Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1435

Dziennik Ustaw Nr 220 — 12192 — Poz. 1435 Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 44

9) w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) w załączniku „Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)” część „ZASADY METODYCZNE POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I US¸UG (PKWiU 2008)” oraz część „SCHEMAT KLASYFIKACJI” powinny mieć brzmienie określone w załączniku do niniejszego ob wieszczenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 1435 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. o sprostowaniu błędu (Załącznik do obwieszczenia stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru.)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-12
Data wydania: 2008-12-10
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1435