Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1113

Dziennik Ustaw Nr 180 — 9554 — Poz. 1113 Art.

1. W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zasta wie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 1 otrzymuje brzmienie: „Przepisy ogólne”;

2) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Ustawa reguluje ustanawianie, przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego, przed miot tego zastawu, prawa i obowiązki zastaw cy i zastawnika, zbieg zastawu rejestrowego z innym ograniczonym prawem rzeczowym, zaspakajanie zastawnika oraz prowadzenie re jestru zastawów.”;

3) po art. 1 dodaje się oznaczenie i tytuł rozdziału 1a w brzmieniu: „Rozdział 1a Ustanowienie zastawu rejestrowego”;

4) w art. 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Do ustanowienia zastawu rejestrowego są wymagane umowa o ustanowienie tego za stawu (umowa zastawnicza) między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmio tem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (za stawnikiem) oraz wpis do rejestru zasta wów.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Do ustanowienia zastawu rejestrowego za bezpieczającego wierzytelności z tytułu dłużnych papierów wartościowych emito wanych w serii, zamiast umowy, o której mowa w ust. 1, jest wymagana umowa za stawnicza między zastawcą i administrato rem zastawu, o którym mowa w art. 4 ust. 4.”;

5) w art. 3: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Umowa zastawnicza powinna być pod rygo rem nieważności zawarta na piśmie. Do umów o ustanowienie zastawu rejestrowe go na wierzytelnościach i prawach nie sto suje się przepisów o formie pisemnej szcze gólnej określonej w odrębnych przepi sach.”, b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) wierzytelność zabezpieczoną zastawem — przez oznaczenie stosunku prawnego, z które go ta wierzytelność wynika lub może wynikać, oraz najwyższej sumy zabezpieczenia.”, c) uchyla się ust. 3;

6) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art.

4.

1. W razie zabezpieczenia:

1) wierzytelności przysługującej dwóm lub więcej wierzycielom,

2) dwóch lub więcej wierzytelności wy nikających z umów,

3) wierzytelności objętej układem w po stępowaniu upadłościowym lub na prawczym — jeden z wierzycieli wskazany w umo wie zawartej z pozostałymi wierzyciela mi lub w układzie, może być upoważ niony do zabezpieczenia zastawem re jestrowym wierzytelności przysługują cych pozostałym wierzycielom i do wy konywania we własnym imieniu, ale na ich rachunek, praw i obowiązków za stawnika wynikających z umowy za stawniczej i przepisów prawa (admini strator zastawu).

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku przeniesienia części wie rzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym na inną osobę.

3. Zastaw rejestrowy zabezpieczający wie rzytelności z tytułu dłużnych papierów wartościowych emitowanych w serii może być ustanowiony na rzecz wszyst kich wierzycieli bez imiennego ich wskazania.

4. W przypadku zastawu, o którym mowa w ust. 3, obowiązkowe jest ustanowie nie administratora zastawu, na podsta wie umowy między emitentem i admi nistratorem zastawu. Administrator za stawu nie musi być wierzycielem z tytu łu dłużnych papierów wartościowych emitowanych w serii.”; 1113 USTAWA z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej i ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766. Dziennik Ustaw Nr 180 — 9555 — Poz. 1113

7) art. 6 otrzymuje brzmienie: „Art.

6. Zastaw rejestrowy może zabezpieczać dwie lub więcej wierzytelności wynikające z umów przysługujących jednemu wierzy cielowi. Wierzytelności te określa umowa zastawnicza.”;

8) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: „Art. 6a. Zastaw rejestrowy zabezpiecza odsetki, roszczenia uboczne wskazane przez stro ny w umowie zastawniczej oraz koszty zaspokojenia zastawnika mieszczące się w sumie wymienionej we wpisie zasta wu.”;

9) w art. 7: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa ma jątkowe, z wyjątkiem:

1) praw mogących być przedmiotem hipo teki,

2) wierzytelności na których ustanowiono hipotekę,

3) statków morskich oraz statków w budo wie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zastaw rejestrowy może być ustanowiony także wówczas, gdy zastawca nabędzie przedmiot zastawu w przyszłości. Obciąże nie zastawem rejestrowym takiego przed miotu zastawu staje się skuteczne z chwilą jego nabycia przez zastawcę.”;

10) w art. 9: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli rzecz ruchoma obciążona zastawem rejestrowym stała się częścią składową nie ruchomości, zastaw rejestrowy wygasa. Je żeli rzecz ruchoma wchodząca w skład zbio ru rzeczy ruchomych, obciążona zastawem rejestrowym, stała się częścią składową nie ruchomości, zastaw rejestrowy wygasa w stosunku do tej rzeczy.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do składników statku w budowie obciążo nych zastawem rejestrowym po wpisaniu statku w budowie do rejestru okrętowego.”; 1

1) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art.

10.

1. Jeżeli umowa zastawnicza nie stanowi inaczej, zastaw rejestrowy obejmuje rzeczy, prawa lub składniki zbioru rze czy lub praw, które weszły w miejsce pierwotnego przedmiotu zastawu jako ich surogat, chyba że zmiana przed miotu zastawu rejestrowego powodu je pokrzywdzenie zastawnika. Zmie niony przedmiot zastawu rejestrowe go ujawnia się w rejestrze zastawów na wniosek zastawcy lub zastawnika.

2. Jeżeli umowa zastawnicza nie stanowi inaczej, zastaw rejestrowy obejmuje przysługujące zastawcy roszczenia o odszkodowanie z tytułu utraty, znisz czenia, uszkodzenia lub obniżenia war tości przedmiotu zastawu rejestrowe go.”; 1

2) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W razie zbycia lub obciążenia przedmiotu za stawu rejestrowego wbrew zastrzeżeniu, o któ rym mowa w ust. 1, zastawnik może żądać na tychmiastowego zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej tym zastawem.”; 1

3) art. 17 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

7.

1. Przeniesienie zastawu rejestrowego może być dokonane tylko wraz z prze niesieniem wierzytelności zabezpie czonej tym zastawem. Przeniesienie zastawu rejestrowego jest skuteczne od daty wpisu nabywcy do rejestru za stawów.

2. Przeniesienie zastawu rejestrowego przysługującego administratorowi za stawu jest skuteczne od chwili wpisu do rejestru zastawów nowego zastaw nika upoważnionego do pełnienia funkcji administratora zastawu zgod nie z art. 4 ust. 1.”; 1

4) art. 18 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

8.

1. Wygaśnięcie wierzytelności zabezpie czonej zastawem rejestrowym powo duje wygaśnięcie zastawu, z zastrzeże niem ust. 2.

2. Zastaw rejestrowy nie wygasa, jeżeli umowa zastawnicza tak stanowi i okreś la co najmniej:

1) stosunek prawny, z którego wynika lub może wynikać nowa wierzytel ność,

2) termin, w którym powinien powstać nowy stosunek prawny, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy od dnia wygaś nięcia wierzytelności zabezpieczonej zastawem,

3) najwyższą sumę zabezpieczenia dla nowej wierzytelności, przy czym su ma ta nie może być wyższa od ujaw nionej w rejestrze.

3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie powstanie stosunek prawny, z którego wynika nowa wie rzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym, zastaw rejestrowy wyga sa z upływem tego terminu, a zastaw nik ma obowiązek niezwłocznego do konania czynności niezbędnych do zło żenia wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów. Dziennik Ustaw Nr 180 — 9556 — Poz. 1113

4. W przypadku określonym w ust. 3, wniosek o wykreślenie zastawu może złożyć zastawnik lub zastawca, który dołącza do wniosku pisemne oświad czenie zastawnika o wyrażeniu zgody na wykreślenie zastawu.”; 1

5) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: „Art. 18a. Zastaw rejestrowy wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru zastawów po upływie dwudziestu lat od chwili wpisu, chyba że strony postanowią o utrzyma niu zastawu na czas dalszy, nie dłuższy niż dziesięć lat, i do rejestru zastawów zostanie złożona zmiana umowy za stawniczej. Sąd dokonuje wykreślenia z urzędu.”; 1

6) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

9.

1. W przypadku wygaśnięcia zastawu re jestrowego podlega on wykreśleniu z rejestru zastawów.

2. Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów powoduje wygaś nięcie zastawu, o ile zastaw nie wygasł wcześniej.

3. Zastaw rejestrowy podlega wykreśle niu z rejestru zastawów na wniosek:

1) zastawnika,

2) zastawcy, który dołącza do wniosku pisemne oświadczenie zastawnika o wygaśnięciu wierzytelności zabez pieczonej zastawem rejestrowym lub zrzeczeniu się tego zabezpiecze nia albo prawomocny wyrok sądu ustalający wygaśnięcie zastawu re jestrowego,

3) osoby, która nabyła przedmiot za stawu rejestrowego i która dołączy ła do wniosku: a) oświadczenie zastawnika o wyra żeniu zgody na wykreślenie za stawu rejestrowego z rejestru za stawów albo b) zaświadczenie komornika lub in nego organu egzekucyjnego o nabyciu przedmiotu zastawu rejestrowego w postępowaniu egzekucyjnym, albo c) zaświadczenie sędziego komisa rza o nabyciu przedmiotu zasta wu rejestrowego w postępowa niu upadłościowym, albo d) prawomocne orzeczenie stwier dzające nieistnienie zastawu reje strowego lub wskazała jego oznaczenie, gdy nie była stroną w sprawie.”; 1

7) art. 20 otrzymuje brzmienie: „Art.

20. Wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym podlega zaspokojeniu z przedmiotu tego zastawu z pierwszeń stwem przed innymi wierzytelnościami, chyba że przepis szczególny stanowi ina czej.”; 1

8) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: „Art. 21a. Od chwili zajęcia przedmiotu zastawu rejestrowego przez komornika lub inny organ egzekucyjny zastawnik nie może podejmować czynności mających na ce lu zaspokojenie na podstawie przepi sów art. 22—27.”; 1

9) w art. 22: a) w ust. 1: — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) przedmiotem zastawu rejestrowego są rzeczy, wierzytelności i prawa lub zbiory rzeczy lub praw stanowiące całość gospodarczą, a strony w umowie za stawniczej ściśle oznaczyły wartość przedmiotu zastawu albo określiły spo sób ustalenia jego wartości dla zaspoko jenia zastawnika,”, — po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) przedmiotem zastawu rejestrowego jest wierzytelność z rachunku bankowego.”, b) w ust. 2: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) złożenia przez zastawnika oświadczenia na piśmie o przejęciu tego przedmiotu na własność — w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 i 3,”, — po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) pobrania przez zastawnika prowadzące go rachunek bankowy środków znajdują cych się na tym rachunku — w przypad ku określonym w ust. 1 pkt 4.”;

20) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, miejsce, warunki, sposób i koszty przeprowadzenia sprzedaży, o której mowa w ust. 1, mając na uwadze rodzaj przed miotu zastawu rejestrowego, interesy zastaw nika i zastawcy oraz bezpieczeństwo obrotu.”; 2

1) w art. 25 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmie niu: „

4. Jeżeli przedmiotem zastawu rejestrowego jest zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, a wierzytelność zabezpie czona stała się wymagalna, zastawnik może w pisemnym zawiadomieniu żądać od zastaw cy zabezpieczenia roszczeń przez przeprowa dzenie spisu z natury składników majątkowych przedmiotu zastawu rejestrowego, w sposób określony przez strony umowy zastawniczej.

5. Od chwili zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 4, zastawca nie może bez zgody za stawnika rozporządzać przedmiotem zastawu ani jego składnikami majątkowymi.”; Dziennik Ustaw Nr 180 — 9557 — Poz. 1113 2

2) art. 27 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

7.

1. Jeżeli zastaw rejestrowy ustanowiono na zbiorze rzeczy lub praw, stanowią cym całość gospodarczą, a umowa za stawnicza dopuszcza zaspokojenie za stawnika z dochodów przedsiębior stwa zastawcy, przedsiębiorstwo to może być przejęte w zarząd. W umo wie zastawniczej należy określić wy mogi, jakie powinien spełniać zarząd ca takiego przedsiębiorstwa. Zarząd może być również wykonywany przez zastawnika.

2. Jeżeli umowa zastawnicza nie stanowi inaczej, do zarządu nad przedsiębior stwem zastawcy stosuje się odpo wiednio przepisy Kodeksu postępowa nia cywilnego o egzekucji przez zarząd przymusowy, przy czym zastawnik jest odpowiedzialny solidarnie z zarządcą za szkody wyrządzone zastawcy przez zarządcę.

3. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1, może być na żądanie zastaw nika wydzierżawione w celu zaspoko jenia jego wierzytelności z czynszu, je żeli umowa zastawnicza tak stanowi. W umowie zastawniczej można za strzec, że do zawarcia umowy dzierża wy jest potrzebna zgoda zastawnika. Jeżeli na podstawie umowy zastawni czej do zawarcia umowy dzierżawy upoważniony jest zastawnik, przed za warciem umowy dzierżawy powinien on udostępnić zastawcy projekt umo wy dzierżawy. Zastawnik jest odpowie dzialny solidarnie z dzierżawcą za szkody wyrządzone zastawcy przez dzierżawcę.”; 2

3) uchyla się art. 28; 2

4) uchyla się rozdział 7; 2

5) w art. 36: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W sprawach o wpis do rejestru zastawów według przepisów ustawy jurysdykcja kra jowa jest wyłączna.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Rejestr zastawów prowadzą sądy rejonowe (sądy gospodarcze).”; 2

6) w art. 39: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Sąd dokonuje wpisu do rejestru zastawów na wniosek zastawnika lub zastawcy, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Do wniosku należy dołączyć umo wę zastawniczą albo umowę, z której wyni ka nabycie przedmiotu zastawu wraz z za stawem rejestrowym, albo nabycie udziału we współwłasności przedmiotu zastawu, albo nabycie wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub jej części lub in ny dokument stanowiący podstawę wpi su.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Wnioski składane drogą elektroniczną po winny być opatrzone bezpiecznym podpi sem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfi katu. W aktach przechowuje się wydruk tych wniosków i załączniki dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpi sały.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory urzędowych formula rzy, odpowiadających wymaganiom przewi dzianym dla pism procesowych oraz zawie rających niezbędne pouczenia dla stron co do sposobu ich wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania wniosku do tych wymagań.”, d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie interne towej Ministerstwa Sprawiedliwości.”; 2

7) w art. 40: a) w ust. 1: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) imię i nazwisko (nazwę), właściwy po wszechny numer identyfikacyjny oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres zastawcy, zastawnika oraz dłużnika nie będącego zastawcą; w przypadku gdy za stawca, zastawnik lub dłużnik posiada miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wpisuje się ponadto adres dla doręczeń w Polsce,”, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) oznaczenie najwyższej sumy zabezpie czenia i waluty, w której jest wyrażona,”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedy nie treść i formę wniosku oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu w zakresie danych podlegających wpisowi. Sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli treść dokumentów stanowiących jego podstawę oczywiście na rusza prawo.”; 2

8) w art. 41: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wpis do rejestru zastawów polega na wpro wadzeniu do rejestru danych zawartych w postanowieniu sądu niezwłocznie po jego wydaniu. Jednak wykreślenie zastawu reje strowego następuje po uprawomocnieniu się postanowienia, chyba że wniosek o wy kreślenie złożył zastawnik.”, Dziennik Ustaw Nr 180 — 9558 — Poz. 1113 b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. W przypadku określonym w art. 18 ust. 2 lub w razie złożenia umowy ustanawiającej administratora zastawu lub innych umów i dokumentów niezwiązanych ze zmianą danych w rejestrze — sąd rejestrowy na podstawie postanowienia załącza umowy i dokumenty do właściwych akt. 2b. Postanowienie w przedmiocie wpisu sąd doręcza na adres zamieszkania (siedziby) lub adres dla doręczeń ujawniony w reje strze. O zmianie adresu należy zawiadomić sąd. W razie braku powiadomienia sądu o zmianie adresu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2, doręczenie dokonane w spo sób określony w zdaniu pierwszym uważa się za skuteczne, o czym sąd poucza przy pierwszym doręczeniu.”; 2

9) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu: „Art. 41a. W razie dokonania wpisu zastawu reje strowego na cywilnym statku powietrz nym lub prawach własności przemysło wej, sąd niezwłocznie przesyła do orga nu prowadzącego rejestr cywilnych statków powietrznych lub organu pro wadzącego rejestr danego prawa włas ności przemysłowej odpis postanowie nia o wpisie zastawu rejestrowego wraz z nadanym numerem pozycji rejestru zastawów, celem ujawnienia tego zasta wu we właściwym rejestrze.”; 30) w art. 42: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Centralna informacja o zastawach rejestro wych może również udzielać informacji, wydawać odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów drogą elektroniczną.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Odpisy i zaświadczenia wydane w formie papierowej przez centralną informację o za stawach rejestrowych mają moc dokumen tów urzędowych wydawanych przez sąd.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Skarb Państwa, państwowe jednostki orga nizacyjne, jednostki samorządu terytorial nego oraz związki międzygminne i związki powiatów, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, nie ponoszą opłat, o których mowa w ust. 4.”; 3

1) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu: „Art. 43a. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki or ganizacyjno-techniczne dotyczące for my wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących re jestr zastawów i do centralnej informa cji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpi sów, zaświadczeń i informacji doręcza nych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację, kieru jąc się potrzebą ułatwienia i upo wszechnienia dostępu do rejestru za stawów.”. Art.

2. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Pra wo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 67 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Ustanowienie zastawu rejestrowego na paten cie jest skuteczne z chwilą wpisu do rejestru zastawów i podlega ujawnieniu w rejestrze pa tentowym.”;

2) w art. 162 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prawo ochronne na znak towarowy jest zby walne i podlega dziedziczeniu. Przepisy art. 67 ust. 2—4 stosuje się odpowiednio.”. Art.

3. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.4)) w art. 38 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, okoliczność podlega jąca wpisowi do rejestru statków jest skutecz na wobec osób trzecich, gdy została wpisana do rejestru.”;

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Zastaw rejestrowy na statkach powietrznych jest skuteczny z chwilą wpisu do rejestru za stawów i podlega ujawnieniu w rejestrze stat ków.”. Art.

4.

1. W postępowaniu o wpis do rejestru za stawów wszczętym przed dniem wejścia w życie ni niejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej usta wy będą stanowić podstawę wpisu do rejestru zasta wów wraz z wnioskiem złożonym po dniu jej wejścia w życie, po dostosowaniu do przepisów niniejszej ustawy. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901 i Nr 177, poz. 1095.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-10-10
Data wydania: 2008-09-05
Data wejścia w życie: 2009-01-11
Data obowiązywania: 2009-01-11
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1113