Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1464

Dziennik Ustaw Nr 223 — 12382 — Poz. 1464 Art.

1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 149

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przepisy ustawy stosuje się do:

1) sprzętu wprowadzonego do obrotu na te rytorium kraju;

2) zużytego sprzętu.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przepisy art. 7—14, art. 23, art. 24, art. 26, art. 27 i art. 29 dotyczące wprowadzającego sprzęt stosuje się odpowiednio do przedsię biorcy prowadzącego sprzedaż sprzętu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpo wiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.2)), z terytorium kraju do państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska lub do państwa członkowskiego Europejskiego Po rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Go spodarczym.”;

2) w art. 3 w ust. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) import — przywóz sprzętu z terytorium pań stwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkow skim Europejskiego Porozumienia o Wol nym Handlu (EFTA) — stroną umowy o Eu ropejskim Obszarze Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu;”, b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) przedsiębiorca — przedsiębiorcę w rozu mieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo bodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.3));”, c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu: „5a) punkt serwisowy — miejsce, w którym jest wykonywana działalność gospodarcza po legająca na naprawie sprzętu; 5b) punkt skupu złomu — miejsce zbierania odpadów metali, którego prowadzący po siada zezwolenie na prowadzenie działal ności w zakresie zbierania odpadów w po staci zużytego sprzętu;”, d) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) sprzęt — urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prą du elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prą du elektrycznego lub pól elektromagne tycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1 000 V dla prądu przemiennego oraz 1 500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy;”, e) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: „10a) umowa finansowania — umowę określa jącą warunki finansowania produkcji, im portu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy sprzętu, bez względu na tytuł prawny do tego sprzętu, w tym umowę najmu, dzier żawy, leasingu i pożyczki;”, f) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: „11a) wewnątrzwspólnotowa dostawa — wy wóz sprzętu z terytorium kraju na teryto rium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europej skiej lub państwa członkowskiego Euro pejskiego Porozumienia o Wolnym Han dlu (EFTA) — strony umowy o Europej skim Obszarze Gospodarczym;”, g) pkt 12—14 otrzymują brzmienie: „1

2) wewnątrzwspólnotowe nabycie — przy wóz sprzętu z terytorium innego niż Rzecz pospolita Polska państwa członkowskiego 1464 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) ———————

1) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia dyrek tywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycz nego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2003, str. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy danie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 359). Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i Nr 188, poz. 1837, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1204, z 2005 r. Nr 122, poz. 1021 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12383 — Poz. 1464 Unii Europejskiej lub państwa członkow skiego Europejskiego Porozumienia o Wol nym Handlu (EFTA) — strony umowy o Eu ropejskim Obszarze Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu na terytorium kraju; 1

3) wprowadzający sprzęt — przedsiębiorcę, który: a) produkuje i wprowadza sprzęt do obro tu pod własnym oznaczeniem, b) wprowadza sprzęt do obrotu pod włas nym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę, c) importuje sprzęt — z wyjątkiem przedsiębiorcy, który za pewnia wyłącznie finansowanie zgodne z warunkami określonymi w umowie finan sowania; 1

4) wprowadzenie sprzętu do obrotu — od płatne albo nieodpłatne udostępnienie sprzętu po raz pierwszy na terytorium pań stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu używania lub dys trybucji;”, h) pkt 16 otrzymuje brzmienie: „1

6) zbierający zużyty sprzęt: a) prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania, b) gminną jednostkę organizacyjną prowa dzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadze nie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, c) prowadzącego punkt serwisowy, d) sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego;”;

3) po art. 3 dodaje się art. 3a i 3b w brzmieniu: „Art. 3a.

1. W przypadku gdy wprowadzający sprzęt nie jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 6, albo będąc wpisanym do rejestru nie realizuje zgodnie z ustawą obowiązków obcią żających wprowadzającego sprzęt, obowiązki, o których mowa w art. 7, art. 13, art. 18, art. 19, art. 21, art. 24, art. 25, art. 27—34, art. 64 oraz art. 67, przejmuje przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia je go sprzętu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dokonujący wewnątrz wspólnotowego nabycia podlega wpi sowi do rejestru, o którym mowa w art. 6, i we wniosku o wpis do reje stru podaje dane określone dla wpro wadzającego sprzęt.

3. W zakresie, w jakim przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia poniósł koszty gospodarowa nia zużytym sprzętem, przysługuje mu roszczenie w stosunku do wprowadza jącego sprzęt, który wprowadził ten sprzęt do obrotu. Art. 3b.

1. Wprowadzenie sprzętu do obrotu na terytorium kraju następuje z dniem:

1) wydania sprzętu z magazynu lub przekazania osobie trzeciej — w przypadku sprzętu wyprodukowa nego na terytorium kraju;

2) wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie;

3) przywozu sprzętu na terytorium kra ju.

2. Jeżeli z przepisów ust. 1 wynika, że wprowadzenie sprzętu do obrotu na terytorium kraju nastąpiło w dwóch terminach, za dzień wprowadzenia sprzętu do obrotu na terytorium kraju uważa się dzień wcześniejszy.”;

4) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art.

4. Przy ustalaniu ilości i masy sprzętu wpro wadzonego do obrotu na terytorium kraju nie uwzględnia się ilości i masy sprzętu, który został wyeksportowany lub stał się przedmiotem wewnątrzwspólnotowej do stawy dokonanej przez wprowadzającego sprzęt lub innego przedsiębiorcę.”;

5) w art. 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Przedsiębiorca zagraniczny, będący wprowa dzającym sprzęt, składa wniosek, o którym mowa w art. 8 ust. 1, za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania zgod nie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo bodzie działalności gospodarczej albo za po średnictwem organizacji odzysku sprzętu elek trycznego i elektronicznego, z którą zawarł umowę, o której mowa w art. 57 ust. 1, wpisa nej do rejestru, o którym mowa w art. 6.”;

6) w art. 8: a) w ust. 2: — w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie: „e) informację o umowie z organizacją odzys ku sprzętu elektrycznego i elektroniczne go, o której mowa w art. 57 ust. 1, o ile została zawarta, a w przypadku wprowa dzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie za warł umowy z organizacją odzysku sprzę tu elektrycznego i elektronicznego, infor mację o masie poszczególnych rodzajów sprzętu, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, który zamierza wprowadzić w da nym roku, oraz o formie i wysokości za bezpieczenia finansowego, o którym mo wa w art. 18 ust. 1;”, Dziennik Ustaw Nr 223 — 12384 — Poz. 1464 — w pkt 6 w lit. d kropkę zastępuje się przecin kiem i dodaje się lit. e w brzmieniu: „e) zaświadczenie wydane przez bank pro wadzący rachunek organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapi tału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Do wniosku o wpis do rejestru oraz wnios ku o zmianę wpisu do rejestru stosuje się odpowiednio art. 64 Kodeksu postępowa nia administracyjnego.”, c) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie: „

8. Wprowadzający sprzęt dołącza do wnios ków, o których mowa w ust. 1 i 4, uwierzy telnioną kopię umowy z organizacją odzys ku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w art. 57 ust. 1, o ile została zawarta, a w przypadku wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw do mowych, który nie zawarł takiej umowy — dokument potwierdzający wniesienie zabez pieczenia finansowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1.

9. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków, o których mowa w ust. 1, 4 i 5, oraz sposoby ich przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia formy wniosków, ułatwienia ich przekazywania oraz zidentyfi kowania przedsiębiorcy, w szczególności wprowadzającego sprzęt, dokonującego we wnątrzwspólnotowego nabycia i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicz nego.”;

7) w art. 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Górne stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocz nej wynoszą 4 000 zł, przy czym dla mikro przedsiębiorców górna stawka opłaty rejestro wej i opłaty rocznej wynosi 300 zł.”;

8) w art. 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) prowadzi rejestr w postaci bazy danych zapi sanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lute go 2005 r. o informatyzacji działalności pod miotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), która może stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami;”;

9) w art. 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: „

4) stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach ustawy;

5) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykony wania działalności gospodarczej, o której mo wa w art. 7 ust. 1.”;

10) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: „Art. 14a. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego z reje stru w przypadku nieutrzymywania na odrębnym rachunku bankowym kapita łu własnego w wysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakłado wego, o którym mowa w art. 59 ust. 1.”; 1

1) w art. 15: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska we ryfikuje dane zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 56 ust. 1 i art. 67 ust. 1.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, oraz zbiorczych informacji o wyni kach kontroli, o których mowa w art. 16 ust. 2, Główny Inspektor Ochrony Ârodowi ska prowadzi bazę danych o sprzęcie i zuży tym sprzęcie, która może stanowić część in nych baz danych z zakresu ochrony środo wiska, w tym gospodarki odpadami.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska spo rządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, któ rego dotyczą dane, roczny raport o funkcjo nowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem.”; 1

2) w art. 18: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu je brzmienie: „Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gos podarstw domowych w przypadku:”, b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „

4. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gos podarstw domowych, wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 6, wnosi zabezpiecze nie finansowe, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy to zabezpieczenie.

5. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gos podarstw domowych, który nie jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 6, wnosi zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1, przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru.”; 1

3) w art. 19 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje do Główne go Inspektora Ochrony Ârodowiska, w termi nie do dnia 31 lipca, informację o złożonym zabezpieczeniu finansowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1.”; Dziennik Ustaw Nr 223 — 12385 — Poz. 1464 1

4) w art. 20: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. W razie stwierdzenia, że wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domo wych nie osiągnął wymaganych poziomów zbierania, odzysku lub recyklingu zużytego sprzętu oraz nie wniósł opłaty produktowej, Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska orze ka, w drodze decyzji, o przeznaczeniu środ ków pochodzących z zabezpieczenia finanso wego, o którym mowa w art. 18 ust. 1, na po czet pokrycia tej opłaty produktowej.

3. Jeżeli wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych wskazał w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, że osiągnął wymagane poziomy zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, Główny Inspektor Ochrony Ârodo wiska orzeka, w drodze decyzji, o zwrocie wniesionego przez niego zabezpieczenia finansowego.”, b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „

4. Jeżeli wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych wniósł zabez pieczenie finansowe w wysokości wyższej niż opłata produktowa wskazana w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 67 ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Ârodowi ska orzeka, w drodze decyzji, o zwrocie wnie sionego przez niego zabezpieczenia finanso wego w wysokości wynikającej z różnicy po między środkami należnymi z zabezpieczenia finansowego a należną opłatą produktową.

5. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 3 i 4, nie stanowi przeszkody do wydania de cyzji, o której mowa w art. 69 ust. 1.”; 1

5) w art. 22 w ust. 1 uchyla się pkt 3; 1

6) art. 23 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

3.

1. Wprowadzający sprzęt jest obowiąza ny do umieszczenia na sprzęcie ozna kowania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do ustawy. Oznako wanie oznacza, że sprzęt został wpro wadzony do obrotu po dniu 13 sierp nia 2005 r.

2. Wprowadzany do obrotu sprzęt powi nien być oznakowany w sposób umoż liwiający identyfikację jego producenta.

3. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno być umieszczone w spo sób wyraźny, czytelny i trwały.

4. Jeżeli jest to uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu, oznakowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być umieszczone na opakowaniu zbior czym, na instrukcji użycia lub na gwa rancji sprzętu.”; 1

7) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: „Art. 23a.

1. Wprowadzający sprzęt jest obowiąza ny prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

2. Obowiązek określony w ust. 1 może być według wyboru wprowadzające go sprzęt wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji od zysku sprzętu elektrycznego i elektro nicznego.

3. Obowiązek określony w ust. 1, prze niesiony przez wprowadzającego sprzęt na organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uznaje się za wykonywany w ramach art. 58 ust. 3.

4. Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując obowiązek określony w ust. 1:

1) przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne albo

2) przekazuje, w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku, na wyodrębniony rachunek Narodo wego Funduszu Ochrony Ârodowi ska i Gospodarki Wodnej — co najmniej 0,1 % swoich przycho dów z tytułu wprowadzenia sprzętu osiąganych w danym roku kalenda rzowym; poniesione wydatki stano wią koszt uzyskania przychodu w ro zumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo wym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.4)) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432 i Nr 223, poz. 1459. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12386 — Poz. 1464 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.5)).”; 1

8) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku, sprawoz dania o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączni ku nr 1 do ustawy.”; 1

9) art. 25 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

5.

1. Wprowadzający sprzęt jest obowiąza ny zapewnić, aby z chwilą sprzedaży sprzętu nabywcom nie były przedsta wiane poszczególne koszty zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyk lingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu, z zastrzeżeniem ust. 2—6.

2. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, w przy padku sprzętu określonego w gru pach 1, 2 i 4—6 w załączniku nr 1 do ustawy, przekazuje sprzedawcom de talicznym i sprzedawcom hurtowym informację o wysokości kosztów go spodarowania odpadami, obejmują cych koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu.

3. Koszty gospodarowania odpadami, o których mowa w ust. 2, stanowiące część ceny sprzętu, są uwidaczniane jako składnik tej ceny nabywcom.

4. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, w przy padku sprzętu określonego w gru pach 3 i 7—10 w załączniku nr 1 do ustawy, może przekazać sprzedawcom detalicznym i sprzedawcom hurtowym informację o wysokości kosztów go spodarowania odpadami, obejmują cych koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu.

5. Koszty gospodarowania odpadami, o których mowa w ust. 4, stanowiące część ceny sprzętu, mogą być uwi docznione jako składnik tej ceny na bywcom.

6. Koszty gospodarowania odpadami, o których mowa w ust. 2 i 4, nie mogą przekraczać kosztów faktycznie pono szonych przez wprowadzającego sprzęt.

7. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiąza ni do informowania, w sposób okreś lony w ust. 3 i 5, nabywców sprzętu o wysokości kosztów, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 4, jeżeli taką in formację uzyskali od wprowadzające go sprzęt.”;

20) w art. 26: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do opracowania, przeznaczonej dla prowadzą cych zakłady przetwarzania i prowadzących działalność w zakresie recyklingu, informacji dotyczącej ponownego użycia i przetwarza nia zużytego sprzętu, w terminie 12 miesię cy od dnia wprowadzenia nowego typu sprzętu.”, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do przekazania prowadzącemu zakład przetwa rzania i prowadzącemu działalność w zakre sie recyklingu informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie informacji.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest spo rządzana w formie pisemnej albo w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zada nia publiczne i jest przeznaczona wyłącznie dla prowadzącego zakład przetwarzania i prowadzącego działalność w zakresie recyk lingu.”, c) uchyla się ust. 5; 2

1) art. 27 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

7. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiąza ny do zorganizowania i sfinansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt, przetwarzania, odzysku, w tym recyklin gu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domo wych.”; ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12387 — Poz. 1464 2

2) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu: „Art. 27a.

1. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do osiągania minimal nych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z go spodarstw domowych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych, w których łączna masa metali, minerałów, szkła lub drewna przekracza 90 % masy wyrobu.

2. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 6, liczy poziomy zbierania, o których mowa w ust. 1, w stosunku do masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w poprzednim ro ku kalendarzowym. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który rozpoczyna działal ność w danym roku kalendarzowym, liczy poziomy zbierania, o których mowa w ust. 1, w stosunku do sprzę tu wprowadzonego do obrotu na te rytorium kraju w tym roku kalenda rzowym.

3. Wprowadzający sprzęt liczy poziomy zbierania na podstawie masy zużyte go sprzętu powstałego z grupy sprzę tu wprowadzonego przez niego do obrotu na terytorium kraju. Wprowa dzający sprzęt określony w grupie 5 w załączniku nr 1 do ustawy liczy po ziomy zbierania w podziale na rodza je 1 i 6 oraz rodzaje 2—5.

4. Minister właściwy do spraw środo wiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, mi nimalne roczne poziomy zbierania zu żytego sprzętu pochodzącego z gos podarstw domowych, uwzględniając:

1) potrzebę osiągnięcia minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzę tu wynikającego z przepisów pra wa Unii Europejskiej;

2) ilości wprowadzanego sprzętu do obrotu na terytorium kraju;

3) działania na rzecz konkurencyjnoś ci polskiej gospodarki;

4) poziom rozwoju infrastruktury nie zbędnej w procesie zbierania zuży tego sprzętu.”; 2

3) art. 29 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

9.

1. Wprowadzający sprzęt inny niż prze znaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwa rzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników in nych niż gospodarstwa domowe:

1) powstałego ze sprzętu wprowa dzonego przez niego na teryto rium kraju po dniu 13 sierpnia 2005 r.;

2) powstałego ze sprzętu wprowa dzonego przez niego na teryto rium kraju do dnia 13 sierpnia 2005 r., jeżeli zużyty sprzęt jest za stępowany przez sprzęt tego sa mego rodzaju co sprzęt dostar czony przez tego wprowadzające go lub sprzęt spełniający te same funkcje co sprzęt dostarczony przez tego wprowadzającego, przy czym finansowanie zbiera nia, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodli wiania tego sprzętu może być również ponoszone przez jego użytkownika w zakresie określo nym w umowie zawartej między wprowadzającym sprzęt i użyt kownikiem.

2. Wprowadzający sprzęt inny niż prze znaczony dla gospodarstw domo wych i użytkownik tego sprzętu są obowiązani przekazywać zużyty sprzęt do zbierającego zużyty sprzęt lub zakładu przetwarzania, wpisa nych do rejestru, o którym mowa w art. 6.”; 2

4) w art. 31 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycz nia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku, spra wozdania o masie zużytego sprzętu zebrane go, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu;

2) w terminie do dnia 31 marca po roku, w któ rym nastąpiło zebranie lub odzysk, w tym recykling, zużytego sprzętu, sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.”; 2

5) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wprowadzający sprzęt oblicza osiągnięte po ziomy zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu na podstawie dodatkowej ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz zaświadczeń o zu żytym sprzęcie, o których mowa w art. 50 ust. 1.”; 2

6) w art. 33: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do zawarcia umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania, wpisanymi do rejestru, o któ rym mowa w art. 6, o zdolnościach prze twórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygo rem nieważności.”, Dziennik Ustaw Nr 223 — 12388 — Poz. 1464 b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o któ rej mowa w ust. 1”, c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspek torowi Ochrony Ârodowiska, w terminie do koń ca lutego każdego roku, wykazu zakładów prze twarzania, z których prowadzącymi zawarł umo wę, o której mowa w ust. 1, zawierającego:”; 2

7) w art. 37 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gos podarstw domowych bez pobierania opłaty, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1 i art. 42a ust. 1.”; 2

8) po art. 37 dodaje się art. 37a i 37b w brzmieniu: „Art. 37a.

1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowią zany przyjąć każdy przekazywany przez użytkownika zużyty sprzęt, z za strzeżeniem ust. 2.

2. Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt ser wisowy może odmówić przyjęcia zu żytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

3. Zbierający zużyty sprzęt jest obowią zany zachować niezbędne środki ostrożności, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Art. 37b. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiąza ny zapewnić, aby transport zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający ponowne użycie sprzętu lub jego części składowych oraz odzysk, w tym recyk ling, materiałów oraz substancji pocho dzących ze zużytego sprzętu.”; 2

9) w art. 39 w ust. 1: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie nie: „Zbierający zużyty sprzęt, z wyjątkiem punktu serwisowego oraz sprzedawcy detalicznego i sprzedawcy hurtowego, jest obowiązany prze kazać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, na terytorium którego działa, w termi nie 30 dni od dnia podjęcia działalności, infor mację zawierającą:”, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.”; 30) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku, sprawoz dania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.”; 3

1) w art. 41 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) sprzedaży wyłącznie sprzętu wprowadzanego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt zare jestrowanego w rejestrze, o którym mowa w art. 6;”; 3

2) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu: „Art. 42a.

1. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy napra wa przyjętego do punktu serwisowe go sprzętu jest niemożliwa ze wzglę dów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłat nego przyjęcia zużytego sprzętu.

2. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do umieszczenia w punk cie serwisowym informacji o punk tach zbierania zużytego sprzętu.”; 3

3) art. 44 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

4.

1. Prowadzący zakład przetwarzania, któ ry zawarł umowę, o której mowa w art. 33 ust. 1, jest obowiązany do przyjęcia zużytego sprzętu pochodzą cego z gospodarstw domowych od zbierającego zużyty sprzęt bez pobie rania opłaty.

2. Prowadzący zakład przetwarzania po przyjęciu zużytego sprzętu jest obo wiązany do niezwłocznego usunięcia składników niebezpiecznych, materia łów i części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy.”; 3

4) w art. 45 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzenia mi do usuwania wycieków, separatorem cie czy, o ile w czasie magazynowania może na stąpić wyciek;”; 3

5) w art. 46 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzenia mi do usuwania wycieków, separatorem cie czy, o ile w czasie magazynowania może na stąpić wyciek;”; 3

6) art. 47 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

7.

1. Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany przekazać odpady po wstałe w wyniku przetworzenia zużyte go sprzętu prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub prowadzące mu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, wpisa nym do rejestru, o którym mowa w art. 6. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12389 — Poz. 1464

2. Prowadzący zakład przetwarzania mo że dokonać eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklin gowi do instalacji spełniających wy magania nie niższe niż określone dla instalacji eksploatowanych na teryto rium kraju.

3. Odpady powstałe w wyniku przetwo rzenia zużytego sprzętu nieprzekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany przeka zać prowadzącemu działalność w za kresie unieszkodliwiania odpadów.”; 3

7) w art. 50: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu je brzmienie: „Prowadzący zakład przetwarzania jest obowią zany, w terminie do dnia 20 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 10 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku, wydać wprowadzającemu sprzęt, z którym za warł umowę dotyczącą przetwarzania odpa dów, zaświadczenie o zużytym sprzęcie zawie rające następujące informacje:”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Prowadzący zakład przetwarzania w za świadczeniu o zużytym sprzęcie, o którym mowa w ust. 1, sporządzanym za okres od 1 lipca do 31 grudnia danego roku, może uwzględnić:

1) masę zużytego sprzętu oraz masę części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przekazanych do ponownego użycia do dnia 15 lutego następnego ro ku, w przypadku gdy pochodzą ze zuży tego sprzętu przyjętego do zakładu prze twarzania w okresie od 1 lipca do 31 grudnia danego roku;

2) masę zużytego sprzętu przetworzonego oraz masę odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu poddanych recyklingo wi i innym niż recykling procesom odzy sku do końca lutego następnego roku, w przypadku gdy pochodzą ze zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwa rzania w okresie od 1 lipca do 31 grud nia danego roku;

3) masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wyeksportowanych oraz będą cych przedmiotem wewnątrzwspólnoto wej dostawy w celu poddania odpadów procesom odzysku, w tym recyklingowi, do końca lutego następnego roku, w przypadku gdy pochodzą ze zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwa rzania w okresie od 1 lipca do 31 grud nia danego roku.”, c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. W przypadku eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi przedsiębiorca prowadzący zakład przetwa rzania jest obowiązany przekazać wprowa dzającemu sprzęt pisemne oświadczenie, że odzysk lub recykling odbywa się w instala cjach spełniających wymagania nie niższe niż określone dla instalacji eksploatowanych na terytorium kraju.”; 3

8) w art. 51 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiąza ny do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grud nia każdego roku, sprawozdania zawierającego informacje o:”; 3

9) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu jest obowiązany wydać zaświadczenie po twierdzające recykling na wniosek prowadzą cego zakład przetwarzania przekazującego od pady do recyklingu, w terminie do dnia 10 lip ca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.”; 40) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku jest obowiązany wydać zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku na wniosek prowa dzącego zakład przetwarzania przekazującego odpady do innych niż recykling procesów od zysku, w terminie do dnia 10 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.”; 4

1) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku są obowiązani do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, w terminie do dnia 30 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku, sprawo zdania o masie przyjętych oraz poddanych od powiednio recyklingowi lub innym niż recy kling procesom odzysku odpadów pochodzą cych ze zużytego sprzętu.”; 4

2) w art. 57: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie może przejąć obowiąz ków, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 4, 7 i 8, art. 9 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1, art. 21—23, art. 25, art. 26 i art. 32 ust. 1.”, b) dodaje się ust. 4—8 w brzmieniu: „

4. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przejmując obowiązki od wprowadzającego sprzęt, o których mowa w ust. 1, jest obowiązana przejąć obowiązki, o których mowa w art. 33 ust. 1. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12390 — Poz. 1464

5. Przepisów ust. 3 nie stosuje się w przypadku przejmowania obowiązków od przedsiębior cy zagranicznego.

6. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wchodzi w prawa i obo wiązki wprowadzającego sprzęt danej gru py, określonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy, wskazanej w zawartej z nim umowie.

7. Sprawozdania przedkładane Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska przez or ganizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikające z przejętych od wprowadzających sprzęt obowiązków, mogą zawierać zbiorcze dane dotyczące wszystkich wprowadzających sprzęt, od któ rych obowiązki te zostały przejęte, z zastrze żeniem ust. 8.

8. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w art. 24 ust. 1, Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska oddziel nie dla każdego wprowadzającego sprzęt, od którego przejęła obowiązki.”; 4

3) w art. 58: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przedmiotem działania organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest wyłącznie działalność związana z organizo waniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku oraz unieszkod liwianiem zużytego sprzętu, w tym publicz ne kampanie edukacyjne.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5 % swo ich przychodów. Wydatki poniesione na ten cel przez organizację odzysku sprzętu elek trycznego i elektronicznego muszą być udo kumentowane.”; 4

4) po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu: „Art. 58a.

1. Publiczne kampanie edukacyjne oznaczają wszelkie działania mające na celu podnoszenie stanu świado mości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępo wania z odpadami w postaci zużytego sprzętu oraz wspomagające osiągnię cie wysokiego poziomu zbierania zu żytego sprzętu pochodzącego z gos podarstw domowych, w tym infor mowanie przy wykorzystaniu środ ków masowego przekazu, ulotek, bro szur informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferen cji i akcji o charakterze informacyjno -edukacyjnym.

2. Publiczne kampanie edukacyjne, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać informowanie użytkow ników w szczególności o:

1) możliwym wpływie substancji sto sowanych w sprzęcie na środowi sko i zdrowie ludzi;

2) metodach prowadzenia selektyw nego zbierania;

3) dostępnych dla nich systemach zbierania;

4) ich roli w przyczynianiu się do po nownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.”; 4

5) w art. 59: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Organizacja odzysku sprzętu elektryczne go i elektronicznego jest obowiązana do utrzymywania na odrębnym rachunku bankowym kapitału własnego w wysoko ści co najmniej połowy minimalnego kapi tału zakładowego, o którym mowa w ust. 1.”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana, w termi nie do dnia 31 marca każdego roku, przed stawiać Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek tej organizacji stwierdzające, że w ciągu całego poprzed niego roku kalendarzowego utrzymywała na odrębnym rachunku bankowym kapitał własny w wysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego, o któ rym mowa w ust. 1.”; 4

6) art. 62 i 63 otrzymują brzmienie: „Art. 6

2. Jeżeli wprowadzający sprzęt zakończył działalność gospodarczą lub umowa z organizacją odzysku sprzętu elektrycz nego i elektronicznego, o której mowa w art. 57 ust. 1, została wypowiedziana lub rozwiązana, organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która przejęła od niego obowiązki na podstawie umowy, jest obowiązana po kryć koszty zbierania, przetwarzania, re cyklingu i innych niż recykling procesów odzysku oraz unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Art. 6

3.

1. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzy sku sprzętu elektrycznego i elektronicz nego obowiązki ponownie obciążają wprowadzającego sprzęt w stosunku do masy sprzętu wprowadzonego przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12391 — Poz. 1464

2. Wprowadzający sprzęt, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do złożenia sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 4 oraz art. 67 ust. 1, za okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upad łości do końca roku kalendarzowego lub do dnia przejęcia obowiązków przez inną organizację odzysku sprzętu elek trycznego i elektronicznego.”; 4

7) art. 64 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

4.

1. Rozliczenie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 27a ust. 1 i art. 30 ust. 1, następuje na koniec ro ku kalendarzowego.

2. Wprowadzający sprzęt, który nie wy konał obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, jest obowiązany do wpłacenia opłaty produktowej, obli czanej odrębnie w przypadku nieosiąg nięcia wymaganego poziomu:

1) odzysku,

2) recyklingu — dla każdej grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy.

3. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 27a ust. 1, jest obowiązany do wpłacenia opłaty produktowej dla każ dej grupy sprzętu określonej w załącz niku nr 1 do ustawy.

4. Rozliczenie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, wprowadza jącego sprzęt przeznaczony dla gospo darstw domowych, który wniósł za bezpieczenie finansowe na dany rok kalendarzowy, następuje zgodnie z art.

20. W przypadku gdy należna opłata produktowa za nieosiągnięcie poziomów zbierania, poziomu odzysku i poziomu recyklingu jest wyższa niż zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 18 ust. 1, wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany wpłacić obliczoną różnicę pomiędzy należną opłatą produktową a zabezpieczeniem finansowym.”; 4

8) w art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Należną opłatę produktową oblicza się jako ilo czyn stawki opłaty produktowej i różnicy po między wymaganym a osiągniętym poziomem odpowiednio zbierania, odzysku albo recyklin gu zużytego sprzętu.”; 4

9) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska rocznego sprawozdania, zawierającego odrębnie dla po szczególnych grup sprzętu określonych w za łączniku nr 1 do ustawy informację o wysoko ści należnej opłaty produktowej, do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.”; 50) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W razie stwierdzenia, że wprowadzający sprzęt nie dokonał wpłaty opłaty produktowej albo dokonał wpłaty w wysokości niższej od należ nej, Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska wydaje decyzję, w której ustala wysokość na leżnej opłaty produktowej.”; 5

1) art. 70 otrzymuje brzmienie: „Art. 70. Kto, wbrew przepisowi art. 5, przeprowa dza demontaż zużytego sprzętu poza za kładem przetwarzania, podlega karze grzywny w wysokości od 2 000 zł do 100 000 zł.”; 5

2) w art. 72: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie nie: „Kto:”, b) uchyla się pkt 6, c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) wbrew przepisowi art. 31 ust. 1, nie składa sprawozdania o masie zużytego sprzętu ze branego, poddanego przetwarzaniu, odzy skowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkod liwianiu lub sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu albo składa sprawozdania nierzetelne,”, d) dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu: „

8) wbrew przepisom art. 32 ust. 1 i 3, nie pro wadzi dodatkowej ewidencji oraz nie prze chowuje jej przez wymagany okres albo prowadzi te czynności nierzetelnie,

9) wbrew przepisowi art. 33 ust. 4, nie przeka zuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Âro dowiska wykazu zakładów przetwarzania albo przekazuje wykaz zawierający nierzetel ne informacje”; 5

3) w art. 75: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie nie: „Kto:”, b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: „2a) wbrew przepisowi art. 38, nie przekazuje zebranego zużytego sprzętu prowadzące mu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru, 2b) wbrew przepisowi art. 39, nie przekazuje wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta informacji o prowadzonej działal ności,”; Dziennik Ustaw Nr 223 — 12392 — Poz. 1464 5

4) art. 76 otrzymuje brzmienie: „Art. 7

6. Kto:

1) wbrew przepisowi art. 41 pkt 2, nie umieszcza w punkcie sprzedaży infor macji o punktach zbierania zużytego sprzętu,

2) wbrew przepisowi art. 41 pkt 3, sprze daje sprzęt przeznaczony dla gospo darstw domowych bez dołączonej in formacji, o której mowa w art. 22 ust. 1, lub nieoznakowany zgodnie z art. 23,

3) wbrew przepisowi art. 42 ust. 1, nie przyjmuje zużytego sprzętu przy sprze daży sprzętu albo nie przyjmuje zuży tego sprzętu nieodpłatnie,

4) wbrew przepisowi art. 42 ust. 2, nie przekazuje nieodpłatnie zużytego sprzę tu prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu,

5) wbrew przepisowi art. 42 ust. 3, nie przekazuje nieodpłatnie zużytego sprzę tu prowadzącemu zakład przetwarzania — podlega karze grzywny.”; 5

5) w art. 77: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie nie: „Kto:”, b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wbrew przepisowi art. 44 ust. 1, nie przyj muje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych od zbierającego zużyty sprzęt albo przyjmuje zużyty sprzęt odpłatnie,”, c) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) wbrew przepisowi art. 44 ust. 2, nie usuwa składników niebezpiecznych, materiałów lub części składowych, określonych w za łączniku nr 2 do ustawy,”; 5

6) w art. 78 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Kto:”; 5

7) art. 80 otrzymuje brzmienie: „Art. 80.

1. Wprowadzający sprzęt, który wprowa dza do obrotu sprzęt, nie będąc wpisa nym do rejestru, o którym mowa w art. 6, podlega karze pieniężnej w wy sokości od 5 000 zł do 5 000 000 zł.

2. Wprowadzający sprzęt, który wbrew przepisowi art. 18 ust. 1 nie dopełnia obowiązku wniesienia zabezpieczenia finansowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł.

3. Wprowadzający sprzęt, który wbrew przepisowi art. 25 ust. 2 nie przekazuje sprzedawcom detalicznym lub sprze dawcom hurtowym informacji o wyso kości kosztów gospodarowania odpa dami, obejmujących koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i uniesz kodliwiania zużytego sprzętu, podle ga karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 2 000 000 zł.

4. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, który wbrew przepisowi art. 25 ust. 7 nie informuje w sposób określony w art. 25 ust. 3 i 5 dokonują cych zakupu sprzętu o wysokości kosz tów, o których mowa odpowiednio w art. 25 ust. 2 i 4, jeżeli taką informa cję uzyskał od wprowadzającego sprzęt, podlega karze pieniężnej w wy sokości od 5 000 zł do 2 000 000 zł.

5. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który wbrew przepisowi art. 27 nie dopełnia obowiązku organizowania i finanso wania odbierania od zbierających zu żyty sprzęt, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gos podarstw domowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł.

6. Wprowadzający sprzęt inny niż prze znaczony dla gospodarstw domo wych, który wbrew przepisowi art. 29 ust. 1 nie dopełnia obowiązku zorgani zowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recy klingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowni ków innych niż gospodarstwa domo we, podlega karze pieniężnej w wyso kości od 5 000 zł do 500 000 zł.

7. Wprowadzający sprzęt określony w grupie 5, rodzaje 2—5, w załączniku nr 1 do ustawy, który wbrew przepiso wi art. 34 nie dopełnia obowiązku przekazania, w drodze umowy, organi zacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązków określo nych w ustawie, podlega karze pie niężnej w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł.

8. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, który wbrew przepisowi art. 41 pkt 1 prowadzi sprzedaż sprzętu pochodzącego od wprowadzającego sprzęt niezarejestrowanego w reje strze, o którym mowa w art. 6, podle ga karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł.

9. Organizacja odzysku sprzętu elektrycz nego i elektronicznego, która wbrew przepisowi art. 58 ust. 3 nie dopełnia obowiązku przeznaczenia co najmniej 5 % swoich przychodów na publiczne kampanie edukacyjne, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 1 000 000 zł. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12393 — Poz. 1464

10. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1—9, wymierza, w drodze de cyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 1

1. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1—9, uwzględ nia się stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu, a w szczegól ności masę sprzętu, którą wprowa dzający sprzęt wprowadził do obrotu. 1

2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1—9, wnosi się na odrębny ra chunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 1

3. W sprawach dotyczących kar pienięż nych, o których mowa w ust. 1—9, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podat kowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.”; 5

8) art. 95 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

5. Przepisy art. 25 ust. 2—6 stosuje się w przypadku:

1) sprzętu określonego w grupach 2—10 w załączniku nr 1 do ustawy — do dnia 13 lutego 2011 r.;

2) sprzętu określonego w grupie 1 w za łączniku nr 1 do ustawy — do dnia 13 lutego 2013 r.”; 5

9) po art. 95 dodaje się art. 95a w brzmieniu: „Art. 95a. W przypadku osiągnięcia przez wpro wadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości:

1) w 2009 r.: a) do 50 % wyznaczonego poziomu zbierania wprowadzający sprzęt wpłaca 100 % należnej opłaty pro duktowej, b) powyżej 50 % do 75 % wyznaczo nego poziomu zbierania wprowa dzający sprzęt wpłaca 75 % należ nej opłaty produktowej, c) powyżej 75 % wyznaczonego po ziomu zbierania wprowadzający sprzęt wpłaca 10 % należnej opła ty produktowej;

2) w 2010 r.: a) do 75 % wyznaczonego poziomu zbierania wprowadzający sprzęt wpłaca 100 % należnej opłaty pro duktowej, b) powyżej 75 % wyznaczonego po ziomu zbierania wprowadzający sprzęt wpłaca 75 % należnej opła ty produktowej.”; 60) w załączniku nr 1 do ustawy: a) w grupie 4 nazwa rodzaju 8 otrzymuje brzmie nie: „

8. Pozostałe produkty lub urządzenia wykorzy stywane do nagrywania lub kopiowania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów, lub wykorzystujące technologie przesyłu dźwię ku i obrazu inne niż telekomunikacyjne”, b) nazwa grupy 8 otrzymuje brzmienie: „Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów”, c) w grupie 8: — nazwa rodzaju 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Sprzęt laboratoryjny do diagnostyki in vitro”, — nazwa rodzaju 10 otrzymuje brzmienie: „

10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia przebiegu choroby, urazów lub niepełnosprawności”, d) w grupie 9 nazwa rodzaju 4 otrzymuje brzmie nie: „

4. Urządzenia pomiarowe, ważące lub do na stawu używane w gospodarstwie domo wym lub jako sprzęt laboratoryjny”; 6

1) w załączniku nr 2 do ustawy w ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu: „1

6) oleje ze sprężarek.”. Art.

2. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 104

2) w art. 3 w ust. 2 w pkt 6a lit. b otrzymuje brzmienie: „b) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elek trycznego i elektronicznego;”. Art.

3. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od padach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199, poz. 122

7) w art. 16a w pkt 4 na końcu dodaje się śred nik i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbie rania zużytego sprzętu elektrycznego i elektro nicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mo gą być prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców gminy oraz podejmo wanie działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie.”. Art.

4. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra wo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.6)) w art. 401 ust. 12a otrzymuje brzmienie: ———————

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056 i Nr 199, poz. 1227. Dziennik Ustaw Nr 223 — 12394 — Poz. 1464 „12a. Przychodami Narodowego Funduszu i woje wódzkich funduszy są także wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzę cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464), wpływy z kar pieniężnych wymie rzanych na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 tej usta wy, a także środki przekazane przez wpro wadzających sprzęt na podstawie art. 23a ust. 4 pkt 2 tej ustawy w wykonaniu obowiąz ku prowadzenia publicznych kampanii eduka cyjnych.”. Art.

5.

1. Wprowadzający sprzęt, wpisany do reje stru, o którym mowa w art. 6 ustawy zmienianej w art. 1, jest obowiązany do złożenia, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wniosku o zmianę wpisu do rejestru zawierającego in formację, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. e usta wy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art.

6. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wpisana do rejestru, o którym mo wa w art. 6 ustawy zmienianej w art. 1, jest obowiąza na do złożenia, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek tej organizacji o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakłado wego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału, dokona nej przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. Art.

7.

1. Do zabezpieczenia finansowego wniesio nego na 2008 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Ârodki pochodzące z zabezpieczenia finansowe go wniesionego przez wprowadzającego sprzęt na 2006 r., 2007 r. i 2008 r., przeznaczone decyzją Głów nego Inspektora Ochrony Ârodowiska na sfinansowa nie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklin gu, stanowią przychody Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Art.

8. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, należy złożyć:

1) za okres od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. — do dnia 31 stycznia 2009 r.,

2) za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. — do dnia 31 lipca 2009 r.,

3) za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. — do dnia 31 stycznia 2010 r. — z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie ba terii oraz akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu. Art.

9. Stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, o których mowa w art. 9 ustawy zmienianej w art. 1, obowiązują w wysokości określonej na podstawie do tychczasowych przepisów do dnia określenia nowych wysokości tych stawek, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2009 r. Art.

10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie prze pisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2009 r. Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-18
Data wydania: 2008-11-21
Data wejścia w życie: 2009-01-01
Data obowiązywania: 2009-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1464