Dz.U. 2008 nr 2 poz. 3

Na podstawie art. 9a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 ma ja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania w zakresie wykonania oraz charakte rystyk metrologicznych podlegające sprawdzeniu podczas legalizacji ponownej przymiarów wpro wadzonych do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności;

2) szczegółowy zakres oraz sposoby i metody prze prowadzania sprawdzeń podczas legalizacji pier wotnej i ponownej przymiarów.

§2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do przy miarów wprowadzonych do obrotu lub użytkowania:

1) na podstawie decyzji zatwierdzenia typu, wyda nych do dnia 7 stycznia 2007 r.;

2) w wyniku dokonania oceny zgodności. Rozdział 2 Wymagania w zakresie wykonania oraz charakterystyk metrologicznych podlegające sprawdzeniu podczas legalizacji ponownej przymiarów po ocenie zgodności

§3.

1. Na przymiarze, o którym mowa w § 2 pkt 2, powinny być umieszczone następujące oznaczenia:

1) oznakowanie CE, w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgod ności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.4)), nazwa lub znak producenta;

2) klasa dokładności;

3) długość nominalna;

4) numer certyfikatu badania typu WE lub certyfikatu badania projektu WE.

2. Na przymiarze mogą być umieszczone dodatko wo:

1) oznaczenia reklamowe, pod warunkiem że nie bę dą utrudniały użytkowania przymiaru;

2) wartość współczynnika rozszerzalności liniowej α.

3. Na przymiarze, przeznaczonym do zastosowań specjalnych, powinny być umieszczone następujące oznaczenia:

1) temperatura odniesienia, jeżeli jest różna od 20 °C:

2) siła obciążenia, jeżeli jej wartość jest różna od 50 N;

3) specjalne zastosowanie, dla którego przymiar jest przeznaczony.

4. Oznaczenia powinny:

1) być trwałe, widoczne i czytelne;

2) znajdować się na początku przymiaru.

§4. Błędy graniczne dopuszczalne długości nomi nalnej i długości odcinka podziałki przymiaru, zawar tego pomiędzy dwoma dowolnymi, nienastępującymi po sobie wskazami podziałki, przy legalizacji ponow nej przymiaru, o którym mowa w § 2 pkt 2, nie powin ny przekraczać wartości obliczonych według wzorów:

1) ±2 (0,1 + 0,1 · L) mm — dla przymiarów klasy do kładności I,

2) ± 2 (0,3 + 0,2 · L) mm — dla przymiarów klasy do kładności II,

3) ±2 (0,6 +0,3 · L) mm — dla przymiarów klasy do kładności III — gdzie L jest wartością długości sprawdzonego od cinka podziałki, wyrażoną w metrach, zaokrąglaną w górę do całkowitej liczby metrów. Dziennik Ustaw Nr 2 — 35 — Poz. 3 3 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przymiary, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych2) ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 6 września 2007 r., pod numerem 2007/0491/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mini strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania in formacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381.

§5. Ustala się następujące warunki odniesienia, przewidziane do sprawdzania i porównywania wyni ków pomiarów przymiarów:

1) temperatura odniesienia równa 20 °C albo innej wartości określonej przez producenta i naniesio nej na przymiarze, w przypadku przymiarów o za stosowaniu specjalnym;

2) siła obciążenia o wartości 50 N dla przymiarów wstęgowych o długości równej lub większej niż 5 m albo siła o innej wartości określonej przez pro ducenta i naniesionej na przymiarze. Rozdział 3 Szczegółowy zakres oraz sposoby i metody przeprowadzania sprawdzeń podczas legalizacji pierwotnej i ponownej przymiarów

§6. Zakres sprawdzeń przymiarów podczas legali zacji pierwotnej obejmuje:

1) oględziny zewnętrzne przymiaru w celu potwier dzenia jego zgodności z zatwierdzonym typem, obejmujące sprawdzenie: a) obecności na przymiarze wymaganych ozna czeń i znaków, b) czy krawędzie wstęgi, w przymiarze wstęgo wym, rozciągniętej na płaskiej powierzchni są prostoliniowe i równoległe, c) czy powierzchnie czołowe w przymiarze końco wym lub końcowo-kreskowym są płaskie i pro stopadłe do wzdłużnej osi przymiaru, d) poprawności działania nawijaka w przymiarze wstęgowym zwijanym lub ruletce, e) czy podziałka i ocyfrowanie są czytelne, regular ne, nieścieralne i wykonane w sposób zapew niający pewny, łatwy i jednoznaczny odczyt, f) czy kreski podziałki są prostoliniowe i prostopa dłe do osi wzdłużnej przymiaru, g) czy szerokość kresek nie powoduje pogorszenia pomiaru i jest stała na całej ich długości, h) czy długość kresek podziałki jest zróżnicowana w zależności od odpowiadającej jednostki miary;

2) sprawdzenie, w warunkach odniesienia, zgodno ści charakterystyk metrologicznych przymiaru z wymaganiami dotyczącymi błędów granicznych dopuszczalnych: a) błędu długości nominalnej z uwzględnieniem, tam gdzie jest to niezbędne, wymagań dla przy miarów wstęgowych z obciążnikiem oraz b) dodatkowo, w pięciu różnych, przypadkowo rozmieszczonych punktach na przymiarze: — błędów długości odcinka podziałki pomiędzy dwoma dowolnymi nienastępującymi po so bie wskazami przymiaru, — błędów długości działki elementarnej, — różnic między długościami dwóch następują cych po sobie działek elementarnych — z uwzględnieniem, jeżeli jest to niezbędne, wy magań dla przymiarów końcowych, końcowo-kres kowych lub przymiarów składanych; liczbę spraw dzanych punktów można zmniejszyć lub zwiększyć, jeżeli wyniki to uzasadniają.

§7. Sprawdzenie przymiarów podczas legalizacji pierwotnej powinno być przeprowadzone:

1) dla wszystkich dostarczonych przymiarów albo

2) dla partii przymiarów — zgodnie z zasadami kon troli statystycznej stosowanej jako kontrola metro logiczna przy legalizacji pierwotnej.

§8.

1. Jeżeli przymiary są produkowane seryjnie, a osoba odpowiedzialna za dostarczenie ich do legali zacji pierwotnej złożyła we wniosku oświadczenie, że zostały już one poddane odpowiedniej kontroli, przed stawione partie mogą być poddane tylko kontroli sta tystycznej.

2. Partia powinna składać się z przymiarów, które:

1) są tego samego typu;

2) należą do tej samej klasy dokładności;

3) zostały wyprodukowane w tym samym procesie produkcyjnym.

3. Liczba przymiarów wchodzących w skład partii nie może przekraczać 10 000.

§9.

1. Kontrola statystyczna przeprowadzana jest przy użyciu planu pojedynczego (metoda „A”) lub wielokrotnego (metoda „B”) poddania badaniom pró bek, składających się z przymiarów wybranych loso wo z partii; liczba przymiarów w próbce określona jest jako liczność próbki.

2. W przypadku wyboru metody „A” stosuje się plan pobierania próbek utworzonych z przymiarów wybranych losowo z partii, z następującymi warto ściami charakterystycznymi:

1) wadliwość dopuszczalna powinna zawierać się po między 0,40 % a 0,90 % dla standardowego po ziomu jakości SQL partii przedstawionej do bada nia, który odpowiada w planie pobierania próbek 95 % prawdopodobieństwu przyjęcia partii;

2) wadliwość dopuszczalna pomiędzy 4,0 % a 6,5 % dla granicznego poziomu jakości LQ5 partii przed stawionej do badania, który odpowiada w planie pobierania próbek 5 % prawdopodobieństwu przyjęcia partii.

3. W przypadku wyboru metody „A” można zasto sować:

1) jednostopniowy plan badania — liczba poddanych badaniu przymiarów powinna być równa liczności próbki, jaką określa plan; jeżeli liczba wadliwych przymiarów znaleziona w próbce jest mniejsza lub równa liczbie akceptowania, partię należy zaak ceptować, natomiast jeżeli liczba wadliwych przy miarów znaleziona w próbce jest większa lub rów Dziennik Ustaw Nr 2 — 36 — Poz. 3 na liczbie odrzucenia, partię należy odrzucić i prze prowadzić stuprocentową kontrolę tej partii;

2) dwustopniowy plan badania — liczba przymiarów poddanych badaniu powinna być równa liczności pierwszej próbki, jak określono w planie; jeżeli licz ba wadliwych przymiarów znalezionych w pierw szej próbce: a) jest mniejsza lub równa pierwszej liczbie akcep towania, partia musi być zaakceptowana, b) jest równa lub większa od pierwszej liczby od rzucenia, partię należy odrzucić i przeprowadzić stuprocentową kontrolę tej partii, c) mieści się w granicach pomiędzy pierwszą licz bą akceptowania a pierwszą liczbą odrzucenia, badaniu należy poddać drugą próbkę, której liczność określona jest w planie; liczby wadli wych przymiarów określone w pierwszej i dru giej próbce należy dodać; jeżeli suma wadli wych przymiarów jest mniejsza lub równa dru giej liczbie akceptowania, partię należy zaakcep tować, natomiast jeżeli suma wadliwych przy miarów jest większa lub równa drugiej liczbie odrzucenia, partię należy odrzucić i przeprowa dzić stuprocentową kontrolę tej partii.

4. W przypadku wyboru metody „B” plan pobiera nia próbek określa załącznik do rozporządzenia, przy czym po przyjęciu danej partii następna przedstawio na do badania partia powinna być poddana kontroli nr

1. W przypadku odrzucenia danej partii wniosko dawca może przedstawić do badania tę samą partię albo inną; następnie partia poddawana jest kontroli oznaczonej numerem o jeden większym. Jeżeli partia nie jest przyjęta po kontroli oznaczonej numerem 4, należy przeprowadzić stuprocentową kontrolę partii.

§10. Zakres sprawdzeń podczas legalizacji ponow nej przymiarów obejmuje:

1) oględziny zewnętrzne przymiarów, o których mo wa w § 2 pkt 1, w celu potwierdzenia ich zgodności z zatwierdzonym typem, a w przypadku przymia rów, o których mowa w § 2 pkt 2 — zgodności z certyfikatem badania typu WE albo z certyfikatem badania projektu WE, obejmujące sprawdzenie: a) obecności na przymiarze wymaganych ozna czeń i znaków, b) czy krawędzie wstęgi, w przymiarze wstęgo wym, rozciągniętej na płaskiej powierzchni są prostoliniowe i równoległe, c) czy powierzchnie czołowe w przymiarze końco wym lub końcowo-kreskowym są płaskie i pro stopadłe do wzdłużnej osi przymiaru, d) poprawności działania nawijaka w przymiarze wstęgowym zwijanym lub ruletce, e) czy podziałka i ocyfrowanie są czytelne i wyko nane w sposób zapewniający pewny, łatwy i jednoznaczny odczyt;

2) sprawdzenie, w warunkach odniesienia, zgodno ści charakterystyk metrologicznych przymiaru z wymaganiami dotyczącymi błędów granicznych dopuszczalnych: a) błędu długości nominalnej z uwzględnieniem, tam gdzie jest to niezbędne, wymagań dla przy miarów wstęgowych z obciążnikiem oraz b) dodatkowo, w pięciu różnych, przypadkowo rozmieszczonych punktach, na przymiarze, błę dów długości odcinków podziałki pomiędzy dwoma dowolnymi nienastępującymi po sobie wskazami — z uwzględnieniem, jeżeli jest to niezbędne, wy magań dla przymiarów końcowych, końcowo-kre skowych lub składanych; liczbę sprawdzanych punktów można zmniejszyć lub zwiększyć, jeżeli wyniki to uzasadniają. § 1

1. Cechy legalizacji na przymiarze, o którym mowa w § 2 pkt 2, należy nałożyć w miejscach okre ślonych w certyfikacie badania typu albo certyfikacie badania projektu WE na początku przymiaru lub na urządzeniu dodatkowym. Rozdział 4 Przepisy końcowe § 1

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodar ki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powin ny odpowiadać materialne miary długości (Dz. U. Nr 97, poz. 880). § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: W. Pawlak Dziennik Ustaw Nr 2 — 37 — Poz. 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. (poz. 3) PLAN POBIERANIA PRÓBEK Numer kontroli Liczność próbki Liczba przyjęcia1) 1 2 3 4 70 85 105 120 0 0 0 0 1 1 1 1 Liczba odrzucenia2) ———————

1) Dopuszczalna liczba wadliwych przymiarów w kontrolowanej próbce.

2) Liczba wadliwych przymiarów w kontrolowanej próbce, która powoduje odrzucenie partii.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-01-04
Data wydania: 2007-12-21
Data wejścia w życie: 2008-01-19
Data obowiązywania: 2008-01-19
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 2 poz. 3