Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370

Dziennik Ustaw Nr 216 — 11946 — Poz. 1370 Art.

1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o sys temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) w art. 90t:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Na realizację programów, o których mowa w ust. 1, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki własne, a także mogą przeznaczać środki publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerw ca 2005 r. o finansach publicznych.”;

2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzie ży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępo wania w tych sprawach, uwzględniając w szcze gólności przedsięwzięcia sprzyjające elimino waniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz po trzeby edukacyjne na danym obszarze.”. Art.

2. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o dzia łach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.3)) art. 23a otrzymuje brzmienie: „Art. 23a. Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy:

1) programowania i koordynacji polityki rozwoju, w szczególności opracowywa nia projektów strategii rozwoju;

2) programowania i realizacji polityki re gionalnej;

3) opracowywania dokumentów progra mowych z zakresu społeczno-gospo darczego rozwoju kraju, w tym będą cych podstawą do pozyskiwania środ ków rozwojowych z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych;

4) wykonywania, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zadań państwa członkowskiego określonych w przepisach Unii Europej skiej dotyczących funduszy struktural nych i Funduszu Spójności;

5) opracowywania analiz i prognoz roz woju społeczno-gospodarczego, regio nalnego i przestrzennego, w tym rapor tu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym kraju;

6) opiniowania zgodności rządowych strategii i programów rozwoju, w rozu mieniu przepisów o zasadach prowa dzenia polityki rozwoju, ze średniookre sową strategią rozwoju kraju;

7) zarządzania programami współfinanso wanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w tym sektoro wymi programami operacyjnymi, z wy jątkiem programów zarządzanych przez zarządy województw, ministra właści wego do spraw rozwoju wsi oraz mini stra właściwego do spraw rybołów stwa;

8) zawierania, kontrolowania realizacji i rozliczania kontraktów wojewódzkich;

9) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami je zrzeszającymi, a także z partnerami społeczno-gospodarczymi, w zakresie dotyczącym rozwoju społeczno-gospo darczego, regionalnego i przestrzenne go kraju;

10) koordynacji opracowywania przez sa morządy województw regionalnych programów operacyjnych, zawierania regionalnych porozumień programo wych, a także monitorowania i oceny przebiegu ich wykonywania.”. Art.

3. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo rządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.4)) w art. 11:

1) ust. 1b otrzymuje brzmienie: „1b. W strategii rozwoju województwa wydziela się okres niewykraczający poza okres objęty aktualnie obowiązującą średniookresową strategią rozwoju kraju.”; 1370 USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237. ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11947 — Poz. 1370

2) w ust. 1c uchyla się pkt 4 i 5;

3) po ust. 1c dodaje się ust. 1d i 1e w brzmieniu: „1d. Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kra ju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregio nalnych oraz jest spójna z planem zagospo darowania przestrzennego województwa. 1e. Samorząd województwa, każdorazowo w ter minie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały o przyjęciu lub aktualizacji strategii lub planu, o których mowa w ust. 1d, dosto sowuje do nich strategię rozwoju wojewódz twa.”;

4) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Strategia rozwoju województwa jest realizo wana przez programy wojewódzkie i regional ny program operacyjny, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984).

4. Samorząd województwa może występować o dofinansowanie realizacji programów woje wódzkich i regionalnego programu operacyj nego środkami budżetu państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, w trybie określonym w odręb nych przepisach.”. Art.

4. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Na rodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 23a w brzmieniu: „Art. 23a. Do zadań wojewody związanych z reali zacją regionalnego programu operacyj nego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, należy:

1) kontrola realizacji projektów, w tym trwałości projektów, ich rezultatów i oddziaływania;

2) przygotowywanie sprawozdań z re alizacji projektów i programu opera cyjnego w województwie oraz wnios ków o płatność, w tym sprawozdania końcowego z realizacji programu operacyjnego w województwie i wniosków o płatność końcową;

3) odzyskiwanie od beneficjentów nie prawidłowo wykorzystanego lub po branego dofinansowania;

4) nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących in formacji i promocji;

5) archiwizacja dokumentów związa nych z wdrażaniem programu opera cyjnego, w tym przechowywanie za bezpieczeń wnoszonych przez bene ficjentów, przez okres wymagany zgodnie z umową o dofinansowanie;

6) przygotowywanie i udostępnianie in formacji, związanych z programem operacyjnym, podmiotom uprawnio nym do wykonywania czynności kon trolnych i ewaluacyjnych.”;

2) po art. 56c dodaje się art. 56d w brzmieniu: „Art. 56d. Instytucja zarządzająca ustala i nakłada korekty finansowe, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, L 198 z 21.07.2001 oraz L 158 z 27.06.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31).”. Art.

5. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3 w pkt 3a lit. c otrzymuje brzmie nie: „c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpra cy;”;

2) w art. 106 w ust. 2 pkt 3a otrzymuje brzmienie: „3a) realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o któ rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, zwane dalej „dotacjami rozwojowymi”;”;

3) po art. 106 dodaje się art. 106a w brzmieniu: „Art. 106a. Minister Finansów przekazuje do cen tralnej bazy danych Komisji Europej skiej, o której mowa w art. 95 ust. 1 roz porządzenia Rady (WE) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 248 z 16.09.2002, str. 1), informa cje dotyczące podmiotów, wymienio nych w art. 93 ust. 1 lit. e tego rozpo rządzenia.”;

4) w art. 117 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Programy wieloletnie podlegają zaopiniowa niu przez ministra właściwego do spraw roz woju regionalnego, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki roz woju, z wyjątkiem programów wieloletnich odnoszących się do obronności i bezpieczeń stwa państwa.”;

5) w art. 125 w ust. 1 w pkt 2 na końcu dodaje się średnik i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) samorządom województw — o kwotach dota cji rozwojowej na realizację programów ope racyjnych, dla których samorządy woje wództw są instytucją zarządzającą lub pośred niczącą”; ———————

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832. ———————

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 209, poz. 1317. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11948 — Poz. 1370

6) w art. 157 ust. 8a i 8b otrzymują brzmienie: „8a. Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, może:

1) wskazać środki finansowe, o których mo wa w ust. 2 pkt 2, przeznaczone na: a) integrację społeczną, b) poprawę jakości kształcenia, c) rozwój potencjału adaptacyjnego pra cowników i przedsiębiorstw — w ramach programów operacyjnych re alizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego, do których nie stosuje się przepisów ust. 7 i 8, uwzględ niając rodzaje beneficjentów, rodzaje pro jektów oraz procedury stosowane przy ich realizacji;

2) wskazać, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, środki finansowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przeznaczone na finansowanie programów, projektów i za dań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—3a, innych niż wymienione w pkt 1, do których nie stosuje się przepisów ust. 7 i 8, uwzględniając rodzaje beneficjentów reali zujących projekty, rodzaje projektów oraz procedury stosowane przy ich realizacji, mając na uwadze sprawne funkcjonowa nie programu, projektu lub zadania. 8b. Ârodki finansowe, o których mowa w ust. 8a, pozostają na rachunkach beneficjentów reali zujących projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—3a, i mogą być wydatkowane w termi nach określonych w rozporządzeniu, o któ rym mowa w ust. 3.”;

7) w art. 188 ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie: „1a. Zarząd województwa może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budże tu samorządu województwa w zakresie środ ków przeznaczonych na realizację progra mów operacyjnych, dla których samorząd województwa jest instytucją zarządzającą lub pośredniczącą. 1b. Zmiany, o których mowa w ust. 1a, nie mogą powodować zmniejszenia lub zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych budżetu samorządu województwa w zakresie środ ków na realizację programów operacyjnych przekazanych samorządowi w formie dotacji rozwojowej.”;

8) w art. 200 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—4, są gromadzone na wyodrębnionych rachun kach bankowych.”;

9) w art. 202: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Ârodki przeznaczone na realizację progra mów i projektów, z udziałem środków, o któ rych mowa w ust. 1, mogą być wykorzysta ne na:

1) finansowanie wydatków państwowych jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację programów lub projektów;

2) dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych pod miotów będących beneficjentami tych środków, a także dla instytucji pośredni czących oraz podmiotów, którym w ra mach programu finansowanego z udzia łem tych środków, została powierzona re alizacja zadań odnoszących się bezpo średnio do beneficjentów;

3) finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Dotacje rozwojowe mogą być przekazywane z budżetu państwa lub z budżetu samorządu województwa w formie zaliczki lub zwrotu wydatków poniesionych na realizację pro gramu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4.”, b) dodaje się ust. 4—8 w brzmieniu: „

4. Dotacje rozwojowe mogą być przekazywane beneficjentom projektów także za pośred nictwem instytucji pośredniczących oraz przez podmioty, którym w ramach progra mów została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do benefi cjentów.

5. Ârodki dotacji rozwojowej przekazane insty tucjom pośredniczącym lub podmiotom, którym w ramach programów została po wierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów, są groma dzone na wyodrębnionych rachunkach ban kowych przeznaczonych do obsługi tych środków.

6. Dotacje rozwojowe, o których mowa w ust. 4, nie stanowią przychodów instytucji pośred niczących lub podmiotów, którym w ramach programów została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do be neficjentów.

7. Dotacje rozwojowe stanowią przychody in stytucji pośredniczących lub podmiotów, którym w ramach programów została po wierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów, w części, w jakiej środki te są przeznaczone na realiza cję projektów przez te instytucje.

8. Odsetki od środków otrzymanych, w ra mach dotacji rozwojowej w formie zaliczki, przez samorząd województwa, działający ja ko instytucja zarządzająca w ramach regio nalnego programu operacyjnego lub jako instytucja pośrednicząca w ramach krajowe go programu operacyjnego, są przeznacza ne na realizację odpowiednio regionalnego lub krajowego programu operacyjnego, ja ko wkład własny samorządu wojewódz twa.”; Dziennik Ustaw Nr 216 — 11949 — Poz. 1370

10) uchyla się art. 203 i 204; 1

1) art. 205 otrzymuje brzmienie: „Art. 20

5.

1. Samorząd województwa otrzymuje z budżetu państwa dotację rozwojo wą na realizację regionalnego pro gramu operacyjnego, w ramach któ rego działa jako instytucja zarządzają ca lub krajowego programu operacyj nego, w ramach którego działa jako instytucja pośrednicząca.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, sta nowi dochód samorządu wojewódz twa i może być przeznaczona na:

1) realizację projektów samorządu województwa;

2) dotacje rozwojowe dla beneficjen tów programów, instytucji pośred niczących oraz dla podmiotów, którym w ramach programów zo stała powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dotacje rozwojowe mogą być przeka zywane beneficjentom regionalnych programów operacyjnych także za pośrednictwem instytucji pośredni czących oraz przez podmioty, którym w ramach programów została powie rzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów.

4. Ârodki dotacji rozwojowej, o której mowa w ust. 3, przekazane instytu cjom pośredniczącym lub podmio tom, którym w ramach programów została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do be neficjentów, są gromadzone na wy odrębnionych rachunkach banko wych przeznaczonych do obsługi tych środków.

5. Dotacje rozwojowe, o których mowa w ust. 3, nie stanowią przychodów in stytucji pośredniczących lub podmio tów, którym w ramach programów została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów.

6. Dotacje rozwojowe stanowią przy chód instytucji pośredniczących lub podmiotów, którym w ramach pro gramów została powierzona realiza cja zadań odnoszących się bezpo średnio do beneficjentów, w części, w jakiej środki te są przeznaczone na realizację projektów przez te instytu cje.

7. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż limit wydat ków, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 6.

8. Do dotacji rozwojowych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, stosuje się odpowiednio art. 144 i 157.”; 1

2) w art. 206 uchyla się ust. 4 i 5; 1

3) w art. 209: a) w ust. 2: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) harmonogram dokonywania wydatków w ramach programu lub zadania, obej mujący okres co najmniej jednego kwar tału;”, — po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) zasady rozliczania odsetek bankowych od przekazanych środków dotacji roz wojowej w formie zaliczki;”, — pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) warunki rozwiązania umowy, w tym w szczególności ze względu na nieprawi dłowości występujące w trakcie realizacji programu lub projektu, jeżeli charakter nieprawidłowości czyni niemożliwym lub niecelowym dalszą realizację postano wień umowy;”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Przepis ust. 2 pkt 6 nie ma zastosowania do beneficjenta dotacji rozwojowej będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także do Banku Gospodarstwa Krajowego.”; 1

4) w art. 210 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Dotacje przekazane na finansowanie projek tów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, podlegają rozliczeniu nie później niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.”; 1

5) w art. 211: a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego.

4. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, instytucja zarzą dzająca albo instytucja pośrednicząca, wy daje decyzję określającą kwotę przypadają cą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. Instytucja zarządzająca lub instytucja po średnicząca może, na podstawie porozu mienia lub umowy, o których mowa w art. 27 i 32 ustawy o zasadach prowadze nia polityki rozwoju, upoważnić instytucję wdrażającą, będącą jednostką sektora finansów publicznych, do wydawania decyzji, o której mowa w ust. 4. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11950 — Poz. 1370 4b. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, wyda nej przez instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą, o której mowa w ust. 4a, beneficjent może złożyć odwoła nie do właściwej instytucji zarządzającej; w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez instytucję zarządzającą, beneficjent może zwrócić się do tej instytu cji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.”, c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „

8. Decyzji, o której mowa w ust. 4, nie wydaje się w stosunku do państwowych jednostek budżetowych. Przepisów ust. 1, 2 i 5—7 nie stosuje się do tych jednostek.”. Art.

6. W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasa dach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 98

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Ustawy nie stosuje się do programów współ finansowanych z Europejskiego Funduszu Rol nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłą czeniem przepisów rozdziałów 1, 2 i 7.”;

2) art. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „Art.

2. Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podej mowanych i realizowanych w celu zapew nienia trwałego i zrównoważonego roz woju kraju, spójności społeczno-gospo darczej, regionalnej i przestrzennej, pod noszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Art.

3. Politykę rozwoju prowadzą:

1) Rada Ministrów;

2) samorząd województwa;

3) samorząd powiatowy i gminny.”;

3) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: „Art. 3a. Minister właściwy do spraw rozwoju re gionalnego koordynuje realizację strate gii rozwoju współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków rozwojowych pochodzących z Unii Euro pejskiej lub z innych źródeł zagranicz nych przez:

1) podejmowanie inicjatyw w zakre sie programowania strategicznego, w tym polityki rozwoju;

2) programowanie i realizację polityki re gionalnej;

3) okresową ocenę realizacji strategii, o których mowa w art. 9, w odniesie niu do celów i priorytetów średnio okresowej strategii rozwoju kraju, oraz przedstawianie opinii o zgodno ści strategii i programów ze średnio okresową strategią rozwoju kraju;

4) monitorowanie i ocenę rozwoju kraju w ujęciu regionalnym i przestrzennym oraz przedstawianie Radzie Ministrów rekomendacji w tym zakresie;

5) opracowywanie raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regional nym oraz przestrzennym, o którym mowa w art. 35b, wraz z rekomenda cjami dla polityki rozwoju;

6) wyznaczanie obszarów problemo wych o znaczeniu krajowym i po nadregionalnym wymagających inter wencji państwa;

7) inne instrumenty określone w odręb nych ustawach.”;

4) w art. 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, przy pomocy programów służących osiąganiu celów, o których mowa w art. 2, z wykorzystaniem środków publicz nych.”, b) uchyla się ust. 2, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Polityka rozwoju może być prowadzona również na podstawie instrumentów praw nych i finansowych określonych w odręb nych przepisach.”;

5) w art. 5: a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) instytucja audytowa — organ administracji publicznej funkcjonalnie niezależny od in stytucji zarządzającej oraz instytucji certyfi kującej, wyznaczony dla każdego progra mu operacyjnego i odpowiedzialny za we ryfikację skutecznego działania systemu zarządzania i kontroli; instytucja audytowa wykonuje zadania, o których mowa w art. 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustana wiającego przepisy ogólne dotyczące Eu ropejskiego Funduszu Rozwoju Regional nego, Europejskiego Funduszu Społeczne go oraz Funduszu Spójności i uchylające go rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;”, b) uchyla się pkt 8, c) uchyla się pkt 10, d) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) system realizacji — zasady i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji strategii rozwoju oraz progra mów, obejmujące zarządzanie, monitoring, ewaluację, kontrolę i sprawozdawczość oraz sposób koordynacji działań tych insty tucji; system realizacji określa również środki odwoławcze przysługujące wnios kodawcy w trakcie naboru projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3.”; Dziennik Ustaw Nr 216 — 11951 — Poz. 1370

6) w art. 6: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Projekty strategii rozwoju podlegają konsul tacjom z jednostkami samorządu terytorial nego, partnerami społecznymi i gospodar czymi oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2. Podmiot opracowujący projekt strategii roz woju ogłasza w dzienniku o zasięgu krajo wym oraz na swojej stronie internetowej in formację o konsultacjach, a w szczególności zaproszenie do uczestnictwa w procesie konsultacji, miejsce i tematy spotkań i kon ferencji oraz adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt strategii rozwo ju, z zastrzeżeniem ust. 2a.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku projektu strategii rozwoju o charakterze regionalnym podmiot ogła sza informację o konsultacjach w dzienniku o zasięgu krajowym lub regionalnym oraz na swojej stronie internetowej.”;

7) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: „Art. 6a. Przy opracowywaniu projektu strategii rozwoju i programów uwzględnia się przepisy dotyczące udziału społeczeń stwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko, przepro wadzając postępowanie w sprawie oce ny oddziaływania na środowisko w przy padkach wymaganych przez te przepi sy.”;

8) uchyla się art. 7 i 8;

9) art. 9—12 otrzymują brzmienie: „Art.

9. Strategiami rozwoju są:

1) długookresowa strategia rozwoju kraju — dokument określający główne tren dy, wyzwania, i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodaro wania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmujący okres co najmniej 15 lat;

2) średniookresowa strategia rozwoju kraju — dokument określający podsta wowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i prze strzennym, obejmujący okres 4—10 lat, realizowany przez strategie rozwoju oraz przy pomocy programów, z uwzględnieniem okresu programo wania Unii Europejskiej;

3) inne strategie rozwoju — dokumenty określające podstawowe uwarunkowa nia, cele i kierunki rozwoju w danych obszarach wskazanych w średniookre sowej strategii rozwoju kraju, odnoszą ce się do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów lub dziedzin, realizowane przy pomocy programów. Art.

10.

1. Długookresowa strategia rozwoju kra ju zawiera w szczególności:

1) główne trendy i wyzwania, wynika jące zarówno z rozwoju wewnętrz nego kraju, jak i zmian w jego oto czeniu zewnętrznym;

2) kompleksową społeczno-gospo darczą koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długookresowej z uwzględnieniem wymiaru spo łecznego, gospodarczego, środowi skowego, terytorialnego i instytu cjonalnego;

3) scenariusze rozwoju społeczno-gos podarczego, uwzględniające cele i zasady zrównoważonego rozwoju;

4) uwarunkowania wewnętrzne i ze wnętrzne przestrzennego rozwoju kraju;

5) cele, kierunki i priorytety prze strzennego rozwoju i zagospodaro wania kraju oraz sposoby ich reali zacji.

2. Długookresowa strategia rozwoju kra ju w zakresie rozwoju przestrzennego określa również w szczególności:

1) podstawowe elementy struktury przestrzennej kraju;

2) zasady realizacji i koordynacji poli tyk zmierzających do zapewnienia ładu przestrzennego;

3) rekomendacje do uwzględnienia w średniookresowej strategii roz woju kraju, w tym wskazania obsza rów problemowych o znaczeniu krajowym.

3. Długookresowa strategia rozwoju kra ju uwzględnia uwarunkowania wyni kające z członkostwa w Unii Europej skiej. Art. 1

1.

1. Przygotowanie i uzgadnianie projektu długookresowej strategii rozwoju kra ju koordynuje Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego przedsta wiciel.

2. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, projekt długookresowej stra tegii rozwoju kraju na kolejny okres, co najmniej 12 miesięcy przed upływem okresu objętego poprzednią długo okresową strategią rozwoju kraju.

3. W czasie trwania procedury opraco wywania i uzgadniania długookreso wej strategii rozwoju kraju Sejm i Se nat mogą przeprowadzić debatę na te mat polityki rozwoju.

4. Długookresowa strategia rozwoju kra ju jest przyjmowana przez Radę Mini strów w drodze uchwały.

5. Prezes Rady Ministrów informuje Sejm i Senat o przyjęciu przez Radę Ministrów długookresowej strategii rozwoju kraju. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11952 — Poz. 1370 Art. 1

2.

1. Długookresowa strategia rozwoju kra ju może zostać zaktualizowana w każ dym terminie, jeżeli wymaga tego ak tualna sytuacja społeczno-gospodar cza kraju.

2. Do aktualizacji długookresowej strate gii rozwoju kraju stosuje się art. 11 ust. 1 i 3—5.”;

10) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: „Art. 12a.

1. Âredniookresowa strategia rozwoju kraju zawiera w szczególności:

1) diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej, regionalnej i prze strzennej kraju, z uwzględnieniem stanu środowiska;

2) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią;

3) informację o sposobie uwzględ nienia rekomendacji wynikających z raportu ewaluacyjnego, zawiera jącego szacunkową ocenę skutków strategii, sporządzonego przed rozpoczęciem jej realizacji;

4) określenie celów strategicznych w okresie realizacji strategii w wy miarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym;

5) wskaźniki realizacji;

6) określenie kierunków polityki pań stwa służących osiąganiu celów strategicznych polityki rozwoju;

7) określenie kierunków interwencji podmiotów, o których mowa w art. 3, służącej osiąganiu celów strategicznych polityki rozwoju;

8) wyznaczenie obszarów problemo wych o znaczeniu krajowym i po nadregionalnym wymagających interwencji państwa;

9) założenia systemu realizacji oraz ram finansowych.

2. Projekt średniookresowej strategii roz woju kraju jest opracowywany i uzgadniany przez ministra właściwe go do spraw rozwoju regionalnego we współpracy z właściwymi ministrami.

3. Âredniookresowa strategia rozwoju kraju ustala strategiczne zadania pań stwa i zasady uwzględniania ich w programach.

4. Âredniookresowa strategia rozwoju kraju uwzględnia ustalenia zawarte w długookresowej strategii rozwoju kraju.

5. Przepisy art. 11 ust. 3—5 oraz art. 12 stosuje się odpowiednio.

6. Prezes Rady Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, do dnia 31 lipca każdego roku, informację o realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju, z uwzględnieniem stopnia osią gnięcia celów długookresowej strate gii rozwoju kraju w roku poprzednim.

7. Âredniookresowa strategia rozwoju kraju podlega okresowej aktualizacji, co najmniej raz na cztery lata.”; 1

1) art. 13 i 14 otrzymują brzmienie: „Art. 1

3.

1. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, są spójne ze średnio okresową strategią rozwoju kraju i określają w szczególności:

1) diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym, z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań przestrzennych;

2) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią;

3) określenie celów rozwoju w zakre sie objętym strategią;

4) wskaźniki realizacji;

5) określenie kierunków interwencji, odpowiednio do rodzaju strategii, w ujęciu wojewódzkim lub teryto rialnym;

6) systemy realizacji i ramy finanso we.

2. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, mogą obejmować okres wykraczający poza okres obowiązywa nia średniookresowej strategii rozwo ju kraju, jeżeli wynika to ze specyfiki rozwojowej w danym obszarze oraz mogą zawierać elementy inne niż określone w ust. 1, jeżeli wynika to ze zobowiązań międzynarodowych.

3. W przypadku gdy strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, obejmu ją okres wykraczający poza okres obo wiązywania średniookresowej strate gii rozwoju kraju, w strategiach tych wydziela się okres odpowiadający okresowi obowiązywania średniookre sowej strategii rozwoju kraju. Art. 1

4.

1. Projekt strategii rozwoju, o której mo wa w art. 9 pkt 3, opracowuje oraz uzgadnia właściwy minister, z własnej inicjatywy lub w wykonaniu zobowią zania nałożonego przez Radę Mini strów, i przedkłada go ministrowi wła ściwemu do spraw rozwoju regional nego, w celu zaopiniowania pod względem zgodności ze średniookre sową strategią rozwoju kraju, z wyłą czeniem przypadków, gdy projekt stra tegii rozwoju opracowuje i uzgadnia zarząd województwa.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia Radzie Ministrów opinię dotyczącą zgodności projektu strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3, ze średniookreso wą strategią rozwoju kraju, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11953 — Poz. 1370

3. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, przyjmuje, w drodze uchwały Rada Ministrów, po uzyska niu opinii, o której mowa w ust. 2, lub sejmik województwa.”; 1

2) po art. 14 dodaje się art. 14a—14d w brzmieniu: „Art. 14a.

1. Strategiami rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, odnoszącymi się do re gionów są w szczególności:

1) krajowa strategia rozwoju regio nalnego;

2) strategia ponadregionalna;

3) strategia rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą dzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.7)).

2. Projekty krajowej strategii rozwoju regionalnego oraz strategii ponadre gionalnych opracowuje minister wła ściwy do spraw rozwoju regionalne go w konsultacji z jednostkami samo rządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.

3. Krajowa strategia rozwoju regional nego oraz strategie ponadregionalne są przyjmowane przez Radę Mini strów, w drodze uchwały, na okres niewykraczający poza okres obowią zywania średniookresowej strategii rozwoju kraju. Art. 14b.

1. Krajowa strategia rozwoju regional nego określa:

1) uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju regionalnego;

2) politykę państwa wobec regionów, ich grup lub obszarów problemo wych;

3) zasady oraz mechanizmy współ pracy oraz koordynacji działań po dejmowanych przez Radę Mini strów na poziomie krajowym, z działaniami podejmowanymi przez samorząd terytorialny na po ziomie regionu.

2. Krajowa strategia rozwoju regional nego zawiera w szczególności ele menty, o których mowa w art. 12a ust. 1, w ujęciu regionalnym oraz uwzględnia ustalenia zawarte w:

1) średniookresowej strategii rozwo ju kraju;

2) innych strategiach rozwoju. Art. 14c. W celu zapewnienia realizacji europej skiej polityki spójności w Polsce tworzy się dokument, o którym mowa w tytu le II w rozdziale II rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne doty czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, zwany dalej „narodową strategią spójności”. Art. 14d. Zasady wieloletniego finansowania re alizacji polityki rozwoju określają prze pisy o finansach publicznych.”; 1

3) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: „Programy operacyjne i programy rozwoju”; 1

4) art. 15—19 otrzymują brzmienie: „Art. 1

5.

1. Programy są dokumentami o charak terze operacyjno-wdrożeniowym usta nawianymi w celu realizacji średnio okresowej strategii rozwoju kraju oraz strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, określającymi działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym systemem finansowania i realizacji, stanowiącym element pro gramu. Programy przyjmuje się w dro dze uchwały lub decyzji odpowiednie go organu.

2. Âredniookresowa strategia rozwoju kraju oraz strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, mogą być realizo wane również na podstawie umów lub porozumień międzynarodowych, od rębnych programów, w tym progra mów operacyjnych oraz programów realizowanych w ramach celu Europej ska Współpraca Terytorialna, o któ rych mowa w rozdziale III rozporządze nia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1) i programów, o których mowa w roz porządzeniu Parlamentu Europejskie go i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowie nia Europejskiego Instrumentu Są siedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.01.2006, str. 1), oraz in strumentów prawnych i finansowych, o których mowa w przepisach Unii Eu ropejskiej.

3. Realizacja średniookresowej strategii rozwoju kraju w zakresie, o którym mowa w ust. 2, odbywa się na zasa dach określonych w umowach lub po rozumieniach międzynarodowych, a także w odrębnych programach, ———————

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 216, poz. 1370. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11954 — Poz. 1370 w tym operacyjnych oraz instrumen tach finansowych, o których mowa w ust. 2, realizowanych na podstawie przepisów Unii Europejskiej tam wska zanych, dotyczących tych programów oraz na podstawie właściwych decyzji Komisji Europejskiej.

4. Programami są:

1) programy operacyjne — dokumen ty, o których mowa w art. 37 rozpo rządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiają cego przepisy ogólne dotyczące Eu ropejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego, Europejskiego Fundu szu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporzą dzenie (WE) nr 1260/1999, realizują ce cele zawarte w narodowej strate gii spójności i strategiach rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3; pro gramami operacyjnymi są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne;

2) programy rozwoju — dokumenty realizujące cele zawarte w strate giach rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, w tym programy wo jewódzkie, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą dzie województwa, oraz programy wieloletnie, o których mowa w prze pisach o finansach publicznych.

5. Funkcję instytucji zarządzającej dla programów, o których mowa w ust. 2, dla których instytucja zarządzająca zo stała umiejscowiona w Rzeczypospoli tej Polskiej na podstawie decyzji Komi sji Europejskiej, pełni minister właści wy do spraw rozwoju regionalnego. W przypadku gdy w programach, zgodnie z odpowiednią decyzją Komi sji Europejskiej, instytucja zarządzają ca znajduje się poza granicami Rzeczy pospolitej Polskiej, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni rolę koordynatora krajowego.

6. Dla każdego programu instytucja opracowująca program przygotowuje przed jego przyjęciem raport ewalu acyjny, zawierający uprzednią ewalu ację skuteczności i efektywności reali zacji programu.

7. Raport ewaluacyjny, o którym mowa w ust. 6, jest przekazywany do wiado mości odpowiednio Radzie Ministrów lub sejmikowi województwa wraz z projektem programu.

8. Instytucja opracowująca program mo że, w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z ministrem właści wym do spraw rozwoju regionalnego, odstąpić od opracowywania raportu, o którym mowa w ust. 6, biorąc pod uwagę w szczególności wartość nakła dów przewidzianych na realizację dane go programu, wysoki stopień realizacji celu publicznego oraz skalę oddziały wania na gospodarkę i społeczeństwo. Art. 1

6. Program obejmuje okres niewykraczają cy poza okres obowiązywania średnio okresowej strategii rozwoju kraju lub strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, które realizuje. Art. 1

7.

1. Program określa w szczególności:

1) diagnozę sytuacji społeczno-gospo darczej w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strate gicznym oraz wyniki raportu ewalu acyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 6;

2) cel główny i cele szczegółowe w na wiązaniu do średniookresowej stra tegii rozwoju kraju, narodowej stra tegii spójności lub strategii rozwo ju, o których mowa w art. 9 pkt 3, wraz z określonymi wskaźnikami;

3) priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie terytorialnym, w tym w ujęciu wojewódzkim;

4) sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych;

5) plan finansowy, w tym: a) źródła finansowania realizacji programu, b) kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji pro gramu i jej podział między po szczególne priorytety, c) informację o wysokości współ finansowania na poziomie pro gramu i priorytetów;

6) podstawowe założenia systemu re alizacji.

2. W przypadku programów operacyj nych uwzględnia się wymagania okreś lone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne do tyczące Europejskiego Funduszu Roz woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządze nie (WE) nr 1260/1999.

3. Sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjne go ze środków pochodzących z budże tu państwa lub ze źródeł zagranicz nych określają przepisy o finansach publicznych.

4. W przypadku gdy źródłem dofinanso wania w ramach programu operacyj nego są środki pochodzące z funduszy celowych, dofinansowanie w tym za kresie odbywa się na podstawie prze pisów dotyczących tych funduszy. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11955 — Poz. 1370 Art. 1

8. Projekt programu opracowuje oraz uzgadnia:

1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, we współpracy z wła ściwymi ministrami — w przypadku krajowego programu operacyjnego;

2) zarząd województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego — w przypad ku regionalnego programu operacyj nego;

3) właściwy minister lub zarząd woje wództwa — w przypadku programu rozwoju. Art. 1

9.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia Radzie Ministrów opinię o zgodności projektu programu rozwoju opracowanego przez właściwego ministra ze średnio okresową strategią rozwoju kraju.

2. Program rozwoju opracowany przez właściwego ministra jest przyjmowa ny przez Radę Ministrów, w drodze uchwały, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regio nalnego, o której mowa w ust. 1.

3. Program rozwoju opracowany przez właściwy zarząd województwa jest przyjmowany przez zarząd wojewódz twa w drodze uchwały.

4. Projekt krajowego programu operacyj nego jest przyjmowany przez Radę Ministrów, w drodze uchwały, przed skierowaniem do Komisji Europejskiej.

5. Krajowy program operacyjny po przy jęciu przez Komisję Europejską, w dro dze decyzji, jest przekazywany do wia domości członkom Rady Ministrów.

6. Przepisy ust. 2—5 stosuje się odpo wiednio w przypadku zmiany progra mów rozwoju lub krajowych progra mów operacyjnych.

7. Właściwy minister opracowujący pro gram rozwoju lub minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogła sza w Dzienniku Urzędowym Rzeczy pospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o:

1) w przypadku programów rozwoju opracowywanych przez właściwego ministra: a) podjęciu przez Radę Ministrów uchwały o przyjęciu programu rozwoju lub jego zmian, b) adresie strony internetowej, na której właściwy minister opraco wujący program rozwoju zamie ści treść programu rozwoju oraz zmian do tego programu, c) terminie, od którego program rozwoju opracowany przez wła ściwego ministra lub jego zmiany będą stosowane;

2) w przypadku krajowych programów operacyjnych: a) podjęciu przez Komisję Europej ską decyzji zatwierdzającej krajo wy program operacyjny lub jego zmiany, b) adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca za mieści treść krajowego progra mu operacyjnego oraz zmian do tego programu, c) terminie, od którego krajowy pro gram operacyjny lub jego zmiany będą stosowane.

8. Właściwy zarząd województwa ogła sza w wojewódzkim dzienniku urzędo wym komunikat o:

1) podjęciu przez zarząd województwa uchwały o przyjęciu programu roz woju opracowanego przez zarząd województwa lub jego zmian;

2) adresie strony internetowej, na któ rej zarząd województwa zamieści treść programu rozwoju oraz zmian do tego programu;

3) terminie, od którego program roz woju lub jego zmiany będą stoso wane.”; 1

5) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: „Art. 19a.

1. Projekty programów podlegają kon sultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami spo łecznymi i gospodarczymi.

2. Przepisy art. 6 ust. 2—4 stosuje się odpowiednio.”; 1

6) w art. 20: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Projekt regionalnego programu operacyjne go, przewidującego dofinansowanie pocho dzące z budżetu państwa przygotowuje oraz uzgadnia zarząd województwa we współ pracy z ministrem właściwym do spraw roz woju regionalnego.

2. Zarząd województwa przyjmuje projekt re gionalnego programu operacyjnego w dro dze uchwały, przed skierowaniem do przyję cia przez Komisję Europejską.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Minister właściwy do spraw rozwoju regio nalnego, wykonując zadania państwa człon kowskiego, prowadzi negocjacje regional nych programów operacyjnych z Komisją Europejską, w uzgodnieniu oraz przy udzia le przedstawiciela instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11956 — Poz. 1370 2b. Regionalny program operacyjny, po przy jęciu przez Komisję Europejską, w drodze decyzji, jest przekazywany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalne go do wiadomości członkom Rady Mini strów.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Instytucja zarządzająca ogłasza w woje wódzkim dzienniku urzędowym regionalny program operacyjny.”, d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany regionalnych progra mów operacyjnych. 3b. Minister właściwy do spraw rozwoju regio nalnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o:

1) podjęciu przez Komisję Europejską de cyzji zatwierdzającej regionalny pro gram operacyjny lub jego zmiany;

2) terminie, od którego regionalny pro gram operacyjny lub jego zmiany będą stosowane.”, e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Rada Ministrów, na wniosek ministra wła ściwego do spraw rozwoju regionalnego, określa, w drodze uchwały, zakres i warunki dofinansowania programu opracowanego przez zarząd województwa środkami pocho dzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł za granicznych.”, f) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Kontrakt wojewódzki jest zawierany w celu realizacji programów lub przedsięwzięć wymagających dofinansowania ze środ ków krajowych budżetu państwa.”, g) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) kwotę dofinansowania programu opraco wanego przez zarząd województwa środka mi pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych;”; 1

7) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: „Art. 20a.

1. Działania z zakresu polityki rozwoju, stanowiące zadania własne jedno stek samorządu terytorialnego, nie ujęte w kontrakcie wojewódzkim lub regionalnym programie operacyj nym mogą być finansowane z dotacji celowych budżetu państwa w przy padku, jeżeli działania te:

1) trwale przyczynią się do podniesie nia rozwoju oraz konkurencyjności regionu, lub

2) pozostają w związku z działaniami realizowanymi w ramach regional nego programu operacyjnego.

2. Przekazanie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, odbywa się na pod stawie umowy zawartej przez:

1) ministra właściwego do spraw roz woju regionalnego, lub

2) właściwego ministra lub właści wego miejscowo wojewodę, po uzyskaniu pozytywnej opinii mini stra właściwego do spraw rozwoju regionalnego — z jednostkami samorządu teryto rialnego, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicz nych.”; 1

8) art. 21 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

1.

1. W zakresie, w którym finansowanie projektów w ramach programów sta nowi pomoc spełniającą przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europej ską albo pomoc de minimis, do tego finansowania mają zastosowanie szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy.

2. Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa w ust. 1, są instytucje zarządzające, instytucje pośredniczą ce, instytucje wdrażające lub benefi cjenci.

3. Właściwy minister albo minister wła ściwy do spraw rozwoju regionalnego — w zakresie programów operacyj nych, w ramach których zarząd woje wództwa pełni funkcję instytucji zarzą dzającej lub instytucji pośredniczącej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, o której mo wa w ust. 1, mając w szczególności na uwadze konieczność zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warun kami jej dopuszczalności, w przypadku gdy odrębne przepisy nie określają szczegółowych warunków i trybu udzielania tej pomocy.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nieob jęta przepisami, o których mowa w ust. 3, lub innymi przepisami wyda nymi na podstawie odrębnych ustaw, stanowi pomoc indywidualną, a jej przeznaczenie i szczegółowe warunki udzielania określa decyzja lub umowa o dofinansowanie projektu.”; 1

9) uchyla się rozdział 4;

20) art. 25 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

5. Za prawidłową realizację programu od powiada:

1) w przypadku programu operacyjne go — instytucja zarządzająca, którą jest odpowiednio minister właściwy Dziennik Ustaw Nr 216 — 11957 — Poz. 1370 do spraw rozwoju regionalnego lub zarząd województwa;

2) w przypadku programu rozwoju — odpowiednio właściwy minister lub zarząd województwa.”; 2

1) w art. 26: a) w ust. 1: — pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) wypełnianie obowiązków wynikających z art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. usta nawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio nalnego, Europejskiego Funduszu Spo łecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;

2) przygotowanie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego oraz jego zmian, z uwzględnieniem wytycz nych ministra właściwego do spraw roz woju regionalnego, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1;”, — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) zawieranie z beneficjentami umów o do finansowanie projektu lub podejmowanie decyzji, o której mowa w art. 28 ust. 2;”, — pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) określenie poziomu dofinansowania pro jektu, jako procentu wydatków objętych dofinansowaniem;”, — uchyla się pkt 9, — pkt 15 otrzymuje brzmienie: „1

5) odzyskiwanie kwot podlegających zwro towi, w tym wydawanie decyzji o zwro cie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o któ rej mowa w przepisach o finansach publicznych;”, — po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: „15a) ustalanie i nakładanie korekt finanso wych, o których mowa w art. 98 rozpo rządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskie go Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające go rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Instytucja zarządzająca ogłasza komunikat:

1) w przypadku krajowego programu opera cyjnego — w Dzienniku Urzędowym Rze czypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o: a) adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści treść szczegółowego opisu priorytetów kra jowego programu operacyjnego lub jego zmian, b) terminie, od którego szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego lub jego zmiany będą stosowane, c) zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów;

2) w przypadku regionalnego programu operacyjnego — w wojewódzkim dzien niku urzędowym o: a) adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści treść szczegółowego opisu priorytetów re gionalnego programu operacyjnego lub jego zmian, b) terminie, od którego szczegółowy opis priorytetów regionalnego programu operacyjnego lub jego zmiany będą stosowane, c) zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów.”; 2

2) w art. 27: a) w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach o finansach publicznych;”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Do realizacji czynności technicznych, o któ rych mowa w ust. 4, powierzanych jednostce sektora finansów publicznych lub funda cjom, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo za mówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). W takim przypadku instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca pokrywa ponie sione przez te jednostki lub fundacje niezbęd ne koszty wykonania tych czynności.”; 2

3) w art. 28: a) ust. 1—2 otrzymują brzmienie: „

1. W ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane, zgodnie z kryteriami za twierdzonymi przez Komitet Monitorujący, projekty:

1) indywidualne — o strategicznym znacze niu dla realizacji programu, wskazywane przez instytucję zarządzającą;

2) systemowe, w tym również projekty po mocy technicznej — polegające na realiza cji zadań publicznych przez podmioty dzia łające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowy mi przyjętymi przez Radę Ministrów;

3) wyłonione w trybie konkursu. 1a. Minister właściwy do spraw rozwoju regio nalnego w przypadku krajowych progra mów operacyjnych:

1) zamieszcza na swojej stronie interneto wej listę projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz jej zmiany; Dziennik Ustaw Nr 216 — 11958 — Poz. 1370

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rze czypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o adresie strony interneto wej, na której instytucja zarządzająca za mieści listę projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub jej zmiany. 1b. Zarząd województwa w przypadku regio nalnych programów operacyjnych:

1) zamieszcza na swojej stronie interneto wej listę projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz jej zmiany;

2) ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzę dowym komunikat o adresie strony in ternetowej, na której instytucja zarządza jąca zamieści listę projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub jej zmiany.

2. Jeżeli instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca jest jednocześnie beneficjen tem, podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu lub decyzja podjęta przez instytucję zarzą dzającą lub instytucję pośredniczącą, zgod nie z przyjętym systemem realizacji dla da nego programu operacyjnego. W przypadku gdy instytucją zarządzającą lub pośredniczą cą jest samorząd województwa decyzja po dejmowana jest w formie uchwały zarządu województwa.”, b) uchyla się ust. 3 i 4, c) dodaje się ust. 5—8 w brzmieniu: „

5. Dokumenty stanowiące system realizacji programu operacyjnego, a także ich zmiany podlegają publikacji na stronach interneto wych właściwej instytucji zarządzającej.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, nie mogą być zmieniane na niekorzyść wnios kodawcy w trakcie trwania określonej tury konkursu, w zakresie w jakim dotyczą tego konkursu, a w przypadku konkursów otwar tych — ich zmiana nie może mieć negatyw nego wpływu na rozpatrzenie złożonego przed dokonaniem tej zmiany wniosku o do finansowanie.

7. Przepis ust. 6 nie ma zastosowania do przy padków, gdy konieczność dokonania zmia ny wynika ze zobowiązań międzynarodo wych lub przepisów odrębnych ustaw. W takim przypadku, dokonując zmiany w systemie realizacji, właściwa instytucja zarządzająca wraz z publikacją tych zmian podaje informację zawierającą ich uzasad nienie oraz termin, od którego zmiany te będą stosowane.

8. Wszelkie dokumenty przedstawiane przez wnioskodawców, oceniane w trakcie trwa nia konkursu lub danej tury konkursu, do czasu zawarcia umów o dofinansowanie lub zakończenia danej tury konkursu w przypad ku konkursu otwartego, nie stanowią infor macji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do infor macji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.8)).”; 2

4) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: „Art. 28a.

1. W celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w za kresie określonym przez instytucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszą ce do projektu zasoby ludzkie, orga nizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozu mieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów.

2. Projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofi nansowanie zawartej z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz part nerów w zakresie określonym poro zumieniem lub umową partnerską.

3. W przypadku projektów partnerskich, porozumienie lub umowa partnerska określa w szczególności zadania part nerów, zasady wspólnego zarządza nia projektem oraz sposób przekazy wania przez beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbęd nych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ra mach projektu.

4. W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot o którym mo wa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamó wień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zo bowiązany do:

1) ogłoszenia otwartego naboru part nerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie In formacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie part nerów;

2) uwzględnienia przy wyborze part nerów: zgodności działania poten cjalnego partnera z celami partner stwa, oferowanego wkładu poten cjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w re alizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z benefi cjentem w trakcie przygotowania projektu; ———————

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11959 — Poz. 1370

3) podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.”; 2

5) w art. 29: a) w ust. 2: — wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, za wiera informacje obejmujące:”, — w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „1

1) informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ra mach systemu realizacji programu ope racyjnego.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Do czasu zawarcia wszystkich umów o do finansowanie projektu z beneficjentami wy łonionymi w konkursie lub w wyniku rozpa trzenia środków odwoławczych przewidzia nych w ustawie, instytucja ogłaszająca kon kurs nie może spowodować pogorszenia za sad konkursu, warunków realizacji projektu oraz nakładać na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiąz ków.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do przypadków, gdy konieczność zmiany wy nika ze zobowiązań międzynarodowych lub przepisów innych ustaw.”, d) uchyla się ust. 5; 2

6) art. 30 otrzymuje brzmienie: „Art. 30.

1. Podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu zawarta z beneficjentem przez instytucję zarządzającą albo działającą w jej imieniu instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą albo decyzja, o której mowa w art. 28 ust. 2.

2. Umowa albo decyzja, o których mowa w ust. 1, określają warunki dofinanso wania projektu, a także prawa i obo wiązki beneficjenta z tym związane.”; 2

7) po art. 30 dodaje się art. 30a—30g w brzmieniu: „Art. 30a.

1. Umowa o dofinansowanie projektu jest zawierana zgodnie z systemem realizacji programu operacyjnego, w odniesieniu do projektu:

1) który pozytywnie przeszedł wszystkie etapy jego oceny i został zakwalifikowany do dofinansowa nia, oraz

2) którego dofinansowanie jest moż liwe w ramach dostępnej alokacji na realizację poszczególnych dzia łań i priorytetów w ramach progra mu operacyjnego.

2. Instytucja zarządzająca, pośredniczą ca lub instytucja wdrażająca, zgodnie z systemem realizacji programu ope racyjnego, ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów, o któ rych mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, któ re zostały zakwalifikowane do do finansowania.

3. Właściwa instytucja, o której mowa w ust. 2, pisemnie informuje wnios kodawcę o wynikach oceny jego pro jektu. Art. 30b.

1. W przypadku negatywnej oceny pro jektu wnioskodawca, po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 30a ust. 3, może wnieść środki odwoław cze przewidziane w systemie realiza cji programu operacyjnego, w termi nie, trybie i na warunkach tam okreś lonych. W takim przypadku w pisem nej informacji, o której mowa w art. 30a ust. 3, właściwa instytucja zamieszcza uzasadnienie wyników oceny projektu oraz pouczenie o możliwości wniesienia środka od woławczego, wraz ze wskazaniem terminu przysługującego na jego wniesienie, sposobie wniesienia oraz właściwej instytucji, do której środek ten należy wnieść.

2. System realizacji programu operacyj nego musi uwzględniać co najmniej jeden środek odwoławczy przysługu jący wnioskodawcy w trakcie ubiega nia się o dofinansowanie.

3. W rozpatrywaniu środków odwoław czych nie mogą brać udziału osoby, które na jakimkolwiek etapie dokony wały czynności związanych z określo nym projektem, w tym były zaanga żowane w jego ocenę.

4. Właściwa instytucja informuje wnios kodawcę na piśmie o wynikach pro cedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu ope racyjnego wraz z pouczeniem o moż liwości wniesienia skargi do woje wódzkiego sądu administracyjnego, na zasadach określonych w art. 30c.

5. Nie podlegają rozpatrzeniu środki od woławcze, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w ust. 1, zostały wniesione:

1) po terminie;

2) w sposób sprzeczny z pouczeniem;

3) do niewłaściwej instytucji. Art. 30c.

1. Po wyczerpaniu środków odwoław czych przewidzianych w systemie re alizacji programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej prze widzianej w systemie realizacji pro Dziennik Ustaw Nr 216 — 11960 — Poz. 1370 gramu operacyjnego, o której mowa w art. 30b ust. 4, wnioskodawca mo że w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyj nego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami admi nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.9)).

2. Skarga, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona przez wnioskodawcę w ter minie 14 dni od dnia otrzymania in formacji, o której mowa w art. 30b ust. 4, bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyj nego wraz z kompletną dokumenta cją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji, o której mowa w art. 30b ust.

4. Skarga podlega opłacie sądowej.

3. W wyniku rozpatrzenia skargi, o któ rej mowa w ust. 1, sąd może:

1) uwzględnić skargę, stwierdzając, że ocena projektu została przepro wadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrze nia przez właściwą instytucję za rządzającą lub pośredniczącą;

2) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;

3) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli z jakichkolwiek względów jest ono bezprzedmiotowe.

4. Sąd rozstrzyga sprawę w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi.

5. Wniesienie skargi:

1) po terminie, o którym mowa w ust. 2,

2) niekompletnej,

3) bez uiszczenia opłaty sądowej w terminie, o którym mowa w ust. 2 — powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia. Art. 30d.

1. Wnioskodawca lub właściwa instytu cja pośrednicząca lub zarządzająca może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przepis art. 30c ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Skarga, o której mowa w ust. 1, jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Przepis art. 30c ust. 5 stosuje się odpowiednio.

3. Na prawo wnioskodawcy do wniesie nia skargi do sądu administracyjnego nie wpływa negatywnie błędne po uczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 30b ust. 1 i 4. Art. 30e. W zakresie nieuregulowanym w usta wie do postępowania przed sądami ad ministracyjnymi stosuje się odpowied nio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, o których mo wa w art. 3 § 2 pkt 4 z wyłączeniem art. 52—55, art. 61 § 3—6, art. 115—122, 146, 150 i 152 tej ustawy. Art. 30f. Procedura odwoławcza, o której mowa w art. 30a—30e, nie wstrzymuje zawie rania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do do finansowania. Art. 30g. Informacje otrzymywane przez wnios kodawcę dotyczące oceny jego wnios ku, a także w trakcie trwania procedury odwoławczej, nie stanowią decyzji ad ministracyjnej.”; 2

8) art. 31 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

1.

1. W celu zapewnienia rzetelnej i bez stronnej oceny projektów w procesie wyboru projektów do dofinansowania mogą uczestniczyć eksperci posiadają cy specjalistyczną wiedzę lub umiejęt ności z poszczególnych dziedzin obję tych programem operacyjnym.

2. Ekspertem może zostać osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skar bowe;

4) spełnia inne wymogi określone w systemie realizacji programu operacyjnego.

3. Przy korzystaniu z usług świadczonych przez ekspertów stosuje się odpowied nio przepisy ustawy z dnia 14 czerw ca 1960 r. — Kodeks postępowania ad ministracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.

10) ) dotyczące wyłączenia pracownika oraz organu. ———————

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1171. ———————

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11961 — Poz. 1370

4. Ekspert, przed przystąpieniem do oce ny projektu, składa instytucji korzysta jącej z jego usługi oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodu jących wyłączenie go z udziału w oce nie projektu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 3, oraz że nie za chodzą żadne okoliczności mogące bu dzić uzasadnione wątpliwości co do je go bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył wniosek bę dący przedmiotem oceny. Oświadcze nie jest składane pod rygorem odpo wiedzialności karnej za składanie fał szywych zeznań, o czym należy składa jącego pouczyć przed złożeniem oświadczenia.

5. Instytucja zarządzająca może tworzyć i prowadzić bazę ekspertów.

6. Instytucja zarządzająca udostępnia utworzoną bazę ekspertów na swojej stronie internetowej oraz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw roz woju regionalnego dane w niej zawar te.

7. W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany w bazie ekspertów ust. 6 stosu je się odpowiednio.

8. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego tworzy i prowadzi cen tralną bazę ekspertów, na podstawie danych przekazanych przez instytucje zarządzające oraz udostępnia ją na swoich stronach internetowych.

9. Baza ekspertów oraz centralna baza ekspertów, zawierają następujące da ne:

1) imię i nazwisko eksperta;

2) dziedzinę objętą programem opera cyjnym, w której specjalizuje się ekspert;

3) adres poczty elektronicznej eksperta.

10. Instytucja zarządzająca może przeka zać kompetencje w zakresie tworzenia i prowadzenia bazy ekspertów instytu cjom uczestniczącym we wdrażaniu programu operacyjnego. 1

1. Umieszczenie danych eksperta w bazie ekspertów i w centralnej bazie eksper tów wymaga jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, która zawiera również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 1

2. Instytucja zarządzająca, przekazując ministrowi właściwemu do spraw roz woju regionalnego dane, o których mowa w ust. 8, dołącza do nich zgodę na umieszczenie danych eksperta w centralnej bazie ekspertów, o której mowa w ust. 11.”; 2

9) w art. 32: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Instytucja zarządzająca lub instytucja po średnicząca może zawrzeć z instytucją wdra żającą porozumienie lub umowę o realizacji powierzonych jej zadań, w tym o wydawa niu decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub za dań, o której mowa w przepisach o finan sach publicznych.

2. Do porozumień, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o finansach publicznych dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pocho dzących ze źródeł zagranicznych, niepodle gających zwrotowi.”, b) uchyla się ust. 3, c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu je brzmienie: „

4. Porozumienie lub umowa, o których mowa w ust. 1, zawierają elementy określone w przepisach o finansach publicznych doty czących umowy o dotację rozwojową oraz określają w szczególności:”; 30) uchyla się art. 34; 3

1) w art. 35: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regio nalnego odpowiada za koordynację wyko rzystania środków zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na dofinansowanie programów operacyj nych, z wyjątkiem programów współfinan sowanych z Europejskiego Funduszu Rolne go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego.”, b) w ust. 2: — pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o dokonanie przesunięć środków między programami operacyj nymi lub — na wniosek właściwej insty tucji zarządzającej — między prioryteta mi;”, — pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) certyfikuje Komisji Europejskiej prawi dłowość poniesienia wydatków w ra mach programów operacyjnych oraz przeprowadza kontrole w celu zapewnie nia prawidłowej realizacji tego proce su;”, — pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) opracowuje i przedstawia Radzie Mini strów do zatwierdzenia projekt narodo wej strategii spójności;”, c) w ust. 3: — po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) prowadzenia negocjacji z Komisją Euro pejską programów operacyjnych i ich zmian;”, Dziennik Ustaw Nr 216 — 11962 — Poz. 1370 — po pkt 4 dodaje się pkt 4a—4c w brzmieniu: „4a) kwalifikowania wydatków w ramach programów operacyjnych; 4b) spraw związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym pro jektów generujących dochód; 4c) wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;”, — po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu: „5a) programowania działań dotyczących mieszkalnictwa; 5b) postępowania w sprawie oceny oddziały wania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub re gionalnych programów operacyjnych;”, — po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu: „6a) jednolitego systemu zarządzania i mo nitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1; 6b) informacji i promocji;”, — po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu: „9a) warunków certyfikacji oraz przygotowa nia prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007—2013; 9b) korekt finansowych w ramach progra mów operacyjnych;”, d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. Wytyczne w zakresie trybu dokonywania wyboru projektów nie mogą być zmienia ne na niekorzyść wnioskodawców w trak cie trwania konkursu, a w przypadku kon kursów otwartych — zmiany nie mogą wpływać negatywnie na rozpatrywanie wniosków złożonych przed dniem dokona nia zmiany. 3b. Przepis ust. 3a nie ma zastosowania do przypadków, gdy konieczność wprowadze nia zmian wynika ze zobowiązań między narodowych lub przepisów odrębnych ustaw. W takim przypadku, dokonując zmiany wytycznych minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wraz z publi kacją zmian podaje informację zawierającą ich uzasadnienie oraz termin, od którego zmiany będą stosowane.”; 3

2) po art. 35 dodaje się art. 35a—35e w brzmieniu: „Art. 35a.

1. W celu zapewnienia efektywnej koor dynacji programowania i wdrażania polityki rozwoju, a także strategiczne go monitorowania i oceny instru mentów jej realizacji tworzy się Ko mitet Koordynacyjny do spraw Poli tyki Rozwoju, zwany dalej „Komite tem Koordynacyjnym”, jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Ra dy Ministrów.

2. Do zadań Komitetu Koordynacyjnego należy w szczególności:

1) określanie potrzeb i inicjowanie działań w zakresie programowania i realizacji polityki rozwoju;

2) ocena realizacji długookresowej i średniookresowej strategii rozwo ju kraju;

3) ocena spójności realizacji polityki rozwoju, z uwzględnieniem polityk unijnych;

4) ocena uwarunkowań, wyzwań we wnętrznych i zewnętrznych rozwo ju kraju;

5) ocena skuteczności przyjętych roz wiązań kształtowania i realizacji polityki rozwoju;

6) monitorowanie realizacji strategii i programów, w tym poszczegól nych instrumentów dla prowadze nia polityki rozwoju;

7) inicjowanie opracowywania pro gnoz i raportów o rozwoju społecz no-gospodarczym i terytorialnym;

8) ocena potencjału administracyjne go instytucji uczestniczących w za rządzaniu procesami rozwoju kra ju;

9) formułowanie opinii i rekomenda cji dotyczących kształtowania oraz realizacji polityki rozwoju.

3. Komitetowi Koordynacyjnemu prze wodniczy Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego przedstawi ciel.

4. Prezes Rady Ministrów określi, w dro dze zarządzenia, skład Komitetu Koor dynacyjnego oraz regulamin jego pracy.

5. Przewodniczący Komitetu Koordyna cyjnego może zapraszać do udziału w pracach Komitetu osoby niebędące jego członkami, w szczególności przedstawicieli strony samorządowej i partnerów społeczno-gospodar czych, jeżeli wymaga tego zakres spraw będących przedmiotem prac Komitetu. Art. 35b.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opracowuje, co 3 lata, raport o rozwoju społeczno-gospo darczym, regionalnym oraz prze strzennym i przedkłada go Komiteto wi Koordynacyjnemu do zaopiniowa nia.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, po uzyskaniu opinii, o której mowa w ust. 1, przedkłada ra port Radzie Ministrów, która przyjmu je go w drodze uchwały. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11963 — Poz. 1370

3. Raport zawiera w szczególności:

1) analizę kierunków rozwojowych, w tym w zakresie rozwoju regio nalnego i przestrzennego;

2) ocenę skuteczności realizacji celów rozwoju kraju wskazanych w stra tegiach i programach;

3) rekomendacje dla polityki rozwoju kraju, z uwzględnieniem rozwoju regionów, sektorów lub dziedzin oraz rozwoju przestrzennego, a także rekomendacje dotyczące modyfikacji instrumentów jej wdrażania.

4. Wnioski przedstawione w raporcie stanowią podstawę do aktualizacji obowiązujących strategii i progra mów.

5. Rada Ministrów przekazuje raport do wiadomości Sejmu i Senatu. Art. 35c.

1. Tworzy się Komitet do spraw Kontro li i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zwany dalej „Komitetem”, jako organ opiniodaw czo-doradczy ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakre sie realizacji zadania, o którym mowa w art. 35 ust. 8.

2. Do zadań Komitetu należy w szcze gólności:

1) wymiana informacji i doświadczeń między instytucją audytową, insty tucją zarządzającą, instytucją certy fikującą oraz organami kontroli państwowej w zakresie przeprowa dzonych kontroli;

2) opiniowanie planów kontroli insty tucji zarządzających programami operacyjnymi;

3) opiniowanie zasad kontroli w za kresie weryfikacji równoległego fi nansowania wydatków ponoszo nych w ramach różnych progra mów wspólnotowych oraz w ra mach różnych okresów programo wania;

4) proponowanie działań na rzecz zwiększenia efektywności kontroli przeprowadzanych w ramach po szczególnych programów opera cyjnych;

5) analiza sprawozdań i raportów z kontroli w obszarze funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści, przekazywanych do Komisji Europejskiej.

3. W skład Komitetu wchodzą:

1) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju re gionalnego, w zakresie koordyno wania wdrażania funduszy struk turalnych oraz w zakresie koordy nowania regionalnych progra mów operacyjnych;

2) przedstawiciele instytucji zarządza jących;

3) przedstawiciele instytucji audyto wej;

4) przedstawiciele instytucji certyfiku jącej.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może powołać w skład Komitetu przedstawicieli innych in stytucji niż wymienione w ust. 3.

5. Komitetowi przewodniczy minister właściwy do spraw rozwoju regional nego lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze zarzą dzenia, skład Komitetu oraz regula min jego prac.

7. Przewodniczący Komitetu może za praszać do udziału w pracach Komite tu osoby niebędące jego członkami, w tym w szczególności przedstawicie li Najwyższej Izby Kontroli oraz in nych państwowych organów kontroli, jeżeli wymaga tego zakres spraw bę dących przedmiotem prac Komitetu. Art. 35d. Funkcję instytucji audytowej pełni Ge neralny Inspektor Kontroli Skarbowej. Art. 35e.

1. Beneficjent jest obowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu, przeprowadzanej przez instytucję zarządzającą, insty tucję pośredniczącą, instytucję wdra żającą, instytucję certyfikującą, insty tucję audytową, przedstawicieli Ko misji Europejskiej oraz inne instytu cje uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

2. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania informacji o wyłonieniu projektu do dofinansowania do dnia upływu 3 lat od zamknięcia programu operacyjne go lub do dnia upływu 3 lat następu jących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia programu operacyjnego.

3. Kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie kontrolującego, na pod stawie dostarczonych dokumentów oraz w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu.

4. Beneficjent jest obowiązany udostęp nić podmiotom, o których mowa w ust. 1, dokumenty związane z reali zacją projektu, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenów, na których jest lub był realizowany projekt, do stęp do systemu teleinformatycznego Dziennik Ustaw Nr 216 — 11964 — Poz. 1370 i wszystkich dokumentów informa tycznych związanych z zarządzaniem projektem oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji pro jektu.”; 3

3) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regional nego pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, w drodze zarządze nia, a w przypadku regionalnego programu operacyjnego zarząd województwa w drodze uchwały, powołuje Komitet Monitorujący zgodnie z art. 63 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawia jącego przepisy ogólne dotyczące Europejskie go Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.”; 3

4) art. 37 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

7. Do postępowania w zakresie ubiegania się oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy ze środków pochodzą cych z budżetu państwa lub ze środków zagranicznych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko deks postępowania administracyjnego.”. Art.

7. Samorząd województwa dostosuje strate gię rozwoju województwa do wymagań określonych w art. 11 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 3, w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

8.

1. Przepisów ustaw zmienianych w art. 3 i 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się do wojewódzkich programów rozwoju, które zo stały przyjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy ustaw zmienianych w art. 3 i 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do aktualizacji wojewódzkich programów rozwoju, które zostały przyjęte przed dniem wejścia w życie niniej szej ustawy. Art.

9. Konferencje, o których mowa w art. 7 usta wy zmienianej w art. 6, powołane przed dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy, działają nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

10.

1. Właściwi ministrowie, w terminie 6 mie sięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w ce lu uzyskania opinii, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą, przedstawią ministrowi właści wemu do spraw rozwoju regionalnego aktualne pro gramy rozwoju, będące programami wieloletnimi, przyjętymi przez Radę Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Właściwi ministrowie w terminie 12 miesięcy od dnia wydania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego opinii, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą, doprowadzą programy rozwo ju, o których mowa w ust. 1, do zgodności ze średnio okresową strategią rozwoju kraju, o której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 1

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 6, zachowują moc do dnia wejścia w życie no wych przepisów wykonawczych wydanych na podsta wie art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 1

2. Listy projektów ogłoszone na podstawie art. 28 ust. 1a i 1b ustawy zmienianej w art. 6, obowią zują do dnia ich zmiany lub uchylenia. Art. 1

3. Eksperci powołani do pełnienia tej funkcji na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, zachowują status eksperta do czasu utworzenia baz ekspertów w trybie przewidzianym w art. 31 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. Art. 1

4.

1. Przepisów ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Postępowanie odwoławcze toczy się na podsta wie przepisów obowiązujących w dniu ukazania się ogłoszenia o rozpoczęciu konkursu. Art. 1

5. Właściwe instytucje zarządzające dostosu ją systemy realizacji do wymogów ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej szej ustawy. Art. 1

6. Strategia Rozwoju Kraju 2007—2015, przy jęta przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r., z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się średniookresową strategią rozwoju kraju w rozumie niu art. 9 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą. Art. 1

7. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007—2013, przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r., które z dniem 28 grudnia 2006 r. stały się planem wykonawczym zgodnie z art. 51 usta wy zmienianej w art. 6, stają się z dniem wejścia w ży cie niniejszej ustawy narodową strategią spójności w rozumieniu art. 14c ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 1

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 5 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2009 r.;

2) art. 6 pkt 21 lit. a tiret czwarte i pkt 28 oraz art. 13, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-05
Data wydania: 2008-11-07
Data wejścia w życie: 2008-12-20
Data obowiązywania: 2008-12-20
Uwagi: Art. 5 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., art. 6 pkt 21 lit. a tiret czwarte i pkt 28 oraz art. 13, wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370