Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458

Dziennik Ustaw Nr 223 — 12355 — Poz. 1458 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelne go i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny ustanawia się przepisy prawa pracy określające status prawny pracowników samorządowych. Art.

2. Przepisy ustawy stosuje się do pracowni ków samorządowych zatrudnionych w:

1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jed nostkach organizacyjnych;

3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżeto wych;

4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżeto wych utworzonych przez te związki;

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek admini stracyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Art.

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do pra cowników zatrudnionych w jednostkach wymienio nych w art. 2, których status prawny określają odręb ne przepisy. Art.

4.

1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:

1) wyboru: a) w urzędzie marszałkowskim: marszałek woje wództwa, wicemarszałek oraz pozostali człon kowie zarządu województwa — jeżeli statut wo jewództwa tak stanowi, b) w starostwie powiatowym: starosta, wicestaro sta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu — jeżeli statut powiatu tak stanowi, c) w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta), d) w związkach jednostek samorządu terytorialne go: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu — jeżeli statut związku tak stanowi;

2) powołania — zastępca wójta (burmistrza, prezy denta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa;

3) umowy o pracę — pozostali pracownicy samorzą dowi.

2. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na sta nowiskach:

1) urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

2) doradców i asystentów;

3) pomocniczych i obsługi. Art.

5.

1. W urzędzie gminy, starostwie powiato wym i urzędzie marszałkowskim tworzy się odpo wiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu i woje wództwa, zwanego dalej „sekretarzem”.

2. Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pra cy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czte roletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jed nostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

3. Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu.

4. Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególno ści z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasoba mi ludzkimi.

5. Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii poli tycznych ani przynależności do nich. Art.

6.

1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospo darczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato wym, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz nej, ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkuren cji i konsumentów. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12356 — Poz. 1458

2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz nego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędni czym może być osoba, która spełnia wymagania okreś lone w ust. 1 oraz dodatkowo:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stano wisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wy magania określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz do datkowo:

1) posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wyko nywała przez co najmniej 3 lata działalność gospo darczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

2) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkol nictwie wyższym. Art.

7. Czynności w sprawach z zakresu prawa pra cy za jednostki, o których mowa w art. 2, z zastrzeże niem art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 10 ust. 2 i 3, wykonują:

1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) — wobec za stępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), se kretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowni ków gminnych jednostek organizacyjnych;

2) przewodniczący zgromadzenia związku jednostek samorządu terytorialnego — wobec członków za rządu tego związku;

3) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, mar szałek województwa w urzędzie jednostki samo rządu terytorialnego — wobec pozostałych pra cowników urzędu oraz wobec kierowników samo rządowych jednostek organizacyjnych innych niż wymienione w pkt 1 i 2;

4) kierownik jednostki organizacyjnej — za inne niż wymienione w pkt 1—3 jednostki. Art.

8.

1. Pracodawcą wójta jest urząd gminy.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiąza niem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje prze wodniczący rady gminy, a pozostałe czynności — wy znaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wy nagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały. Art.

9.

1. Pracodawcą starosty, wicestarosty i członków zarządu powiatu jest starostwo powiato we.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec staro sty, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady powiatu, a po zostałe czynności — wyznaczona przez starostę osoba zastępująca lub sekretarz powiatu, z tym że wyna grodzenie starosty ustala rada powiatu, w drodze uchwały.

3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych członków zarządu powiatu wyko nuje starosta powiatu. Art.

10.

1. Pracodawcą marszałka, wicemarszałka i członków zarządu województwa jest urząd marszał kowski.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec mar szałka województwa, związane z nawiązaniem i roz wiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący sejmiku województwa, a pozostałe czynności — wy znaczona przez marszałka osoba zastępująca lub se kretarz województwa, z tym że wynagrodzenie mar szałka województwa ustala sejmik województwa, w drodze uchwały.

3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych członków zarządu województwa wykonuje marszałek województwa. Rozdział 2 Nawiązanie z pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie umowy o pracę stosunku pracy i zmiana tego stosunku pracy Art. 1

1.

1. Nabór kandydatów na wolne stanowi ska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

2. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 2, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza oby watelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepi sów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych inte resów państwa, jeżeli posiada znajomość języka pol skiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. Art. 1

2.

1. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędni czym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został prze niesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub Dziennik Ustaw Nr 223 — 12357 — Poz. 1458 na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędni czym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stano wisku lub nie został przeprowadzony na to stanowi sko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

2. Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrud nienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedli wioną nieobecnością pracownika samorządowego. Art. 1

3.

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzęd niczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2)), zwanym dalej „Biuletynem”, oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór.

2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

1) nazwę i adres jednostki;

2) określenie stanowiska;

3) określenie wymagań związanych ze stanowi skiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które do datkowe;

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na sta nowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) określenie terminu i miejsca składania dokumen tów.

3. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.

4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie ob jętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. Art. 1

4.

1. Z przeprowadzonego naboru kandyda tów sporządza się protokół.

2. Protokół zawiera:

1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;

3) informację o zastosowanych metodach i techni kach naboru;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru;

5) skład komisji przeprowadzającej nabór. Art. 1

5.

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym na borze informacja o wyniku naboru jest upowszechnia na przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jed nostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opu blikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres jednostki;

2) określenie stanowiska;

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasad nienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

3. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlep szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Art. 1

6.

1. Stosunek pracy pracownika samorządo wego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas okreś lony. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracow nika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić inne go pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

2. W przypadku osób podejmujących po raz pierw szy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierow niczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możli wością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

3. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pra cę, o której mowa w ust. 2, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o któ rych mowa w art. 2, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. Art. 1

7.

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), sta rosta i marszałek województwa mogą zatrudniać oso by na stanowiskach doradców i asystentów odpo wiednio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim.

2. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, na stępuje na czas pełnienia funkcji przez odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka.

3. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę może być dokonane za dwutygodniowym wypowiedze niem. ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12358 — Poz. 1458

4. Liczba zatrudnionych doradców i asystentów nie może przekroczyć:

1) w gminach do 20 000 mieszkańców — 3 osoby;

2) w gminach do 100 000 mieszkańców oraz powia tach — 5 osób;

3) w pozostałych gminach oraz województwach — 7 osób. Art. 1

8.

1. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 9, pracownik samorządowy zatrudniony na stano wisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, składa w obecności kierownika jednost ki lub sekretarza ślubowanie o następującej treści: „Âlubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samo rządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykony wać sumiennie powierzone mi zadania”. Do treści ślubowania mogą być dodane słowa „Tak mi dopo móż Bóg”. Złożenie ślubowania pracownik potwier dza podpisem.

2. Odmowa złożenia ślubowania, o którym mowa w ust. 1, powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Art. 1

9.

1. Dla pracownika, o którym mowa w art. 16 ust. 2, w czasie trwania zawartej z nim umo wy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Decyzję w sprawie skierowania do służby przy gotowawczej i jej zakresu podejmuje kierownik jed nostki, w której pracownik jest zatrudniony, biorąc pod uwagę poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków wynikających z opisu sta nowiska oraz na podstawie opinii osoby kierującej ko mórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrud niony.

3. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należyte go wykonywania obowiązków służbowych.

4. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem.

5. Na umotywowany wniosek osoby kierującej ko mórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrud niony, kierownik jednostki może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, któ rego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

6. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnie nia pracownika.

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, nie wyłą cza stosowania ust. 6.

8. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 2, określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizo wania egzaminu kończącego tę służbę.

9. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 6, przed zawarciem nowej umowy o pracę, pracownik składa ślubowanie. Art.

20. Pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obo wiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowi sko (awans wewnętrzny). Art. 2

1. Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykony wanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym przysłu guje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczaso wego. Art. 2

2.

1. Pracownika samorządowego zatrudnio nego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowni czym stanowisku urzędniczym, można na jego wnio sek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jed nostce, o której mowa w art. 2, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrud niała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przej mującej.

2. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozu mienia pracodawców.

3. W przypadku przeniesienia pracownika samo rządowego zatrudnionego na stanowisku urzędni czym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, do innej jednostki jego akta osobowe wraz z pozosta łą dokumentacją w sprawach związanych ze stosun kiem pracy przekazuje się do jednostki, w której pra cownik ma być zatrudniony. Art. 2

3.

1. W przypadku reorganizacji jednostki pracownika samorządowego zatrudnionego na stano wisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można przenieść na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom, jeżeli ze względu na likwidację zajmowanego przez niego stanowiska nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym sta nowisku.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono wyższe od wynagrodzenia przysługującego na nowym stanowisku przez okres 6 miesięcy nastę pujących po miesiącu, w którym pracownik został przeniesiony na nowe stanowisko. Rozdział 3 Obowiązki pracownika samorządowego Art. 2

4.

1. Do podstawowych obowiązków pra cownika samorządowego należy dbałość o wykony wanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywi dualnych interesów obywateli.

2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Pol skiej i innych przepisów prawa; Dziennik Ustaw Nr 223 — 12359 — Poz. 1458

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bez stronnie;

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i oso bom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontak tach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładny mi oraz współpracownikami;

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i po za nim;

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji za wodowych. Art. 2

5.

1. Do obowiązków pracownika samorzą dowego należy sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

2. Jeżeli pracownik samorządowy jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany poinformo wać o tym na piśmie swojego bezpośredniego przeło żonego. W przypadku pisemnego potwierdzenia pole cenia pracownik jest obowiązany je wykonać, zawia damiając jednocześnie kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.

3. Pracownik samorządowy nie wykonuje polece nia, jeżeli jest przekonany, że prowadziłoby to do po pełnienia przestępstwa, wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami, o czym niezwłocznie in formuje kierownika jednostki, w której jest zatrudnio ny. Art. 2

6. Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2, jeżeli powstałby między tymi osobami stosu nek bezpośredniej podległości służbowej. Art. 2

7.

1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym sta nowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie, zwanej dalej „oceną”.

2. Oceny na piśmie dokonuje bezpośredni przeło żony pracownika samorządowego, nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

3. Ocena dotyczy wywiązywania się przez pracow nika samorządowego z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1.

4. Bezpośredni przełożony niezwłocznie doręcza ocenę pracownikowi samorządowemu oraz kierowni kowi jednostki, w której pracownik jest zatrudniony.

5. Pracownikowi samorządowemu od dokonanej oceny przysługuje odwołanie do kierownika jednost ki, w której pracownik jest zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia doręczenia oceny.

6. Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia.

7. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się oceny po raz drugi.

8. W przypadku uzyskania przez pracownika samorządowego negatywnej oceny, ponownej jego oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

9. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny, o któ rej mowa w ust. 8, skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Art. 2

8. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 2, określi, w drodze zarządzenia, sposób doko nywania okresowych ocen, okresy, za które jest spo rządzana ocena, kryteria, na podstawie których jest sporządzana ocena, oraz skalę ocen, biorąc pod uwa gę potrzebę prawidłowego dokonywania tych ocen oraz specyfikę funkcjonowania jednostki. Art. 2

9.

1. Pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

2. W planach finansowych jednostek, o których mowa w art. 2, przewiduje się środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Art. 30.

1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym sta nowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć po zostających w sprzeczności lub związanych z zajęcia mi, które wykonuje w ramach obowiązków służbo wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecz nych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pra cownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska. Art. 3

1.

1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym sta nowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświad czenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospo darczej pracownik jest obowiązany określić jej charak ter. Pracownik ten jest również obowiązany składać odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakte ru prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć kierownikowi jed nostki, w której jest zatrudniony, oświadczenie o pro wadzeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru.

4. W przypadku niezłożenia w terminie oświadcze nia o prowadzeniu działalności gospodarczej na pra cownika samorządowego, o którym mowa w ust. 1, jest nakładana kara upomnienia albo nagany. Przepi sy art. 109 § 2 i art. 110—113 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12360 — Poz. 1458

5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospo darczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Art. 3

2.

1. Na żądanie osoby upoważnionej do do konywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik samorządowy zatrudniony na stano wisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowi sku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadcze nie o stanie majątkowym.

2. Analizy danych zawartych w oświadczeniu do konuje kierownik jednostki, w której pracownik samo rządowy jest zatrudniony.

3. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, składa oświadczenie o stanie majątkowym według wzoru oświadczenia majątkowego określone go na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.3)) dla wójta, zastępcy wójta, se kretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednost ki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta. Art. 3

3. Przepisy art. 31 i 32 stosuje się odpowied nio do doradców i asystentów. Art. 3

4.

1. Do pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, przepisów art. 27 oraz art. 31 i 32 nie stosuje się.

2. Do sekretarza nie stosuje się przepisów art. 31 i 32. Art. 3

5.

1. Stosunek pracy pracownika samorządo wego tymczasowo aresztowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa.

2. W okresie zawieszenia pracownik samorządowy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości połowy wyna grodzenia przysługującego mu do dnia tymczasowe go aresztowania.

3. W przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego pracowniko wi samorządowemu należy wypłacić pozostałą część wynagrodzenia; nie dotyczy to warunkowego umo rzenia postępowania karnego. Rozdział 4 Uprawnienia pracownika samorządowego Art. 3

6.

1. Pracownikowi samorządowemu przy sługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodo wych.

2. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa od prawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wyna grodzenie roczne na zasadach określonych w odręb nych przepisach.

3. Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny.

4. Pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny.

5. Pracownikowi samorządowemu z tytułu okreso wego zwiększenia obowiązków służbowych lub po wierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.

6. Pracownikowi samorządowemu, o którym mo wa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę. Art. 3

7.

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia:

1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz doradców i asystentów;

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stano wiskach;

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;

4) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyj nego;

5) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadnicze go pracowników samorządowych, o których mo wa w art. 4 ust. 1 pkt 2, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

6) wysokość dodatku specjalnego dla osób, o któ rych mowa w art. 36 ust. 3;

7) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;

8) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszo wej i jej wypłacania;

9) warunki ustalania prawa do jednorazowej odpra wy w związku z przejściem na emeryturę lub ren tę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów bierze pod uwagę w szcze gólności:

1) rodzaj realizowanych zadań i charakter czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach; ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12361 — Poz. 1458

2) potrzebę posiadania przez pracownika samorzą dowego umiejętności zawodowych i niezbędnego doświadczenia;

3) liczbę mieszkańców jednostki samorządu teryto rialnego.

3. Maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmują cych kierownicze stanowiska państwowe na podsta wie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.4)). Art. 3

8.

1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługu je po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia za sadniczego.

2. Nagroda jubileuszowa przysługuje w wyso kości:

1) po 20 latach pracy — 75 % wynagrodzenia mie sięcznego;

2) po 25 latach pracy — 100 % wynagrodzenia mie sięcznego;

3) po 30 latach pracy — 150 % wynagrodzenia mie sięcznego;

4) po 35 latach pracy — 200 % wynagrodzenia mie sięcznego;

5) po 40 latach pracy — 300 % wynagrodzenia mie sięcznego;

6) po 45 latach pracy — 400 % wynagrodzenia mie sięcznego.

3. W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazo wa odprawa w wysokości:

1) po 10 latach pracy — dwumiesięcznego wynagro dzenia;

2) po 15 latach pracy — trzymiesięcznego wynagro dzenia;

3) po 20 latach pracy — sześciomiesięcznego wyna grodzenia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, ob licza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

5. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednora zowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Art. 3

9.

1. Pracodawca w regulaminie wynagra dzania określi, dla pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3:

1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorzą dowych;

2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym mak symalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

2. Pracodawca w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w ust. 1, może określić:

1) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wy płacania premii i nagród innych niż nagroda jubi leuszowa;

2) warunki i sposób przyznawania dodatków, o któ rych mowa w art. 36 ust. 4 i 5, oraz innych dodat ków.

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek określi, w drodze zarządzenia, maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżeto wych jednostek samorządu terytorialnego. Art. 40.

1. Wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta), staroście, wicestaroście, członkom zarządu powiatu oraz marszałkom, wicemarszałkom i człon kom zarządu województwa, których stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązu jących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

2. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, zostanie ponownie zatrudniona w najbliższej kadencji na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samym urzędzie, odprawa nie przysługuje.

3. Do pracownika, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 75 Kodeksu pracy. Art. 4

1. Pracownikowi samorządowemu wykonu jącemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysłu gują należności na zasadach określonych w przepi sach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom samorzą dowej sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, wydanych na podstawie Kodeksu pracy. ———————

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12362 — Poz. 1458 Art. 4

2.

1. Regulamin pracy jednostki, o której mo wa w art. 2, określa porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom za łatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie.

2. Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w któ rej pracownik samorządowy jest zatrudniony, na pole cenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do pracowników samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat.

4. Pracownikowi samorządowemu za pracę wyko nywaną na polecenie przełożonego w godzinach nad liczbowych przysługuje, według jego wyboru, wyna grodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzają cym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Art. 4

3.

1. W sprawach nieuregulowanych w usta wie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

2. Spory ze stosunku pracy pracowników samo rządowych rozpoznają właściwe sądy pracy. Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 4

4. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.5)) w art. 32a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysłu guje wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodze nie referentów z wykształceniem średnim, okreś lone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”. Art. 4

5. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu — na wniosek wójta,”;

2) w art. 24f ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 2, nastąpiły przed rozpoczęciem wyko nywania mandatu radnego albo dniem wybo ru wójta lub przed zatrudnieniem na stanowi sku sekretarza gminy, powołaniem na stano wisko zastępcy wójta, skarbnika gminy, kie rownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby zarządzającej i członka organu zarządza jącego gminną osobą prawną, osoby, o któ rych mowa w ust. 2, są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnego albo wójta czy też od dnia zatrudnienia na pod stawie umowy o pracę lub powołania na sta nowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 2, tra ci je z mocy prawa po upływie terminu, o któ rym mowa w zdaniu pierwszym.”;

3) w art. 24k ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Jeżeli skarbnik gminy nie złoży w terminie oświadczenia majątkowego, rada gminy od wołuje go, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął ter min do złożenia oświadczenia.

3. Jeżeli sekretarz gminy, zastępca wójta, kierow nik jednostki organizacyjnej gminy, osoba za rządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.”. Art. 4

6. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.7)) art. 8 otrzymuje brzmienie: „Art.

8. Do pracowników komunalnych zakładów bu dżetowych stosuje się przepisy o pracowni kach samorządowych, jeżeli przepisy szcze gólne nie stanowią inaczej.”. Art. 4

7. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodar czej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 158

4) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w art. 2 pkt 6b otrzymuje brzmienie: „6b) członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy województw, kie rowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządza jące i członków organów zarządzających wo jewódzkimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa;”; ———————

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937. ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12363 — Poz. 1458

2) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza członek zarządu województwa lub powiatu, skarbnik województwa, powiatu lub gminy, or gan stanowiący jednostki samorządu teryto rialnego odwołuje tę osobę z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w któ rym przewodniczący organu stanowiącego uzyskał informację o przyczynie odwołania.”;

3) w art. 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Obowiązek zgłaszania informacji, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, do Rejestru obejmuje członków Rady Ministrów, sekretarzy i podse kretarzy stanu w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kierowników urzę dów centralnych, wojewodów, wicewojewo dów, członków zarządów województw, sekre tarzy województw, skarbników województw, członków zarządów powiatów, sekretarzy po wiatów, skarbników powiatów, wójtów (bur mistrzów, prezydentów miast), zastępców wój tów, sekretarzy gmin i skarbników gmin.”. Art. 4

8. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) art. 32 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

2. W sprawach dotyczących strażników, a nie uregulowanych w ustawie, mają zastoso wanie przepisy o pracownikach samorządo wych.”. Art. 4

9. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa morządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27b ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków zarządu województwa, skarbników województwa, sekretarzy województwa, kie rowników wojewódzkich samorządowych jed nostek organizacyjnych oraz osób zarządzają cych i członków organów zarządzających wo jewódzkimi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrol nych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nie ważne.

4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, nastąpiły przed rozpoczęciem wyko nywania mandatu radnego albo dniem wybo ru członka zarządu województwa lub przed za trudnieniem na stanowisku sekretarza woje wództwa, powołaniem na stanowisko skarbni ka województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej oraz osoby zarządzającej i członka organu zarządza jącego wojewódzką osobą prawną, osoby, o których mowa w ust. 3, są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesię cy od dnia złożenia ślubowania przez radnego albo od dnia wyboru, zatrudnienia lub powo łania na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 3, traci je z mocy prawa po upływie ter minu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.”;

2) w art. 27c: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu je brzmienie: „Radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa, kierow nik wojewódzkiej samorządowej jednostki orga nizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa są obowią zani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe doty czy ich majątku odrębnego oraz majątku objęte go małżeńską wspólnością majątkową. Oświad czenie majątkowe zawiera informacje o:”, b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) wicemarszałek województwa, członek zarzą du województwa, sekretarz województwa, skarbnik województwa, kierownik woje wódzkiej samorządowej jednostki organiza cyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyj ne w imieniu marszałka województwa — marszałkowi województwa.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa, kie rownik wojewódzkiej samorządowej jed nostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódz ką osobą prawną oraz osoba wydająca de cyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa składają pierwsze oświadcze nie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Do pierwszego oświadczenia ma jątkowego członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz woje wództwa, kierownik wojewódzkiej samorzą dowej jednostki organizacyjnej, osoba za rządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wy dająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa są obowiązani do łączyć informację o sposobie i terminie za przestania prowadzenia działalności gospo darczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem wy boru, powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według ———————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 216, poz. 1370. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12364 — Poz. 1458 stanu na dzień 31 grudnia roku poprzednie go, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.”, d) ust. 13 otrzymuje brzmienie: „1

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświad czenia majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzają cej i członka organu zarządzającego woje wódzką osobą prawną oraz osoby wydają cej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa, uwzględniając zakazy określone w odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierp nia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby peł niące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).”;

3) w art. 27f: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osobę zarządzają cą i członka organu zarządzającego woje wódzką osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu marszał ka województwa — powoduje utratę ich wy nagrodzenia za okres od dnia, w którym po winno być złożone oświadczenie, do dnia złożenia oświadczenia.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Jeżeli sekretarz województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje admi nistracyjne w imieniu marszałka wojewódz twa nie złożą w terminie oświadczenia ma jątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę naj później po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.”;

4) w art. 27h ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Członek zarządu województwa, skarbnik woje wództwa, sekretarz województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organi zacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa w trakcie pełnienia funkcji lub trwania zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakończeniu pełnienia funk cji lub ustaniu zatrudnienia nie mogą przyjąć jakiegokolwiek świadczenia o charakterze ma jątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie, w wyso kości niższej od jego rzeczywistej wartości od podmiotu lub podmiotu od niego zależnego, jeżeli, biorąc udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych jego dotyczących, mieli bezpośredni wpływ na jego treść.”;

5) w art. 41 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnia nie i zwalnianie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,”;

6) w art. 86a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli właściwy organ województwa, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o któ rej mowa w art. 33 ust. 7, oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogra niczeniu prowadzenia działalności gospodar czej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaś nięcia mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, odwołania ze stanowiska albo roz wiązania umowy o pracę z członkiem zarządu województwa, sekretarzem województwa, skarbnikiem województwa, kierownikiem wo jewódzkiej samorządowej jednostki organiza cyjnej i osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ wojewódz twa do podjęcia uchwały w terminie 30 dni.”. Art. 50. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek sta rosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,”;

2) w art. 25b ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, nastąpiły przed rozpoczęciem wyko nywania mandatu radnego albo dniem wybo ru członka zarządu powiatu lub przed zatrud nieniem na stanowisku sekretarza powiatu, powołaniem skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu oraz osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną, osoby, o których mowa w ust. 3, są obowiązane zrzec się stano wiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnego albo od dnia wyboru, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub powołania na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funk cji osoba, o której mowa w ust. 3, traci je z mo cy prawa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.”;

3) w art. 25f ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Jeżeli członek zarządu powiatu lub skarbnik powiatu nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, rada powiatu odwołuje ich, ———————

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12365 — Poz. 1458 w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

3. Jeżeli sekretarz powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, wła ściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z ni mi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.”;

4) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Rada powiatu powołuje i odwołuje skarbnika powiatu na wniosek starosty.”. Art. 5

1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo cy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 143

1) uchy la się art. 123a. Art. 5

2. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro nie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 97

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 40 otrzymuje brzmienie: „Art. 40.

1. Z rzecznikiem konsumentów stosunek pracy nawiązuje starosta lub w mia stach na prawach powiatu prezydent miasta.

2. Rzecznikiem konsumentów może być osoba posiadająca wyższe wykształce nie, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne, i co najmniej pięciolet nią praktykę zawodową.

3. Rzecznik konsumentów jest bezpo średnio podporządkowany staroście (prezydentowi miasta).

4. Rzecznika konsumentów wyodrębnia się organizacyjnie w strukturze staro stwa powiatowego (urzędu miasta), a w powiatach powyżej 100 tys. miesz kańców i w miastach na prawach po wiatu rzecznik konsumentów może wykonywać swoje zadania przy pomo cy wyodrębnionego biura.

5. W pozostałym zakresie dotyczącym statusu prawnego rzecznika konsu mentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowni kach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”;

2) uchyla się art. 41;

3) w art. 43: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Rzecznik konsumentów, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkłada staro ście (prezydentowi miasta) do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazuje je wła ściwej miejscowo delegaturze Urzędu.”, b) uchyla się ust. 2. Rozdział 6 Przepisy przejściowe Art. 5

3.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy dotych czasowe stosunki pracy osób zatrudnionych na pod stawie powołania innych niż osoby wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 przekształcają się w stosunki pra cy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, chyba że odrębne przepisy przewidują nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania.

2. Warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1, nie dotyczy pracowników zatrudnionych na kierowni czym stanowisku urzędniczym przed dniem wejścia w życie ustawy.

3. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie usta wy nie spełniają warunku, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2, mogą nadal być zatrudnieni na dotychczasowych stanowiskach.

4. Sekretarze, którzy w dniu wejścia w życie usta wy nie spełniają warunków określonych w art. 5 ust. 2, mogą być nadal zatrudnieni na dotychczaso wych stanowiskach. Art. 5

4.

1. Stosunek pracy osób zatrudnionych na podstawie mianowania na zasadach określonych w ustawie uchylanej w art. 60 przekształca się z dniem 1 stycznia 2012 r. w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

2. Do pracowników samorządowych mianowa nych stosuje się przepisy ustawy, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 2. Art. 5

5.

1. Do dnia, o którym mowa w art. 54 ust. 1, rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorzą dowym mianowanym, z zachowaniem trzymiesięcz nego okresu wypowiedzenia, może nastąpić w przy padku:

1) likwidacji lub reorganizacji jednostki, o której mo wa w art. 2, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie pracownika na inne stanowisko;

2) niezawinionej utraty uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;

3) stwierdzenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trwałej niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie pracownika na inne stano wisko; w celu zbadania stanu zdrowia pracownika samorządowego mianowanego można skierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na jego prośbę;

4) nabycia prawa do emerytury lub renty z tytułu nie zdolności do pracy;

5) utraty nieposzlakowanej opinii.

2. Jeżeli zatrudnienie ustało w przypadku, o któ rym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, pracownikowi samo rządowemu mianowanemu w okresie między usta niem zatrudnienia a podjęciem pracy lub działalności gospodarczej przysługuje świadczenie pieniężne przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, obliczane we dług zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalen tu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Âwiadczenie Dziennik Ustaw Nr 223 — 12366 — Poz. 1458 to nie przysługuje pracownikowi samorządowemu mianowanemu, który nabył prawo do emerytury.

3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 2, jest pobierany zasiłek chorobowy albo macierzyński, wy sokość świadczenia pieniężnego ulega odpowiednie mu obniżeniu.

4. Okres pobierania świadczenia pieniężnego wli cza się do okresów pracy wymaganych do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Od świad czenia pieniężnego pracodawca samorządowy odpro wadza składki na ubezpieczenia społeczne na zasa dach przewidzianych dla wynagrodzenia wypłacane go w czasie trwania stosunku pracy.

5. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić w przypadku:

1) popełnienia przez pracownika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie, jeżeli przestępstwo jest oczy wiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wy rokiem;

2) zawinionej przez pracownika samorządowego mianowanego utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;

3) ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

6. Stosunek pracy z pracownikiem samorządo wym mianowanym ulega z mocy prawa rozwiązaniu bez wypowiedzenia w przypadku utraty obywatelstwa polskiego.

7. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie mie siąca od dnia uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy.

8. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedze nia z pracownikiem samorządowym mianowanym może nastąpić w razie jego nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok, a także w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy z in nych przyczyn — po upływie okresów przewidzianych w art. 53 § 1 Kodeksu pracy.

9. W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby, o której mowa w ust. 8, pracownik samorzą dowy mianowany zachowuje prawo do świadczeń pieniężnych przez okres przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz nego w razie choroby i macierzyństwa.

10. Pracownik samorządowy mianowany może rozwiązać stosunek pracy z zachowaniem trzymie sięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypo wiedzenia pracownik samorządowy mianowany mo że być zwolniony z pełnienia obowiązków, z zachowa niem prawa do wynagrodzenia. 1

1. Stosunek pracy z pracownikiem samorządo wym mianowanym może ulec rozwiązaniu w drodze porozumienia stron. 1

2. Stosunek pracy pracownika samorządowego mianowanego wygasa w przypadku:

1) prawomocnego orzeczenia utraty praw publicz nych;

2) prawomocnego skazania za umyślne przestęp stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Art. 5

6. Do czasu upływu kadencji samorządu wo jewództwa, w czasie której trwania niniejsza ustawa weszła w życie, do sekretarza województwa mają za stosowanie przepisy o samorządzie gminnym w za kresie dotyczącym składania przez sekretarza gminy oświadczeń o działalności gospodarczej, o umowach cywilnoprawnych oraz oświadczeń o stanie majątko wym. Art. 5

7.

1. Do postępowań dotyczących naboru wszczętych na podstawie dotychczasowych przepi sów i niezakończonych do dnia wejścia w życie usta wy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do ocen okresowych pracowników samorządo wych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakoń czonych do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 5

8. Jednostki, o których mowa w art. 2, w ter minie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do stosują swoje statuty oraz regulaminy do zmian wyni kających z niniejszej ustawy. Art. 5

9.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 5 i 6, art. 20 ust. 2 oraz art. 21 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 60 zachowu ją moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wy konawczych wydanych na podstawie art. 37 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Do dnia 31 grudnia 2011 r. w stosunku do pra cowników samorządowych mianowanych stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące wynagrodzeń. Rozdział 7 Przepisy końcowe Art. 60. Traci moc ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.

10) ). Art. 6

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2009 r., z tym że art. 45 pkt 3, art. 49 pkt 3 oraz art. 50 pkt 3 mają zastosowanie do kadencji następu jących po kadencji, w czasie której trwania ustawa weszła w życie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-18
Data wydania: 2008-11-21
Data wejścia w życie: 2009-01-01
Data obowiązywania: 2009-01-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458