Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1158

Dziennik Ustaw Nr 189 — 10355 — Poz. 1158

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 44

9) ogłasza się w załącz niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91), z uwzględnieniem zmian wpro wadzonych:

1) ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153),

2) ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia łalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178),

3) ustawą z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo o notariacie i ustawy — Prawo o ustroju są dów powszechnych (Dz. U. Nr 48, poz. 551),

4) ustawą z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),

5) ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziała niu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ści majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 299),

6) ustawą z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó rych upoważnień ustawowych do wydawania ak tów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

7) ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy — Ko deks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy — Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 63, poz. 635),

8) ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) — ujętych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rze czypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2002 r. w spra wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 42, poz. 369),

9) ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408),

10) ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152), 1

1) ustawą z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzą cych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 62, poz. 577), 1

2) ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 147, poz. 1547), 1

3) ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowa dzające ustawę o swobodzie działalności gospo darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225, poz. 1636 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888), 1

4) ustawą z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach praw nych, ustawy — Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 202, poz. 2067), 1

5) ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1361), 1

6) ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Gene ralnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205), 1

7) ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądo wych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), 1

8) ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeń stwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych do kumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 85, poz. 571), 1

9) ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skar bowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635),

20) ustawą z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 540), 2

1) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. sygn. akt K 2/07 (Dz. U. Nr 85, poz. 571), 2

2) ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1287), 2

3) ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1371), 2

4) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2008 r. sygn. akt K 4/07 (Dz. U. Nr 57, poz. 348), 1158 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o notariacie Dziennik Ustaw Nr 189 — 10356 — Poz. 1158 2

5) ustawą z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz ustawy — Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 163, poz. 1012) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 października 2008 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwiesz czenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), który stanowi: „Art. 17

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 167 i 168, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) art. 100 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Pra wo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178), który stanowi: „Art. 100. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem przepi sów art. 4 pkt 3 i 4, rozdziału 5 i 6 oraz art. 89, art. 90 i art. 98 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, oraz art. 13 w zakresie dotyczącym możliwości realizacji okreś lonych obowiązków za pośrednictwem rachunku w spółdzielczej kasie oszczęd nościowo-kredytowej, art. 79 oraz art. 88 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłosze nia.”;

3) art. 3—6 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo o notariacie i ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 48, poz. 551), które stanowią: „Art.

3. Przepisy ustawy stosuje się do spraw nie zakończonych w dniu wejścia ustawy w życie orzeczeniami sądów dyscyplinar nych wydanymi w drugiej instancji. Art.

4. Do osób, które rozpoczęły aplikację nota rialną przed dniem wejścia w życie niniej szej ustawy, stosuje się przepisy dotych czasowe. Art.

5. Do asesorów notarialnych powołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczaso we. Art.

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 633 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), który stanowi: „Art. 63

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.”;

5) art. 49 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o prze ciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowe go wartości majątkowych pochodzących z niele galnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 299), który stanowi: „Art. 4

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem:

1) art. 3—6, art. 13 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 8 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.,

3) art. 45 pkt 3 lit. b) w zakresie dotyczą cym art. 106 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2004 r.”;

6) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które stanowią: „Art. 7

8. Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą usta wą zachowują moc do czasu ich zastąpie nia przez akty wydane na podstawie ni niejszej ustawy. Art. 7

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.”;

7) art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie usta wy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosz tach sądowych w sprawach cywilnych oraz usta wy — Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 63, poz. 635), który stanowi: „Art.

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7 ustawy wymienionej w art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r., oraz art. 6262 § 1 ustawy wymie nionej w art. 2, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie systemu informa tycznego zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych, o którym mowa w art. 251 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1.”;

8) art. 212 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787), który stanowi: „Art. 21

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2001 r., z wyjątkiem:

1) art. 91 § 2a, art. 151 § 1, art. 178, art. 193 i art. 195 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., Dziennik Ustaw Nr 189 — 10357 — Poz. 1158

2) art. 13 § 2 pkt 4, art. 91 § 2, 3 i 4, art. 176, art. 177 i art. 179 § 1—4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

9) art. 10 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408), który stanowi: „Art.

10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że art. 6471 i art. 6851 ustawy, o której mowa w art. 1, wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) art. 161 i 163 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubez pieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez pieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152), które stanowią: „Art. 16

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień usta wowych zmienianych w art. 141—158 zachowują moc do czasu wydania no wych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.” „Art. 16

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 25 ust. 2, art. 95, art. 102—105, art. 123 pkt 1 i 3, art. 124 i 125, art. 127, art. 135 ust. 2 i 3 — w zakre sie dotyczącym art. 123 pkt 3 oraz art. 137 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie później niż z dniem uzyskania człon kostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

2) art. 148 pkt 3 lit. c, w zakresie, w któ rym dotyczy art. 80b ust. 2 pkt 3 usta wy zmienianej w art. 148, który wcho dzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie później niż z dniem uzy skania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.”; 1

1) art. 10 ustawy z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do ob rotu finansowego wartości majątkowych pocho dzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 62, poz. 577), który stanowi: „Art.

10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

2) art. 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmia nie ustawy — Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 147, poz. 1547), które stanowią: „Art.

2.

1. W terminie jednego miesiąca od utwo rzenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Minister Sprawiedliwości zwoła zgro madzenie notariuszy izby notarialnej z siedzibą w Szczecinie, które dokona wyboru prezesa, wiceprezesa i człon ków rady izby notarialnej, członka Kra jowej Rady Notarialnej oraz notariuszy do sądów dyscyplinarnych i rzecznika dyscyplinarnego.

2. Kadencja organów i osób wybranych w wyniku wyborów, o których mowa w ust. 1, upływa wraz z upływem ka dencji Krajowej Rady Notarialnej wy branej w wyniku wyborów dokonanych w 2003 r. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerw ca 2004 r.”; 1

3) art. 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225, poz. 1636 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888), który stanowi: „Art. 90. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1, 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

3) art. 23 pkt 2, art. 69 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2009 r.”; 1

4) art. 5 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie usta wy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy — Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 202, poz. 2067), który stanowi: „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

5) art. 5 i 8—10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1361 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1075), które stanowią: „Art.

5. Aplikanci adwokaccy, radcowscy i nota rialni wpisani na listę aplikantów przed da tą wejścia w życie ustawy, przystępują do egzaminu zawodowego na dotychczaso wych zasadach.” „Art.

8.

1. W 2005 r. egzamin konkursowy na apli kację notarialną, w drodze egzaminu konkursowego, przeprowadza rada izby notarialnej równocześnie w tym sa mym dniu w Rzeczypospolitej Polskiej w terminie wyznaczonym przez Mini stra Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem ust.

20. Informację o terminie egzaminu konkursowego Minister Sprawiedliwo ści zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Udział w postępowaniu konkursowym jest odpłatny. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10358 — Poz. 1158

3. Opłata za udział w egzaminie konkur sowym wnoszona jest do właściwej rady izby notarialnej i stanowi jej do chód. Wysokość opłaty stanowi rów nowartość minimalnego wynagrodze nia za pracę.

4. Krajowa Rada Notarialna powołuje ze spół do przygotowania pytań na egza min konkursowy dla kandydatów na aplikantów notarialnych, zwany dalej „zespołem”.

5. W skład zespołu wchodzi pięć osób, w tym przedstawiciel Ministra Spra wiedliwości oraz wyznaczony członek Krajowej Rady Notarialnej jako prze wodniczący zespołu.

6. Przewodniczący zespołu kieruje praca mi zespołu oraz określa tryb pracy ze społu.

7. Obsługę administracyjno-techniczną zespołu zapewnia Krajowa Rada Nota rialna.

8. Koszty przygotowania pytań oraz ob sługi zespołu ponosi Krajowa Rada Notarialna.

9. Każda rada izby notarialnej może zgła szać zespołowi, za pośrednictwem przewodniczącego zespołu, propozy cje pytań konkursowych.

10. Zespół przygotowuje jeden zestaw py tań w formie testu wyboru. 1

1. Przewodniczący zespołu zapewni po ufność przy przygotowywaniu, prze chowywaniu i przekazywaniu pytań właściwym komisjom. 1

2. Rada izby notarialnej powołuje komi sję konkursową do przeprowadzenia egzaminu konkursowego dla kandyda tów na aplikantów notarialnych, zwa ną dalej „komisją”. 1

3. W skład komisji wchodzi trzech nota riuszy, będących członkami danej rady izby notarialnej, oraz dwóch przedsta wicieli Ministra Sprawiedliwości. 1

4. Przedstawicielem Ministra Sprawiedli wości może być także, po wyrażeniu zgody, sędzia albo sędzia w stanie spoczynku lub prokurator albo proku rator w stanie spoczynku. 1

5. Minister Sprawiedliwości wyznacza przewodniczącego komisji spośród swoich przedstawicieli. 1

6. Jeżeli wymaga tego potrzeba wynika jąca z liczby kandydatów zgłaszają cych się do egzaminu konkursowego, rada izby notarialnej powołuje odpo wiednio większą liczbę komisji, przy zastosowaniu zasad określonych w ust. 12—15. 1

7. Za udział w pracach zespołu i komisji przysługuje wynagrodzenie. 1

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dla przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości ustala się w wysoko ści wynagrodzenia przysługującego członkom komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu na stano wisko aplikanta sądowego i prokura torskiego, a koszty wynagrodzenia po krywane są z części budżetu pozostają cej w dyspozycji Ministra Sprawiedli wości. 1

9. Rada izby notarialnej ponosi koszty związane z działaniem komisji oraz za pewnia jej obsługę administracyjno -techniczną.

20. Rada izby notarialnej zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w swojej siedzibie ogłoszenie o egza minie konkursowym, nie później niż 75 dni przed dniem rozpoczęcia egza minu konkursowego. 2

1. Termin zgłaszania się kandydatów do egzaminu konkursowego wynosi 45 dni od dnia ogłoszenia o egzaminie konkursowym, o którym mowa w ust. 20. 2

2. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 71d § 2 ustawy, o której mowa w art. 3, prezes rady izby notarialnej wzywa kandydata listem poleconym do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje po zostawienie zgłoszenia bez rozpozna nia. 2

3. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpo znania rada izby notarialnej zawiada mia kandydata pisemnie, za poświad czeniem odbioru. 2

4. W przypadku nieuiszczenia przez kan dydata opłaty za udział w egzaminie konkursowym, prezes rady izby nota rialnej wzywa go, w trybie określonym w ust. 22, do uiszczenia tej opłaty w terminie 7 dni. 2

5. Jeżeli kandydat pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 24, nie uiścił opłaty za udział w egzaminie konkur sowym, rada izby notarialnej podej muje uchwałę o zwrocie zgłoszenia. Od uchwały tej przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Notarialnej. 2

6. Jeżeli kandydat nie spełnia warunków określonych w art. 11 pkt 1—3 ustawy, o której mowa w art. 3, lub zgłoszenie zostało złożone po terminie, o którym mowa w ust. 21, prezes rady izby nota rialnej wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia kandydata do udziału w egzaminie konkursowym. Od decy zji tej przysługuje odwołanie do Krajo wej Rady Notarialnej. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10359 — Poz. 1158 2

7. W 2005 r. do przeprowadzenia egzami nu konkursowego na aplikację nota rialną stosuje się odpowiednio przepi sy art. 71b § 3, art. 71h—71j, art. 71k § 1 ustawy, o której mowa w art. 3. Art.

9. Aplikacje adwokacka, radcowska i nota rialne rozpoczęte w 2005 r. ulegają odpo wiedniemu skróceniu, tak aby egzaminy: adwokacki, radcowski i notarialny w 2009 r. odbyły się w terminach określo nych w ustawach, o których mowa odpo wiednio w art. 1—3. Art.

10. Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:

1) art. 1: a) pkt 7 lit. b w zakresie dodawanego w art. 66 ust. 1a, b) pkt 14 w zakresie dodawanego art. 75a ust. 1, 2, 4 i 5, c) pkt 15 w zakresie dodawanych art. 75b, 75c ust. 1 i ust. 3—9, art. 75d—75f, art. 75j ust. 2 i 3, d) pkt 19 i 20,

2) art. 2: a) pkt 6 lit. b, b) pkt 16 w zakresie dodawanych art. 331 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 332, art. 333 ust. 1 i ust. 3—9, art. 334—336 i art. 3310 ust. 2 i 3, c) pkt 19 i 20,

3) art. 3: a) pkt 3 w zakresie dodawanego art. 12 § 2, b) pkt 16 w zakresie dodawanych art. 71b § 1, 2, 4 i 5, art. 71c, art. 71d § 1 i § 3—9, art. 71e—71g, art. 71k § 2 i 3, c) pkt 19 i 20,

4) art. 4 pkt 2 i 3 — stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.”; 1

6) art. 86 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205), który stanowi: „Art. 8

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 mar ca 2006 r., z wyjątkiem:

1) art. 84 i 85, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia;

2) rozdziałów 5—7 oraz art. 72, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”; 1

7) art. 151 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), który stanowi: „Art. 15

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 1

8) art. 67 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz tre ści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 85, poz. 571), któ ry stanowi: „Art. 6

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 mar ca 2007 r., z wyjątkiem:

1) art. 39 pkt 7 i art. 57, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) (uchylony);

3) (utracił moc).”; 1

9) art. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), który stano wi: „Art. 2

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2007 r.”;

20) art. 4 i 5 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 540), które stano wią: „Art.

4. Postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy toczy się do końca postępowania w danej instancji według przepisów dotychczaso wych. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

1) art. 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmia nie ustawy — Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1287), które sta nowią: „Art.

6.

1. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do spadków otwartych przed dniem 1 lipca 1984 r.

2. Do spadku otwartego przed dniem 14 lutego 2001 r., przepisy, o których mowa w art. 3 pkt 8 i 9 niniejszej usta wy, stosuje się w brzmieniu dotychcza sowym. Art.

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 2

2) art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wie czystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1371), który stanowi: „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2008 r.”; 2

3) art. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie usta wy — Kodeks cywilny oraz ustawy — Prawo o no tariacie (Dz. U. Nr 163, poz. 1012), który stanowi: „Art.

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: B. Komorowski Dziennik Ustaw Nr 189 — 10360 — Poz. 1158 DZIA¸ I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

§1. Notariusz jest powołany do dokonywa nia czynności, którym strony są obowiązane lub pra gną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

§2. W wypadkach określonych w ustawie czynno ści notarialnych może dokonywać również asesor no tarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Art.

2.

§1. Notariusz w zakresie swoich upraw nień, o których mowa w art. 1, działa jako osoba za ufania publicznego, korzystając z ochrony przysługu jącej funkcjonariuszom publicznym.

§2. Czynności notarialne, dokonane przez notariu sza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

§3. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzy stując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub ko rzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Art.

3.

§1. Czynności notarialnych notariusz doko nuje w kancelarii notarialnej, zwanej dalej „kancela rią”.

§2. Czynność notarialna może być dokonana tak że w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charak ter czynności lub szczególne okoliczności. Art.

4.

§1. Notariusz może prowadzić tylko jedną kancelarię.

§2. Notariusz zatrudnia pracowników kancelarii oraz zapewnia warunki lokalowe i wyposażenie kan celarii, stosowne dla notariatu.

§3. Kilku notariuszy może prowadzić jedną kance larię na zasadach spółki cywilnej lub partnerskiej. W takim jednak wypadku każdy z notariuszy dokonu je czynności notarialnych we własnym imieniu i po nosi odpowiedzialność za czynności przez siebie do konane. Art. 5.

1)

§1. Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyż sze niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

§2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

§3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finanso wych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarial nej, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne, o któ rych mowa w § 1, oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną, mając na względzie wartość przedmiotu i rodzaj czyn ności notarialnej, stopień jej zawiłości, nakład pracy notariusza, czas przeznaczony na dokonanie czynno ści oraz interes społeczny gwarantujący należyty do stęp do czynności notarialnych w obrocie cywilno prawnym, a także uwzględniając, że maksymalna stawka za czynność notarialną nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wyna grodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienni ku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne go, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku. Art.

6.

§1. Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce za mieszkania o zwolnienie w całości lub w części od po noszenia tego wynagrodzenia.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środ ków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.

§3. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba doko nania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wy znacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej.

§4. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagro dzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodze nie ponosi Skarb Państwa. Wynagrodzenie przyznaje notariuszowi, na jego wniosek, sąd, który wyznaczył notariusza, na podstawie taksy, o której mowa w art. 5. Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2008 r. (poz. 1158) USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie ———————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o notaria cie (Dz. U. Nr 147, poz. 1547), która weszła w życie z dniem 30 czerwca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10361 — Poz. 1158

§5. Do rozpoznania wniosku, o którym mowa w § 1, oraz przyznania notariuszowi wynagrodzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywil nego o postępowaniu nieprocesowym, z uwzględ nieniem przepisów o zwolnieniu od kosztów sądo wych. Art.

7. § 1.

2) Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki.

§2. Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej, o którym mowa w art. 92 § 4, podlega opłacie sądo wej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uisz czenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu są dowi rejonowemu. § 21.

3) Jeżeli wnioskodawca, o którym mowa w § 2, został zwolniony od kosztów sądowych od wniosku o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, no tariusz obowiązany jest zaznaczyć w akcie notarial nym, że opłata sądowa nie została pobrana, i załączyć do wypisu aktu notarialnego przesyłanego do sądu w trybie art. 92 § 4 prawomocne postanowienie sądu w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych. W takim wypadku przepisu § 2 nie stosuje się.

§3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania i uiszczania oraz sposób i termin przekazywania sądom, a także zwrotu należności, o których mowa w § 2, oraz sposób pro wadzenia ich ewidencji. Art.

8. Notariusz używa pieczęci urzędowej z wize runkiem orła. Art.

9.

§1. Minister Sprawiedliwości prowadzi rejestr kancelarii.

§2. Minister Sprawiedliwości do dnia 31 stycznia każdego roku ogłasza w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz zarejestrowanych kancelarii. Rozdział 2 Powoływanie i odwoływanie notariuszy Art.

10. § 1.

4) Notariusza powołuje i wyznacza sie dzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości, na wniosek osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej. § 2.

5) Niewyrażenie opinii, o której mowa w § 1, w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wniosku Ministra Sprawiedliwości, uważane jest za wyrażenie opinii pozytywnej. § 3.

5) Minister Sprawiedliwości może odmówić powołania na stanowisko notariusza osoby, o której mowa w § 1, tylko wtedy, gdy kandydat ten nie speł nia wymogów, o których mowa w art. 11—1

3. Mini strowi Sprawiedliwości oraz organom samorządu no tarialnego opiniującym kandydata na notariusza przy sługuje prawo wglądu do akt osobowych i dyscypli narnych osoby składającej wniosek. Art. 1

1. Notariuszem może być powołany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich; 2)

6) jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza; 3)

6) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypo spolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagra niczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospoli tej Polskiej;

4) odbył aplikację notarialną;

5) złożył egzamin notarialny;

6) pracował w charakterze asesora notarialnego co najmniej 3 lata;

7) ukończył 26 lat. Art. 12.

7)

§1. Wymagania, o których mowa w art. 11 pkt 4—6, nie dotyczą:

1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych;

2) osób, które zajmowały stanowisko sędziego lub prokuratora;

3) osób, które wykonywały zawód adwokata lub rad cy prawnego przez okres co najmniej 3 lat; 4)

8) osób, które co najmniej przez trzy lata zajmowa ły stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skar bu Państwa. § 2.

9) Do złożenia egzaminu notarialnego przed ko misją, o której mowa w art. 71b § 1, bez obowiązku odbycia aplikacji notarialnej, mogą przystąpić:

1) doktorzy nauk prawnych; ———————

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

3) Dodany przez art. 132 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), która weszła w życie z dniem 2 marca 2006 r.

4) Oznaczenie § 1 nadane przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwoka turze i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1361), która weszła w życie z dniem 10 września 2005 r. ———————

5) Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnoś niku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

8) Dodany przez art. 74 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Pro kuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205), która weszła w życie z dniem 15 marca 2006 r.

9) Wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., zgodnie z art. 10 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 4. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10362 — Poz. 1158

2) (utracił moc);

10)

3) (utracił moc);

10)

4) (utracił moc);

10)

5) osoby, które pracowały przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat, na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego;

6) osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokura torski, adwokacki lub radcowski w zakresie, w któ rym ustawowo określony przedmiot zdanego przez nich egzaminu jest różny od zakresu prawa określonego w art. 71b § 3.

§3. (utracił moc).

10)

§4. Osoby, o których mowa w § 2, muszą spełniać wymagania przewidziane w art. 11 pkt 1—3 i 7. Art. 13.1

1) Wniosek, o którym mowa w art. 10 § 1, powinien zawierać dane o kwalifikacjach osoby zain teresowanej, wymienionej w art. 11 lub 12 § 1, oraz wskazywać lokal przewidywany do prowadzenia kan celarii i termin jej uruchomienia. Do wniosku osoba zainteresowana obowiązana jest dołączyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opa trzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej zło żeniem, oraz — w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r. — oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach orga nów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.12)) albo informację, o której mo wa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. Art. 1

4.

§1. Notariusz jest obowiązany w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o powołaniu uruchomić kancelarię i zgłosić o tym Ministrowi Sprawiedliwości.

§2. W razie nieuruchomienia kancelarii w termi nie, o którym mowa w § 1, powołanie traci moc; oko liczność tę stwierdza Minister Sprawiedliwości. Art. 1

5.

§1. Przy powołaniu notariusz składa wo bec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie według na stępującej roty: „Âlubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumie niem, dochować tajemnicy państwowej i zawodo wej, w postępowaniu swym kierować się zasada mi godności, honoru i uczciwości.”.

§2. Minister Sprawiedliwości może upoważnić prezesa właściwego sądu apelacyjnego do przyjęcia ślubowania. Art. 1

6.

§1. Minister Sprawiedliwości odwołuje notariusza, jeżeli notariusz:

1) zrezygnował z prowadzenia kancelarii;

2) z powodu choroby lub ułomności został orzecze niem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i za trudnienia1

3) uznany za trwale niezdolnego do peł nienia obowiązków notariusza lub bez uzasadnio nej przyczyny odmówił poddania się takiemu ba daniu, mimo zalecenia rady właściwej izby nota rialnej; 2a)1

4) ukończył 70 lat;

3) (uchylony);15)

4) został pozbawiony prawa prowadzenia kancelarii orzeczeniem sądu dyscyplinarnego; 4a) (utracił moc);16)

5) utracił z mocy wyroku sądowego prawa publiczne lub prawo wykonywania zawodu notariusza.

§2. Odwołanie notariusza z przyczyn wymienio nych w § 1 pkt 2 następuje po uprzednim wysłuchaniu notariusza, chyba że nie jest to możliwe. § 3.1

7) Minister Sprawiedliwości może odwołać notariusza, który uzyskał dwie ujemne oceny w wyni ku kolejnych wizytacji przeprowadzonych przez wizy tatora samorządu notarialnego lub właściwy organ Ministra Sprawiedliwości. Odwołanie następuje po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej, wydanej na wniosek Ministra Sprawiedliwości, w ter minie miesiąca od daty wpływu wniosku. § 4.1

8) Niewydanie przez radę właściwej izby nota rialnej opinii w terminie, o którym mowa w § 3, nie wstrzymuje wydania decyzji. ———————

10) Z dniem 4 kwietnia 2008 r. na podstawie wyroku Trybu nału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2008 r. sygn. akt K 4/07 (Dz. U. Nr 57, poz. 348). 1

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku

4. Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 18 paździer nika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach or ganów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162), która weszła w życie z dniem 15 marca 2007 r. 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242. ——————— 1

3) Obecnie: lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Spo łecznych, stosownie do art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopa trzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461), która weszła w życie z dniem 1 września 1997 r. 1

4) Dodany przez art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 540), która we szła w życie z dniem 9 czerwca 2007 r. 1

5) Przez art. 3 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośni ku 4. 1

6) Dodany przez art. 35 pkt 2 ustawy wymienionej jako dru ga w odnośniku 11; utracił moc z dniem 15 maja 2007 r. na podstawie pkt 69 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. sygn. akt K 2/07 (Dz. U. Nr 85, poz. 571). 1

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 14. 1

8) Dodany przez art. 3 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 14. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10363 — Poz. 1158 Rozdział 3 Obowiązki i prawa notariuszy Art. 1

7. Notariusz jest obowiązany postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem oraz stale podno sić kwalifikacje zawodowe. Art. 1

8.

§1. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

§2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza.

§3. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru pań stwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy mo że zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości. § 4.1

9) Obowiązek zachowania tajemnicy nie doty czy informacji udostępnianych na podstawie przepi sów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia łaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finanso waniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.

20) ) — w zakresie określonym tymi przepi sami. Art. 1

9.

§1. Notariusz nie może podejmować za trudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody rady wła ściwej izby notarialnej, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego, chyba że wykonywa nie tego zatrudnienia przeszkadza w pełnieniu jego obowiązków.

§2. Notariuszowi nie wolno także podejmować za jęcia, które by przeszkadzało w pełnieniu obowiązków albo mogło uchybiać powadze wykonywanego zawo du. Nie wolno mu w szczególności zajmować się han dlem, przemysłem, pośrednictwem i doradztwem w interesach.

§3. O zamiarze podjęcia zatrudnienia lub zajęcia notariusz jest obowiązany zawiadomić prezesa rady właściwej izby notarialnej. Rada rozstrzyga, czy pod jęcie zatrudnienia lub zajęcia nie uchybia obowiązkom notariusza albo powadze wykonywanego zawodu. Je żeli rada nie wyrazi zgody na zatrudnienie lub zajęcie, o których mowa w § 1 i 2, sprawę, na wniosek nota riusza, rozstrzyga Krajowa Rada Notarialna, której de cyzja jest ostateczna. Art. 19a. Notariusz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szko dy wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o któ rych mowa w art. 1 § 1. Art. 19b.2

1) Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z Ministrem Sprawie dliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Nota rialnej oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w dro dze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpiecze nia obowiązkowego, o którym mowa w art. 19a, ter min powstania obowiązku ubezpieczenia oraz mini malną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz za kres realizowanych zadań. Art. 19c.2

2) Rada izby notarialnej właściwej ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej jest obo wiązana do przeprowadzania kontroli spełnienia obo wiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mo wa w art. 19a. Spełnienie tego obowiązku ustala się na podstawie okazanej przez notariusza polisy lub in nego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń. Art. 19d.2

2) Minister Sprawiedliwości nadzoruje wykonywanie przez rady izb notarialnych zadań okreś lonych w art. 19c. Prezesi rad izb notarialnych obo wiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku ka lendarzowym. Art.

20.

§1. Kancelaria powinna być czynna w dniach powszednich co najmniej 6 godzin dziennie.

§2. Rada właściwej izby notarialnej może ustalić 1 dzień powszedni tygodnia jako wolny za przepraco waną sobotę.

§3. W wypadkach niecierpiących zwłoki albo szczególnych potrzeb kancelaria może być czynna tak że w niedziele i święta. Art. 2

1. § 1.2

3) Jeżeli notariusz nie może pełnić swych obowiązków, wyznacza na ten czas zastępcę spośród asesorów notarialnych własnej kancelarii, in formując o tym prezesa rady izby, lub spośród aseso rów notarialnych innej kancelarii objętej właściwością izby notarialnej, w porozumieniu z prezesem rady da nej izby. ——————— 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 5 mar ca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowa dzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 62, poz. 577), któ ra weszła w życie z dniem 15 maja 2004 r.

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109. ——————— 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 143 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 2

2) Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o rad cach prawnych, ustawy — Prawo o notariacie oraz usta wy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 202, poz. 2067), która weszła w życie z dniem 1 października 2004 r. 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 4. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10364 — Poz. 1158

§2. (uchylony).24)

§3. Jeżeli z powodu nieobecności notariusza wy nikłej z nieprzewidzianych przyczyn notariusz nie po zostawił w kancelarii zastępcy na czas swej nieobec ności, zastępcę wyznacza prezes rady właściwej izby notarialnej. § 4.2

5) W wypadkach, o których mowa w § 1 i 3, za stępcą notariusza może być wyznaczony także nota riusz emerytowany. Art. 22.2

6) W wypadku zaprzestania prowadzenia kancelarii przez notariusza z innych powodów niż jego śmierć lub zawieszenia go w czynnościach, rada izby notarialnej może wyznaczyć czasowo do pełnienia obowiązków notariusza zastępcę spośród asesorów notarialnych danej izby. Art. 2

3. Notariusze opłacają, na potrzeby organów samorządu notarialnego, składki miesięczne, których wysokość ustala corocznie Krajowa Rada Notarialna. Ponadto, stosownie do uchwał właściwych izb nota rialnych, notariusze opłacają składki na inne określo ne cele. Art. 24.2

7) W zakresie ubezpieczeń społecznych do notariuszy i członków ich rodzin stosuje się przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzą cych działalność gospodarczą. Art. 24a. (uchylony).28) Art. 2

5. Notariusz, który przeszedł na emeryturę lub rentę, może używać tytułu „emerytowany nota riusz”. Rozdział 4 Samorząd notarialny Art. 2

6.

§1. Notariusze tworzą samorząd notarial ny.

§2. Samorząd notarialny obejmuje izby notarialne i Krajową Radę Notarialną.

§3. Izby notarialne i Krajowa Rada Notarialna po siadają osobowość prawną. Art. 2

7. Organami izby notarialnej są:

1) walne zgromadzenie notariuszy izby;

2) rada izby notarialnej. Art. 2

8.

§1. Izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego.

§2. Siedzibą izby notarialnej jest siedziba sądu apelacyjnego. Art. 2

9.

§1. Walne zgromadzenia notariuszy izby notarialnej są zwyczajne lub nadzwyczajne.

§2. Zwyczajne walne zgromadzenie notariuszy zwołuje, w pierwszym kwartale każdego roku, rada izby notarialnej. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Ministra Sprawiedli wości, na podstawie uchwały rady albo na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby notariuszy wchodzących w skład izby.

§3. W walnym zgromadzeniu jest obowiązany uczestniczyć każdy notariusz należący do danej izby. Art. 30.

§1. Do zakresu działania walnego zgroma dzenia notariuszy izby notarialnej należy: 1)2

9) wybór prezesa i wiceprezesa oraz pozostałych członków rady izby notarialnej;

2) wybór członka Krajowej Rady Notarialnej;

3) wybór notariuszy do sądów dyscyplinarnych oraz rzecznika dyscyplinarnego;

4) zatwierdzenie sprawozdania rocznego i zamknię cia okresu rachunkowego, przedstawionego przez radę izby notarialnej;

5) uchwalenie budżetu;

6) ustalenie składek na określone cele;

7) załatwianie innych spraw w zakresie działania no tariatu.

§2. Walne zgromadzenie notariuszy uchwala re gulamin swego działania. Art. 3

1.

§1. Rozstrzygnięcia walnego zgromadze nia zapadają w formie uchwał.

§2. Uchwały walnego zgromadzenia notariuszy izby notarialnej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków izby.

§3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, z wyjątkiem wyboru przewodniczącego zgromadze nia. ——————— 2

4) Przez art. 3 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 4. 2

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 7 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 4. 2

7) Utracił moc na podstawie art. 170 pkt 22 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot nym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., w zakresie uregulowanym tą ustawą; stosownie do art. 122 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74), która weszła w ży cie z dniem 1 stycznia 1999 r., ilekroć przepisy odsyłają do przepisów o ubezpieczeniach społecznych — należy przez to rozumieć odesłanie do przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. 2

8) Przez art. 8 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę o swobodzie działalności gospodar czej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 r. ——————— 2

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 8 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 4. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10365 — Poz. 1158 Art. 3

2. § 1.30) Rada izby notarialnej działa w sie dzibie izby i oprócz prezesa oraz wiceprezesa składa się z:

1) 5 członków w izbach liczących do 100 notariuszy;

2) 7 członków w izbach liczących od 101 do 200 no tariuszy;

3) 9 członków w izbach liczących ponad 200 notariu szy.

§2. Kadencja rady trwa 3 lata. § 3.3

1) Prezes i wiceprezes nie mogą sprawować tych samych funkcji więcej niż dwie, następujące bez pośrednio po sobie, pełne kadencje. Art. 3

3. Rada izby notarialnej na pierwszym posie dzeniu dokonuje podziału czynności między swych członków, jak również uchwala regulamin wewnętrz nego urzędowania rady. Art. 3

4.

§1. Prezes rady izby notarialnej reprezen tuje radę, kieruje jej pracami, przewodniczy na posie dzeniach i wykonuje uchwały rady. W razie nieobec ności prezesa, jego obowiązki wykonuje wiceprezes rady. § 2.3

2) Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków rady, w tym prezesa lub wiceprezesa. Art. 3

5. Do zakresu działania rady izby notarialnej należy:

1) opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływa nia i odwoływania notariuszy i asesorów notarial nych;

2) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez no tariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności notariusza; 2a) nadzór nad wykonaniem obowiązkowego ubez pieczenia, o którym mowa w art. 19a;

3) organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych; 4)3

3) zarząd i rozporządzanie majątkiem izby;

5) zwoływanie walnych zgromadzeń notariuszy izby i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;

6) prowadzenie wykazów notariuszy, asesorów i apli kantów notarialnych izby;

7) wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem. Art. 3

6.

§1. Do ważności uchwał rady izby nota rialnej jest wymagana obecność co najmniej połowy jej członków.

§2. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów decy duje głos prezesa rady. Art. 3

7. Rada izby notarialnej przedstawia każdego roku Krajowej Radzie Notarialnej wykaz asesorów i aplikantów notarialnych izby. Art. 3

8. Krajowa Rada Notarialna jest reprezentan tem notariatu. Art. 3

9.

§1. Krajowa Rada Notarialna składa się z notariuszy wybranych przez walne zgromadzenia notariuszy izb notarialnych.

§2. Prezesem Krajowej Rady Notarialnej jest nota riusz, wybrany w drodze tajnego głosowania spośród jej członków.

§3. Kadencja Krajowej Rady Notarialnej trwa 3 la ta. § 4.3

4) Do członka Krajowej Rady Notarialnej prze pis art. 32 § 3 stosuje się odpowiednio. Art. 40.

§1. Do zakresu działania Krajowej Rady Notarialnej należy w szczególności:

1) uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowa nia kancelarii;

2) przedstawianie opinii i propozycji w sprawach: a) taksy notarialnej, b) zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu;

3) współpraca z notariatami innych państw;

4) wyrażanie stanowiska w sprawach przedstawio nych przez Ministra Sprawiedliwości lub inne or gany samorządu notarialnego;

5) wybór spośród członków rady rzecznika dyscypli narnego;

6) uchwalanie regulaminu swego urzędowania;

7) wypowiadanie się w sprawie zasad etyki zawodo wej notariuszy;

8) ustalanie wysokości składek miesięcznych nota riuszy na potrzeby samorządu notarialnego oraz zasad ich wydatkowania; 8a)3

5) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty; ——————— 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 3

1) Dodany przez art. 3 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 10 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 4. 3

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 11 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 4. ——————— 3

4) Dodany przez art. 3 pkt 12 ustawy, o której mowa w od nośniku 4. 3

5) Dodany przez art. 3 pkt 13 ustawy, o której mowa w od nośniku 4. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10366 — Poz. 1158

9) ustalanie programu aplikacji notarialnej oraz nad zór nad szkoleniem aplikantów;

10) ustalanie zasad i trybu zwoływania kongresu no tariuszy.

§2. Krajowa Rada Notarialna składa Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku ocenę stanu notariatu.

§3. Do Krajowej Rady Notarialnej stosuje się od powiednio przepis art. 34 § 2. Art. 4

1. Krajowa Rada Notarialna może zwołać kongres notariuszy w celu zasięgnięcia opinii w istot nych sprawach notariatu. Rozdział 5 Nadzór nad notariatem i odpowiedzialność notariuszy za szkody Art. 4

2.

§1. Nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego sprawuje Mini ster Sprawiedliwości osobiście, za pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych lub sądów wojewódz kich3

6) albo przez wyznaczone osoby.

§2. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporzą dzenia, określa szczegółowo tryb wykonywania nad zoru, o którym mowa w § 1. Art. 4

3.

§1. Minister Sprawiedliwości może za trudnić notariusza, za jego zgodą, w Ministerstwie Sprawiedliwości, sądzie apelacyjnym lub sądzie woje wódzkim3

6) do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością notariuszy i organami samorządu nota rialnego.

§2. Do notariusza, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy ustawy o pracownikach urzędów pań stwowych.

§3. W okresie zatrudnienia w Ministerstwie Spra wiedliwości, sądzie apelacyjnym lub sądzie woje wódzkim3

6) prawo notariusza do prowadzenia kance larii notarialnej ulega zawieszeniu.

§4. Minister Sprawiedliwości, w szczególnie uza sadnionych wypadkach, może, na wniosek notariu sza, zawiesić prawo notariusza do prowadzenia kan celarii w razie podjęcia przez niego innego zatrudnie nia lub wykonywania funkcji publicznej. Art. 4

4.

§1. Nadzór nad notariuszami na obszarze właściwości izby notarialnej wykonuje również rada izby przez swoich członków lub przez wyznaczonych w tym celu notariuszy niebędących członkami rady albo emerytowanych notariuszy.

§2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, w każdej kancelarii przeprowadza się wizytację co naj mniej raz na 3 lata.

§3. Z wizytacji sporządza się protokół. Rada izby notarialnej ocenia wyniki wizytacji i przedstawia — w ciągu 2 miesięcy od wizytacji — odpis protokołu Ministrowi Sprawiedliwości, zawiadamiając go rów nocześnie o środkach podjętych w celu usunięcia stwierdzonych uchybień. Art. 4

5. Osoby powołane do nadzoru mają prawo wglądu w czynności notarialne, badania ich zgodno ści z prawem, a także mogą żądać wyjaśnień oraz za rządzać usunięcie uchybień i usterek, a w razie do strzeżenia naruszenia przez notariusza jego obowiąz ków — żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarne go. Art. 4

6. Organy samorządu notarialnego przesyła ją Ministrowi Sprawiedliwości uchwały, a także proto koły walnych zgromadzeń notariuszy oraz sprawo zdania roczne wraz z bilansami — w terminie 14 dni od ich powzięcia lub sporządzenia. Art. 47.3

7)

§1. Minister Sprawiedliwości zwraca się do Sądu Najwyższego o uchylenie sprzecznych z prawem uchwał organu samorządu notarialnego w terminie 3 miesięcy od dnia ich doręczenia. Jeżeli zaskarżona uchwała rażąco narusza prawo, termin ten wynosi 6 miesięcy.

§2. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwa łę w mocy lub uchyla uchwałę i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu organowi samorządu, ustalając wytyczne co do sposobu jej za łatwienia. Skargę spóźnioną Sąd Najwyższy pozosta wia bez rozpoznania. Art. 4

8. Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do organów samorządu notarialnego o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do właściwo ści tych organów. Uchwała powinna być podjęta w terminie 1 miesiąca. Art. 4

9. Notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności no tarialnych na zasadach określonych w Kodeksie cywil nym, z uwzględnieniem szczególnej staranności, do jakiej jest obowiązany przy wykonywaniu tych czyn ności. Rozdział 6 Odpowiedzialność dyscyplinarna Art. 50.3

8) Notariusz odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia zawodowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych, uchybienia powadze lub godności zawodu, jak również za niespełnienie obo wiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mo wa w art. 19a, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19b. Art. 5

1.

§1. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie;——————— 3

6) Obecnie: sądów okręgowych, stosownie do art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1064), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. ——————— 3

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 14. 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 22. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10367 — Poz. 1158

2) nagana;

3) kara pieniężna do wysokości pięciokrotnego prze ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, nie niższa od połowy tego wyna grodzenia;

4) pozbawienie prawa prowadzenia kancelarii.

§2. Wymierzenie kary nagany lub kary pieniężnej pociąga za sobą niemożność udziału ukaranego w or ganach samorządu notarialnego i w sądzie dyscypli narnym przez okres 3 lat.

§3. Kary pieniężne wpływają na rzecz Skarbu Pań stwa. Art. 5

2.

§1. Po upływie 3 lat od chwili czynu nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, a w razie wszczęcia — ulega ono umorzeniu.

§2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestęp stwa, przedawnienie dyscyplinarne nie może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepi sach Kodeksu karnego. Art. 5

3.

§1. Do orzekania w sprawach dyscyplinar nych są powołane sądy dyscyplinarne:

1) w pierwszej instancji — sądy dyscyplinarne izb notarialnych;

2) w drugiej instancji — Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

§2. Członków sądów dyscyplinarnych wybierają na trzyletnią kadencję poszczególne walne zgroma dzenia notariuszy izb notarialnych.

§3. Ogólną liczbę członków sądów dyscyplinar nych oraz liczbę członków tych sądów wybieranych przez poszczególne walne zgromadzenia notariuszy izb notarialnych określa Krajowa Rada Notarialna.

§4. Przewodniczących sądów dyscyplinarnych i ich zastępców wybierają spośród siebie członkowie tych sądów. Art. 5

4.

§1. Sąd dyscyplinarny orzeka w składzie 3 członków, a Wyższy Sąd Dyscyplinarny w składzie 5 członków. W składzie orzekającym w drugiej instan cji nie może brać udziału członek sądu, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.

§2. Skład orzekający wyznacza przewodniczący sądu dyscyplinarnego. Art. 5

5. Rzecznikami sądów dyscyplinarnych izb oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego są notariusze wybrani odpowiednio przez walne zgromadzenia no tariuszy i Krajową Radę Notarialną. Art. 5

6. Obwiniony może ustanowić obrońcę spo śród notariuszy lub adwokatów. Art. 5

7.

§1. Postępowanie dyscyplinarne toczy się z wyłączeniem jawności. Na rozprawie mogą być obecni notariusze.

§2. Protokolantem może być notariusz lub asesor notarialny wyznaczony przez przewodniczącego sądu dyscyplinarnego. Art. 57a.3

9) Ministrowi Sprawiedliwości oraz oso bom przez niego upoważnionym przysługuje w każ dym stadium postępowania dyscyplinarnego prawo wglądu do akt i żądania informacji o wynikach tego postępowania, jak również prawo żądania akt sprawy. Art. 5

8. Wniosek o wszczęcie postępowania dys cyplinarnego mogą zgłosić Minister Sprawiedliwości lub rada właściwej izby notarialnej po wstępnym wy jaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia zna mion czynu zarzuconego obwinionemu oraz złożeniu wyjaśnień przez obwinionego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe. Art. 5

9.

§1. Po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przewodniczący sądu wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim rzecz nika dyscyplinarnego, obwinionego oraz obrońcę, a w razie potrzeby wzywa świadków i biegłych.

§2. Postępowanie dyscyplinarne w pierwszej instancji powinno być zakończone w terminie 1 mie siąca od daty wpływu wniosku.

§3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo rzecz nika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. Art. 60. Jeżeli w toku rozprawy ujawni się inne przewinienie oprócz objętego wnioskiem o wszczęcie postępowania, sąd może wydać co do tego przewinie nia orzeczenie tylko za zgodą rzecznika dyscyplinarne go i obwinionego lub jego obrońcy. Art. 6

1. W razie odwołania notariusza w toku po stępowania dyscyplinarnego, postępowanie toczy się nadal. Art. 6

2.

§1. Uzasadnienie orzeczenia sądu dyscy plinarnego sporządza się na piśmie w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia.

§2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu. Art. 6

3. § 1.40) Od orzeczenia sądu dyscyplinarne go pierwszej instancji przysługuje obwinionemu, rzecznikowi dyscyplinarnemu oraz Ministrowi Spra wiedliwości odwołanie do Wyższego Sądu Dyscypli narnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania orze czenia wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się do sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji. Odwołanie powinno być przesłane w terminie 7 dni od dnia jego wpływu wraz z aktami do sądu dyscyplinarnego dru giej instancji.

§2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem wydane przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny doręcza się rzeczni kowi dyscyplinarnemu, obwinionemu, Ministrowi Sprawiedliwości oraz Krajowej Radzie Notarialnej. ——————— 3

9) Dodany przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoś niku 14. 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 14. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10368 — Poz. 1158 Art. 63a.

§1. Od orzeczenia wydanego przez Wyż szy Sąd Dyscyplinarny przysługuje obwinionemu, rzecznikowi dyscyplinarnemu, Ministrowi Sprawiedli wości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Krajo wej Radzie Notarialnej kasacja do Sądu Najwyższego.

§2. Orzeczenie, od którego służy kasacja podmio tom, o których mowa w § 1, nie podlega wykonaniu do czasu wniesienia kasacji lub bezskutecznego upły wu terminu do jej wniesienia. Art. 63b. Kasacja może być wniesiona z powodu rażącego naruszenia prawa, jak również rażącej nie współmierności kary dyscyplinarnej. Art. 63c. Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu dyscyplinarnego drugiej instancji w terminie 30 dni od dnia doręczenia orze czenia z uzasadnieniem. Art. 63d.

§1. Od kasacji, o której mowa w art. 63a § 1, nie uiszcza się opłaty sądowej.

§2. Orzeczenie, od którego wniesiono kasację, nie podlega wykonaniu do czasu rozpoznania kasacji.

§3. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozpra wie w składzie trzech sędziów. Art. 63e. Do rozpoznania kasacji, o której mowa w art. 63a § 1, stosuje się odpowiednio przepisy Ko deksu postępowania karnego o kasacji, z wyłącze niem art. 526 § 2 oraz art. 530 § 2 i 3. Art. 6

4. Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu dyscyplinarnego przewodniczący sądu pierwszej instancji przesyła odpis orzeczenia Ministrowi Spra wiedliwości oraz radzie właściwej izby notarialnej. Art. 6

5.

§1. Odpis prawomocnego orzeczenia ska zującego na karę dyscyplinarną dołącza się do akt osobowych obwinionego.

§2. Wykonanie orzeczenia sądu dyscyplinarnego należy co do kary wymienionej w art. 51 § 1 pkt 4 do Ministra Sprawiedliwości, a co do pozostałych kar — do rady właściwej izby notarialnej.

§3. Po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia orzekającego karę upomnienia, nagany albo kary pieniężnej, a po upływie 5 lat od uprawo mocnienia się orzeczenia o pozbawieniu prawa pro wadzenia kancelarii, Minister Sprawiedliwości, na wniosek ukaranego, zarządza usunięcie odpisu orze czenia z akt osobowych, jeżeli w tym okresie nie wy dano przeciwko ukaranemu innego orzeczenia o nało żeniu kary dyscyplinarnej. Art. 6

6. (uchylony).41) Art. 6

7.

§1. Koszty postępowania dyscyplinarne go wykładają organy samorządu notarialnego.

§2. W wypadku prawomocnego ukarania, koszta mi postępowania dyscyplinarnego obciąża się nota riusza. Art. 6

8.

§1. Sąd dyscyplinarny może zawiesić w czynnościach zawodowych notariusza, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne, dyscyplinar ne lub o ubezwłasnowolnienie.

§2. Na uchwałę o zawieszeniu w czynnościach za wodowych notariuszowi przysługuje zażalenie.

§3. Zażalenie rozpoznaje sąd dyscyplinarny dru giej instancji. § 4.4

2) Zawieszenie w czynnościach zawodowych, z zastrzeżeniem § 5, ustaje z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego, chyba że sąd dyscyplinarny uchylił je wcześniej. § 5.4

3) W przypadku skazania notariusza na karę dyscyplinarną pozbawienia prawa prowadzenia kan celarii zawieszenie w czynnościach zawodowych usta je z chwilą uprawomocnienia się decyzji Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odwołania notariusza ze stanowiska. Art. 6

9. W sprawach nieuregulowanych w niniej szym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy Ko deksu postępowania karnego. Art. 70. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną są dów dyscyplinarnych zapewniają odpowiednio — ra dy izb notarialnych lub Krajowa Rada Notarialna. Rozdział 7 Aplikanci i asesorzy notarialni Art. 71.4

4)

§1. Nabór na aplikację notarialną prze prowadza się w drodze egzaminu konkursowego na aplikację notarialną, zwanego dalej „egzaminem kon kursowym”.

§2. Aplikantem notarialnym może być osoba, któ ra spełnia warunki określone w art. 11 pkt 1—3 i uzy skała pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego.

§3. Wpis na listę aplikantów notarialnych nastę puje po przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na podstawie uchwały rady izby notarialnej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 71d

§2. Uzyskanie przez kandydata po zytywnej oceny z egzaminu konkursowego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów no tarialnych w ciągu 2 lat od dnia ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego.

§4. Nie można odmówić wpisu osobie spełniają cej warunki, o których mowa w § 2 i 3.

§5. Aplikant notarialny może być również zatrud niony przez notariusza prowadzącego kancelarię lub przez radę izby notarialnej. ——————— 4

1) Przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmia nie ustawy — Prawo o notariacie i ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 48, poz. 551), która weszła w życie z dniem 29 czerwca 2000 r. ——————— 4

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 4

3) Dodany przez art. 3 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 4

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 15 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 4. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10369 — Poz. 1158 Art. 71a.4

5)

§1. Rada izby notarialnej podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę aplikantów notarial nych w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis.

§2. Od uchwały o odmowie wpisu służy zaintere sowanemu odwołanie do Krajowej Rady Notarialnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

§3. Od ostatecznej decyzji odmawiającej wpisu na listę aplikantów notarialnych oraz w wypadku niepod jęcia uchwały przez radę izby notarialnej w terminie 30 dni od złożenia wniosku o wpis lub niepodjęcia uchwały przez Krajową Radę Notarialną w terminie 30 dni od doręczenia odwołania zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego. Art. 71b.4

5) § 1.4

6) Egzamin konkursowy przepro wadzają komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości, powołane na obszarze jednej izby notarialnej, zwane dalej „ko misjami”. Siedziba komisji mieści się w siedzibie izby notarialnej. § 2.4

6) Minister Sprawiedliwości jest organem wyższego stopnia w stosunku do komisji.

§3. Egzamin konkursowy polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata na aplikanta notarialnego, zwane go dalej „kandydatem”, z zakresu prawa: konstytucyj nego, cywilnego, postępowania cywilnego, gospo darczego, spółek prawa handlowego, pracy i ubezpie czeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, admi nistracyjnego, postępowania administracyjnego, finansowego, europejskiego, prywatnego międzyna rodowego, ustroju sądów, samorządu notarialnego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej, a także warunków wyko nywania zawodu notariusza i etyki tego zawodu. § 4.4

6) Egzamin konkursowy przeprowadza się raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Ministra Spra wiedliwości, nie później niż do 30 września, przed roz poczęciem roku szkoleniowego, równocześnie w tym samym dniu w Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeże niem § 5. § 5.4

6) W wypadku zaistnienia zdarzenia losowego uniemożliwiającego przeprowadzenie egzaminu kon kursowego przez daną komisję w terminie, o którym mowa w § 4, Minister Sprawiedliwości wyznacza do datkowy termin przeprowadzenia egzaminu konkur sowego przez tę komisję. Przepisy art. 71c § 4—7 sto suje się odpowiednio. Art. 71c.4

7)

§1. Minister Sprawiedliwości każdego roku powołuje pięcioosobowy zespół do przygotowa nia pytań na egzamin konkursowy dla kandydatów, zwany dalej „zespołem konkursowym”.

§2. W skład zespołu konkursowego wchodzi 5 osób, w tym 3 przedstawicieli Ministra Sprawiedli wości oraz 2 przedstawicieli delegowanych przez Kra jową Radę Notarialną.

§3. Przewodniczący zespołu konkursowego, wy znaczony przez Ministra Sprawiedliwości spośród jego przedstawicieli, kieruje pracami zespołu oraz okreś la tryb pracy zespołu.

§4. Zespół konkursowy przygotowuje jeden ze staw pytań w formie testu wyboru na egzamin kon kursowy dla kandydatów.

§5. Każda rada izby notarialnej może zgłosić ze społowi konkursowemu, za pośrednictwem przewod niczącego zespołu, propozycję pytań.

§6. Zespół konkursowy sporządza zestaw pytań na potrzebę egzaminu konkursowego, mając na uwa dze konieczność zapewnienia jednakowego poziomu sprawdzenia wiedzy kandydatów.

§7. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób zgłaszania propozycji pytań, przygotowywania, przechowywania oraz przekazywa nia komisjom pytań na egzamin konkursowy, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia tych pytań przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. Art. 71d.4

5) § 1.4

6) W terminie do dnia 30 czerwca każdego roku Minister Sprawiedliwości zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie In formacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.48)), zwanym da lej „Biuletynem”, ogłoszenie o egzaminie konkurso wym, w którym podaje w szczególności:

1) termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do eg zaminu konkursowego na aplikację notarialną, zwanego dalej „zgłoszeniem”;

2) adres siedziby komisji;

3) termin przeprowadzenia egzaminu konkursowe go;

4) wysokość opłaty konkursowej, o której mowa w art. 71e § 1.

§2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, po winno zawierać:

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu konkurso wego;

2) kwestionariusz osobowy;

3) życiorys;

4) oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończe nia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzy skania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadcze nie o zdaniu egzaminu magisterskiego; ——————— 4

5) Dodany przez art. 3 pkt 16 ustawy, o której mowa w od nośniku 4. 4

6) Wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., zgodnie z art. 10 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 4

7) Dodany przez art. 3 pkt 16 ustawy, o której mowa w od nośniku 4; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., zgodnie z art. 10 pkt 3 lit. b tej ustawy. ——————— 4

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10370 — Poz. 1158

5) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż mie siąc przed jej złożeniem;

6) 2 zdjęcia. § 3.4

6) Zgłoszenie powinno być złożone przez kan dydata najpóźniej 45 dni przed dniem rozpoczęcia eg zaminu konkursowego, do komisji, o której mowa w § 1 pkt 2. § 4.4

6) Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań for malnych określonych w § 2, przewodniczący komisji wzywa kandydata listem poleconym do usunięcia braków w trybie przepisu art. 64 § 2 Kodeksu postępo wania administracyjnego. § 5.4

6) O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpozna nia przewodniczący komisji zawiadamia kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru. § 6.4

6) W wypadku nieuiszczenia przez kandydata opłaty za udział w egzaminie konkursowym, przewod niczący komisji wzywa go w trybie określonym w § 4, do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni. § 7.4

6) Jeżeli kandydat pomimo wezwania, o któ rym mowa w § 6, nie uiścił opłaty za udział w egzami nie konkursowym, przewodniczący komisji wydaje postanowienie o zwrocie zgłoszenia. Na postanowie nie to przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedli wości. § 8.4

6) Jeżeli zgłoszenie zostało złożone po termi nie, o którym mowa w § 3, przewodniczący komisji wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia kandyda ta do udziału w egzaminie konkursowym. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwo ści. § 9.4

6) O terminie i miejscu przeprowadzenia egza minu konkursowego przewodniczący komisji zawia damia kandydata, który został zakwalifikowany do udziału w egzaminie konkursowym, listem poleco nym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu konkursowego. Art. 71e.4

7)

§1. Kandydat uiszcza opłatę za udział w egzaminie konkursowym, która stanowi dochód bu dżetu państwa.

§2. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opi nii Krajowej Rady Notarialnej określa, w drodze roz porządzenia, wysokość opłaty — nie wyższą niż rów nowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zwanego dalej „minimal nym wynagrodzeniem” — uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia egza minu konkursowego. Art. 71f.4

7)

§1. Minister Sprawiedliwości powołu je komisje spośród osób, których wiedza, doświadcze nie i autorytet dają rękojmię prawidłowego przebiegu egzaminu konkursowego.

§2. Komisja składa się z siedmiu członków. W skład komisji wchodzą:

1) czterej przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości; przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości może być także, po wyrażeniu zgody, sędzia albo sędzia w stanie spoczynku;

2) dwaj przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Notarialną;

3) jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyż szej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.

§3. Osoby, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3, nie mo gą być notariuszami.

§4. Minister Sprawiedliwości wyznacza przewod niczącego komisji spośród swoich przedstawicieli.

§5. Kadencja komisji trwa 2 lata.

§6. Nieoddelegowanie przedstawicieli do pracy w komisji przez obowiązany organ lub niestawiennic two członka komisji nie wstrzymuje prac komisji.

§7. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w prze pisach dotyczących należności przysługujących pra cownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samo rządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§8. Członkowi komisji niebędącemu pracowni kiem administracji rządowej przysługuje wynagrodze nie za pracę związaną z udziałem w komisji.

§9. Właściwe izby notarialne zapewniają obsługę administracyjną i techniczną działalności komisji, w tym przeprowadzanie egzaminów konkursowych i egzaminów notarialnych jako zadanie zlecone z za kresu administracji rządowej.

§10. Ze środków przekazanych w trybie, o którym mowa w § 9, właściwe rady pokrywają koszty prze prowadzenia egzaminów konkursowych i egzaminów notarialnych oraz wydatki związane z działalnością ko misji. § 1

1. Wydatki związane z działalnością komisji, w tym z przeprowadzeniem egzaminów konkurso wych i egzaminów notarialnych oraz wynagrodzenie członków komisji, pokrywane są z części budżetu pań stwa pozostającej w dyspozycji Ministra Sprawiedli wości. § 1

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi w drodze rozporządzenia:

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji oraz powoływania i odwoływania człon ków komisji; Dziennik Ustaw Nr 189 — 10371 — Poz. 1158

2) rodzaj dokumentów, o których mowa w art. 74a § 4 pkt 3—5;

3) wysokość wynagrodzenia członków komisji w wy miarze nie większym niż miesięczne wynagrodze nie zasadnicze sędziego sądu okręgowego w pierwszej stawce awansowej;

4) szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egza minu konkursowego i notarialnego, w szczególno ści: a) sposób działania komisji, b) sposób zorganizowania obsługi administracyj nej i technicznej komisji przez rady izb notarial nych, w tym sposób i tryb przekazywania środ ków, sprawowania nadzoru nad ich wydatko waniem i rozliczania wydatków związanych z tą obsługą — uwzględniając konieczność prawi dłowego i efektywnego przeprowadzenia nabo ru na aplikację i przebiegu egzaminu konkurso wego, a także egzaminu notarialnego oraz za pewnienia zachowania bezstronności pracy ko misji. Art. 71g.4

7)

§1. Członkostwo w komisji wygasa w przypadku śmierci członka komisji.

§2. Minister Sprawiedliwości odwołuje członka komisji w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka komisji;

3) niespełnienia warunków, o których mowa w art. 71f § 2;

4) niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków, z tym że odwołanie członka komisji, o którym mowa w art. 71f § 2 pkt 2, następuje za zgodą Krajowej Rady Notarialnej;

5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za prze stępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publiczne go.

§3. Minister Sprawiedliwości może odwołać członka komisji w przypadku wszczęcia przeciwko nie mu postępowania karnego w związku z podejrzeniem o popełnienie przez niego przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.

§4. Wygaśnięcie członkostwa lub odwołanie członka ze składu komisji w czasie trwania postępo wania konkursowego nie wstrzymuje prac komisji.

§5. W wypadku wygaśnięcia członkostwa lub od wołania członka komisji przed upływem kadencji, Minister Sprawiedliwości powołuje w terminie 7 dni nowego członka na okres do końca kadencji, z zastrze żeniem art. 71f § 2.

§6. Członek komisji powołany na pełną kadencję może być powołany ponownie tylko raz, jednak nie na kadencję przypadającą bezpośrednio po upływie ka dencji, w której po raz pierwszy zasiadał w składzie komisji. Art. 71h.4

5)

§1. Z prac komisji na czas przeprowa dzania egzaminu konkursowego podlega wyłączeniu członek komisji, jeżeli kandydat zakwalifikowany do egzaminu konkursowego jest:

1) jego małżonkiem;

2) osobą pozostającą z nim w stosunku: a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugie go stopnia, b) przysposobienia;

3) osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu;

4) osobą pozostającą wobec niego w stosunku zależ ności służbowej.

§2. Powody wyłączenia trwają pomimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

§3. Członkowie komisji przed rozpoczęciem egza minu konkursowego składają pisemne oświadczenia, iż nie pozostają z żadnym z kandydatów zakwalifiko wanych do egzaminu konkursowego w stosunku, o którym mowa w § 1.

§4. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu, o którym mowa w § 3, powoduje od powiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Art. 71i.4

5)

§1. Egzamin konkursowy odbywa się w obecności co najmniej trzech członków komisji.

§2. Nieobecność kandydata podczas egzaminu konkursowego, bez względu na jej przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie konkurso wym.

§3. Kandydaci podczas egzaminu konkursowego nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, ko mentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy, a także nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Art. 71j.4

5)

§1. Egzamin konkursowy polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 250 py tań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt.

§2. Test sprawdza komisja w składzie, który prze prowadza egzamin konkursowy.

§3. Pozytywny wynik z egzaminu konkursowego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 190 punktów.

§4. Z przebiegu egzaminu konkursowego sporzą dza się niezwłocznie protokół, który podpisują człon kowie komisji uczestniczący w egzaminie konkurso wym. Członkowie komisji mogą zgłaszać uwagi do protokołu.

§5. Przewodniczący komisji przesyła Ministrowi Sprawiedliwości protokół w terminie 7 dni od dnia sporządzenia. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10372 — Poz. 1158 Art. 71k.4

5)

§1. Po przeprowadzeniu egzaminu konkursowego komisja ustala wynik kandydata w drodze uchwały. Komisja ogłasza wyniki egzaminu konkursowego. § 2.4

6) Od uchwały komisji służy kandydatowi od wołanie dotyczące wyniku jego egzaminu do Ministra Sprawiedliwości. § 3.4

6) Minister Sprawiedliwości zawiadamia rady izb notarialnych o wynikach egzaminu konkursowego oraz publikuje w Biuletynie listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu. Art. 7

2. § 1.4

9) Aplikacja notarialna polega na za znajomieniu się aplikanta z całokształtem pracy nota riusza i trwa 2 lata i 6 miesięcy. W ramach szkolenia aplikant jest obowiązany do zaznajomienia się z czyn nościami sądów w sprawach cywilnych i wieczysto księgowych. § 2.50) Aplikantowi, który odbył aplikację notarial ną, o której mowa w § 1, rada właściwej izby notarial nej wydaje zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarial nej. Art. 72a.5

1)

§1. Aplikacja notarialna jest odpłatna.

§2. Szkolenie aplikantów notarialnych pokrywane jest z opłat wnoszonych przez aplikantów do właści wej izby notarialnej.

§3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty rocznej, kierując się koniecznością zapewnienia aplikantom właściwego poziomu wykształcenia, przy czym wysokość tej opła ty nie może być wyższa niż sześciokrotność minimal nego wynagrodzenia.

§4. Rada izby notarialnej może zwolnić aplikanta notarialnego od ponoszenia opłaty, o której mowa w § 3, w całości lub w części, a także odroczyć jej płat ność lub rozłożyć ją na raty.

§5. W wypadku podjęcia uchwały o zwolnieniu aplikanta notarialnego od ponoszenia opłaty w cało ści lub w części, koszty szkolenia tego aplikanta pokry wane są, proporcjonalnie do wysokości zwolnienia, ze środków własnych właściwej izby notarialnej. Art. 7

3. Aplikację notarialną organizuje i prowadzi rada izby notarialnej na podstawie programu ustalo nego przez Krajową Radę Notarialną. Art. 74.5

2)

§1. Egzamin notarialny przeprowadzają komisje, o których mowa w art. 71b. Przepisy art. 71h stosuje się odpowiednio. § 2.5

3) Do egzaminu notarialnego może przystąpić osoba, która ukończyła aplikację notarialną i otrzyma ła zaświadczenie o jej odbyciu, oraz osoba, o której mowa w art. 12 § 2.

§3. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu notarialnego, zwanej dalej „zdającym”, do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza, w tym wiedzy i umiejętności jej praktycz nego zastosowania z zakresu prawa: konstytucyjnego, cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, pracy i ubezpieczeń spo łecznych, rodzinnego i opiekuńczego, administracyj nego, postępowania administracyjnego, finansowe go, europejskiego, prywatnego międzynarodowego, ustroju sądów, samorządu notarialnego i innych orga nów ochrony prawnej działających w Rzeczypospoli tej Polskiej, a także warunków wykonywania zawodu notariusza i etyki tego zawodu.

§4. Egzamin notarialny składa się z części pisem nej i ustnej. Przepisy art. 71i § 1 i 2 stosuje się odpo wiednio.

§5. Egzamin notarialny przeprowadza się raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Spra wiedliwości, nie później niż do dnia 30 czerwca. Część pisemna i ustna egzaminu rozpoczyna się równocze śnie w tych samych dniach w Rzeczypospolitej Pol skiej. Przepis art. 71b § 5 stosuje się odpowiednio. § 6.5

4) Minister Sprawiedliwości sporządza w każ dym roku zestaw pytań i tematów na potrzeby egza minu notarialnego przeprowadzanego w terminie, o którym mowa w § 5.

§7. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przygotowywania, przecho wywania oraz przekazywania komisjom pytań i tema tów na egzamin notarialny, mając na uwadze koniecz ność zabezpieczenia tych pytań i tematów przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. Art. 74a.5

5)

§1. W terminie do dnia 28 lutego każ dego roku Minister Sprawiedliwości zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Biuletynie ogłoszenie o egzaminie notarialnym, w którym poda je w szczególności:

1) termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egza minu notarialnego, zwanego dalej „wnioskiem”; ——————— 4

9) Oznaczenie § 1 nadane przez art. 3 pkt 17 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 4. 50) Dodany przez art. 3 pkt 17 ustawy, o której mowa w od nośniku 4. 5

1) Dodany przez art. 3 pkt 18 ustawy, o której mowa w od nośniku 4. 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 19 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 1 stycz nia 2006 r., zgodnie z art. 10 pkt 3 lit. c tej ustawy. ——————— 5

3) Utracił moc z dniem 4 kwietnia 2008 r. w zakresie, w ja kim dotyczy osób wymienionych w art. 12 § 2—4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie, na podsta wie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o którym mowa w odnośniku 10. 5

4) Utracił moc z dniem 4 kwietnia 2008 r. w zakresie, w ja kim pomija udział samorządu notarialnego w ustalaniu zestawu pytań i tematów egzaminu notarialnego, spo rządzanego w każdym roku przez Ministra Sprawiedliwo ści, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o którym mowa w odnośniku 10. 5

5) Dodany przez art. 3 pkt 20 ustawy, o której mowa w od nośniku 4; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., zgodnie z art. 10 pkt 3 lit. c tej ustawy. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10373 — Poz. 1158

2) adres siedziby komisji;

3) termin przeprowadzenia przez komisję części pisemnej i ustnej egzaminu notarialnego;

4) wysokość opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w art. 74b § 1.

§2. Aplikanci notarialni, którzy odbyli aplikację notarialną przeprowadzaną przez radę właściwej izby notarialnej, oraz osoby, o których mowa w art. 12 § 2, zamieszkałe na terenie właściwości komisji, mogą zło żyć w jej siedzibie wniosek.

§3. Osoba, która odbyła aplikację notarialną, do łącza do wniosku zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej.

§4. Osoby, o których mowa w art. 12 § 2, dołącza ją do wniosku odpowiednio następujące dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy;

2) życiorys;

3) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia na ukowego doktora nauk prawnych lub zdanie od powiednio egzaminu: sędziowskiego, prokurator skiego, adwokackiego lub radcowskiego;

4) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania usług, o któ rym mowa w art. 12 § 2, odpowiednio na stanowi skach: a) związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, b) referendarza sądowego lub asystenta sędziego;

5) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12 § 2 pkt 4

10) ;

6) oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyska nia tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Pol skiej albo jego urzędowy odpis;

7) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż mie siąc przed jej złożeniem;

8) 2 zdjęcia.

§5. Wniosek powinien być złożony najpóźniej w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu notarialnego. Przepisy art. 71d § 4—9 stosuje się od powiednio.

§6. Rada izby notarialnej, każdego roku, nie póź niej niż do dnia 30 kwietnia, przekazuje właściwej te rytorialnie komisji listę osób, które ukończyły aplika cję notarialną. Art. 74b.5

5)

§1. Kandydat uiszcza opłatę egzami nacyjną za udział w egzaminie notarialnym, która sta nowi dochód budżetu państwa.

§2. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opi nii Krajowej Rady Notarialnej określa, w drodze rozpo rządzenia, wysokość opłaty egzaminacyjnej — nie wyż szą niż równowartość minimalnego wynagrodzenia — uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywne go przeprowadzenia egzaminu notarialnego. Art. 74c.5

5) Pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu notarialnego oraz zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wyna grodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie konkur sowym i notarialnym. Art. 74d.5

5)

§1. W części pisemnej egzaminu nota rialnego zdający na podstawie opisanego przypadku (casusu) opracowuje dwa projekty aktów notarialnych oraz opinię prawną na podstawie przedstawionego problemu prawnego.

§2. Podczas części pisemnej egzaminu notarialne go zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa. Zdający nie może po siadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Art. 74e.5

5)

§1. Ocena każdego tematu z części pisemnej egzaminu notarialnego dokonywana jest przy zastosowaniu skali od 0 do 20 punktów. Za część pisemną zdający może otrzymać nie więcej niż 60 punktów. Pozytywną ocenę z części pisemnej egza minu notarialnego otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 35 punktów.

§2. Oceny tematów opracowanych przez zdające go w części pisemnej egzaminu notarialnego dokonu ją niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji. Każ dy z nich wystawia na piśmie łączną ocenę zawierają cą liczbę punktów wraz z uzasadnieniem i przekazuje ją niezwłocznie przewodniczącemu komisji. Liczba punktów, które otrzymuje zdający z egzaminu pisem nego, jest średnią ocen wystawionych przez członków komisji za poszczególne tematy.

§3. Przewodniczący komisji przechowuje doku menty zawierające oceny wystawione przez członków komisji. Art. 74f.5

5)

§1. Zdający, który uzyskał pozytywną ocenę z części pisemnej egzaminu notarialnego, przy stępuje do części ustnej egzaminu. Przepis art. 71i § 3 stosuje się odpowiednio.

§2. Zdający w części ustnej egzaminu notarialne go odpowiada na wybrany przez siebie losowo ze staw składający się z 8 pytań.

§3. Odpowiedzi zdającego na pytania oceniane są oddzielnie przez każdego z członków komisji przy za stosowaniu skali od 0 do 5 punktów, a zdający nie mo że uzyskać więcej niż 5 punktów. Za część ustną egza minu notarialnego zdający nie może łącznie otrzymać więcej niż 40 punktów.

§4. Członkowie komisji przekazują niezwłocznie przewodniczącemu komisji pisemnie sporządzone oceny odpowiedzi, o których mowa w

§3. Przepis art. 74e § 3 stosuje się odpowiednio. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10374 — Poz. 1158

§5. Komisja ustala liczbę punktów uzyskaną przez poszczególnych zdających w trakcie ustnego egzami nu notarialnego, która stanowi sumę średnich aryt metycznych liczby punktów przyznanych przez każde go z członków komisji danemu zdającemu za poszcze gólne pytania. Art. 74g.5

5) Pozytywny wynik z egzaminu notarial nego otrzymuje zdający, który uzyskał łącznie za część pisemną i ustną egzaminu co najmniej 70 punktów. Art. 74h.5

5)

§1. Z przebiegu egzaminu notarialne go sporządza się niezwłocznie protokół, który podpi sują członkowie komisji uczestniczący w egzaminie notarialnym. Członkowie komisji mogą zgłaszać uwa gi do protokołu.

§2. Przewodniczący komisji przesyła Ministrowi Sprawiedliwości protokół w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia. Art. 74i.5

5)

§1. Po przeprowadzeniu egzaminu no tarialnego komisja ustala wynik zdającego w drodze uchwały. Komisja ogłasza wyniki egzaminu notarial nego.

§2. Od uchwały komisji służy zdającemu odwoła nie dotyczące wyniku jego egzaminu do Ministra Sprawiedliwości.

§3. Minister Sprawiedliwości zawiadamia rady izb notarialnych o wynikach egzaminu notarialnego oraz publikuje w Biuletynie listę osób, które uzyskały pozy tywny wynik z egzaminu.

§4. Uchwała komisji o pozytywnym wyniku z eg zaminu notarialnego stanowi podstawę do ubiegania się o nominowanie na stanowisko asesora notarialne go. Art. 75.5

6) Minister Sprawiedliwości, po uzgodnie niu z Krajową Radą Notarialną, określi, w drodze roz porządzenia, organizację aplikacji notarialnej. Art. 7

6.

§1. Asesora notarialnego powołuje Mini ster Sprawiedliwości na wniosek osoby zainteresowa nej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby nota rialnej.

§2. Asesorem notarialnym może być aplikant no tarialny, który zdał egzamin notarialny i przedstawił oświadczenie notariusza o gotowości zawarcia z nim umowy o pracę.

§3. Minister Sprawiedliwości odwołuje asesora notarialnego w razie ustania jego zatrudnienia lub wymierzenia mu kary dyscyplinarnej określonej w art. 78 pkt 1 lit. d. Art. 7

7. Aplikanci i asesorzy notarialni mają prawo uczestniczyć w walnych zgromadzeniach notariuszy izby notarialnej; mogą oni zabierać głos w obradach, jednakże bez prawa składania wniosków i brania udziału w głosowaniu. Art. 7

8. Do aplikantów i asesorów notarialnych stosuje się przepisy art. 18 i 19 oraz przepisy o odpo wiedzialności dyscyplinarnej notariuszy z następują cymi zmianami:57)

1) karami dyscyplinarnymi są: a) upomnienie, b) nagana, c) kara pieniężna do wysokości określonej w art. 51 § 1 pkt 3, d) skreślenie z wykazu asesorów notarialnych;

2) skazany na karę nagany nie może być powołany na notariusza w ciągu roku od daty uprawomoc nienia się orzeczenia, a skazany na karę pieniężną nie może być również w ciągu tego okresu upo ważniony do zastępowania notariusza. DZIA¸ II Czynności notarialne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 7

9. Notariusz dokonuje następujących czyn ności:

1) sporządza akty notarialne; 1a)5

8) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

2) sporządza poświadczenia;

3) doręcza oświadczenia;

4) spisuje protokoły;

5) sporządza protesty weksli i czeków;

6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. Art. 80.

§1. Akty i dokumenty powinny być spo rządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.

§2. Przy dokonywaniu czynności notarialnych no tariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabez pieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz in nych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. ——————— 5

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 21 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 4. ——————— 5

7) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 5

8) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o notariacie oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1287), która weszła w życie z dniem 2 października 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10375 — Poz. 1158

§3. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

§4. Notariusz może sprostować protokołem nie dokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Do protokołu nie stosuje się przepi sów art. 5, art. 92 § 1 pkt 4—8 i art. 94 § 1. Art. 8

1. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Art. 8

2. Osobę, której odmówiono dokonania czynności notarialnej, należy pouczyć o prawie i try bie zaskarżenia odmowy, a na jej pisemne żądanie do ręczyć w terminie tygodnia uzasadnienie odmowy. Art. 8

3.

§1. Na odmowę dokonania czynności no tarialnej osoba zainteresowana może wnieść, w ter minie tygodnia, zażalenie do sądu wojewódzkiego36) właściwego ze względu na siedzibę kancelarii nota rialnej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem nota riusza, który jest obowiązany ustosunkować się do za żalenia w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem przed stawić swoje stanowisko sądowi. Sąd rozpoznaje za żalenie na rozprawie, stosując przepisy Kodeksu po stępowania cywilnego.

§2. Notariusz może, jeżeli uzna zażalenie za słusz ne, dokonać czynności notarialnej; w tym przypadku nie nadaje zażaleniu dalszego biegu. Art. 8

4.

§1. Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnych, które dotyczą:

1) samego notariusza;

2) jego małżonka;

3) krewnych lub powinowatych notariusza w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej krewnych i powinowatych do trzeciego stopnia włącznie;

4) osób związanych z notariuszem z tytułu przyspo sobienia, opieki, kurateli lub będących w bliskim z nim stosunku.

§2. Zakaz przewidziany w § 1 stosuje się również wobec zastępcy notariusza.

§3. Ograniczenia wymienione w § 1 i 2 trwają tak że po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. Rozdział 2 Tryb dokonywania czynności notarialnych Art. 8

5.

§1. Przy dokonywaniu czynności notarial nej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności.

§2. Stwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, a w braku ta kich dokumentów — w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby biorą cej udział w czynności notarialnej.

§3. Sposób stwierdzenia tożsamości notariusz określi w sporządzonym dokumencie. Art. 8

6. Notariuszowi nie wolno dokonywać czyn ności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynno ści prawnych. Art. 8

7.

§1. Jeżeli osoba biorąca udział w czynno ściach:

1) nie zna języka polskiego i do czynności nie jest do łączony przekład na inny znany tej osobie język, notariusz powinien przetłumaczyć akt lub inny do kument osobiście albo przy pomocy tłumacza; przepis art. 2 § 3 stosuje się;

2) jest głucha lub głuchoniema, notariusz jest obo wiązany przekonać się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała, z tym że notariusz może przywołać do czynności biegłego;

3) jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema, notariusz na życzenie takiej osoby powinien przy wołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę; o powyższym notariusz powinien uprze dzić osoby zainteresowane;

4) nie umie lub nie może pisać, powinna na doku mencie złożyć tuszowy odcisk palca; obok tego odcisku zaś inna osoba wpisze imię i nazwisko osoby nieumiejącej lub niemogącej pisać, umiesz czając swój podpis;

5) może złożyć podpis jedynie w alfabecie niezna nym notariuszowi, należy stwierdzić, że jest to podpis tej osoby.

§2. O zachowaniu warunków przewidzianych w § 1 pkt 2 i 3, a także o sposobie stwierdzenia oko liczności, o których mowa w § 1, bądź o niemożności złożenia podpisu lub tuszowego odcisku — notariusz czyni stosowną wzmiankę w treści sporządzonego do kumentu.

§3. Nie może być świadkiem czynności notarial nej osoba będąca z zawierającymi czynność lub z oso bami, na których rzecz czynność jest dokonywana, w takim stosunku, który nie pozwala notariuszowi w jej imieniu ani na jej rzecz dokonać czynności. Art. 8

8. Podpisy na aktach notarialnych i poświad czonych dokumentach są składane w obecności nota riusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie był złożony nie w obecności notariusza, osoba, która podpisała, powinna uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Okoliczność tę notariusz za znacza w sporządzonym dokumencie. Art. 8

9.

§1. Strony czynności notarialnej odpowia dają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszo wi.

§2. Notariusz wymienia na każdym sporządzo nym dokumencie wysokość pobranego wynagrodze nia, podatków i innych opłat, powołując podstawę prawną. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10376 — Poz. 1158 Art. 90.

§1. Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne, po upływie 10 lat od ich sporzą dzenia, notariusz przekazuje na przechowanie do ar chiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejono wego.

§2. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporzą dzenia, określi warunki przekazywania na przechowa nie dokumentów, o których mowa w § 1, oraz sposób prowadzenia ksiąg notarialnych, czynienia wzmianek o wydaniu wypisów, odpisów, wyciągów i innych do kumentów. Rozdział 3 Akty notarialne Art. 9

1. Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Art. 9

2.

§1. Akt notarialny powinien zawierać:

1) dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony — godzinę i minu tę rozpoczęcia i podpisania aktu;

2) miejsce sporządzenia aktu;

3) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza — nad to imię i nazwisko zastępcy;

4) imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce za mieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu;

5) oświadczenia stron, z powołaniem się w razie po trzeby na okazane przy akcie dokumenty;

6) stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu;

7) stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany;

8) podpisy biorących udział w akcie oraz osób obec nych przy sporządzaniu aktu;

9) podpis notariusza.

§2. Jeżeli w akcie bierze udział osoba, która nie umie lub nie może pisać, notariusz stwierdza, że oso ba ta aktu nie podpisała, i podaje, z jakich powodów.

§3. Jeżeli akt notarialny dotyczy czynności praw nej, akt ten powinien zawierać treści istotne dla tej czynności. Ponadto akt notarialny powinien zawierać inne stwierdzenia, których potrzeba umieszczenia w akcie wynika z niniejszej ustawy, z przepisów szcze gólnych albo z woli stron.

§4. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujaw nionego w księdze wieczystej albo ustanowienie pra wa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieru chomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzają cy akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym ak cie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz jest obowiązany przesłać z urzędu sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych wypis aktu notarialne go zawierający wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, w terminie trzech dni od sporządzenia aktu.

§5. (uchylony).59) § 6.60) Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości dokonane przez osobę, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1, 2 albo ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieru chomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1371), przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, notariusz, który sporządził ten akt, jest obowiązany przesłać z urzędu jego wypis organo wi, który wydał decyzję o przekształceniu. Art. 9

3. Jeżeli akt notarialny jest sporządzony na dwóch lub więcej arkuszach, to arkusze te powinny być ponumerowane, parafowane i połączone. Art. 9

4.

§1. Akt notarialny przed podpisaniem po winien być odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności. Przy odczytaniu aktu nota riusz powinien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu, a akt jest zgodny z ich wolą. Na żądanie powin ny być odczytane również załączniki do aktu.

§2. Wszelkie wywabiania i wyskrobywania są nie dopuszczalne; wolne miejsca powinny być przekreślo ne, a poprawki należy omówić na końcu aktu przed złożeniem podpisu przez osoby biorące udział w czyn ności lub przed złożeniem podpisu przez notariusza, jeżeli poprawka dotyczy aktu niepodpisywanego przez strony. Zbędne wyrazy albo ich części powinny być przekreślone w ten sposób, aby można je było od czytać, a przekreślenia te należy na końcu aktu omó wić przed złożeniem podpisów. Przekreślenia nieomó wione uważa się za niedokonane. Art. 9

5. Oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania. ——————— 5

9) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408), która weszła w życie z dniem 25 września 2003 r.; uchylony przez art. 2 usta wy z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks cy wilny oraz ustawy — Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 163, poz. 1012), która weszła w życie z dniem 11 października 2008 r. 60) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1371), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10377 — Poz. 1158 Rozdział 3a61) Akty poświadczenia dziedziczenia Art. 95a. Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamen tów szczególnych. Art. 95b. Przed sporządzeniem aktu poświadcze nia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedzi czenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i te stamentowi. Art. 95c.

§1. Przystępując do spisania protokołu dziedziczenia notariusz poucza osoby biorące udział w spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

§2. W protokole dziedziczenia zamieszcza się w szczególności:

1) zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia zło żone przez osoby biorące udział w spisywaniu protokołu;

2) oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi;

3) oświadczenia o znanych testamentach spadko dawcy lub braku takich testamentów;

4) oświadczenia, że w odniesieniu do spadku nie zo stało uprzednio wydane postanowienie o stwier dzeniu nabycia spadku i nie toczy się postępowa nie o stwierdzenie nabycia spadku ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia;

5) oświadczenia, czy w skład spadku wchodzi gospo darstwo rolne oraz który spośród spadkobierców powołanych do spadku z ustawy odpowiada wa runkom przewidzianym do dziedziczenia gospo darstwa rolnego;

6) oświadczenia, czy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospoli tej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położo nej za granicą;

7) oświadczenia, czy były składane oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czy zostało wy dane orzeczenie dotyczące niegodności dziedzi czenia oraz czy były zawierane umowy z przy szłym spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim;

8) wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

§3. Jeżeli od dnia otwarcia spadku nie upłynęło sześć miesięcy, w protokole dziedziczenia należy za mieścić oświadczenia spadkobierców o prostym przy jęciu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia tej treści zostały już przez spadkobier ców uprzednio złożone. W takim przypadku należy za mieścić wzmiankę o dacie, miejscu i treści złożonych przez poszczególnych spadkobierców oświadczeń.

§4. Do protokołu dziedziczenia notariusz załącza:

1) odpis aktu zgonu spadkodawcy;

2) odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy;

3) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku. Art. 95d. W razie złożenia testamentu notariusz dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia, chyba że otwar cie i ogłoszenie testamentu już nastąpiło. Z otwarcia i ogłoszenia testamentu sporządza się protokół. Art. 95e.

§1. Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku.

§2. Notariusz odmawia sporządzenia aktu po świadczenia dziedziczenia, jeżeli:

1) w stosunku do spadku został już uprzednio spo rządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wy dane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spad ku;

2) w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobier cy ustawowi lub testamentowi albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte i ogłoszone;

3) wskutek braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gmi nie albo Skarbowi Państwa;

4) spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie za mieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub po siadanie nieruchomości położonej za granicą. Art. 95f.

§1. Akt poświadczenia dziedziczenia po winien zawierać:

1) dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu;

2) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza — nad to imię i nazwisko zastępcy;

3) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodzi ców oraz jego numer PESEL; ——————— 6

1) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoś niku 58. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10378 — Poz. 1158

4) datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania;

5) wskazanie spadkobierców, którym spadek przy padł — imiona, nazwiska i imiona rodziców oraz datę i miejsce urodzenia osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych — nazwę i siedzi bę;

6) tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku wraz ze wskazaniem w razie dziedzicze nia ustawowego, czy spadkobierca był małżon kiem spadkodawcy, czy jego krewnym i w jakim stopniu, a w razie dziedziczenia testamentowego wraz z określeniem formy testamentu;

7) wskazanie spadkobierców dziedziczących gospo darstwo rolne podlegające dziedziczeniu z ustawy oraz ich udziały w nim;

8) powołanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testa mentu;

9) podpisy wszystkich biorących udział w spisywa niu protokołu dziedziczenia;

10) podpis notariusza; 1

1) adnotację o dokonaniu rejestracji zgodnie z art. 95i.

§2. Przepisy art. 92 § 2 i art. 93—94 stosuje się od powiednio. Art. 95g. Na protokole dziedziczenia zamieszcza się adnotację o sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Art. 95h.

§1. Notariusz niezwłocznie po sporzą dzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia dokonuje je go wpisu do rejestru aktów poświadczenia dziedzicze nia przez wprowadzenie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych, o których mowa w § 2 pkt 3—

6. Notariusz opatruje wpis bezpiecznym podpi sem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§2. Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia obejmuje:

1) numer wynikający z kolejności wpisu;

2) dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę dokona nia wpisu;

3) dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia;

4) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt poświadczenia dziedziczenia sporządził zastępca notariusza — nadto imię i nazwisko za stępcy;

5) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodzi ców oraz jego numer PESEL;

6) datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania.

§3. Z chwilą dokonania wpisu w rejestrze nota riusz otrzymuje, za pośrednictwem systemu teleinfor matycznego, zawiadomienie o zarejestrowaniu oraz możliwości uzyskania potwierdzenia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia ze wskazaniem nu meru wynikającego z kolejności wpisu. W tym samym trybie notariusz uzyskuje zawiadomienie o niezareje strowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia.

§4. Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na akcie poświadczenia dziedziczenia, wskazując numer wynikający z kolejności wpisu a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę dokonanego wpisu.

§5. Zarejestrowanie nie następuje, jeżeli w sto sunku do danego spadku został już uprzednio zareje strowany akt poświadczenia dziedziczenia. Art. 95i.

§1. Krajowa Rada Notarialna utworzy system informatyczny do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia oraz zapewnia notariu szom dostęp do tego systemu w celu dokonywania wpisów, dostęp do danych z rejestru oraz ochronę tych danych przed nieuprawnionym dostępem. Pod pis, elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważne go kwalifikowanego certyfikatu, zapewnia notariuszo wi dostęp do rejestru.

§2. Krajowa Rada Notarialna udostępnia w sie ciach informatycznych, a w szczególności na swojej stronie internetowej, informacje o zarejestrowanych aktach poświadczenia dziedziczenia obejmujące dane, o których mowa w art. 95h § 2. Art. 95j. Zarejestrowany akt poświadczenia dzie dziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Art. 95k.

§1. W przypadku uchylenia aktu po świadczenia dziedziczenia, notariusz czyni o tym wzmiankę na akcie poświadczenia dziedziczenia oraz niezwłocznie informuje o tym Krajową Radę Notarial ną.

§2. Prezes Krajowej Rady Notarialnej niezwłocz nie poleca wykreślenie z rejestru uchylonego aktu po świadczenia dziedziczenia. Art. 95l. Jeżeli w akcie poświadczenia dziedzicze nia nie wskazano spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne, notariusz sporządzi w tym przedmiocie akt uzupełniający, stosując odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału. Art. 95m. Oryginały aktów poświadczenia dziedzi czenia nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania. Art. 95n.

§1. Do zarejestrowanych aktów po świadczenia dziedziczenia stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 9.

§2. Notariusz na żądanie sądu, prokuratora, izby skarbowej oraz urzędu skarbowego przesyła wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10379 — Poz. 1158

§3. Wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia może być wydany ponadto osobie, któ ra wykaże istnienie interesu prawnego. Art. 83 stosu je się odpowiednio. Art. 95o. Przepisów art. 95c § 2 pkt 5, art. 95f § 1 pkt 7 i art. 95l nie stosuje się do spadków otwartych po dniu 13 lutego 2001 r. Art. 95p. Ilekroć w przepisach odrębnych jest mo wa o postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, należy rozumieć przez to również zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli ustawa wyznacza początek lub koniec biegu terminu na dzień uprawo mocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu na bycia spadku, należy rozumieć przez to również dzień zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Rozdział 4 Poświadczenia Art. 9

6. Notariusz poświadcza:

1) własnoręczność podpisu;

2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;

3) datę okazania dokumentu;

4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Art. 9

7. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żąda nie — również godzinę dokonania czynności, oznacze nie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć. Art. 9

8. Notariusz stwierdza zgodność odpisu, wy ciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Jeżeli oka zany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w po świadczeniu. Art. 9

9.

§1. Notariusz poświadcza na okazanym mu dokumencie datę, a na żądanie stron także godzi nę i minutę okazania tego dokumentu.

§2. W poświadczeniu notariusz wymienia imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby, która doku ment okazała. Art. 100. Pozostawanie przy życiu lub w określo nym miejscu danej osoby poświadcza notariusz w ra zie stawiennictwa tej osoby w kancelarii notariusza albo w razie przekonania się o tym fakcie przez nota riusza poza kancelarią. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzi nę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy ży ciu lub w określonym miejscu. Art. 10

1. Minister Sprawiedliwości może, w dro dze rozporządzenia, upoważnić organy samorządu te rytorialnego i banki mające swoją siedzibę w miejsco wościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do sporządzania niektórych poświadczeń dokonywanych przez notariusza. Rozdział 5 Doręczanie oświadczeń Art. 10

2.

§1. Na żądanie strony notariusz doręcza na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki praw ne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

§2. ˚ądający doręczenia wnosi ustnie do protoko łu, wręcza lub przesyła notariuszowi podpisaną przez siebie treść oświadczenia.

§3. Doręczenie oświadczenia następuje w miejscu wskazanym, przy odpowiednim zastosowaniu przepi sów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących doręczania pism procesowych.

§4. Z dokonanej czynności notariusz spisuje pro tokół. Jeżeli strona przeciwna poda ustnie do protoko łu odpowiedź lub wręczy pisemną odpowiedź i oświadczy, że protokół podpisze, notariusz zamiesz cza odpowiedź w protokole.

§5. Notariusz wydaje poświadczenie doręczenia oświadczenia, w którym zamieszcza odpowiedź, jeżeli była udzielona w sposób określony w § 4.

§6. Na wyraźne żądanie osoby, żądającej doręcze nia oświadczenia, notariusz może również dokonać doręczenia listem poleconym. W tym przypadku w protokole zamieszcza się treść doręczonego oświadczenia i wzmiankę o przesłaniu go listem pole conym. Art. 10

3. Doręczenia notariusz może dokonywać przez zatrudnionych w kancelarii pracowników. Rozdział 6 Protokoły Art. 10

4.

§1. Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przy padkach prawem przewidzianych.

§2. Jeżeli statut osoby prawnej, o której mowa w § 1, lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, protokół podpisują przewodniczący zgromadzenia i notariusz. § 3.6

2) Notariusz spisuje również protokoły, w tym protokoły dziedziczenia, w celu stwierdzenia przebie gu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także — na żądanie strony stawającej — niestawiennictwa strony drugiej.

§4. Protokoły spisuje się w formie aktu notarialne go. ——————— 6

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 58. Dziennik Ustaw Nr 189 — 10380 — Poz. 1158 Rozdział 7 Protesty Art. 10

5. Przy sporządzaniu protestów weksli i cze ków notariusz stosuje przepisy prawa właściwe dla tych czynności. Rozdział 8 Przyjmowanie na przechowanie Art. 10

6. Notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, nawet w kopertach zamkniętych. W tym ostatnim przypadku koperta po winna być zaopatrzona w podpis składającego. Art. 10

7. Z przyjęcia dokumentu na przechowanie notariusz spisuje protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej doku ment oraz wskazuje, komu i pod jakimi warunkami dokument bądź jego odpis ma być wydany. Doku ment przyjęty na przechowanie wydaje się osobie wymienionej w protokole lub jej następcy prawne mu. Art. 10

8.

§1. Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności nota riusz prowadzi specjalne konto bankowe.

§2. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje proto kół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsa mość osoby składającej, datę mającego nastąpić wy dania oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania oso by odbierającej depozyt. Wydanie depozytu następu je za pokwitowaniem. Rozdział 9 Wypisy, odpisy i wyciągi oraz przechowywanie aktów notarialnych Art. 10

9. Wypis ma moc prawną oryginału. Art. 109a. Wypisy aktu notarialnego sprostowane go protokołem zgodnie z art. 80 § 4 wydaje się z uwzględnieniem treści sprostowania. Art. 1

10.

§1. Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następ com prawnym.

§2. Za zgodą stron lub na podstawie prawomocne go postanowienia sądu wojewódzkiego36), w którego okręgu znajduje się kancelaria notariusza, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom. Sąd orzeka w tym przedmiocie w trybie postępowania nieprocesowego, po wysłuchaniu stron aktu notarial nego, jeżeli stawią się na wezwanie. Postanowienie są du wojewódzkiego3

6) nie podlega zaskarżeniu.

§3. W nagłówku wypisu aktu zaznacza się, że wy dany dokument jest wypisem. Wypis powinien być dosłownym powtórzeniem oryginału, jednak popra wek i przekreśleń znajdujących się w oryginale nie na leży zamieszczać w wypisie. Na końcu wypisu zazna cza się, komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią. Wypis mający więcej niż jeden arkusz powinien być ponumerowany, połą czony, parafowany i spojony pieczęcią. Art. 11

1.

§1. Informacje pisemne i inne dokumen ty wydaje się osobom, na których żądanie zostały do konane czynności notarialne; jeżeli z treści stosunku prawnego to wynika, wydaje się je stronie, której czynność notarialna dotyczy.

§2. Notariusz w przypadkach prawem przewidzia nych przesyła sądom i innym organom państwowym informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisy tych dokumentów.

§3. Informacji ustnych o dokonanych czynno ściach notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy doku mentów stwierdzających te czynności. Art. 11

2.

§1. Do wydawania wyciągów i odpisów stosuje się te same zasady, na jakich wydaje się wypi sy.

§2. Przepis art. 110 § 3 stosuje się odpowiednio do wyciągów i odpisów.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-10-23
Data wydania: 2008-10-14
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1158