Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1524

Dziennik Ustaw Nr 228 — 12751 — Poz. 1524 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Hermeliński — przewodniczący, Adam Jamróz — sprawozdawca, Marek Kotlinowski, Ewa ¸ętowska, Janusz Niemcewicz, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 grudnia 2008 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Poznaniu, czy art. 18 ust. 2 w związku z art. 28 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, ze zm.) w zakresie, w jakim stanowią, że w postępowaniu uproszczonym pobiera się od apelacji opłatę stałą jak od pozwu, liczoną od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia, są zgodne z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji, orzeka: Art. 18 ust. 2 w związku z art. 28 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 126, poz. 876 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 123, Nr 82, poz. 560, Nr 123, poz. 849, Nr 125, poz. 873 i Nr 191, poz. 1371) w zakresie, w jakim stanowi, że w postępowaniu uproszczonym pobiera się od apelacji opłatę stałą, liczoną jak od pozwu od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w apelacji, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 78, w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji. Wojciech Hermeliński Adam Jamróz Marek Kotlinowski Ewa ¸ętowska Janusz Niemcewicz 1524 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt P 17/07

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-24
Data wydania: 2008-12-16
Data wejścia w życie: 2008-12-24
Data obowiązywania: 2008-12-24
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1524