Dz.U. 2008 nr 28 poz. 164

Dziennik Ustaw Nr 3 — 619 — Poz. 18 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z 2008 r. Nr 144, poz. 899 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 9

7) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegóło wych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi (Dz. U. Nr 27, poz. 18

3) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie: „

§6.

1. Po wytworzeniu paszy leczniczej przezna czonej do obrotu lub produktu pośrednie go linię technologiczną oczyszcza się przez:

1) wytworzenie nie mniej niż dwóch peł nych szarż paszy przeznaczonej na pierwszy okres tuczu dla tego samego gatunku zwierząt, dla których była prze znaczona wcześniej wytworzona pasza lecznicza przeznaczona do obrotu lub produkt pośredni, lub

2) użycie jednego ze składników paszy przeznaczonej na pierwszy okres tuczu dla tego samego gatunku zwierząt, dla których była przeznaczona wcześniej wytworzona pasza lecznicza przeznaczo na do obrotu lub produkt pośredni.

2. Użyty do oczyszczania linii technologicz nej składnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokładnie znakuje się i umieszcza w wydzielonym miejscu, a następnie zuży wa do wytworzenia paszy przeznaczonej na pierwszy okres tuczu dla tego samego gatunku zwierząt, dla których wytworzono paszę leczniczą przeznaczoną do obrotu lub produkt pośredni.”;

2) w § 15: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Zlecenie jest ważne przez okres leczenia zwierząt określony przez lekarza weterynarii w tym zleceniu, z tym że pierwsza partia określonej w zleceniu paszy leczniczej prze znaczonej do obrotu lub produktu pośred niego powinna być dostarczona posiadaczo wi zwierzęcia w okresie trzech dni od dnia wystawienia zlecenia. Następne partie są dostarczane posiadaczowi zwierzęcia w za lecanym okresie leczenia, w sposób zapew niający ciągłość leczenia.”, b) w ust. 8: — wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Wytwórca paszy leczniczej przeznaczonej do obrotu po wydaniu tej paszy lub pierwszej partii tej paszy posiadaczowi zwierzęcia:”, — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) zatrzymuje oryginał zlecenia zawierające go część wypełnioną przez lekarza wete rynarii i część wypełnioną przez siebie i przechowuje je przez 3 lata od dnia wy dania tej paszy lub pierwszej partii tej pa szy;”, — w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) posiadaczowi zwierzęcia, który ją prze chowuje przez 3 lata od dnia wydania przez wytwórcę pasz leczniczych przezna czonych do obrotu tej paszy lub pierw szej partii tej paszy,”;

3) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: „§ 17a.

1. Do paszy leczniczej przeznaczonej do obrotu lub produktu pośredniego trans portowanych przez wytwórcę do innego zakładu tego wytwórcy dołącza się do kument zawierający informacje okreś lone w części A w poz. 11—15 oraz w części B zlecenia na wprowadzenie do obrotu pasz leczniczych i produktów pośrednich, o którym mowa w rozpo rządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wzoru zlecenia na wprowadzenie do ob rotu pasz leczniczych i produktów po średnich (Dz. U. Nr 24, poz. 155).

2. Oryginał dokumentu, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się w zakładzie przez 3 lata od dnia wystawienia doku mentu.

3. Kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się w zakładzie, do którego jest transportowana pasza lecznicza przeznaczona do obrotu lub produkt pośredni, przez 3 lata od dnia wystawienia dokumentu.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2008-02-20
Data wydania: 2008-02-18
Data wejścia w życie: 2008-03-06
Data obowiązywania: 2008-03-06
Data uchylenia: 2011-02-11
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 28 poz. 164