Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1601

Dziennik Ustaw Nr 235 — 13506 — Poz. 1601 Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwiet nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn ku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refun dowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 518 oraz z 2008 r. Nr 112, poz. 71

6) wpro wadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Pracodawca zamierzający zatrudnić młodo cianych może wystąpić z wnioskiem o zawar cie umowy o refundację wynagrodzeń wy płacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawarcie umowy”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) zamierza zatrudnić młodocianych w zawo dach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 usta wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;

2) pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba za trudniona u pracodawcy spełniają warun ki do prowadzenia przygotowania zawo dowego w zakresie wymagań zawodo wych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).”;

2) w § 3: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocia nym pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do centrum edukacji i pracy mło dzieży, zwanego dalej „centrum edukacji”, właściwego ze względu na miejsce odbywa nia przez młodocianego przygotowania za wodowego, bezpośrednio albo za pośred nictwem organizacji zrzeszającej pracodaw ców.”, b) w ust. 2: — pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) wykaz zawodów lub wykaz zakresów przyuczenia, w których będzie odbywać się przygotowanie zawodowe, i liczbę młodocianych, którzy będą odbywać przygotowanie zawodowe w poszczegól nych zawodach lub zakresach przyucze nia;”, — w pkt 8 dodaje się lit. e w brzmieniu: „e) nieciążeniu na pracodawcy obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z wcześ niejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem oraz niezaliczaniu się do kategorii przedsiębiorców zagro żonych w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozpo rządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre ro dzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Trak tatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „roz porządzeniem w sprawie wyłączeń blo kowych”, lub w rozumieniu pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczą cych pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsię biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2);”; c) w ust. 3 uchyla się pkt 1, d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący mło docianych, którzy dokształcają się w for mach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodaw 1601 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom ———————

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740 i Nr 223, poz. 1460. Dziennik Ustaw Nr 235 — 13507 — Poz. 1601 ców może złożyć w centrum edukacji w ter minie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopa da każdego roku.”, e) dodaje się ust. 10—12 w brzmieniu: „

10. Pracodawca będący dużym przedsiębiorcą, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, wraz z wnioskiem o zawarcie umowy składa dodatkowo do kumenty zakładające spełnienie co naj mniej jednego z następujących kryteriów:

1) znaczące zwiększenie rozmiaru przygo towania zawodowego młodocianych dzięki uzyskanej refundacji;

2) znaczące zwiększenie zasięgu przygoto wania zawodowego młodocianych dzię ki uzyskanej refundacji;

3) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez pracodawcę na przygoto wanie zawodowe młodocianych dzięki uzyskanej refundacji;

4) znaczące przyspieszenie zakończenia przygotowania zawodowego młodocia nych dzięki uzyskanej refundacji. 1

1. Pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w cen trum edukacji kopie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych na czas nieokreślony z młodocianymi, zgodnie ze złożonym wcześniej wnioskiem o zawar cie umowy, w terminie do dnia 30 listopa da. 1

2. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowa nia zawodowego została zawarta z młodo cianym przed dniem złożenia wniosku o za warcie umowy lub w tym dniu, wniosek o zawarcie umowy zostanie rozpatrzony negatywnie w odniesieniu do tego młodo cianego.”;

3) w § 4: a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Właściwa OHP w terminie 30 dni od dnia złożenia w centrum edukacji kopii umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z młodocianymi zawiadamia pra codawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy.

4. W przypadku dostarczenia przez pracodaw cę kopii umów o pracę w celu przygotowa nia zawodowego zawartych z młodocianymi na czas nieokreślony w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 11, i uwzględnienia wnios ku o zawarcie umowy, OHP zawiera z praco dawcą umowę o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwaną dalej „umową”.”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. W przypadku pracodawcy będącego du żym przedsiębiorcą właściwa OHP przed zawarciem umowy sprawdza dodatkowo, czy przedstawione dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 10, wystarczająco zakłada ją spełnienie co najmniej jednego z kryte riów określonych w tym przepisie. W przy padku pozytywnej oceny OHP zawiera z pracodawcą umowę, o ile są spełnione pozostałe warunki określone rozporządze niem. 4b. OHP zawiera umowę z pracodawcą na okres od dnia, w którym młodociany roz poczyna przygotowanie zawodowe u dane go pracodawcy zgodnie z umową o pracę do dnia zakończenia przygotowania zawo dowego zgodnie z programem .”;

4) § 6—8 otrzymują brzmienie: „

§6.

1. Refundacja, o której mowa w § 1, zwana dalej „pomocą”, spełnia warunki dopusz czalności udzielania pomocy publicznej na szkolenia ogólne określone w rozdziale I, sekcji 8 rozdziału II oraz rozdziale III rozpo rządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się:

1) wynagrodzenia i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób pro wadzących szkolenie;

2) koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, w tym koszty zakwaterowania;

3) inne wydatki bieżące, w tym w szczegól ności wydatki na materiały bezpośred nio związane ze szkoleniem;

4) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia;

5) koszty usług konsultacyjnych i dorad czych związanych ze szkoleniem.

3. Za koszty kwalifikujące się do objęcia po mocą uznaje się również koszty wynagro dzeń wypłacanych młodocianym do wy sokości najniższych stawek, określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wyna gradzania, obowiązujących w okresie, za który pomoc jest przyznawana, i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wy nagrodzeń, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten fak tycznie uczestniczy w szkoleniu, po odję ciu efektywnego czasu pracy — do wyso kości sumy ogólnej kosztów określonych w ust. 2.

§7. Jeżeli kwota pomocy przyznana temu same mu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, w odniesieniu do tego samego szkolenia, przekracza kwotę stanowiącą rów nowartość 2 mln euro, pomoc podlega indy widualnej notyfikacji do Komisji Europej skiej.

§8.

1. Wielkość pomocy nie może przekroczyć 60 % kosztów kwalifikujących się do obję cia pomocą. Dziennik Ustaw Nr 235 — 13508 — Poz. 1601

2. Intensywność pomocy można zwiększyć, maksymalnie do 80 % kosztów kwalifiko walnych:

1) o 10 punktów procentowych w przypad ku szkoleń dla pracowników znajdują cych się w szczególnie niekorzystnej sy tuacji lub niepełnosprawnych w rozu mieniu rozporządzenia w sprawie wyłą czeń blokowych;

2) o 10 punktów procentowych w przypad ku pomocy na rzecz średniego przedsię biorstwa i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa.

3. W przypadku pomocy przyznawanej w sektorze transportu morskiego jej inten sywność nie przekracza 100 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o ile spełnione są łącznie następujące wa runki:

1) uczestnik szkolenia nie jest aktywnym członkiem załogi, lecz jest na pokładzie pracownikiem nieetatowym oraz

2) szkolenie jest prowadzone na statkach pokładowych zarejestrowanych w reje strach Wspólnoty Europejskiej.”;

5) uchyla się § 9;

6) § 10 i 11 otrzymują brzmienie: „

§10. Przepisy rozporządzenia nie mają zastoso wania do pomocy:

1) przyznawanej na działalność związaną z wywozem, jeżeli pomoc jest bezpośred nio związana z ilością wywożonych pro duktów, z tworzeniem i funkcjonowa niem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z pro wadzeniem działalności wywozowej;

2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy. § 1

1. Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r., z tym że realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2016 r.”;

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2.

1. Umowy o refundację wynagrodzeń wypła conych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wyna grodzeń zawarte na podstawie przepisów dotychcza sowych będą realizowane na warunkach określonych w przepisach dotychczasowych.

2. Do pracodawców, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarli z młodo cianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygo towania zawodowego i nie zawarli umowy o refunda cję wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracow nikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od re fundowanych wynagrodzeń dotyczącej pełnego okre su przygotowania zawodowego młodocianego pra cownika, nie stosuje się § 3 ust. 12 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadawanym niniej szym rozporządzeniem.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak Dziennik Ustaw Nr 235 — 13509 — Poz. 1601 Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. (poz. 1601) WZÓR …………………………., dnia ……………………………… Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w ……………………………………………………. Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

1. Nazwa pracodawcy i adres siedziby ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Miejsce prowadzenia działalności …………………………………………………………………………………………………………….

3. Numer identyfikacji podatkowej NIP …………………………………………………………………………………………………………

4. Oznaczenie prowadzonej działalności według PKD ……………………………………………………………………………………

5. Forma prawna prowadzonej działalności ………………………………………………………………………………………………….

6. Nazwa(-wy) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego mło docianych pracowników (kopie w załączeniu): a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Dziennik Ustaw Nr 235 — 13510 — Poz. 1601 Wykaz zawodów lub zakresów przyuczenia, w których odbywa się przygotowanie zawodowe …………………………………………….. (pieczęć i podpis pracodawcy) Oświadczam, że:

1. W dniu składania wniosku liczba osób zatrudnionych wynosi: Dziennik Ustaw Nr 235 — 13511 — Poz. 1601

2. Liczba młodocianych pracowników, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku ukończyli przygotowanie zawodowe, wynosi …………… osób.

3. Liczba młodocianych pracowników, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku i kontynuowali zatrudnienie przez okres co najmniej 12 miesięcy lub na dal są zatrudnieni, wynosi ……. osób.

4. Nie korzystam w innej wojewódzkiej komendzie Ochotniczych Hufców Pracy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń młodocianych pracowników.

5. Mogę uzyskać refundację bez naruszenia przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy pub licznej. Do wniosku załączam informację o otrzymanej pomocy publicznej zawierającą w szczególności da ne o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu.

6. Nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem oraz że nie jestem przedsiębiorcą zagrożonym w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomo cy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.

3) lub przedsiębiorcą zagrożonym w rozumieniu pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji za grożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

7. Po zakończeniu przygotowania zawodowego obecnie zatrudnionych młodocianych pracowników będę na dal ich zatrudniać na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy. Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem. ……………………………………… (podpis pracodawcy)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-30
Data wydania: 2008-12-19
Data wejścia w życie: 2009-01-01
Data obowiązywania: 2009-01-01
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1601