Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1196

Dziennik Ustaw Nr 193 — 10578 — Poz. 1196 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak — przewodniczący, Mirosław Granat — sprawozdawca, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Andrzej Rzepliński, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiające go pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora General nego, na rozprawie w dniu 21 października 2008 r., po łączonych pytań prawnych:

1) Sądu Okręgowego w Lublinie, czy art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, ze zm.) w zakresie, w jakim w ra zie spełnienia przez PKP SA przesłanek z ust. 2 i 3 tego przepisu pozbawia gminę możliwości odmo wy zawarcia umowy, o jakiej mowa w art. 81 ust. 4 powołanej ustawy, jest zgodny z art. 165 Konstytucji oraz z art. 4 ust. 2 i 6 Europejskiej Kar ty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Stras burgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, ze zm.),

2) Sądu Okręgowego w Szczecinie, czy art. 81 ust. 5 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w ja kim w razie spełnienia przez PKP SA przesłanek z ust. 2 i 3 tego przepisu pozbawia gminę możli wości odmowy zawarcia umowy, o jakiej mowa w art. 81 ust. 4 powołanej ustawy, jest zgodny z art. 2 i art. 165 Konstytucji, orzeka: Art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Pań stwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 624): a) jest niezgodny z art. 2 i art. 165 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej, b) jest niezgodny z art. 4 ust. 2 i 6 Europejskiej Kar ty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Stras burgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1107). Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 141

7) umorzyć postępowanie w pozosta łym zakresie ze względu na niedopuszczalność wyda nia wyroku. Zbigniew Cieślak Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Adam Jamróz Andrzej Rzepliński 1196 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt P 2/08

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-10-30
Data wydania: 2008-10-21
Data wejścia w życie: 2008-10-30
Data obowiązywania: 2008-10-30
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1196