Dz.U. 2008 nr 20 poz. 123

Na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 181, poz. 129

1) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Stra ży Pożarnej, zwanych dalej „strażakami”, w tym spo sób, tryb i formę ich przyznawania.

§2.

1. Wyróżnień udziela się strażakowi w sposób uroczysty.

2. Udzielenie wyróżnienia następuje w formie pisemnej. Wyróżnienie powinno zawierać stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe strażaka, rodzaj wyróżnienia oraz uzasadnienie jego przyzna nia.

3. Informację o udzieleniu wyróżnienia umieszcza się w aktach osobowych strażaka.

§3.

1. Wyróżnienie w formie pochwały można przyznać strażakowi, który wyróżnił się w wykonywa niu zadań służbowych lub dokonał czynu świadczące go o wyjątkowej odwadze.

2. Wyróżnienie w formie krótkoterminowego, płatnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 10 dni rocznie można przyznać stra żakowi, który wykazał się szczególnymi osiągnięcia mi w służbie albo wykonał zadania w szczególnie trudnych warunkach lub wymagające znacznego na kładu pracy.

3. Przyznanie wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić na wniosek bezpośredniego przeło żonego strażaka, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

§4.

1. Wyróżnienie w formie przedterminowego nadania wyższego stopnia można przyznać strażako wi, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w służ bie lub dokonał czynu świadczącego o wyjątkowej od wadze.

2. Przyznanie wyróżnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek przełożonego uprawnione go do mianowania lub powołania strażaka na stanowi sko służbowe, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

3. Zastępcom komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz zastępcom dyrektora jednostki ba dawczo-rozwojowej Państwowej Straży Pożarnej moż na przyznać wyróżnienia na wniosek odpowiednio: komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.

§5.

1. We wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 3 i § 4 ust. 2 i 3, określa się rodzaj wyróżnienia, które ma być przyznane strażakowi, wraz z uzasadnieniem.

2. Podmioty, o których mowa w art. 73 ust. 1a—1d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, mogą przyznać wyróżnienie strażakowi z własnej inicjatywy.

§6. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw We wnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 59, poz. 419).

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna Dziennik Ustaw Nr 20 — 1454 — Poz. 123 123 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Ra dy Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-02-07
Data wydania: 2008-01-28
Data wejścia w życie: 2008-02-22
Data obowiązywania: 2008-02-22
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 20 poz. 123