Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1589

Dziennik Ustaw Nr 235 — 13464 — Poz. 1589 Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa o rachunkowości — ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

2) ekspozycje kredytowe — bilansowe należności z tytułu kredytów i pożyczek, skupionych wierzy telności, czeków i weksli, zrealizowanych gwaran cji, innych wierzytelności o podobnym charakte rze oraz udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym, z wy łączeniem: a) odsetek i prowizji, także skapitalizowanych, b) wierzytelności od podmiotów zależnych od banku, jeżeli: — zaangażowanie kapitałowe banku w te pod mioty wycenione jest metodą praw własno ści, na podstawie art. 63 ustawy o rachunko wości, oraz — poziom rezerw tworzonych przez te podmioty jest nie niższy niż poziom obliczony zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu;

3) ekspozycje kredytowe wobec Skarbu Państwa — ekspozycje kredytowe wynikające z umów zawar tych przez osoby uprawnione do reprezentowania Skarbu Państwa;

4) pożyczki i kredyty detaliczne — ekspozycje kredy towe wobec osób fizycznych, udzielone na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub pro wadzeniem gospodarstwa rolnego, z wyłącze niem pożyczek i kredytów mieszkaniowych, poży czek i kredytów hipotecznych oraz zobowiązań po zabilansowych;

5) pożyczki i kredyty mieszkaniowe — ekspozycje kredytowe wobec osób fizycznych wynikające z finansowania niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego: a) nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, b) nabycia spółdzielczego prawa do lokalu miesz kalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odręb nej własności lokalu mieszkalnego w spółdziel ni mieszkaniowej, c) remontu domu albo lokalu, o których mowa w lit. a i b, d) nabycia działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być poło żony lokal mieszkalny, e) innego celu związanego z zaspokajaniem po trzeb mieszkaniowych, w szczególności pokry cia kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa spo łecznego;

6) pożyczki i kredyty hipoteczne — ekspozycje kredy towe wobec osób fizycznych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zabezpieczone zabezpie czeniami wymienionymi w ust. 3 pkt 16 załącznika nr 2 do rozporządzenia, pod warunkiem że zabez pieczenia te ustanowione są na nieruchomości mieszkalnej;

7) rezerwa na ryzyko ogólne — rezerwę utworzoną zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.3));

8) pierwotna wysokość zabezpieczanej kwoty — wy sokość ekspozycji kredytowej określoną w umo wie obowiązującej w dniu dokonywania klasyfika cji.

§2.

1. Banki tworzą rezerwy na ryzyko związane z ich działalnością, zwane dalej „rezerwami celowy mi”, w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zakla syfikowanych do: 1589 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223, poz. 1466. ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546. Dziennik Ustaw Nr 235 — 13465 — Poz. 1589

1) kategorii „normalne” — w zakresie ekspozycji kre dytowych wynikających z pożyczek i kredytów de talicznych;

2) kategorii „pod obserwacją”;

3) grupy „zagrożone” — w tym do kategorii „poniżej standardu”, „wątpliwe” lub „stracone”.

2. Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wykaz zabezpieczeń ekspozycji kredytowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Obowiązek tworzenia rezerw celowych nie doty czy ekspozycji kredytowych stanowiących udzielone zobowiązania pozabilansowe w przypadku, gdy po stanowienia umowy:

1) gwarantują bankowi swobodę w podjęciu decyzji o uruchomieniu środków w ramach zobowiązania lub

2) uzależniają uruchomienie środków w ramach zo bowiązania od terminowej obsługi już wykorzy stanej części i niebudzącej obaw sytuacji ekono miczno-finansowej dłużnika w przypadku, gdy wy magane jest stosowanie tego kryterium, lub

3) uzależniają uruchomienie środków w ramach zo bowiązania od złożenia zabezpieczeń wymienio nych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, umożli wiających pomniejszenie podstawy tworzenia re zerw celowych o kwotę odpowiadającą urucha mianym środkom lub klasyfikowanie ekspozycji kredytowej do kategorii „normalne”.

5. Komisja Nadzoru Finansowego może, na wnio sek banku, zezwolić na inną klasyfikację ekspozycji kredytowych, w szczególności na podstawie we wnętrznych systemów ratingów i metod szacowania oczekiwanych strat, zwanych dalej „modelami ryzyka kredytowego”, informując ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o udzielonym zezwole niu.

§3.

1. Rezerwy celowe na ryzyko związane z eks pozycjami kredytowymi wynikającymi z pożyczek i kredytów detalicznych, zaklasyfikowanymi do kate gorii „normalne”, tworzy się w wysokości co najmniej wymaganego poziomu rezerw, stanowiącego 1,5 % podstawy tworzenia rezerw celowych.

2. Rezerwy celowe na ryzyko związane z ekspozy cjami kredytowymi zaklasyfikowanymi do kategorii „pod obserwacją”, „poniżej standardu”, „wątpliwe” i „stracone” tworzy się na podstawie indywidualnej oceny ryzyka obciążającego daną ekspozycję, jednak w wysokości co najmniej wymaganego poziomu re zerw, stanowiącego w relacji do podstawy tworzenia rezerw celowych:

1) 1,5 % — w przypadku kategorii „pod obserwa cją”;

2) 20 % — w przypadku kategorii „poniżej standar du”;

3) 50 % — w przypadku kategorii „wątpliwe”;

4) 100 % — w przypadku kategorii „stracone”.

3. Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek banku, może zezwolić na utworzenie rezerw celowych w innej wysokości niż określona w ust. 1 i 2, w szcze gólności na podstawie modeli ryzyka kredytowego, informując ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o udzielonym zezwoleniu.

4. Rezerwy celowe tworzy się, aktualizuje co do wysokości oraz rozwiązuje najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał, w którym dokonano przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych.

§4.

1. Podstawę tworzenia rezerw celowych sta nowi wartość bilansowa ekspozycji kredytowej bez uwzględnienia utworzonych rezerw celowych, ale z uwzględnieniem przewidywanej w związku z re strukturyzacją zadłużenia kwoty umorzenia części eks pozycji kredytowej.

2. Podstawę tworzenia rezerw celowych na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi, zaklasyfiko wanymi do kategorii „pod obserwacją” lub grupy „zagrożone”, można pomniejszyć, z zastrzeżeniem § 5, o wartość zabezpieczeń wymienionych w:

1) ust. 3 pkt 3, 16—20 oraz w zakresie pojazdów sa mochodowych — pkt 23 i 24 załącznika nr 2 do rozporządzenia — w przypadku ekspozycji kredy towych wynikających z pożyczek i kredytów deta licznych;

2) ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia — w przy padku pozostałych ekspozycji kredytowych.

3. Przeglądów i aktualizacji wartości zabezpieczeń, o które pomniejszono podstawę tworzenia rezerw ce lowych, dokonuje się, z zastrzeżeniem ust. 4, w trybie obowiązującym dla przeglądów i klasyfikacji ekspozy cji kredytowych.

4. W przypadku zabezpieczeń w postaci hipoteki, zastawu na statku morskim i zastawu na statku po wietrznym wartość zabezpieczenia ustala się na pod stawie posiadanej wyceny rzeczoznawcy lub — w określonych odrębnymi przepisami przypadkach — na podstawie wyceny bankowo-hipotecznej. Bank w ramach przeglądów i aktualizacji wartości zabezpie czeń dokonuje analizy rynkowych cen zabezpieczeń na podstawie własnych lub międzybankowych baz danych, zgodnie z przyjętą pisemną procedurą. Jeśli wynikający z tej analizy spadek rynkowych cen tych zabezpieczeń, w okresie od dokonania ostatniej wyce ny przez rzeczoznawcę, może mieć znaczący wpływ na wartość danego zabezpieczenia ekspozycji kredy towej, bank powinien zlecić ponowną wycenę lub pi semnie uzasadnić odstąpienie od jej zlecenia.

§5.

1. Pomniejszeń, o których mowa w § 4 ust. 2, można dokonać, jeżeli na dzień dokonywania przeglą du, o którym mowa w § 4 ust. 3, spełnione są łącznie następujące warunki:

1) wartość zabezpieczenia jest możliwa do uzyska nia, w wysokości uwzględnianej do pomniejsze Dziennik Ustaw Nr 235 — 13466 — Poz. 1589 nia podstawy tworzenia rezerw, podczas ewentu alnego postępowania egzekucyjnego, biorąc pod uwagę ograniczenia prawne, ekonomiczne i fak tyczne, mogące wpływać na rzeczywistą możli wość zaspokojenia się banku z przedmiotu zabez pieczenia;

2) zabezpieczenie to nie jest lub nie było wykorzysta ne w trybie przewidzianym w części I ust. 3 pkt 2 i ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. Kwota, o którą można pomniejszyć podstawę tworzenia rezerw celowych, w przypadku zabezpie czeń w postaci:

1) hipoteki — nie może być wyższa niż wysokość do konanego wpisu do księgi wieczystej oraz: a) 50 % wartości ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli wycena rzeczoznawcy nie uwzględnia wcześniej powstałych obciążeń, wartość tę pomniejsza się najpierw o łączną kwotę tych obciążeń, b) 60 % bankowo-hipotecznej wartości nierucho mości, ustalonej zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i ban kach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119);

2) przeniesienia prawa własności rzeczy ruchomej — nie może być wyższa niż 50 % wartości sprzedaży netto danej rzeczy ruchomej i 50 % pierwotnej wysokości zabezpieczanej kwoty;

3) przeniesienia prawa własności papierów warto ściowych, z wyjątkiem emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, banki centralne lub rządy państw będących członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz inne banki — nie może być wyższa niż 50 % ich warto ści godziwej;

4) zastawu na statku morskim lub powietrznym — nie może być wyższa niż 50 % wyceny rzeczo znawcy i 50 % pierwotnej wysokości zabezpiecza nej kwoty;

5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3 — nie może być wyższa niż 50 % ich wartości godziwej;

6) zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej — nie może być wyższa niż 50 % wartości sprzedaży netto danej rzeczy ruchomej i 50 % pierwotnej wysokości zabezpieczanej kwoty;

7) gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 7 i ust. 3 pkt 11 załącznika nr 2 do roz porządzenia, oraz oświadczenia patronackiego, o którym mowa w ust. 3 pkt 25 załącznika nr 2 do rozporządzenia — łącznie w stosunku do jednego podmiotu, nie może być wyższa niż 15 % akty wów netto wystawcy zabezpieczenia, pomniejszo nych o należne, lecz niewniesione wkłady na po czet kapitałów (funduszy) podstawowych oraz o akcje własne, według ich wartości godziwej.

3. Limity pomniejszenia kwoty ekspozycji kredyto wej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5:

1) w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczo nych zabezpieczeniami wymienionymi w ust. 3 pkt 16 załącznika nr 2 do rozporządzenia — w ban kach hipotecznych, oraz zabezpieczeniami wymie nionymi w ust. 3 pkt 16 lit. a, b, c, e i f załącznika nr 2 do rozporządzenia, pod warunkiem że zabez pieczenia te ustanowione są na nieruchomości mieszkalnej — w pozostałych bankach, kwota, o którą można pomniejszyć podstawę tworzenia rezerw celowych, nie może być większa niż limit pomniejszenia dla poszczególnych okresów opóź nienia w spłacie, określony w tabeli nr 1 załączni ka nr 3 do rozporządzenia;

2) w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczo nych zabezpieczeniami, wymienionymi w ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z wyłączeniem określonych w pkt 1, kwota, o którą można po mniejszyć podstawę tworzenia rezerw celowych, nie może być większa niż limit pomniejszenia dla poszczególnych okresów opóźnienia w spłacie, określony w tabeli nr 2 załącznika nr 3 do rozpo rządzenia.

5. Jeżeli w przypadku ekspozycji kredytowej opóź nionej w spłacie, terminy (harmonogram) spłaty zo stały zmienione, to opóźnienie w spłacie ekspozycji kredytowej liczy się dla celów określonych w ust. 4 według zmienionych terminów (zmienionego harmo nogramu) spłaty, pod warunkiem że zmiana ta zosta ła dokonana po raz pierwszy. W przypadku kolejnych zmian terminów (harmonogramu) spłaty, opóźnienie w spłacie ekspozycji kredytowej liczy się według ter minów (harmonogramu) spłaty ustalonych w pierw szej zmianie.

§6. W przypadku gdy bank posiada wobec dłużni ka ekspozycje kredytowe stanowiące zarówno należ ności bilansowe, jak i udzielone zobowiązania pozabi lansowe, jeżeli warunki umowy nie stanowią inaczej, posiadane zabezpieczenia uwzględnia się w pierwszej kolejności w ustalaniu podstawy tworzenia rezerwy celowej na należności bilansowe.

§7. Wymagany poziom rezerw celowych na ryzy ko związane z ekspozycjami kredytowymi:

1) wynikającymi z pożyczek i kredytów detalicznych, zaklasyfikowanymi do kategorii „normalne” — pomniejsza się o kwotę równą 25 % rezerwy na ryzyko ogólne;

2) zaklasyfikowanymi do kategorii „pod obserwacją” — pomniejsza się o kwotę równą 25 % rezerwy na ryzyko ogólne.

§8. Rezerwy celowe tworzy się w ciężar kosztów.

§9.

1. Rezerwy celowe rozwiązuje się po wygaś nięciu przyczyn ich utworzenia.

2. Rezerwę celową zmniejsza się odpowiednio do:

1) zmniejszenia się kwoty ekspozycji kredytowej; Dziennik Ustaw Nr 235 — 13467 — Poz. 1589

2) zmiany kategorii ekspozycji kredytowej na katego rię o niższym stopniu ryzyka w wyniku dokonanej klasyfikacji;

3) wzrostu wartości zabezpieczenia pomniejszające go podstawę tworzenia rezerw celowych;

4) wzrostu wartości rezerwy na ryzyko ogólne.

3. Ekspozycje kredytowe stanowiące należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne odpisuje się w ciężar utworzonych na nie rezerw celowych.

§10.

1. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 5 oraz § 3 ust. 3, powinien w szczególności zawierać:

1) szczegółowy opis modelu ryzyka kredytowego, w tym w szczególności: a) zasady określania portfela kredytowego objęte go modelem ryzyka kredytowego oraz analizę jego jednorodności, b) określenie rozkładu strat w portfelu kredyto wym, c) zasady szacowania parametrów rozkładu strat na portfelu kredytowym, d) opis źródeł i metod aktualizacji danych (próba historyczna) wykorzystywanych do szacowania parametrów modelu — prawdopodobieństwa przeklasyfikowania ekspozycji kredytowych i ich zmienność, e) zasady uwzględniania zabezpieczeń dopuszczo nych rozporządzeniem, f) specyfikację i weryfikację założeń modelu ryzy ka kredytowego;

2) założenia i opis przyjętych zasad weryfikacji histo rycznej;

3) procedury zarządzania ryzykiem kredytowym w banku;

4) procedury wewnętrznej kontroli w zarządzaniu ry zykiem kredytowym;

5) przykład zastosowania modelu ryzyka kredytowe go do klasyfikacji ekspozycji kredytowych oraz wyznaczania wymaganego poziomu rezerw celo wych za okres poprzedniego kwartału wraz z wy nikami weryfikacji historycznej.

2. Wycena wartości bilansowej ekspozycji kredyto wych wynikająca z zastosowania przyjętego modelu powinna być zgodna z wyceną wynikającą z zastosowa nia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

3. Zezwolenia, o których mowa w § 2 ust. 5 oraz § 3 ust. 3, mogą:

1) być wydane bezterminowo lub na czas określony;

2) zostać cofnięte, jeśli bank nie zapewnia właściwe go zarządzania ryzykiem kredytowym, a w szcze gólności, jeśli na podstawie przeprowadzonej we ryfikacji stwierdzono, że w okresie ostatnich 12 miesięcy rzeczywiste straty są wyższe od re zerw celowych obliczonych na podstawie modelu ryzyka kredytowego. § 1

1. W przypadku utworzenia rezerw celowych w wysokości niższej niż wymagany poziom rezerw ce lowych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 oraz § 3 ust. 3, za rząd banku niezwłocznie zawiadamia Komisję Nadzo ru Finansowego o przyczynach takiego stanu i nie zwłocznie uzupełnia brakujące rezerwy celowe, przy czym uzupełnienie nie może nastąpić później niż do końca danego roku obrotowego. § 1

2.

1. Przy dokonywaniu klasyfikacji ekspozycji kredytowych wobec Skarbu Państwa, powstałych przed dniem 1 stycznia 2002 r., w przypadku których bank zawarł z reprezentantem Skarbu Państwa, na podstawie dotychczasowych przepisów, umowy:

1) potwierdzające bezsporność i wymagalność eks pozycji kredytowej oraz

2) określające terminy (harmonogramy) spłat — okres opóźnienia w spłacie kapitału lub odsetek li czy się od terminów (harmonogramu) spłat określo nych w tych umowach.

2. Jeżeli bank nie zawarł umów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ekspozycje kredytowe wobec Skarbu Państwa, powstałe przed dniem 1 stycznia 2002 r., kla syfikuje się jako „stracone”. § 1

3. Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego doty czące rezerw celowych, wydane na podstawie dotych czasowych przepisów, zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia. § 1

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.4) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska ———————

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w spra wie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działal nością banków (Dz. U. Nr 218, poz. 2147 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 887), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do art. 80 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finanso wym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546). Dziennik Ustaw Nr 235 — 13468 — Poz. 1589 I. Kryteria klasyfikacji ekspozycji kredytowych

1. Ekspozycje kredytowe klasyfikuje się zgodnie z częścią II niniejszego załącznika na podstawie:

1) kryterium terminowości spłaty kapitału lub odse tek w odniesieniu do: a) ekspozycji kredytowych wobec Skarbu Pań stwa, b) ekspozycji kredytowych wobec osób fizycz nych, udzielonych na cele niezwiązane z działal nością gospodarczą lub prowadzeniem gospo darstwa rolnego;

2) w odniesieniu do pozostałych ekspozycji kredyto wych, dwóch niezależnych od siebie kryteriów: a) terminowości spłaty kapitału lub odsetek, b) sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika.

2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużni ka, odpowiednio do jego statusu, powinna w szcze gólności uwzględniać:

1) mierniki ilościowe, do których zalicza się zwłasz cza: a) wskaźniki efektywności działania (np. rentow ność, zyskowność kapitału), b) wskaźniki płynności, c) wskaźniki rotacji majątku obrotowego i zobo wiązań bieżących, d) wskaźniki struktury bilansu (np. wskaźniki za dłużenia i możliwości obsługi długu), e) współczynnik wypłacalności (w przypadku ban ków) i stopień pokrycia środkami własnymi marginesu wypłacalności oraz pokrycia kapita łu gwarancyjnego (w przypadku zakładów ubez pieczeń);

2) mierniki jakościowe, do których zalicza się zwłasz cza: a) jakość zarządzania (ocena kadry kierowniczej), b) stopień zależności od rynku, c) stopień zależności od dotacji rządowych, zamó wień rządowych, kilku dużych dostawców lub odbiorców, d) stopień zależności od innych podmiotów grupy;

3) dostępne oceny uznanych agencji ratingowych, odnoszące się zarówno do dłużnika, jak i państwa jego pochodzenia.

3. W przypadku ekspozycji kredytowych:

1) wynikających z nabycia przez bank czeków, weksli oraz wierzytelności z prawem regresu — ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika można zastąpić oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej wierzyciela;

2) w części zabezpieczonej zabezpieczeniami wymie nionymi w ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia — ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużni ka można zastąpić oceną sytuacji ekonomiczno -finansowej wystawcy zabezpieczenia lub banku będącego emitentem papierów wartościowych al bo zaangażowanego z tytułu operacji rozliczenio wych, które stanowią podstawę zabezpieczenia ekspozycji kredytowych; zabezpieczenia te uwzględnia się, stosując odpowiednio zasady określone w § 5 rozporządzenia;

3) wynikających z finansowania projektów inwesty cyjnych, prowadzonych w ramach powołanych do tego celu odrębnych spółek prawa handlowego — ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika można zastąpić oceną struktury prawno-finanso wej projektu inwestycyjnego, biorąc pod uwagę zawarte i obowiązujące umowy i wiążące oświad czenia minimalizujące poszczególne rodzaje ryzy ka projektu, ze szczególnym uwzględnieniem zało żeń finansowych projektu, które stanowiły podsta wę zaangażowania banku z tytułu ekspozycji kre dytowej.

4. Niezależnie od przepisu części II ust. 1 niniejsze go załącznika ekspozycje kredytowe, o których mowa w części II ust. 1 pkt 3 i 4, w części zabezpieczonej za bezpieczeniami, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, mogą być klasyfikowane jako ekspozycje kredytowe „normalne”; zabezpieczenia te uwzględnia się, stosując odpowiednio zasady okreś lone w § 5 rozporządzenia. II. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych

1. Z zastrzeżeniem części I ust. 4, ekspozycje kre dytowe klasyfikuje się do następujących kategorii:

1) w przypadku ekspozycji wobec Skarbu Państwa: a) ekspozycje kredytowe „normalne” — obejmu jące ekspozycje kredytowe, w przypadku któ rych opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek w stosunku do terminu (harmonogramu) spłat określonego w momencie powstania zobowią zania Skarbu Państwa nie przekracza jednego roku, b) ekspozycje kredytowe „wątpliwe” — obejmują ce: — ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek w stosunku do terminu (harmonogramu) spłat określonego w momencie powstania zobowiązania Skarbu Państwa przekracza je den rok i nie przekracza 2 lat, Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. (poz. 1589) Załącznik nr 1 ZASADY KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH Dziennik Ustaw Nr 235 — 13469 — Poz. 1589 — ekspozycje kredytowe o nieokreślonym ter minie (harmonogramie) płatności, dla któ rych okres od momentu powstania zobowią zania Skarbu Państwa do momentu klasyfi kacji nie przekracza jednego roku, c) ekspozycje kredytowe „stracone” — obejmują ce: — ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek w stosunku do terminu (harmonogramu) spłat określonego w momencie powstania zo bowiązania Skarbu Państwa przekracza 2 lata, — ekspozycje kredytowe o nieokreślonym ter minie (harmonogramie) płatności, dla któ rych okres od momentu powstania zobowią zania Skarbu Państwa do momentu klasyfi kacji przekracza jeden rok, — wszelkie ekspozycje kredytowe sporne;

2) w przypadku ekspozycji kredytowych wynikają cych z pożyczek i kredytów detalicznych: a) ekspozycje kredytowe „normalne” — obejmu jące ekspozycje, w przypadku których opóźnie nie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekra cza 6 miesięcy, b) ekspozycje kredytowe „stracone” — obejmujące: — ekspozycje, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy, — ekspozycje kredytowe wobec dłużników, przeciwko którym bank złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, — ekspozycje kredytowe kwestionowane przez dłużników na drodze postępowania sądowe go, — ekspozycje kredytowe wobec dłużników, któ rych miejsce pobytu jest nieznane i których majątek nie został ujawniony;

3) w przypadku pozostałych ekspozycji kredytowych wobec osób fizycznych, udzielonych na cele nie związane z działalnością gospodarczą lub prowa dzeniem gospodarstwa rolnego: a) ekspozycje kredytowe „normalne” — obejmu jące ekspozycje kredytowe, w przypadku któ rych opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza miesiąca, b) ekspozycje kredytowe „pod obserwacją” — obejmujące ekspozycje kredytowe, w przypad ku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza miesiąc i nie przekracza 3 miesięcy, c) ekspozycje kredytowe „poniżej standardu” — obejmujące ekspozycje kredytowe, w przypad ku których opóźnienie w spłacie kapitału lub od setek przekracza 3 miesiące i nie przekracza 6 miesięcy, d) ekspozycje kredytowe „wątpliwe” — obejmują ce ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek prze kracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy, e) ekspozycje kredytowe „stracone” — obejmują ce: — ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 12 miesięcy, — ekspozycje kredytowe wobec dłużników, przeciwko którym bank złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, — ekspozycje kredytowe kwestionowane przez dłużników na drodze postępowania sądowe go, — ekspozycje kredytowe wobec dłużników, któ rych miejsce pobytu jest nieznane i których majątek nie został ujawniony;

4) w przypadku pozostałych ekspozycji kredytowych: a) ekspozycje kredytowe „normalne” — obejmu jące ekspozycje kredytowe, w przypadku któ rych opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza miesiąca, a sytuacja ekonomicz no-finansowa dłużników nie budzi obaw, b) ekspozycje kredytowe „pod obserwacją” — obejmujące ekspozycje kredytowe: — w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza miesiąc i nie przekracza 3 miesięcy, a sytuacja ekonomicz no-finansowa dłużników nie budzi obaw, lub — które ze względu na ryzyko regionu, pań stwa, branży, grupy klientów, grupy produk tów wymagają szczególnej uwagi. Oprócz wymienionych, bank może dodatkowo usta lić inne kryteria klasyfikacji do kategorii „pod obserwacją”, c) ekspozycje kredytowe „poniżej standardu” — obejmujące: — ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 3 miesiące i nie przekracza 6 mie sięcy, — ekspozycje kredytowe wobec dłużników, któ rych sytuacja ekonomiczno-finansowa może stanowić zagrożenie terminowej spłaty eks pozycji, d) ekspozycje kredytowe „wątpliwe” — obejmują ce: — ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy, — ekspozycje kredytowe wobec dłużników, któ rych sytuacja ekonomiczno-finansowa ulega znacznemu pogorszeniu, a zwłaszcza gdy po noszone straty w sposób istotny naruszają ich kapitały (aktywa netto), e) ekspozycje kredytowe „stracone” — obejmują ce: — ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 12 miesięcy, Dziennik Ustaw Nr 235 — 13470 — Poz. 1589 — ekspozycje kredytowe wobec dłużników, któ rych sytuacja ekonomiczno-finansowa po gorszyła się w sposób nieodwracalnie unie możliwiający spłacenie długu, — ekspozycje kredytowe wobec dłużników, w stosunku do których ogłoszono upadłość lub w stosunku do których nastąpiło otwar cie likwidacji, z wyjątkiem gdy następuje ona na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji, — ekspozycje kredytowe wobec dłużników, przeciwko którym bank złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, — ekspozycje kredytowe kwestionowane przez dłużników na drodze postępowania sądowe go, — ekspozycje kredytowe wobec dłużników, któ rych miejsce pobytu jest nieznane i których majątek nie został ujawniony.

2. Przeglądów i klasyfikacji ekspozycji kredyto wych dokonuje się według danych aktualnych na dzień przeprowadzania klasyfikacji.

3. Opóźnienie w spłacie części należnej raty kapi tałowej lub odsetkowej, w kwocie nieprzekraczającej 200 zł, nie wymaga przeklasyfikowania ekspozycji kre dytowej do wyższej kategorii ryzyka.

4. Jeżeli bank posiada więcej niż jedną ekspozycję kredytową wobec jednego dłużnika, wszystkie ekspo zycje kredytowe wobec tego dłużnika klasyfikuje się do najwyższej kategorii ryzyka spośród kategorii przy pisanych tym ekspozycjom, przy czym:

1) zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy ekspo zycja kredytowa zaklasyfikowana została z uwzględnieniem zasad określonych w części I ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 niniejszego załącznika;

2) zmiana klasyfikacji kredytu detalicznego (pożyczki detalicznej) nie wpływa na klasyfikację kredytu mieszkaniowego (pożyczki mieszkaniowej) lub kredytu hipotecznego (pożyczki hipotecznej) oraz zmiana klasyfikacji kredytu mieszkaniowego (po życzki mieszkaniowej) lub kredytu hipotecznego (pożyczki hipotecznej) nie wpływa na klasyfikację kredytu detalicznego (pożyczki detalicznej).

5. W przypadku ekspozycji kredytowych, których spłata jest uzależniona od podmiotów innych niż dłuż nik (w szczególności należności z tytułu środków pie niężnych wpłacanych na zabezpieczenie zobowiązań osób trzecich), kryterium sytuacji ekonomiczno-finan sowej stosuje się w odniesieniu do tego spośród tych podmiotów i dłużnika, którego sytuacja ekonomiczno -finansowa jest najgorsza.

6. W przypadku ekspozycji kredytowych stanowią cych zobowiązania solidarne osób trzecich, kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej stosuje się w odnie sieniu do tej z nich, której sytuacja ekonomiczno -finansowa jest najlepsza. III. Zmiana klasyfikacji ekspozycji kredytowych

1. Ekspozycje kredytowe, w tym także ekspozycje kredytowe, których warunki spłaty zostały zmienione w wyniku podpisania nowych umów, mogą być, z za strzeżeniem ust. 2, przeniesione do kolejnej kategorii o niższym stopniu ryzyka:

1) nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy termino wej obsługi zadłużenia (spłat rat kapitałowych i odsetek) — w przypadku ekspozycji kredytowych wobec osób fizycznych;

2) po odzyskaniu przez dłużnika pełnej zdolności kre dytowej, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy terminowej obsługi zadłużenia (spłat rat kapitałowych i odsetek) — w przypadku pozo stałych ekspozycji kredytowych.

2. Ekspozycje kredytowe wynikające z należności od Skarbu Państwa mogą być przeniesione bezpo średnio do kategorii „normalne” po całkowitym spła ceniu wszystkich zapadłych rat kapitałowych i odset kowych. IV. Częstotliwość przeglądów i klasyfikacji ekspozycji kredytowych

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przeglądów i klasyfikacji ekspozycji kredytowych dokonuje się co najmniej raz na koniec każdego kwartału.

2. Kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika stosuje się co najmniej raz na rok — na ko niec dowolnego kwartału, w przypadku ekspozycji kredytowych spełniających łącznie następujące wa runki:

1) ekspozycja jest zaklasyfikowana do kategorii „nor malne”;

2) kwota ekspozycji łącznie z innymi ekspozycjami banku wobec tego podmiotu nie przekracza rów nowartości w złotych kwoty 1 mln euro, obliczonej według kursu średniego ustalonego przez Naro dowy Bank Polski obowiązującego na dzień doko nywania klasyfikacji;

3) kwota ekspozycji łącznie z innymi ekspozycjami banku wobec tego podmiotu nie przekracza 10 % funduszy własnych banku. Dziennik Ustaw Nr 235 — 13471 — Poz. 1589

1. Zabezpieczenia umożliwiające zaklasyfikowanie ekspozycji kredytowej do kategorii „normalne”:

1) gwarancja lub poręczenie Skarbu Państwa, Naro dowego Banku Polskiego lub Bankowego Fundu szu Gwarancyjnego;

2) gwarancja lub poręczenie banku centralnego lub rządu państwa będącego członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

3) gwarancja lub poręczenie państwowej osoby prawnej, z wyłączeniem banków i zakładów ubez pieczeń, uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do ich udzielania w ramach realizacji powierzonych jej zadań państwowych w przypad ku, gdy w budżecie państwa określono źródła sfi nansowania ewentualnych zobowiązań;

4) wpłata określonej kwoty w złotych lub w innej wa lucie wymienialnej na rachunek banku, spełniają ca warunki określone w art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, przy czym przeliczenia na złote należy dokonać według kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Pol ski na dzień dokonywania klasyfikacji;

5) zastaw rejestrowy na prawach z papierów warto ściowych emitowanych przez: a) Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, b) banki centralne lub rządy państw będących członkiem OECD — według ich wartości godziwej;

6) przeniesienie na bank, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności papierów wartościowych emitowanych przez: a) Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, b) banki centralne lub rządy państw będących członkiem OECD — według ich wartości godziwej.

2. Zabezpieczenia umożliwiające zastąpienie oce ny sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej wystawcy zabezpie czenia lub banku będącego emitentem papierów war tościowych albo zaangażowanego z tytułu operacji rozliczeniowych, które stanowią podstawę zabezpie czenia ekspozycji kredytowych:

1) gwarancja lub poręczenie banku mającego siedzi bę w państwie będącym członkiem OECD;

2) przelew wierzytelności z akredytywy zabezpiecza jącej (akredytywa typu stand-by) otwartej lub po twierdzonej przez bank mający siedzibę w pań stwie będącym członkiem OECD;

3) umowa ubezpieczenia eksportowego lub gwaran cja ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeń Kre dytów Eksportowych S.A., objęta w sposób bez pośredni lub pośredni systemem gwarantowania wypłat przez Skarb Państwa, zawarta lub udzielo na na podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksporto wych, dla określonej umowy dotyczącej ekspozy cji kredytowych — do wysokości iloczynu procen tu, w jakim ryzyko wystąpienia zdarzenia objęte jest ochroną ubezpieczeniową lub gwarancyjną, i sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia rezerw celowych jest następstwem zdarzeń objętych tym ubezpiecze niem lub gwarancją;

4) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Porę czeń Kredytowych, udzielona na podstawie prze pisów o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne;

5) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Poręczeń Unij nych, udzielona na podstawie przepisów o Fundu szu Poręczeń Unijnych;

6) gwarancja lub poręczenie jednostki samorządu te rytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym uwzględniana kwota zabezpieczenia powinna wy nikać z uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego;

7) gwarancja lub poręczenie podmiotu, innego niż podmioty określone w pkt 1, 3, 4 i 6;

8) przeniesienie na bank, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki — według ich war tości godziwej;

9) zastaw rejestrowy na prawach z papierów warto ściowych, o których mowa w pkt 8 — według ich wartości godziwej.

3. Zabezpieczenia umożliwiające pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych:

1) gwarancja lub poręczenie Skarbu Państwa, Naro dowego Banku Polskiego lub Bankowego Fundu szu Gwarancyjnego;

2) gwarancja lub poręczenie banku centralnego lub rządu państwa będącego członkiem OECD;

3) gwarancja lub poręczenie banku mającego siedzi bę w państwie będącym członkiem OECD w przy padku, gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw;

4) gwarancja lub poręczenie państwowej osoby prawnej, z wyłączeniem banków i zakładów ubez pieczeń, uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do ich udzielania w ramach realizacji powierzonych jej zadań państwowych w przypad ku, gdy w budżecie państwa określono źródła sfi nansowania ewentualnych zobowiązań; Załącznik nr 2 WYKAZ ZABEZPIECZE¡ EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH Dziennik Ustaw Nr 235 — 13472 — Poz. 1589

5) przelew wierzytelności z akredytywy zabezpiecza jącej (akredytywa typu stand-by) otwartej lub po twierdzonej przez bank państwa będącego człon kiem OECD w przypadku, gdy sytuacja ekonomicz no-finansowa tego banku nie budzi obaw;

6) umowa ubezpieczenia eksportowego lub gwaran cja ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeń Kre dytów Eksportowych S.A., objęta w sposób bez pośredni lub pośredni systemem gwarantowania wypłat przez Skarb Państwa, zawarta lub udzielo na na podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksporto wych, dla określonej umowy dotyczącej ekspozy cji kredytowych — do wysokości iloczynu procen tu, w jakim ryzyko wystąpienia zdarzenia objęte jest ochroną ubezpieczeniową lub gwarancyjną, i sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia rezerw celowych jest następstwem zdarzeń objętych tym ubezpiecze niem lub gwarancją;

7) cesja praw do świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia eksportowego lub cesja praw wy nikających z gwarancji ubezpieczeniowych, obję ta w sposób bezpośredni lub pośredni syste mem gwarantowania wypłat przez Skarb Pań stwa, zawartych lub udzielonych na podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb Pań stwa ubezpieczeniach eksportowych — do wyso kości iloczynu procentu, w jakim ryzyko wystą pienia zdarzenia objęte jest ochroną ubezpiecze niową lub gwarancyjną, i sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia rezerw celowych jest następstwem zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub gwa rancją;

8) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Po ręczeń Kredytowych udzielona na podstawie przepisów o poręczeniach i gwarancjach udziela nych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne;

9) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Poręczeń Unij nych udzielona na podstawie przepisów o Fundu szu Poręczeń Unijnych;

10) gwarancja lub poręczenie jednostki samorządu te rytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej o dobrej sy tuacji ekonomiczno-finansowej, przy czym uwzględniana kwota zabezpieczenia powinna wy nikać z uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego; 1

1) gwarancja lub poręczenie podmiotu o dobrej sy tuacji ekonomiczno-finansowej, innego niż pod mioty określone w pkt 1—4, 6, 8 i 10; 1

2) wpłata określonej kwoty w złotych lub w innej wa lucie wymienialnej na rachunek banku, spełniają ca warunki określone w art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, przy czym przeliczenia na złote należy dokonać według kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Pol ski na dzień dokonywania klasyfikacji; 1

3) zastaw rejestrowy na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w: a) banku posiadającym ekspozycję kredytową lub b) banku mającym siedzibę w państwie będącym członkiem OECD w przypadku, gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw — wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z rachun ku lokaty; 1

4) przelew wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku innym niż bank posiadający należność lub udzielone zobowiązanie pozabilansowe, wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełno mocnictwem do pobrania środków z rachunku lo katy; 1

5) blokada rachunku lokaty złożonej w banku posia dającym ekspozycję kredytową wraz z pełnomoc nictwem do pobrania środków z rachunku lokaty; 1

6) hipoteka powstała na: a) nieruchomości, b) użytkowaniu wieczystym, c) własnościowym spółdzielczym prawie do loka lu mieszkalnego, d) spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego, e) prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, f) prawie do lokalu mieszkalnego w domu budo wanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jej własności na członka; 1

7) przeniesienie na bank, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności: a) papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, b) papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy państw będących członkiem OECD, c) bankowych papierów wartościowych emitowa nych przez inne banki — według ich wartości godziwej; 1

8) zastaw rejestrowy na prawach z papierów warto ściowych, o których mowa w pkt 17, według ich wartości godziwej; 1

9) przeniesienie na bank, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności papierów wartościowych, niewymie nionych w pkt 17, będących w obrocie giełdowym w państwach będących członkiem OECD;

20) zastaw rejestrowy na prawach z papierów warto ściowych, o których mowa w pkt 19; 2

1) zastaw na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska); Dziennik Ustaw Nr 235 — 13473 — Poz. 1589 2

2) zastaw na statku powietrznym wpisanym do reje stru państwowego statków powietrznych z odpo wiednim zastosowaniem art. 11 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)); 2

3) przeniesienie na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na warunkach określonych przez strony w umowie; 2

4) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej; 2

5) oświadczenie patronackie, zawierające zobowią zanie wystawcy do podjęcia działań wobec dłużni ka, mających na celu utrzymanie terminowej ob sługi ekspozycji kredytowej banku oraz utrzyma nie niebudzącej obaw sytuacji ekonomiczno -finansowej dłużnika, pod warunkiem że: a) bank posiada opinię prawną potwierdzającą możliwość i skuteczność dochodzenia ewentual nych roszczeń wobec wystawcy oświadczenia, b) zobowiązanie ciążące na wystawcy oświadcze nia jest ujęte w jego księgach; 2

6) ubezpieczenie ekspozycji kredytowej w zakładzie ubezpieczeń mającym siedzibę w państwie będą cym członkiem OECD w przypadku, gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa zakładu ubezpieczeń nie budzi obaw; 2

7) bezwarunkowa cesja wierzytelności od kontrahen tów mających siedzibę w państwach OECD, w przypadku gdy: — wierzytelność jest bezsporna i nieprzetermino wana oraz — kontrahent posiada rating uznanej agencji na poziomie inwestycyjnym. ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505. Załącznik nr 3 LIMITY POMNIEJSZENIA KWOTY EKSPOZYCJI KREDYTOWEJ Tabela nr 1 Limit pomniejszenia ekspozycji kredytowych, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Limit pomniejszenia w % kwoty ekspozycji kredytowej Okres opóźnienia w spłacie w miesiącach 100 nie więcej niż 51 75 powyżej 51 i nie więcej niż 54 50 powyżej 54 i nie więcej niż 57 25 powyżej 57 i nie więcej niż 60 0 powyżej 60 Limit pomniejszenia w % kwoty ekspozycji kredytowej Okres opóźnienia w spłacie w miesiącach 100 nie więcej niż 27 75 powyżej 27 i nie więcej niż 30 50 powyżej 30 i nie więcej niż 33 25 powyżej 33 i nie więcej niż 36 0 powyżej 36 Tabela nr 2 Limit pomniejszenia ekspozycji kredytowych, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-30
Data wydania: 2008-12-16
Data wejścia w życie: 2009-01-01
Data obowiązywania: 2009-01-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1589