Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1419

Dziennik Ustaw Nr 220 — 12160 — Poz. 1419 Art.

1. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o do chodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 53

9) w art. 42:

1) w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w szcze gólności wśród dzieci i młodzieży a także spor tu osób niepełnosprawnych;”;

2) po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: „

7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 5a, oraz przekazuje je jed nostkom samorządu terytorialnego.

8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi, w drodze rozporządzenia, za kres zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 5a, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te za dania, uwzględniając w szczególności znacze nie i charakter zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwi janiem sportu przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży a także sportu osób niepełno sprawnych.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 1419 USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2008-12-12
Data wydania: 2008-10-17
Data wejścia w życie: 2008-12-27
Data obowiązywania: 2008-12-27
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2010 nr 80, poz. 526 z dniem 28 kwietnia 2010 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1419