Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1666

Dziennik Ustaw Nr 237 — 13723 — Poz. 1666 Na podstawie art. 90 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 115

8) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowa nie dokumentów sądom rejonowym (Dz. U. Nr 33, poz. 147 oraz z 1993 r. Nr 96, poz. 440) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Notariusz przechowuje u siebie oryginały ak tów, testamentów i protokołów, odpisy doko nanych protestów oraz księgi notarialne wy mienione w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, a także w § 6 z okresu ostatnich dziesięciu lat; po upływie te go okresu przekazuje je do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie: „

§8. Oryginały aktów notarialnych, aktów po świadczenia dziedziczenia oraz odpisy prote stów po upływie każdego roku oprawia się w porządku chronologicznym w jeden lub kilka tomów.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: Z. åwiąkalski 1666 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-31
Data wydania: 2008-12-22
Data wejścia w życie: 2008-12-31
Data obowiązywania: 2008-12-31
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1666