Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1269

Dziennik Ustaw Nr 203 — 11100 — Poz. 1269 Na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.1)) zarządza się, co na stępuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Programu rze czowo-finansowego dla inwestycji drogowych reali zowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 (Dz. U. Nr 30, poz. 17

6) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) część 1 „Wykaz drogowych projektów inwestycyj nych, ze wskazaniem przewidywanej wysokości ich finansowania, w tym ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 w tys. zł” otrzy muje brzmienie określone w załączniku do niniej szego rozporządzenia;

2) w części 2 „Przewidywana wysokość kredytów wymaganych do zaciągnięcia przez Bank Gospo darstwa Krajowego lub obligacji emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w roku 2008, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań rzeczowych określonych w części 1” pkt 3 otrzy muje następujące brzmienie: „

3) zaciągnięcie przez Bank Gospodarstwa Krajo wego kredytów lub emisja obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego na łączną kwotę do 660 mln zł.”;

3) w części 3 „Wykaz drogowych projektów inwesty cyjnych przewidzianych do realizacji przez spółki, które zawarły umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad, oraz przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto strad”: a) tabelę umieszczoną w ust. 1 zastępuje się tabe lą: 1269 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 A-1 Gdańsk — Grudziądz w trakcie realizacji przez spółkę Gdańsk Transport Company S.A. na podstawie Umowy o Budowę i Eksploatację Autostrady A-1 zawartej dnia 31 sierpnia 2004 r. między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury a Gdańsk Transport Company S.A., następnie zmienionej dnia 28 lipca 2005 r. A-1 Grudziądz — Toruń podpisana w dniu 30 września 2008 r. umowa ze spółką Gdańsk Transport Com-pany S.A. o budowę i eksploatację autostrady A-1 A-1 Stryków — Pyrzowice zakończony II etap postępowania przetargowego; rozpoczęcie negocjacji i uszcze gółowienie zapisów umownych w ramach etapu III; zawarcie ostatecznej umowy, pod warunkiem uzyskania finansowania przez stronę prywatną, jest planowane na koniec 2008 r. A-2 Âwiecko — Nowy Tomyśl zawarta w dniu 30 sierpnia 2008 r. umowa na realizację II odcinka przez spółkę Auto strada Wielkopolska S.A.; zawarcie ostatecznej umowy, pod warunkiem uzyskania finansowania przez stronę prywatną, jest planowane do końca I kwartału 2009 r. A-2 Konin — Stryków wybrana oferta na pobór opłat za przejazd autostradą; zawarcie ostatecznej umo-wy jest planowane na IV kwartał 2008 r. A-2 Stryków — Konotopa realizowany III etap postępowania przetargowego — negocjacje postanowień umowy z dwoma wybranymi oferentami; zawarcie ostatecznej umowy, pod wa runkiem uzyskania finansowania przez stronę prywatną, jest planowane do końca I kwartału 2009 r. A-4 Wrocław — Katowice postępowanie przetargowe na pobór opłat zostało unieważnione; we wrześniu2008 r. wszczęto nowe postępowanie

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666. Dziennik Ustaw Nr 203 — 11101 — Poz. 1269 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. (poz. 1269) WYKAZ DROGOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH, ZE WSKAZANIEM PRZEWIDYWANEJ WYSOKOÂCI ICH FINANSOWANIA, W TYM ZE ÂRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU DROGOWEGO NA 2008 R. W TYS. Z¸ Dziennik Ustaw Nr 203 — 11102 — Poz. 1269 Dziennik Ustaw Nr 203 — 11103 — Poz. 1269

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2008-11-17
Data wydania: 2008-11-04
Data wejścia w życie: 2008-11-17
Data obowiązywania: 2008-11-17
Data uchylenia: 2009-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1269