Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1134

Dziennik Ustaw Nr 183 — 9706 — Poz. 1134 Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 wrześ nia 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finan sowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 30

4) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Re strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji ja ko agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środ ków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolni czego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolni czego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 204, poz. 150

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „

7) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la ta 2007—2013 w odniesieniu do: a) osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rol nego i leśnego, w ramach działań: — „Grupy producentów rolnych”, — „Renty strukturalne”, — „Modernizacja gospodarstw rolnych”, — „Zwiększanie wartości dodanej podsta wowej produkcji rolnej i leśnej”, — „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, b) osi 2 Poprawa środowiska naturalnego i ob szarów wiejskich, w ramach działań: — „Wspieranie gospodarowania na obsza rach górskich i innych obszarach o nieko rzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”, — „Zalesianie gruntów rolnych oraz zale sianie gruntów innych niż rolne”, — „Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)”, c) osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ra mach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, d) pomocy technicznej.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3.

1. W odniesieniu do pomocy finansowej, określonej w § 2 pkt 1—6, akredytacji udziela się od dnia 16 października 2006 r.

2. W odniesieniu do pomocy finansowej, określonej w § 2 pkt 7, akredytacji udziela się od dnia 16 października 2008 r.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 1134 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-10-16
Data wydania: 2008-10-14
Data wejścia w życie: 2008-10-16
Data obowiązywania: 2008-10-16
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1134