Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1125

Dziennik Ustaw Nr 182 — 9687 — Poz. 1125 Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodo wych nabytych w państwach członkowskich Unii Eu ropejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 39

4) zarządza się, co na stępuje:

§1. Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny umie jętności wykazanych przez obywateli państw człon kowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumie nia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Euro pejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podat kowego, zwanych dalej „wnioskodawcami”, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności.

§2.

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 mar ca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodo wych nabytych w państwach członkowskich Unii Eu ropejskiej, organ prowadzący postępowanie w spra wie uznania kwalifikacji, zwany dalej „właściwym or ganem”, ustala, w drodze postanowienia, zakres te matyczny testu umiejętności.

2. Zakres tematyczny testu umiejętności jest usta lany indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, z uwzględnieniem różnic pomiędzy kwalifikacjami wnioskodawcy a wymaganymi do wykonywania za wodu doradcy podatkowego, określonymi w przepi sach ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podat kowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112).

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, dorę cza się wnioskodawcy oraz Państwowej Komisji Egza minacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, zwa nej dalej „Komisją Egzaminacyjną”.

4. Wraz z postanowieniem, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawcy doręcza się informacje o konieczności wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 3, oraz wskazuje adres siedziby Komisji Egzaminacyjnej.

§3. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, występuje z wnioskiem do Komisji Egzaminacyjnej o przeprowadzenie testu umiejętności.

§4.

1. Test umiejętności jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną, na warunkach, w spo sób i w trybie określonym w rozporządzeniu, w termi nach egzaminów na doradcę podatkowego wyznacza nych przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyj nej, z tym że nie rzadziej niż dwa razy w roku kalenda rzowym.

2. Jeżeli wnioskodawca wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w § 3, później niż na 30 dni przed ter minem określonym w ust. 1, przystępuje do testu w następnym wyznaczonym terminie.

3. O terminie oraz miejscu przeprowadzenia testu umiejętności Komisja Egzaminacyjna powiadamia wnioskodawcę nie później niż na 21 dni przed wyzna czonym terminem testu umiejętności.

§5.

1. Test umiejętności przeprowadza się w wy dzielonej sali, w warunkach umożliwiających osobom przystępującym do testu samodzielną pracę.

2. Przed wejściem na salę egzaminacyjną osoba przystępująca do testu umiejętności jest obowiązana okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.

3. Prace pisemne są oznaczane kodem.

4. Przewodniczący składu egzaminacyjnego może wykluczyć z testu umiejętności osobę, która w trakcie tego testu korzystała z cudzej pomocy, posługiwała się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi, po magała pozostałym jego uczestnikom lub w inny spo sób zakłócała przebieg testu.

5. Wykluczenie z udziału w teście umiejętności jest równoznaczne z jego niezaliczeniem.

6. Podczas testu umiejętności osoba przystępują ca do tego testu może opuścić salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody przewodniczącego składu egzamina cyjnego. Przed opuszczeniem sali osoba przystępują ca do testu przekazuje pracę sekretarzowi składu eg zaminacyjnego.

§6.

1. Test umiejętności jest przeprowadzany w ję zyku polskim.

2. Test umiejętności składa się z części pisemnej i ustnej.

3. Osoba, która nie zaliczy testu umiejętności, mo że go powtarzać. Termin ponownego przystąpienia do testu umiejętności może być wyznaczony nie wcześ niej niż po upływie 3 miesięcy od dnia testu, którego wynik był negatywny. 1125 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Dziennik Ustaw Nr 182 — 9688 — Poz. 1125

§7.

1. Część pisemna testu umiejętności polega na:

1) rozwiązaniu testu;

2) rozwiązaniu zadania będącego sporządzeniem wy stąpienia w imieniu klienta do organu podatkowe go lub sądu.

2. Liczbę pytań w teście, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako iloczyn liczby 10 i liczby dziedzin objętych zakresem tematycznym testu umiejętności określonym w postanowieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

3. Czas trwania testu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest równy liczbie minut odpowiadającej liczbie pytań w teście.

4. Rozwiązanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, trwa 180 minut.

5. Rozwiązując zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, osoba przystępująca do testu może korzystać z publikacji zawierających wyłącznie akty normatywne.

§8.

1. Każde pytanie w teście, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, jest oceniane w następujący sposób:

1) odpowiedź prawidłowa — dwa punkty;

2) odpowiedź nieprawidłowa — minus jeden punkt;

3) brak odpowiedzi — zero punktów.

2. Rozwiązanie zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, jest oceniane w skali od 0 do 20 punktów.

3. Warunkiem zaliczenia części pisemnej testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej:

1) 80 % maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, oraz

2) 10 punktów za rozwiązanie zadania, o którym mo wa w § 7 ust. 1 pkt 2.

§9.

1. Część ustna testu umiejętności jest przepro wadzana bezpośrednio po zakończeniu części pisem nej tego testu.

2. Część ustna testu umiejętności polega na udzie leniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wyloso wanym zestawie pytań.

3. Liczba pytań w zestawie, o którym mowa w ust. 2, jest równa liczbie dziedzin objętych zakresem tematycz nym testu umiejętności, określonym w postanowieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§10.

1. W części ustnej testu umiejętności skład egzaminacyjny ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając punkty wyrażone pełną liczbą w skali od 0 do 6 punktów za każdą odpowiedź, a na stępnie sumuje punkty przyznane za każdą odpowiedź.

2. Warunkiem zaliczenia części ustnej testu umie jętności jest uzyskanie co najmniej 70 % maksymalnej liczby punktów. § 1

1. Sekretarz składu egzaminacyjnego sporzą dza protokół przebiegu testu umiejętności. Protokół podpisują wszystkie osoby egzaminujące. § 1

2. Test umiejętności uważa się za zaliczony, je żeli osoba przystępująca do testu uzyskała z części pi semnej tego testu liczbę punktów, o której mowa w § 8 ust. 3, a z jego części ustnej — liczbę punktów, o której mowa w § 10 ust. 2. § 1

3. Wynik testu umiejętności jest ogłaszany w siedzibie Komisji Egzaminacyjnej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności. § 1

4.

1. W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyni ków osoba przystępująca do testu może zwrócić się do przewodniczącego składu egzaminacyjnego z wnios kiem o wgląd do części pisemnej testu umiejętności, a także o dokonanie jej ponownej oceny.

2. Wniosek jest składany w formie pisemnej.

3. Część pisemna testu umiejętności jest udostęp niona w sekretariacie Komisji Egzaminacyjnej, w obec ności jednego z członków Komisji Egzaminacyjnej. § 1

5.

1. W terminie 30 dni od dnia przeprowadze nia testu umiejętności Przewodniczący Komisji Egza minacyjnej przekazuje jego wynik, w formie zaświad czenia, osobie przystępującej do testu oraz właściwe mu organowi, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3, oso ba przystępująca do testu zgłasza zamiar powtarzania testu umiejętności Przewodniczącemu Komisji Egza minacyjnej, który zawiadamia o tym właściwy organ. § 1

6.

1. Koszty przeprowadzenia testu umiejętno ści ustala się w sposób określony w przepisach doty czących opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym dla przeprowadzenia egzaminów na do radcę podatkowego, nie przekraczając wysokości opłaty za ten egzamin, określonej w odrębnych prze pisach, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku gdy zakres tematyczny testu umie jętności obejmuje do 50 % dziedzin wymienionych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradz twie podatkowym, wnioskodawca wnosi połowę opła ty za egzamin na doradcę podatkowego.

3. W przypadku gdy zakres tematyczny testu umie jętności obejmuje ponad 50 % dziedzin wymienio nych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o do radztwie podatkowym, wnioskodawca wnosi pełną kwotę opłaty za egzamin na doradcę podatkowego.

4. W przypadku powtarzania testu umiejętności osoba przystępująca do testu wnosi opłatę ustaloną w wysokości określonej w ust. 2 lub 3.

5. Wpłaty, o których mowa w ust. 2—4, są wnoszo ne na rachunek bankowy urzędu obsługującego mini stra właściwego do spraw finansów publicznych, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem te stu umiejętności. § 1

7.

1. Wnioskodawca, który z ważnych, odpo wiednio udokumentowanych przyczyn losowych nie Dziennik Ustaw Nr 182 — 9689 — Poz. 1125 mógł przystąpić do testu umiejętności w wyznaczo nym dla niego terminie, może przystąpić do testu w terminie późniejszym, uzgodnionym z Przewodni czącym Komisji Egzaminacyjnej lub z osobą upoważ nioną przez Przewodniczącego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokona ną wpłatę zalicza się na poczet testu umiejętności przeprowadzanego w terminie późniejszym.

3. W razie rezygnacji z przystąpienia do testu umiejętności dokonana wpłata podlega zwrotowi, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Komisji Egzaminacyjnej o rezygnacji nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia testu umiejętności. § 1

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 października 2008 r.2) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowe go (Dz. U. Nr 41, poz. 387), które traci moc z dniem 21 paź dziernika 2008 r. stosownie do art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawo dowych nabytych w państwach członkowskich Unii Euro pejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-10-14
Data wydania: 2008-10-07
Data wejścia w życie: 2008-10-21
Data obowiązywania: 2008-10-21
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1125