Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1539

Dziennik Ustaw Nr 229 — 12820 — Poz. 1539 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski — przewodniczący, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Teresa Liszcz — sprawozdawca, Andrzej Rzepliński, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 grudnia 2008 r., pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjne go, czy art. 24 § 1 pkt 5 w związku z art. 27 § 1 i art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postę powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w zakresie, w jakim ogranicza wyłą czenie członka samorządowego kolegium odwoław czego w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpa trzenie sprawy do członka kolegium, który brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji, jest zgodny z art. 2 w związku z art. 78 Konstytucji, orzeka: Art. 24 § 1 pkt 5 w związku z art. 27 § 1 i art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępo wania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w zakresie, w jakim nie wyłącza członka samorządowego kolegium odwoławczego z postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy członek ten brał udział w wydaniu zaskar żonej decyzji, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mirosław Wyrzykowski Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz Teresa Liszcz Andrzej Rzepliński 1539 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 15 grudnia 2008 r. sygn. akt P 57/07

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-29
Data wydania: 2008-12-15
Data wejścia w życie: 2008-12-29
Data obowiązywania: 2008-12-29
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1539