Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1202

Dziennik Ustaw Nr 195 — 10625 — Poz. 1202 Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Ustala się wzorcowy plan kont dla banków, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.3) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 1202 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900 i Nr 171, poz. 1056. ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w spra wie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. Nr 152, poz. 1727), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosownie do art. 80 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328). Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. (poz. 1202) WZORCOWY PLAN KONT DLA BANKÓW ZESPÓ¸ 0 Aktywa trwałe 01 Dotacje 010 Dotacje 02 Udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, sto warzyszonych i udziały mniej szościowe 020 Udziały i akcje w podmiotach finan sowych zależnych 021 Udziały i akcje w podmiotach nie finansowych zależnych 022 Udziały i akcje w podmiotach finan sowych współzależnych 023 Udziały i akcje w podmiotach nie finansowych współzależnych 024 Udziały i akcje w podmiotach finan sowych stowarzyszonych 025 Udziały i akcje w podmiotach nie finansowych stowarzyszonych 026 Udziały mniejszościowe w podmio tach finansowych 027 Udziały mniejszościowe w podmio tach niefinansowych 028 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 03 Rzeczowe aktywa trwałe 030 Nieruchomości 031 Pozostałe środki trwałe 032 Ârodki trwałe w budowie 038 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 039 Umorzenia 04 Wartości niematerialne i praw ne 040 Wartości niematerialne i prawne 048 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 049 Umorzenia 05 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i praw ne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy 050 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjęte na podstawie umów leasingu finanso wego 051 Należności z tytułu oddanych w le asing finansowy rzeczowych akty wów trwałych oraz wartości niema terialnych i prawnych 052 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne oddane w le asing operacyjny Dziennik Ustaw Nr 195 — 10626 — Poz. 1202 053 Rzeczowy majątek trwały oddany w najem lub w dzierżawę 058 Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ści 059 Umorzenia 06 Pozostałe aktywa trwałe 060 Nakłady na wartości niematerialne i prawne 09 Aktywa trwałe do zbycia 090 Nieruchomości 091 Pozostałe środki trwałe 092 Ârodki trwałe w budowie 098 Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ści ZESPÓ¸ 1 Operacje z udziałem środków pieniężnych i operacje z podmiotami finansowymi 10 Kasa 100 Gotówka (banknoty oraz monety) 101 Czeki podróżnicze 102 Złoto niemonetarne i inne metale szlachetne 103 Znaki wartościowe 104 Czeki podróżnicze własnej emisji 105 Czeki bankierskie 11 Należności i zobowiązania wo bec banku centralnego 110 Operacje bieżące z bankiem central nym 1100 konto bieżące nostro 1101 konto bieżące loro 111 Operacje terminowe z bankiem cen tralnym 1110 lokaty 1111 depozyty 112 Aukcyjny obrót papierami warto ściowymi 1120 lokaty 1121 pożyczki 113 Operacje refinansowe 1130 redyskonto weksli 1131 kredyt lombardowy 1132 kredyt refinansowy na realizację programu naprawczego 1133 kredyt refinansowy na inwestycje centralne 1134 kredyt na odsetki skapitalizowane od kredytów na inwestycje centralne 1135 kredyt refinansowy na uzupełnienie zasobów pieniężnych 1136 inne kredyty refinansowe 1139 kredyty niespłacone w terminie 114 Inne operacje z bankiem centralnym 1140 należności 1141 zobowiązania 119 Odsetki od operacji z bankiem cen tralnym 1190 należności 1191 zobowiązania 12 Należności normalne od pod miotów finansowych i rezerwy celowe 120 Rachunki bieżące 1200 konto bieżące nostro 1201 konto bieżące loro 122 Lokaty 123 Kredyty i pożyczki 1230 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 124 Skupione wierzytelności 1240 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 125 Zrealizowane gwarancje 127 Inne należności 128 Rezerwy celowe 129 Odsetki 1290 należności 1291 zobowiązania 13 Należności pod obserwacją od podmiotów finansowych i re zerwy celowe 132 Lokaty 133 Kredyty i pożyczki 1330 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 134 Skupione wierzytelności 1340 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 135 Zrealizowane gwarancje 137 Inne należności 138 Rezerwy celowe 139 Odsetki 14 Należności poniżej standardu od podmiotów finansowych i rezerwy celowe 142 Lokaty 143 Kredyty i pożyczki 1430 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 144 Skupione wierzytelności 1440 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 145 Zrealizowane gwarancje 147 Inne należności 148 Rezerwy celowe 149 Odsetki Dziennik Ustaw Nr 195 — 10627 — Poz. 1202 15 Należności wątpliwe od podmio tów finansowych i rezerwy celowe 152 Lokaty 153 Kredyty i pożyczki 1530 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 154 Skupione wierzytelności 1540 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 155 Zrealizowane gwarancje 157 Inne należności 158 Rezerwy celowe 159 Odsetki 16 Należności stracone od pod miotów finansowych i rezerwy celowe 162 Lokaty 163 Kredyty i pożyczki 1630 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 164 Skupione wierzytelności 1640 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 165 Zrealizowane gwarancje 167 Inne należności 168 Rezerwy celowe 169 Odsetki 17 Zobowiązania i pozostałe na leżności od podmiotów finan sowych i rezerwy celowe 170 Rachunki bieżące 171 Depozyty terminowe i zablokowane 173 Kredyty i pożyczki 175 Należności i zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 177 Inne zobowiązania 178 Rezerwy celowe 179 Odsetki 1790 należności 1791 zobowiązania 19 Inne operacje z podmiotami f i nansowymi 190 Należności 191 Zobowiązania ZESPÓ¸ 2 Operacje z podmiotami niefinansowymi 20 Należności normalne od pod miotów niefinansowych i re zerwy celowe 200 Kredyty 2000 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 204 Skupione wierzytelności 2040 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 205 Zrealizowane gwarancje 207 Inne należności 208 Rezerwy celowe 209 Odsetki 21 Należności pod obserwacją od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe 210 Kredyty 2100 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 214 Skupione wierzytelności 2140 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 215 Zrealizowane gwarancje 217 Inne należności 218 Rezerwy celowe 219 Odsetki 22 Należności poniżej standardu od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe 220 Kredyty 2200 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 224 Skupione wierzytelności 2240 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 225 Zrealizowane gwarancje 227 Inne należności 228 Rezerwy celowe 229 Odsetki 23 Należności wątpliwe od pod miotów niefinansowych i re zerwy celowe 230 Kredyty 2300 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 234 Skupione wierzytelności 2340 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 235 Zrealizowane gwarancje 237 Inne należności 238 Rezerwy celowe 239 Odsetki 24 Należności stracone od pod miotów niefinansowych i re zerwy celowe 240 Kredyty 2400 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 244 Skupione wierzytelności 2440 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia Dziennik Ustaw Nr 195 — 10628 — Poz. 1202 245 Zrealizowane gwarancje 247 Inne należności 248 Rezerwy celowe 249 Odsetki 27 Zobowiązania i pozostałe na leżności od podmiotów nie f inansowych i rezerwy celowe 270 Rachunki bieżące 271 Depozyty terminowe i zablokowane 272 Rachunki środków funduszy specjal nego przeznaczenia — bieżące i ter minowe 273 Kredyty i pożyczki 274 Rachunki oszczędnościowe — bieżą ce i terminowe 275 Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 276 Bony oszczędnościowe 277 Inne zobowiązania 278 Rezerwy celowe 279 Odsetki 2790 należności 2791 zobowiązania 29 Inne operacje z podmiotami niefinansowymi 290 Należności 291 Zobowiązania ZESPÓ¸ 3 Operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi 30 Należności normalne od insty tucj i rządowych i samorządo wych i rezerwy celowe 300 Kredyty 3000 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 304 Skupione wierzytelności 3040 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 305 Zrealizowane gwarancje 307 Inne należności 308 Rezerwy celowe 309 Odsetki 31 Należności pod obserwacją od instytucji samorządowych i re zerwy celowe 310 Kredyty 3100 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 314 Skupione wierzytelności 3140 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 315 Zrealizowane gwarancje 317 Inne należności 318 Rezerwy celowe 319 Odsetki 32 Należności poniżej standardu od instytucji samorządowych i rezerwy celowe 320 Kredyty 3200 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 324 Skupione wierzytelności 3240 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 325 Zrealizowane gwarancje 327 Inne należności 328 Rezerwy celowe 329 Odsetki 33 Należności wątpliwe od insty tucj i rządowych i samorządo wych i rezerwy celowe 330 Kredyty 3300 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 334 Skupione wierzytelności 3340 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 335 Zrealizowane gwarancje 337 Inne należności 338 Rezerwy celowe 339 Odsetki 34 Należności stracone od insty tucj i rządowych i samorządo wych i rezerwy celowe 340 Kredyty 3400 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 344 Skupione wierzytelności 3440 różnica pomiędzy wartością nomi nalną a ceną nabycia 345 Zrealizowane gwarancje 347 Inne należności 348 Rezerwy celowe 349 Odsetki 37 Zobowiązania i pozostałe na leżności od instytucji rządo wych i samorządowych i rezer wy celowe 370 Rachunki bieżące 371 Depozyty terminowe i zablokowane 372 Rachunki środków funduszy specjal nego przeznaczenia — bieżące i ter minowe 373 Kredyty i pożyczki Dziennik Ustaw Nr 195 — 10629 — Poz. 1202 375 Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 377 Inne zobowiązania 378 Rezerwy celowe 379 Odsetki 3790 należności 3791 zobowiązania 39 Inne operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi 390 Należności 391 Zobowiązania ZESPÓ¸ 4 Papiery wartościowe 40 Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 400 Kupno papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odku pu 401 Sprzedaż papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odku pu 409 Odsetki 4090 należności 4091 zobowiązania 41 Papiery wartościowe przezna czone do obrotu 410 Papiery wartościowe przedstawiają ce prawo do kapitału 411 Papiery wartościowe nieprzedsta wiające prawa do kapitału 4110 różnica ujemna pomiędzy warto ścią nominalną a wyższą od niej ce ną nabycia 4111 różnica dodatnia pomiędzy warto ścią nominalną a niższą od niej ce ną nabycia 412 Inne papiery wartościowe 419 Odsetki 42 Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 420 Papiery wartościowe przedstawiają ce prawo do kapitału 421 Papiery wartościowe nieprzedsta wiające prawa do kapitału 4210 różnica ujemna pomiędzy warto ścią nominalną a wyższą od niej ce ną nabycia 4211 różnica dodatnia pomiędzy warto ścią nominalną a niższą od niej ce ną nabycia 422 Inne papiery wartościowe 429 Odsetki 43 Papiery wartościowe utrzymy wane do terminu zapadalności 430 Papiery wartościowe nieprzedsta wiające prawa do kapitału 4300 różnica ujemna pomiędzy warto ścią nominalną a wyższą od niej ce ną nabycia 4301 różnica dodatnia pomiędzy warto ścią nominalną a niższą od niej ce ną nabycia 431 Inne papiery wartościowe 438 Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ści 439 Odsetki 46 Emisja własnych papierów war tościowych 460 Papiery wartościowe 4601 różnica ujemna pomiędzy warto ścią nominalną a niższą od niej ce ną sprzedaży 4602 różnica dodatnia pomiędzy warto ścią nominalną a wyższą od niej ce ną sprzedaży 461 Listy zastawne 4611 różnica ujemna pomiędzy warto ścią nominalną a niższą od niej ce ną sprzedaży 4612 różnica dodatnia pomiędzy warto ścią nominalną a wyższą od niej ce ną sprzedaży 462 Skupione listy zastawne 469 Odsetki ZESPÓ¸ 5 Operacje różne 50 Rozrachunki międzybankowe 500 Skupione czeki 501 Rozrachunki międzybankowe 5010 należności z tytułu rozrachunków międzybankowych 5011 zobowiązania z tytułu rozrachun ków międzybankowych 51 Rozrachunki międzyoddziałowe 510 Rozrachunki centrali z oddziałami 511 Rozrachunki pomiędzy oddziałami 52 Rozliczenia w operacjach pa pierami wartościowymi i in strumentami pochodnymi 520 Rozliczenia z bankami pośredniczą cymi w obrocie 521 Rozliczenia z biurami maklerskimi 522 Rozliczenia z emitentami papierów wartościowych 523 Rozliczenie sprzedaży papierów war tościowych 524 Rozliczenia z tytułu operacji instru mentami pochodnymi Dziennik Ustaw Nr 195 — 10630 — Poz. 1202 525 Rozliczenia z tytułu zakupu opcji 526 Rozliczenia z tytułu sprzedaży opcji 527 Aktywa i zobowiązania z tytułu in strumentów pochodnych 53 Koszty i przychody rozl iczane w czasie 530 Koszty zapłacone z góry 531 Przychody pobierane z góry 532 Koszty do zapłacenia 533 Przychody do otrzymania 534 Ujemna wartość firmy 536 Premie związane z emisją własnych papierów wartościowych 537 Rozliczenie różnic z tytułu transakcji swap 54 Przychody zastrzeżone 540 Odsetki zastrzeżone 541 Zastrzeżone odsetki kapitalizowane 542 Inne przychody zastrzeżone 55 Wierzyciele i dłużnicy różni i rezerwy celowe 550 Dłużnicy różni 551 Wierzyciele różni 552 Rozliczenia z tytułu obsługi zastęp czej z Pocztą Polską 553 Rozliczenia publicznoprawne 554 Rozliczenia z tytułu kart płatniczych 555 Rozliczenia z tytułu dopłat na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzial nością 556 Rozliczenia z funduszami powołany mi w ramach struktury banku 558 Rezerwy celowe i odpisy aktualizują ce wartość 559 Odsetki 5590 należności 5591 zobowiązania 56 Rozliczenia z tytułu przewłasz czeń 560 Rozliczenia z tytułu przejęcia akty wów do zbycia 57 Zapasy 570 Zapasy związane z działalnością uboczną banku 571 Zapasy do zbycia przejęte za wierzy telności 578 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 58 Aktywa i rezerwy z tytułu po datku dochodowego oraz inne rezerwy 580 Aktywa z tytułu odroczonego podat ku dochodowego 581 Rezerwy z tytułu odroczonego po datku dochodowego 582 Rezerwy na przyszłe zobowiązania 583 Rezerwy na zobowiązania pozabilan sowe 584 Rezerwa na ryzyko ogólne 585 Rezerwa na zabezpieczenie listów za stawnych 59 Konta techniczne 590 Pozycje wymiany 599 Równowartość pozycji wymiany ZESPÓ¸ 6 Fundusze własne 60 Fundusze własne podstawowe 600 Kapitał podstawowy 601 Należne wpłaty na kapitał podstawo wy 602 Akcje własne 603 Kapitał zapasowy 604 Kapitał rezerwowy 605 Fundusz ogólnego ryzyka na nie zidentyfikowane ryzyko działalności bankowej 606 Wynik z lat ubiegłych 607 Pozostałe fundusze 61 Fundusze własne uzupełniające 611 Fundusz z aktualizacji wyceny 6110 odpisy aktualizujące wartość rze czowych aktywów trwałych 6111 odpisy aktualizujące wartość finan sowych aktywów trwałych 6112 odpisy aktualizujące wartość warto ści niematerialnych i prawnych 6113 odpisy aktualizujące z tytułu różnic kursowych 6114 odpisy z tytułu odroczonego podat ku dochodowego 612 Inne fundusze 613 Zobowiązania podporządkowane 65 Wynik f inansowy 650 Wynik finansowy w trakcie zatwier dzania 652 Podatek dochodowy 653 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ZESPÓ¸ 7 Koszty i straty 70 Koszty operacji z podmiotami finansowymi 700 Odsetki 702 Prowizje 707 Inne koszty Dziennik Ustaw Nr 195 — 10631 — Poz. 1202 71 Koszty operacji z podmiotami niefinansowymi 710 Odsetki 712 Prowizje 717 Inne koszty 72 Koszty operacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi 720 Odsetki 722 Prowizje 727 Inne koszty 73 Koszty operacji papierami war tościowymi 730 Odsetki od operacji papierami warto ściowymi z przyrzeczeniem odkupu 731 Koszty operacji papierami warto ściowymi przeznaczonymi do obrotu 732 Koszty operacji papierami warto ściowymi dostępnymi do sprzedaży 733 Koszty operacji papierami warto ściowymi utrzymywanymi do termi nu zapadalności 734 Koszty z tytułu emisji papierów war tościowych 737 Inne koszty 74 Inne koszty z operacji f inanso wych 741 Koszty z operacji wymiany 742 Koszty z operacji spekulacyjnymi in strumentami pochodnymi 745 Koszty z tytułu różnic z wyceny złota i metali szlachetnych 746 Koszty z tytułu gwarancyjnych zobo wiązań pozabilansowych 747 Pozostałe koszty 75 Koszty działania banku i amor tyzacja 750 Koszty osobowe 751 Koszty rzeczowe 752 Podatki i opłaty 753 Koszty ponoszone na rzecz Banko wego Funduszu Gwarancyjnego 754 Koszty uboczne 755 Odpisy amortyzacyjne 757 Inne koszty 76 Odpisy na rezerwy 760 Odpisy z tytułu rezerw celowych na należności 761 Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ści papierów wartościowych 762 Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ści akcji i udziałów w jednostkach za leżnych, współzależnych, stowarzy szonych i udziałów mniejszościo wych 766 Odpisy z tytułu rezerw celowych na zobowiązania pozabilansowe 767 Odpis z tytułu rezerwy na ryzyko ogólne 768 Odpisy na fundusze 769 Odpisy z tytułu rezerw na zabezpie czenie listów zastawnych 77 Pozostałe koszty operacyjne 770 Koszty z tytułu sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niemate rialnych i prawnych oraz aktywów do zbycia 771 Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ści rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i praw nych 772 Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ści rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i praw nych objętych umowami leasingu fi nansowego, najmu i dzierżawy 773 Koszty spisania należności przedaw nionych, umorzonych i nieściągal nych 774 Koszty z tytułu odszkodowań, kar i grzywien 775 Koszty z tytułu przekazania darowizn 776 Odpisy z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania 777 Inne koszty operacyjne 78 Straty nadzwyczajne 780 Straty nadzwyczajne ZESPÓ¸ 8 Przychody i zyski 80 Przychody z operacji z pod miotami f inansowymi 800 Odsetki 802 Prowizje 807 Inne przychody 81 Przychody z operacji z pod miotami niefinansowymi 810 Odsetki 812 Prowizje 817 Inne przychody 82 Przychody z operacji z instytu cjami rządowymi i samorządo wymi 820 Odsetki 822 Prowizje 827 Inne przychody 83 Przychody z operacji papiera mi wartościowymi 830 Odsetki od operacji papierami warto ściowymi z przyrzeczeniem odkupu Dziennik Ustaw Nr 195 — 10632 — Poz. 1202 831 Przychody z operacji papierami war tościowymi przeznaczonymi do ob rotu 832 Przychody z operacji papierami war tościowymi dostępnymi do sprzedaży 833 Przychody z operacji papierami war tościowymi utrzymywanymi do ter minu zapadalności 834 Przychody z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 837 Inne przychody 84 Inne przychody z operacji f i nansowych 841 Przychody z operacji wymiany 842 Przychody z operacji spekulacyjnymi instrumentami pochodnymi 845 Przychody z tytułu różnic z wyceny złota i metali szlachetnych 846 Przychody z tytułu gwarancyjnych zobowiązań pozabilansowych 847 Pozostałe przychody 85 Przychody uboczne 854 Przychody ze sprzedaży towarów i usług 857 Inne przychody uboczne 86 Przychody z tytułu rozwiąza nia rezerw oraz wzrostu war tości papierów wartościowych i udziałów 860 Rozwiązanie rezerw celowych na na leżności 861 Przychody z tytułu wzrostu wartości papierów wartościowych 862 Przychody z tytułu wzrostu wartości akcji i udziałów w jednostkach zależ nych, współzależnych, stowarzyszo nych i udziałów mniejszościowych 866 Rozwiązanie rezerw celowych na zo bowiązania pozabilansowe 867 Rozwiązanie rezerw na ryzyko ogól ne 869 Rozwiązanie rezerw na zabezpiecze nie listów zastawnych 87 Pozostałe przychody operacyjne 870 Przychody z tytułu sprzedaży, likwi dacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ak tywów do zbycia 871 Przychody z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i praw nych 872 Przychody z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych umowami leasingu, najmu i dzierżawy 873 Przychody z tytułu odzyskanych na leżności przedawnionych, umorzo nych i nieściągalnych 874 Przychody z tytułu otrzymanych od szkodowań, kar i grzywien 875 Przychody z tytułu otrzymanych da rowizn 876 Przychody z tytułu rozwiązania re zerw na przyszłe zobowiązania 877 Inne przychody operacyjne 88 Zyski nadzwyczajne 880 Zyski nadzwyczajne ZESPÓ¸ 9 Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane 90 Zobowiązania o charakterze finansowym — udzielone 900 Linie kredytowe 901 Otwarte akredytywy importowe 902 Akceptowane traty 903 Inne zobowiązania udzielone 91 Zobowiązania o charakterze finansowym — otrzymane 910 Linie kredytowe 911 Linie kredytowe NBP 912 Inne zobowiązania otrzymane 92 Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym — udzielone 920 Potwierdzone akredytywy eksporto we 921 Akceptowane traty 922 Poręczenia i gwarancje spłaty kredy tów 923 Inne zobowiązania udzielone 93 Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym — otrzymane 930 Potwierdzone akredytywy eksporto we 931 Poręczenia i gwarancje spłaty kredy tów 932 Otrzymane regwarancje 933 Inne zobowiązania otrzymane 94 Zobowiązania z tytułu operacji wymiany 940 Bieżące operacje walutowe 941 Terminowe operacje walutowe 943 Różnice kursowe z tytułu termino wych operacji walutowych 95 Zobowiązania z tytułu obrotu papierami wartościowymi 950 Papiery wartościowe do otrzymania 951 Papiery wartościowe do wydania 952 Przejęcie emisji Dziennik Ustaw Nr 195 — 10633 — Poz. 1202 96 Zobowiązania z tytułu operacji instrumentami pochodnymi — operacje zabezpieczające 960 Sprzedane terminowe instrumenty pochodne 961 Nabyte terminowe instrumenty po chodne 962 Opcje zakupu 9620 zakup opcji zakupu 9621 zakup opcji sprzedaży 963 Opcje sprzedaży 9630 sprzedaż opcji zakupu 9631 sprzedaż opcji sprzedaży 97 Zobowiązania z tytułu operacji instrumentami pochodnymi — operacje spekulacyjne 970 Sprzedane terminowe instrumenty pochodne 971 Nabyte terminowe instrumenty po chodne 972 Opcje zakupu 9720 zakup opcji zakupu 9721 zakup opcji sprzedaży 973 Opcje sprzedaży 9730 sprzedaż opcji zakupu 9731 sprzedaż opcji sprzedaży 98 Inne zobowiązania 980 Zobowiązania z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niema terialnych i prawnych używanych na podstawie umów leasingu operacyj nego 981 Papiery wartościowe wydane stano wiące gwarancje 982 Papiery wartościowe otrzymane sta nowiące gwarancje 983 Inne aktywa stanowiące zabezpie czenie 984 Inne zabezpieczenia otrzymane 99 Konta techniczne 990 Pozycje wymiany (konta walutowe) 991 Pozabilansowe różnice z wymiany 999 Równowartość pozycji wymiany (konta złotowe)

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2008-10-31
Data wydania: 2008-10-15
Data wejścia w życie: 2009-01-01
Data obowiązywania: 2009-01-01
Data uchylenia: 2011-09-15
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1202