Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1358

Dziennik Ustaw Nr 215 — 11864 — Poz. 1358 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów admini stracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.2)) w załączniku nr 1 do rozporządzenia „Identyfikatory i nazwy jedno stek podziału terytorialnego kraju” wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w części dotyczącej województwa małopolskiego: a) powiatu dąbrowskiego wyrazy „Szczucin 120407 2” zastępuje się wyrazami: „Szczucin 120407 3 Szczucin — miasto 120407 4 Szczucin — obszar wiejski 120407 5”, b) powiatu gorlickiego wyrazy „Bobowa 120503 2” zastępuje się wyrazami: „Bobowa 120503 3 Bobowa — miasto 120503 4 Bobowa — obszar wiejski 120503 5”;

2) w części dotyczącej województwa podkarpackiego powiatu dębickiego wyrazy „Brzostek 180302 2” zastępuje się wyrazami: „Brzostek 180302 3 Brzostek — miasto 180302 4 Brzostek — obszar wiejski 180302 5”;

3) w części dotyczącej województwa podlaskiego: a) powiatu białostockiego wyrazy „Michałowo 200207 2” zastępuje się wyrazami: „Michałowo 200207 3 Michałowo — miasto 200207 4 Michałowo — obszar wiejski 200207 5”, b) powiatu sokólskiego wyrazy „Krynki 201104 2” zastępuje się wyrazami: „Krynki 201104 3 Krynki — miasto 201104 4 Krynki — obszar wiejski 201104 5”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 1358 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1386.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-04
Data wydania: 2008-11-18
Data wejścia w życie: 2009-01-01
Data obowiązywania: 2009-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1358