Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1402

Dziennik Ustaw Nr 219 — 12120 — Poz. 1402 1402 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego1) Na podstawie art. 62j ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 58

3) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawie udzielania zezwole nia na: a) wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, b) przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej odpadów promieniotwórczych i wypalo nego paliwa jądrowego z państwa trzeciego, c) tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej odpadów promieniotwórczych i wypalo nego paliwa jądrowego, przemieszczanych między państwami trzecimi, w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest pierwszym pań stwem członkowskim;

2) tryb postępowania w sprawie udzielania zgo dy na: a) przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej odpadów promieniotwórczych i wypalo nego paliwa jądrowego z państwa członkow skiego, b) tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej odpadów promieniotwórczych i wypalo nego paliwa jądrowego w przypadku innym niż określony w art. 62c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”;

3) dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia oraz do wniosku o wydanie zgody;

4) czynności, jakich dopełniają podmioty zaangażo wane w przemieszczenie i Prezes Państwowej Agencji Atomistyki po przeprowadzeniu prze mieszczenia.

§2.

1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej „Prezesem Agencji”, w przypadku otrzy mania wniosku o wydanie zezwolenia, po sprawdze niu, czy wniosek spełnia wymogi określone przez Ko misję Europejską w dokumencie standardowym, o którym mowa w art. 62f ust. 1 ustawy, przesyła po prawnie wypełniony wniosek właściwemu organowi państwa członkowskiego będącego państwem tranzy tu, a w przypadku przemieszczenia, o którym mowa w art. 62c ust. 1 pkt 1 ustawy, także właściwemu orga nowi państwa przeznaczenia.

2. W przypadku wystąpienia przez właściwy organ państwa, o którym mowa w ust. 1, do Prezesa Agen cji o uzupełnienie wniosku o wydanie zezwolenia, Prezes Agencji zwraca się do podmiotu, od którego otrzymał wniosek o uzupełnienie wniosku w terminie przez siebie określonym, a następnie przesyła uzupeł niony wniosek właściwemu organowi, który wystąpił o uzupełnienie wniosku.

§3. Prezes Agencji wydaje zezwolenie niezwłocz nie po:

1) powiadomieniu go przez właściwy organ państwa członkowskiego będącego państwem tranzytu lub właściwy organ państwa przeznaczenia o wyda niu zgody albo

2) upływie terminów wyznaczonych przez Prezesa Agencji w dokumencie standardowym, o którym mowa w art. 62f ust. 1 ustawy, dla właściwego or ganu państwa członkowskiego będącego pań stwem tranzytu lub państwa członkowskiego bę dącego państwem przeznaczenia na podjęcie de cyzji w przedmiocie wydania zgody.

§4. W przypadku wydania zezwolenia Prezes Agen cji niezwłocznie informuje o tym właściwe organy in nych państw zaangażowanych w przemieszczenie.

§5.

1. Prezes Agencji, w przypadku otrzymania wniosku o wydanie zgody, po sprawdzeniu, czy wnio sek spełnia wymogi określone przez Komisję Europej ską w dokumencie standardowym, o którym mowa w art. 62f ust. 1 ustawy, przesyła w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku:

1) właściwemu organowi, od którego otrzymał wnio sek, potwierdzenie otrzymania wniosku;

2) właściwym organom innych państw zaangażowa nych w przemieszczenie kopię tego potwierdzenia.

2. W przypadku gdy wniosek nie został wypełnio ny poprawnie, Prezes Agencji w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa właściwy organ, od którego otrzymał wniosek, do uzupełnienia wniosku i informuje o tym wezwaniu właściwe organy innych państw zaangażowanych w przemieszczenie.

3. W terminie 10 dni od dnia otrzymania uzupeł nionego wniosku Prezes Agencji przesyła:

1) właściwemu organowi, od którego otrzymał wnio sek, potwierdzenie otrzymania wniosku;

2) właściwym organom innych państw zaangażowa nych w przemieszczenie kopię potwierdzenia otrzymania wniosku. ———————

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postano wienia dyrektywy Rady 2006/117/EURATOM z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru oraz kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych i wypa lonego paliwa jądrowego (Dz. Urz. UE L 337 z 05.12.2006, str. 21). Dziennik Ustaw Nr 219 — 12121 — Poz. 1402

§6.

1. Prezes Agencji w terminie 2 miesięcy od dnia potwierdzenia otrzymania wniosku zawiadamia właściwy organ, od którego otrzymał wniosek, o wy daniu zgody, odmowie wydania zgody albo o warun kach, od których spełnienia uzależnia wydanie zgody.

2. Prezes Agencji może wystąpić o przedłużenie, nie więcej niż o miesiąc, terminu do dokonania czyn ności, o której mowa w ust. 1, do organu, od którego otrzymał wniosek.

§7. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się, w przypadku przemieszczenia, o którym mowa w:

1) art. 62c ust. 1 pkt 1 ustawy — zobowiązanie, o któ rym mowa w art. 62c ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy;

2) art. 62c ust. 1 pkt 2 ustawy — umowę, o której mo wa w art. 62c ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 lit. a ustawy;

3) art. 62c ust. 1 pkt 3 ustawy — umowę, o której mo wa w art. 62c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.

§8. Do wniosku o wydanie zgody na dokonanie przemieszczenia, o którym mowa w art. 62d ust. 1 pkt 1 ustawy, dołącza się umowę, o której mowa w art. 62c ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 lit. a ustawy.

§9.

1. Po przeprowadzeniu:

1) przemieszczenia, o którym mowa w art. 62c ust. 1 pkt 2 lub art. 62d ust. 1 pkt 1 ustawy, odbiorca przesyła Prezesowi Agencji potwierdzenie otrzy mania odpadów promieniotwórczych lub wypalo nego paliwa jądrowego w terminie 15 dni od dnia zakończenia przemieszczenia;

2) przemieszczenia, o którym mowa w art. 62c ust. 1 pkt 3 ustawy, jednostka organizacyjna odpowie dzialna za organizację przemieszczania na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej powiadamia Preze sa Agencji, w terminie 15 dni od dnia zakończenia przemieszczenia, o tym, że odpady promienio twórcze lub wypalone paliwo jądrowe dotarły do odbiorcy, wskazując urząd celny, przez który odpa dy promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądro we opuściły terytorium Unii Europejskiej;

3) przemieszczenia polegającego na wywozie odpa dów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) do państwa członkowskiego, Prezes Agencji przesyła posiadaczowi, od którego odpady pro mieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe zostały wywiezione, potwierdzenie ich otrzyma nia wystawione przez odbiorcę tych odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa ją drowego, b) do państwa trzeciego, posiadacz, od którego odpady promieniotwórcze lub wypalone pali wo jądrowe zostały wywiezione, powiadamia Prezesa Agencji o tym, że odpady promienio twórcze lub wypalone paliwo jądrowe dotarły do odbiorcy, w terminie 15 dni od dnia zakoń czenia przemieszczenia, wskazując urząd celny, przez który odpady promieniotwórcze lub wy palone paliwo jądrowe opuściły terytorium Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Prezes Agencji przesyła kopię potwierdzenia otrzyma nia przez odbiorcę odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego właściwym organom państwa pochodzenia oraz państw tranzytu.

3. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 lit. b, dołącza się potwierdzenie otrzy mania odpadów promieniotwórczych lub wypalone go paliwa jądrowego wystawione przez odbiorcę i wskazujące urząd celny, przez który zostały one wwiezione do państwa przeznaczenia.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2008 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-11
Data wydania: 2008-10-21
Data wejścia w życie: 2008-12-25
Data obowiązywania: 2008-12-25
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1402