Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1267

Dziennik Ustaw Nr 203 — 11098 — Poz. 1267 Art.

1. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.1)) w art. 4a:

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzę du skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego po wstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2—8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dzie dziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia upra womocnienia się orzeczenia sądu stwierdza jącego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu włas ności rzeczy lub praw majątkowych po upły wie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.”. Art.

2. Terminy, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się w przypad kach, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2008 r. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 1267 USTAWA z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 222, poz. 1629.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2008-11-17
Data wydania: 2008-10-10
Data wejścia w życie: 2009-01-01
Data obowiązywania: 2009-01-01
Uwagi: objęte tekstem jednolitym z dniem 06.06.2009 (Dz. U. z 2009 Nr 93, poz. 76

8) z wyjątkiem art. 2
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1267