Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1258

Dziennik Ustaw Nr 202 — 11087 — Poz. 1258 Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 paź dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi sko (Dz. U. Nr 199, poz. 122

7) zarządza się, co następuje:

§1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Ârodowiska w Lublinie nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2008 r. Minister Ârodowiska: M. Nowicki 1258 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Ârodowiska w Lublinie ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Załącznik do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 10 listopada 2008 r. (poz. 1258) STATUT REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ÂRODOWISKA W LUBLINIE

§1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Ârodowiska w Lublinie, zwana dalej „RDO”, działa na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od działywania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§2.

1. RDOÂ jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Regionalnego Dyrektora Ochrony Âro dowiska w Lublinie, zwanego dalej „Regionalnym Dy rektorem”.

2. RDOÂ jest państwową jednostką budżetową, działającą na obszarze województwa lubelskiego.

3. Siedzibą RDOÂ jest Lublin.

§3.

1. Regionalny Dyrektor kieruje RDOÂ przy po mocy zastępców Regionalnego Dyrektora oraz naczel ników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1.

2. Pierwszym zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 4—8.

3. Zakresy czynności zastępców Regionalnego Dyrektora oraz naczelników komórek organizacyj nych, o których mowa w § 4 ust. 1, ustala Regionalny Dyrektor.

4. W przypadku nieobecności lub czasowej nie zdolności do wykonywania obowiązków przez Regio nalnego Dyrektora jego funkcje sprawuje zastępca Regionalnego Dyrektora wyznaczony przez General nego Dyrektora Ochrony Ârodowiska.

5. Regionalny Dyrektor może udzielać pełnomoc nictw do dokonywania określonych czynności cywil noprawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności w zakresie jego właściwości.

§4.

1. W skład RDOÂ wchodzą następujące ko mórki organizacyjne:

1) Wydział Ocen Oddziaływania na Ârodowisko;

2) Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;

3) Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Ârodo wisku oraz Informacji o Ârodowisku i Zarządzania Ârodowiskiem;

4) Wydział Spraw Terenowych I;

5) Wydział Spraw Terenowych II;

6) Wydział Spraw Terenowych III;

7) Wydział Spraw Terenowych IV;

8) Wydział Spraw Terenowych V;

9) Wydział Organizacyjno-Finansowy.

2. Komórki organizacyjne kierowane są przez na czelników.

§5. Przy Regionalnym Dyrektorze działają:

1) Regionalna Rada Ochrony Przyrody — realizując zadania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.1));

2) Regionalna Komisja do spraw Ocen Oddziaływa nia na Ârodowisko — realizując zadania określone w ustawie.

§6. Regionalny Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraź nym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobo wy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi.

§7. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych RDOÂ, o których mo wa w § 4 ust. 1, określa regulamin organizacyjny nada ny przez Regionalnego Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska.

§8. Spory kompetencyjne pomiędzy regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska rozstrzyga General ny Dyrektor Ochrony Ârodowiska. ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-11-14
Data wydania: 2008-11-10
Data wejścia w życie: 2008-11-15
Data obowiązywania: 2008-11-15
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1258