Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1133

Dziennik Ustaw Nr 182 — 9702 — Poz. 1133 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Maria Gintowt-Jankowicz — przewodniczący, Stanisław Biernat, Marian Grzybowski, Marek Mazurkiewicz — sprawozdawca, Andrzej Rzepliński, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokurato ra Generalnego, na rozprawie w dniu 7 października 2008 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla War szawy-Âródmieścia w Warszawie, czy art. 244 § 1 oraz art. 517a—art. 517j ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim dotyczą postępowania w trybie przyspieszonym, są zgodne z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3 oraz art. 42 ust. 2 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 517c § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim formułuje nakaz stosowa nia przez sąd środka zapobiegawczego, w oparciu o samoistną podstawę zastosowania tego środka, któ rą stanowi chuligański charakter zarzucanego czynu, i wyłącza stosowanie art. 259 § 3 tej ustawy, jest nie zgodny z art. 31 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospoli tej Polskiej.

2. Art. 517c § 4 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim, w razie skazania oskarżonego na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawie szenia jej wykonywania, ustanawia chuligański cha rakter czynu samoistną podstawą zastosowania środ ka zapobiegawczego, i wyłącza stosowanie art. 259 § 3 tej ustawy, jest niezgodny z art. 31 ust. 1 i 3 Kon stytucji. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 141

7) umorzyć postępowanie w pozosta łym zakresie ze względu na niedopuszczalność wyda nia wyroku. Maria Gintowt-Jankowicz Stanisław Biernat Marian Grzybowski Marek Mazurkiewicz Andrzej Rzepliński 1133 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 7 października 2008 r. sygn. akt P 30/07

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-10-14
Data wydania: 2008-10-07
Data wejścia w życie: 2008-10-14
Data obowiązywania: 2008-10-14
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1133