Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1171

Dziennik Ustaw Nr 190 — 10446 — Poz. 1171 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski — przewodniczący, Wojciech Hermeliński — sprawozdawca, Ewa ¸ętowska, Janusz Niemcewicz, Mirosław Wyrzykowski, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 14 października 2008 r., skargi konstytucyjnej Funda cji Rozwoju Medycyny Sportowej o zbadanie zgodno ści art. 18 § 1 pkt 6 i art. 18 § 3 ustawy z dnia 30 sierp nia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) z art. 45 ust. 1 Konstytucji, orzeka: Art. 18 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administra cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417 i Nr 250, poz. 2118, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650) w zakre sie, w jakim pomija jako podstawę wyłączenia sędzie go od udziału w orzekaniu w postępowaniu sądowym toczącym się po wznowieniu postępowania admini stracyjnego, jego wcześniejszy udział w orzekaniu w sprawie dotyczącej decyzji wydanej we wznawia nym postępowaniu administracyjnym, jest nie zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 141

7) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie na skutek cof nięcia skargi konstytucyjnej. Marian Grzybowski Wojciech Hermeliński Ewa ¸ętowska Janusz Niemcewicz Mirosław Wyrzykowski 1171 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 14 października 2008 r. sygn. akt SK 6/07

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-10-24
Data wydania: 2008-10-14
Data wejścia w życie: 2008-10-24
Data obowiązywania: 2008-10-24
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1171