Dz.U. 2008 nr 7 poz. 40

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki — przewodniczący, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz — sprawozdawca, Mirosław Granat, Ewa ¸ętowska, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 stycznia 2008 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Siemianowi cach Âląskich, czy art. 17 § 1 pkt 2 i 4 oraz art. 18 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks kar ny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, ze zm.) są zgod ne z art. 2 oraz z art. 42 ust. 1 i 3 Konstytucji, orzeka: Art. 17 § 1 pkt 2 i 4 oraz art. 18 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, ze zm.) są zgodne z art. 42 ust. 1 i 3 oraz z art. 2 Konstytucji Rzeczypospo litej Polskiej. Bohdan Zdziennicki Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Ewa ¸ętowska 40 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 8 stycznia 2008 r. sygn. akt P 35/06

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-01-17
Data wydania: 2008-01-08
Data wejścia w życie: 2008-01-17
Data obowiązywania: 2008-01-17
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 7 poz. 40