Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1474

Dziennik Ustaw Nr 223 — 12475 — Poz. 1474 Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 12 paź dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w spra wie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjona riuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 238, poz. 172

9) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: „§ 4a.

1. Poświadczenie przez funkcjonariusza daty i miejsca przekroczenia granicy zewnętrznej jednego z Państw Członkowskich stosują cych w całości dorobek Schengen, w przy padku określonym w art. 11 ust. 2 kodeksu granicznego Schengen, polega na odciśnię ciu w dokumencie podróży pieczęci zawie rającej w szczególności następujące ele menty:

1) datę i miejsce przekroczenia przez oby watela państwa trzeciego granicy ze wnętrznej jednego z Państw Członkow skich stosujących w całości dorobek Schengen;

2) datę i miejsce dokonania poświadczenia;

3) podpis funkcjonariusza dokonującego poświadczenia.

2. Zamieszczenie poświadczenia oraz wy danie formularza określonego w załącz niku VIII kodeksu granicznego Schengen odnotowuje się każdorazowo w dokumen tacji służbowej.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna 1474 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó łowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199 i Nr 216, poz. 1367.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-18
Data wydania: 2008-12-05
Data wejścia w życie: 2009-01-02
Data obowiązywania: 2009-01-02
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1474