Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1389

Dziennik Ustaw Nr 218 — 12078 — Poz. 1389 Art.

1. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. — Prze pisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywia du Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 7, poz. 49 oraz z 2008 r. Nr 122, poz. 79

7) wprowa dza się następujące zmiany:

1) po art. 65 dodaje się art. 65a i 65b w brzmieniu: „Art. 65a. Do żołnierzy zawodowych, którzy złoży li wnioski, o których mowa w art. 65 ust. 1, nie ma zastosowania przepis art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy za wodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1)). Art. 65b. ˚ołnierze zawodowi, o których mowa w art. 65a, wykonujący obowiązki służ bowe w SKW i SWW posiadają upraw nienia i podlegają obowiązkom określo nym w rozdziale 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywia du Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.”;

2) po art. 66 dodaje się art. 66a w brzmieniu: „Art. 66a. Mianowanie na funkcjonariuszy SKW albo SWW, wyznaczanie na stanowiska służbowe w SKW albo SWW oraz za trudnianie w SKW albo SWW osób, o których mowa w art. 65 ust. 1 i art. 66, następuje po złożeniu oświadczeń, o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3, oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Weryfikacyjnej, co do zgodności oświadczeń z prawdą, w przypadku spo rządzenia takiego stanowiska.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia, z mocą od dnia 1 lipca 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 1389 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-09
Data wydania: 2008-07-25
Data wejścia w życie: 2008-12-09
Data obowiązywania: 2008-07-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1389