Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1108

Dziennik Ustaw Nr 180 — 9538 — Poz. 1108 Art.

1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.1)) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art.

2.

1. Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących w szczegól ności:

1) promocji zdrowia psychicznego i zapo biegania zaburzeniom psychicznym,

2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i po wszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy nie zbędnych do życia w środowisku ro dzinnym i społecznym,

3) kształtowania wobec osób z zaburzenia mi psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciw działania ich dyskryminacji.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są reali zowane przez działania określone w Naro dowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

3. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określa w szczególności:

1) okres jego obowiązywania,

2) diagnozę sytuacji i zagrożeń dla zdrowia psychicznego, w tym zróżnicowań re gionalnych,

3) cele główne i cele szczegółowe,

4) podmioty biorące udział w jego realiza cji,

5) sposób realizacji zadań,

6) niezbędne działania legislacyjne, w szczególności mające na celu zapew nienie przestrzegania praw osób z zabu rzeniami psychicznymi.

4. Prowadzenie działań określonych w Naro dowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego należy do:

1) zadań własnych samorządów woje wództw, powiatów i gmin,

2) zadań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ministrów właściwych ze względu na charakter działań określonych w pro gramie.

5. Wskazane w ust. 4 pkt 1 działania polega ją w szczególności na:

1) promowaniu zdrowia psychicznego i za pobieganiu zaburzeniom psychicznym,

2) zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegro wanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym, ro dzinnym i zawodowym.

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozpo rządzenia, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, uwzględniając za gadnienia, o których mowa w ust. 3, oraz biorąc pod uwagę konieczność ochrony praw osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 września każdego roku, infor mację o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdro wia Psychicznego w roku poprzednim.

8. Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do dnia 31 października, informację o realiza cji Narodowego Programu Ochrony Zdro wia Psychicznego w roku poprzednim.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 1108 USTAWA z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766 i Nr 121, poz. 831.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2008-10-10
Data wydania: 2008-07-23
Data wejścia w życie: 2009-01-01
Data obowiązywania: 2009-01-01
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z wyj. art. 2
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1108