Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1185

Dziennik Ustaw Nr 192 — 10544 — Poz. 1185 Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 wrześ nia 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Upoważnia się Instytut Mechanizacji Budow nictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfe deracji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawo dów regulowanych:

1) operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;

2) operatora maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych i kamien nych i pokrewnych;

3) montera rusztowań.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: W. Pawlak 1185 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-10-28
Data wydania: 2008-10-14
Data wejścia w życie: 2008-11-12
Data obowiązywania: 2008-11-12
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1185