Dz.U. 2008 nr 3 poz. 16

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 wrześ nia 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 121

8) zarządza się, co nastę puje:

§1. Upoważnia się Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykony wania zadań w sprawach uznawania nabytych w pań stwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europej skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwali fikacji do wykonywania zawodu regulowanego „rze czoznawca”.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów jakości han dlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywa nia zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawo dach regulowanych (Dz. U. Nr 171, poz. 1228).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 16 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem ad ministracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listo pada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-01-09
Data wydania: 2007-12-27
Data wejścia w życie: 2008-01-24
Data obowiązywania: 2008-01-24
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 3 poz. 16