Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1330

Dziennik Ustaw Nr 211 — 11577 — Poz. 1330 Na podstawie art. 42 ust. 17 ustawy z dnia 11 mar ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Wyznacza się Izbę Skarbową w Poznaniu, jako jednostkę organizacyjną, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT, o którym mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po datku od towarów i usług.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski 1330 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382 oraz z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-11-28
Data wydania: 2008-11-28
Data wejścia w życie: 2008-12-01
Data obowiązywania: 2008-12-01
Data uchylenia: 2014-01-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1330