Dz.U. 2009 nr 106 poz. 881

Dziennik Ustaw Nr 106 — 8410 — Poz. 881 Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerw ca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybu chowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i techno logią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625 oraz z 2003 r. Nr 219, poz. 215

2) w załączni ku nr 1 RODZAJE BRONI I AMUNICJI — BA wprowa dza się następujące zmiany:

1) uchyla się ust. 4;

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Istotne części broni palnej i pneumatycznej (szkielet broni, baskila, lufa, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy).”;

3) uchyla się ust. 6a;

4) w ust. 9 uchyla się pkt 5.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 881 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 235, poz. 1700, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 214, poz. 1347 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-07-03
Data wydania: 2009-06-16
Data wejścia w życie: 2009-07-18
Data obowiązywania: 2009-07-18
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 106 poz. 881