptacyjnego, po zapo znaniu się z opinią o dotychczasowym jego przebie gu, sporządzoną przez kierownika jednostki, w której odbywa się staż adaptacyjny. § 1

2.

1. Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego zapewnia kierownik jednostki, w której odbywa się staż.

2. Opiekun stażu adaptacyjnego informuje kierow nika jednostki o realizacji przez wnioskodawcę zadań wynikających z programu stażu adaptacyjnego. § 1

3.

1. Oceny stażu adaptacyjnego dokonują wspólnie opiekun stażu i kierownik jednostki, w której odbył się staż adaptacyjny, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu.

2. Przy dokonywaniu oceny stażu adaptacyjnego uwzględnia się poprawność merytoryczną wykonania powierzonych obowiązków, w szczególności w zakre sie dozoru prac geologicznych, sporządzania projek tów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych.

3. Oceny stażu adaptacyjnego dokonuje się w for mie opinii jednostki, w której odbywał się staż adapta cyjny, i potwierdza się ją podpisami kierownika jed nostki i opiekuna stażu adaptacyjnego.

4. Ocena stażu adaptacyjnego powinna zawierać uzasadnione stwierdzenie o przysposobieniu lub nie przysposobieniu do samodzielnego wykonywania za wodu regulowanego w dziedzinie geologii. § 1

4. Kierownik jednostki, w której staż odbywał się, przekazuje ocenę stażu adaptacyjnego wniosko dawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie 7 dni od jej sporządzenia. Rozdział 3 Test umiejętności § 1

5. Test umiejętności przeprowadza Główna Geologiczna Komisja Egzaminacyjna, o której mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 2 pkt 4, zwana dalej „komisją egzaminacyjną”, w zespołach egzami nacyjnych w składach trzyosobowych. § 1

6. O terminie, miejscu przeprowadzenia, szcze gółowym zakresie testu umiejętności oraz wysokości i sposobie wniesienia opłaty za przeprowadzenie te stu umiejętności zawiadamia się wnioskodawcę co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem prze prowadzenia testu umiejętności. § 1

7.

1. Koszty związane z przeprowadzeniem te stu umiejętności ustala minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż 30 dni przed dniem prze prowadzenia testu, na podstawie rzeczywistych wy datków ponoszonych przez organ z tytułu przeprowa dzania testu umiejętności, z uwzględnieniem wydat ków związanych z wynagrodzeniem członków zespołu egzaminacyjnego oraz wydatków organizacyjno-tech nicznych testu.

2. Koszty związane z przeprowadzeniem testu umiejętności wnioskodawca wnosi na rachunek ban kowy lub w kasie urzędu obsługującego ministra wła ściwego do spraw środowiska, przy którym działa ko misja egzaminacyjna, po otrzymaniu zawiadomienia o terminie egzaminu, o którym mowa w § 16.

3. Przystępując do testu umiejętności, wniosko dawca okazuje dokument potwierdzający poniesienie kosztów związanych z przeprowadzeniem testu umie jętności oraz dokument potwierdzający tożsamość.

4. Brak dokonania wpłaty za przeprowadzenie te stu umiejętności powoduje niedopuszczenie wniosko dawcy do odbycia testu umiejętności. § 1

8.

1. Test umiejętności opracowuje komisja egzaminacyjna z uwzględnieniem:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskodawcy;

3) różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulo wanego w dziedzinie geologii w Rzeczypospolitej Polskiej i państwie wnioskodawcy, w tym dotyczą cych niezbędnej do wykonywania danego zawodu regulowanego w dziedzinie geologii znajomości prawa polskiego.

2. Test umiejętności składa się z dwóch etapów: pisemnego, przeprowadzonego w formie testu, oraz ustnego. Dziennik Ustaw Nr 179 — 9536 — Poz. 1107

3. Część pisemna testu umiejętności składa się z co najmniej sześćdziesięciu pytań, umożliwiających sprawdzenie wiedzy w zakresie wynikającym z różni cy w programie kształcenia i szkoleń odbytych przez wnioskodawcę, w tym znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa geologicznego i górniczego, pra wa wodnego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska — w stopniu niezbędnym do wykonywa nia danego zawodu regulowanego w dziedzinie geo logii, a także wykazanie umiejętności zastosowania wiedzy zawodowej.

4. Etap pisemny testu umiejętności trwa nie dłużej niż 120 minut.

5. Do etapu ustnego dopuszcza się osoby, które w etapie pisemnym odpowiedziały poprawnie na co najmniej 75 % pytań.

6. Zakres przedmiotowy części ustnej testu umie jętności dostosowuje się — indywidualnie dla każde go wnioskodawcy — do danego zawodu regulowane go w dziedzinie geologii, w którym ma nastąpić uzna nie kwalifikacji.

7. Etap ustny obejmuje trzy pytania sprawdzające znajomość przepisów prawa geologicznego i górni czego, prawa ochrony środowiska i — w zależności od określonej kategorii prac geologicznych — prawa wodnego lub prawa budowlanego, a także sprawdze nie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy zawodowej; etap ustny trwa nie dłużej niż 45 minut. Zaliczenie etapu ustnego następuje po udzieleniu pra widłowych opisowych odpowiedzi na co najmniej dwa pytania.

8. Wynik testu umiejętności określa się jako „po zytywny” w przypadku zaliczenia obu etapów testu umiejętności albo „negatywny” w przypadku niezali czenia jednego etapu.

9. Z przeprowadzonego testu umiejętności sporzą dza się protokół, w którym podaje się imiona i nazwis ka członków komisji egzaminacyjnej nadzorujących przebieg testu umiejętności, czas rozpoczęcia i zakoń czenia testu umiejętności oraz ważniejsze okoliczno ści, jakie nastąpiły w jego trakcie; do protokołu dołą cza się pytania testowe, listę osób przystępujących do testu umiejętności oraz końcowe wyniki. § 1

9. Wynik przeprowadzonego testu umiejętności przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje wnioskodawcy oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie 3 dni od dnia ustalenia wyniku.

§20.

1. Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik testu umiejętności, może ponownie przystąpić do testu umiejętności nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym przeprowadzono test umiejętności.

2. Do powtórnego przystąpienia do testu umiejęt ności przepisy § 15—19 stosuje się odpowiednio. § 2

1.

1. Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu umiejętności.

2. W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejęt ności koszty związane z przeprowadzeniem testu umiejętności nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Ponowne przystąpienie do testu umiejętności wymaga złożenia nowego wniosku, chyba że nieprzy stąpienie do testu umiejętności nastąpiło z uzasadnio nej przyczyny.

4. W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejęt ności lub do jego etapu ustnego z uzasadnionej przy czyny, przepis § 18 stosuje się odpowiednio.

5. Na odpowiednio umotywowany wniosek nastę puje zwrot wniesionej opłaty z tytułu przeprowadze nia testu umiejętności.

6. Rozpatrzenia zasadności wniosku dokonuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, kierując się zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w spra wie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

7. Zwrot wniesionej opłaty następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Rozdział 4 Przepisy przejściowe i końcowe § 2

2. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i niezakończonych stosuje się przepisy dotychczasowego rozporządzenia. § 2

3. Traci moc rozporządzenie Ministra Ârodowiska z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie stażu adaptacyjne go i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii (Dz. U. Nr 216, poz. 1611). § 2

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: M. Nowicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-10-09
Data wydania: 2008-09-29
Data wejścia w życie: 2008-10-24
Data obowiązywania: 2008-10-24
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 179 poz. 1107