Dz.U. 2008 nr 76 poz. 452

452 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pra cowników niebędących członkami korpusu służby cy wilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządo wej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 45, poz. 290 i Nr 175, poz. 122

5) wprowadza się następu jące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniej szego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589. a) w tabeli X tabela A otrzymuje brzmienie: „A. TABELA KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ WYMAGA¡ KWALIFIKACYJNYCH Dziennik Ustaw Nr 76 — 4274 — Poz. 452 Lp. Stanowisko Kwota wynagro dzenia zasadni czego Stawka dodatku funkcyj nego do Wymagane kwalifikacje 1 2 3 4 5 6

1. Zastępca Prezesa, dyrek tor generalny, dyrektor Biura Udostępniania i Ar chiwizacji Dokumentów, dyrektor Biura Edukacji Publicznej 4 550—8 300 2 150 wyższe 8” b) w tabeli XV: — tytuł części VII otrzymuje brzmienie: „VII. Jednostki organizacyjne Policji z wyłączeniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół poli cealnych, oddziały Straży Granicznej, komendy wojewódzkie i powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu oraz Służba Kontr wywiadu Wojskowego”, — lp. 2 otrzymuje brzmienie: wykształ cenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 „

2. Starszy mistrz XI—XII 3 zasadnicze 4 — po lp. 3 dodaje się lp. 3a w brzmieniu: technolog żywienia średnie 4”— 1 2 3 4 5 6 „3a. Technik ochrony VII—XII — średnie 2” — lp. 7 otrzymuje brzmienie: 1 2 3 4 5 6 „

7. Kucharz, mechanik (np.: urządzeń chłodniczych lub garmażeryjnych, ruszni karz, maszyn biurowych, urządzeń przeciwpożaro wych, urządzeń slipo wych), malarz-murarz, monter-konserwator (urzą dzeń i sieci wodno-kanali zacyjnej, c.o. i gazowej, urządzeń łączności), palacz kotłowni wysokoprężnych IX—X — zasadnicze —” Dziennik Ustaw Nr 76 — 4275 — Poz. 452

1. Szef ochrony XI—XIV 5 według odrębnych przepisów” 1 2 3 4 5 6 „I. Ministerstwo Finansów, Służba Kontrwywiadu Wojskowego

2. Zastępca szefa ochrony X—XII 4

3. Dowódca zmiany, dowód ca warty w Służbie Kontr wywiadu Wojskowego IX—XI 3

5. Wartownik-konwojent, wartownik V—VII —

3) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporzą dzenia.

§2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk c) w tabeli XVI część I otrzymuje brzmienie:

4. Starszy wartownik-kon wojent, starszy wartownik VI—IX —

6. Młodszy wartownik -konwojent IV—VI — Dziennik Ustaw Nr 76 — 4276 — Poz. 452 Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. (poz. 452) Załącznik nr 1 TABELE MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO A. Dla pracowników, o których mowa w tabeli II, III, IV, XI, XII oraz XIII części I załącznika nr 3 do rozporządzenia Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 1 100—1 200 1 120—1 220 1 140—1 240 1 160—1 260 1 180—1 300 1 200—1 380 1 230—1 530 1 260—1 640 1 290—1 780 1 320—1 930 1 360—2 080 1 400—2 250 1 450—2 420 1 500—2 610 1 550—2 800 1 600—3 000 1 700—3 200 2 000—3 450 2 300—3 750 2 600—4 100 3 000—5 000 Dziennik Ustaw Nr 76 — 4277 — Poz. 452 B. Dla pracowników, o których mowa w tabeli X załącznika nr 3 do rozporządzenia Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 1 100—1 200 1 120—1 270 1 160—1 380 1 200—1 500 1 260—1 640 1 340—1 800 1 420—1 960 1 500—2 160 1 650—2 400 1 800—2 800 2 050—3 000 2 400—3 200 2 550—3 450 2 650—3 700 2 750—3 800 2 850—4 060 2 950—4 340 3 050—4 620 3 150—4 900 3 250—5 200 3 350—5 500 C. Dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 830—1 200 830—1 220 840—1 240 850—1 290 860—1 360 870—1 450 880—1 550 890—1 650 910—1 750 930—1 850 960—1 980 990—2 110 1 030—2 250 1 070—2 450 1 110—2 650 1 160—2 950 1 210—3 250 1 270—3 550 1 330—3 850 1 390—4 200 1 500—4 650 Dziennik Ustaw Nr 76 — 4278 — Poz. 452 Załącznik nr 2 TABELE STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ KWALIFIKACJI A. CZ¸ONKÓW PA¡STWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH ORAZ PA¡STWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW KOLEJOWYCH Lp. Stanowisko Kwota wynagrodzenia zasadniczego w zł Kwota dodatku funkcyjnego w zł do Wymagane kwalifikacje 1 2 4 5

1. Przewodniczący Komisji 3 940—6 350 1 910 według odrębnych prze pisów2. Zastępca Przewodniczącego Komisji, sekretarz Komisji 3 740—5 650 1 810

3. Członek Komisji 3 430—5 550 — B. DYREKTORA ODDZIA¸U GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 3 Lp. Stanowisko Kwota wynagrodzenia zasadniczego w zł Kwota dodatku funkcyjnego w zł do Wymagane kwalifikacje 1 2 4 5 wykształce nie

1. Dyrektor Oddziału 5 630—9 300 2 200 wyższe 3 liczba lat pracy 6 7

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2008-04-30
Data wydania: 2008-04-22
Data wejścia w życie: 2008-04-30
Data obowiązywania: 2008-04-30
Data uchylenia: 2010-03-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 76 poz. 452