Dz.U. 2009 nr 106 poz. 884

Dziennik Ustaw Nr 106 — 8417 — Poz. 884 Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 20

6) zarządza się, co na stępuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb i sposób prowadzenia przez wo jewodę kontroli: a) wykonywania przez organy rządowej admini stracji zespolonej w województwie zadań wyni kających z ustaw i innych aktów prawnych wy danych na podstawie upoważnień w nich za wartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycz nych i poleceń Prezesa Rady Ministrów, b) wykonywania przez organy samorządu teryto rialnego i inne podmioty zadań z zakresu ad ministracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z orga nami administracji rządowej, c) sposobu wykonywania przez organy niezespo lonej administracji rządowej działające w woje wództwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upo ważnień w nich zawartych;

2) sposób dokumentowania kontroli;

3) sposób prowadzenia przez wojewodę kontroli w trybie uproszczonym;

4) wzór upoważnienia do kontroli.

§2.

1. Osoby, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zwane dalej „kontrolują cymi”, są obowiązane okazać imienne upoważnienie do kontroli, wraz z legitymacją służbową, kierowniko wi podmiotu kontrolowanego bezpośrednio przed przystąpieniem do czynności kontrolnych.

2. Wzór imiennego upoważnienia do kontroli okreś la załącznik do rozporządzenia.

3. Jeżeli w toku kontroli zachodzi konieczność za poznania się z dokumentami niejawnymi, kontrolują cy jest obowiązany okazać kierownikowi podmiotu kontrolowanego poświadczenie bezpieczeństwa upo ważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzy skane na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycz nia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.1)).

4. Osoby, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządo wej w województwie, zwane dalej „zarządzającymi kontrolę”, określają liczbę kontrolujących w zależno ści od przedmiotu i zakresu kontroli.

5. Zarządzający kontrolę wyznacza przewodniczą cego zespołu spośród kontrolujących.

6. Przewodniczący zespołu, o którym mowa w ust. 5, organizuje pracę zespołu, w szczególności:

1) dokonuje podziału zadań między kontrolującymi i koordynuje ich działania;

2) zapewnia prawidłowe i terminowe przeprowadza nie kontroli;

3) rozstrzyga rozbieżności między kontrolującymi wynikłe na tle dokonanych ustaleń kontrolnych lub sposobu ujęcia ustaleń w protokole kontroli;

4) reprezentuje zespół wobec kierownika podmiotu kontrolowanego.

§3.

1. Zarządzający kontrolę, nie później niż w ter minie 7 dni przed terminem przystąpienia do czynno ści kontrolnych, zawiadamia kierownika podmiotu kontrolowanego o:

1) przedmiocie kontroli;

2) zakresie kontroli;

3) terminie rozpoczęcia kontroli;

4) przewidywanym czasie trwania kontroli.

2. W przypadku kontroli organu rządowej admini stracji zespolonej w województwie lub organu nieze spolonej administracji rządowej w województwie za rządzający kontrolę, nie później niż w terminie, o któ rym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiadamia o kontroli organ nadzorujący podmiot kontrolowany lub właściwy or gan wyższego stopnia w rozumieniu przepisów usta wy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)), przekazując informacje, o których mo wa w ust. 1.

3. W przypadku kontroli doraźnej można odstąpić od czynności, o których mowa w ust. 1. 884 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539. Dziennik Ustaw Nr 106 — 8418 — Poz. 884

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek kierownika podmiotu kontrolo wanego, złożony nie później niż w terminie 3 dni przed terminem przystąpienia do czynności kontrol nych, zarządzający kontrolę może zmienić termin roz poczęcia kontroli. Z wnioskiem w tej sprawie można wystąpić tylko raz w odniesieniu do danej kontroli.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zarzą dzający kontrolę informuje kierownika podmiotu kon trolowanego o nowym terminie kontroli.

§4.

1. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu fak tycznego na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

2. Dowodami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności: dokumenty, rzeczy, oględziny oraz wyjaśnienia i oświadczenia udzielone przez pracowni ków podmiotu kontrolowanego.

§5.

1. Kontrolujący dokumentuje przebieg i wyni ki czynności kontrolnych w założonych aktach kontro li, które obejmują:

1) wykaz ich zawartości, z wymienieniem nazw do kumentów i wskazaniem odpowiednich stron;

2) dowody, o których mowa w § 4 ust. 2;

3) inne dokumenty związane z przedmiotem kontro li.

2. Akta kontroli prowadzi się zgodnie z tokiem do konywanych czynności, numerując kolejno strony akt.

3. Akta kontroli sporządza się w jednym egzempla rzu i przechowuje w komórce organizacyjnej właści wej do spraw kontroli urzędu wojewódzkiego.

§6. Dowody, o których mowa w § 4 ust. 1, mogą zostać zabezpieczone przez:

1) pozostawienie ich w wydzielonym lub oddziel nym, zamkniętym i opieczętowanym, pomieszcze niu lub zabezpieczonej szafie u podmiotu kontro lowanego, po umożliwieniu, w razie potrzeby, kie rownikowi podmiotu kontrolowanego sporządze nia ich kopii;

2) złożenie, za pokwitowaniem udzielonym kontrolu jącemu, na przechowanie kierownikowi podmiotu kontrolowanego;

3) zabranie z podmiotu kontrolowanego za pokwito waniem.

§7.

1. W przypadku potrzeby ustalenia stanu fak tycznego obiektów lub innych składników majątko wych albo sprawdzenia przebiegu określonych czyn ności kontrolujący może przeprowadzić oględziny.

2. Oględziny przeprowadza się w obecności kie rownika podmiotu kontrolowanego lub kierownika ko mórki organizacyjnej podmiotu kontrolowanego od powiedzialnego za przedmiot oględzin, a w razie ich nieobecności pracownika pisemnie upoważnionego.

3. Z przebiegu i wyniku oględzin kontrolujący spo rządza protokół, który podpisuje kontrolujący i kie rownik podmiotu kontrolowanego lub kierownik ko mórki organizacyjnej podmiotu kontrolowanego, a w razie ich nieobecności upoważniony pracownik obecny przy oględzinach.

§8.

1. Kontrolujący niezwłocznie informuje, na piś mie lub ustnie, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o stwier dzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo niepowetowanej szkody w mieniu.

2. Informacja przekazana na piśmie powinna za wierać w szczególności opis stwierdzonego stanu grożącego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo mieniu. Na kopii informacji:

1) osoby, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i admini stracji rządowej w województwie, potwierdzają otrzymanie informacji;

2) kontrolujący odnotowuje dokładną datę i czas przekazania informacji.

3. W przypadku przekazania informacji w formie ustnej kontrolujący utrwala ten fakt w notatce służbo wej, zawierającej w szczególności:

1) opis stwierdzonego stanu grożącego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo mieniu;

2) dokładną datę i czas przekazania informacji oso bom, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i admini stracji rządowej w województwie.

4. Kontrolujący dołącza do akt kontroli:

1) kopię informacji, o której mowa w ust. 2, lub no tatkę służbową, o której mowa w ust. 3;

2) pisemną informację kierownika podmiotu kontro lowanego o działaniach podjętych w celu zapobie żenia występującemu niebezpieczeństwu lub szkodzie.

§9.

1. Kontrolujący sporządza notatkę służbową z innych podjętych czynności lub zdarzeń zaistniałych w toku kontroli, które mają istotne znaczenie dla usta leń kontroli.

2. Z czynności przyjęcia ustnych oświadczeń spo rządza się protokół, który podpisują kontrolujący i osoba składająca oświadczenie.

§10.

1. Ustalenia dokonane w postępowaniu kon trolnym kontrolujący opisuje w protokole kontroli w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego sie dzibę i adres, imię i nazwisko kierownika podmio tu kontrolowanego, z uwzględnieniem zmian za istniałych w okresie objętym kontrolą, a w miarę potrzeby — imiona i nazwiska kierowników kon trolowanych komórek organizacyjnych oraz daty objęcia przez nich stanowisk służbowych; Dziennik Ustaw Nr 106 — 8419 — Poz. 884

2) imiona i nazwiska, stanowiska służbowe kontrolu jących oraz numery i daty imiennych upoważnień do kontroli;

3) określenie miejsca oraz daty rozpoczęcia i zakoń czenia czynności kontrolnych w podmiocie kon trolowanym, z wymienieniem dni przerw w kon troli;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu fak tycznego, w tym opis ustalonych nieprawidłowo ści lub naruszeń prawa, z uwzględnieniem przy czyn powstania zakresu i skutków tych nieprawi dłowości lub naruszeń, oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych;

6) wskazanie podstaw dokonanych ustaleń, z powo łaniem odpowiednich stron akt kontroli;

7) pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłosze nia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu;

8) wzmiankę o odmowie udzielenia wyjaśnień przez pracowników podmiotu kontrolowanego;

9) wzmiankę o zgłoszeniu zastrzeżeń oraz o stanowi sku zajętym wobec nich przez kontrolującego;

10) omówienie dokonanych w protokole kontroli po prawek, skreśleń i uzupełnień; 1

1) wzmiankę o doręczeniu protokołu kontroli kierow nikowi podmiotu kontrolowanego; 1

2) adnotację o wpisie do rejestru kontroli prowadzo nego w podmiocie kontrolowanym, o ile taki re jestr jest prowadzony; 1

3) parafy kontrolujących i kierownika podmiotu kon trolowanego albo upoważnionego pracownika podmiotu kontrolowanego, na każdej stronie pro tokołu; 1

4) podpisy kontrolujących i kierownika podmiotu kontrolowanego albo upoważnionego pracownika podmiotu kontrolowanego oraz miejsce i datę podpisania protokołu kontroli, a w przypadku od mowy podpisania protokołu kontroli — wzmiankę o tym fakcie.

3. Protokołowi kontroli lub jego fragmentowi za wierającemu informacje niejawne nadaje się odpo wiednią klauzulę tajności.

4. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jedno brzmiących egzemplarzach, nie później niż 15 dni ro boczych od dnia zakończenia kontroli.

5. Jeden egzemplarz protokołu kontroli przekazuje się, za potwierdzeniem odbioru, kierownikowi pod miotu kontrolowanego, a drugi włącza się do akt kon troli po uprzednim podpisaniu i parafowaniu przez kierownika podmiotu kontrolowanego. Protokół z kontroli, za zgodą kierownika podmiotu kontrolowa nego, może być przekazany przez zastosowanie syste mów teleinformatycznych, pod warunkiem że będzie on opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)).

6. W przypadku kontroli koordynowanej stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1—

5. Z kontroli w każ dym z podmiotów kontrolowanych sporządza się od rębny protokół stanowiący część składową protokołu kontroli. § 1

1. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń zgło szonych przez kierownika podmiotu kontrolowanego, w protokole kontroli dokonuje się zmian przez za mieszczenie następujących adnotacji:

1) „Ustalenia na str. ………. skreśla się.”;

2) „Protokół kontroli na str. ………. uzupełnia się przez dopisanie ………. .”;

3) „Treść ustaleń na str. ………. otrzymuje brzmienie: ………. .”. § 1

2.

1. Do kontroli prowadzonej w trybie uprosz czonym stosuje się przepisy § 2—9.

2. Z ustaleń kontroli przeprowadzanej w trybie uproszczonym sporządza się sprawozdanie, które podpisuje i parafuje na każdej stronie kontrolujący. Kopię sprawozdania przekazuje się kierownikowi pod miotu kontrolowanego. Kopia sprawozdania, za zgo dą kierownika podmiotu kontrolowanego, może być przekazana przez zastosowanie systemów teleinfor matycznych, pod warunkiem że będzie ona opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpi sie elektronicznym.

3. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym zawiera opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym opis usta lonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skut ków tych nieprawidłowości lub naruszeń oraz wskaza nie osób za nie odpowiedzialnych z przywołaniem do wodów, na których oparto ustalenia, oraz uwagi i wnioski wynikające z ustaleń kontroli. Sprawozdanie z kontroli powinno zawierać:

1) oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego sie dzibę i adres, imię i nazwisko kierownika podmio tu kontrolowanego, z uwzględnieniem zmian za istniałych w okresie objętym kontrolą, a w miarę potrzeby — imiona i nazwiska kierowników kon trolowanych komórek organizacyjnych oraz daty objęcia przez nich stanowisk służbowych;

2) imiona i nazwiska, stanowiska służbowe kontrolu jących oraz numery i daty imiennych upoważnień do kontroli; ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. Dziennik Ustaw Nr 106 — 8420 — Poz. 884

3) określenie miejsca oraz daty rozpoczęcia i zakoń czenia czynności kontrolnych w podmiocie kon trolowanym, z wymienieniem dni przerw w kon troli;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) wzmiankę o odmowie udzielenia wyjaśnień przez pracowników podmiotu kontrolowanego.

4. Do postępowania ze sprawozdaniem z kontroli w trybie uproszczonym stosuje się odpowiednio prze pis § 10 ust. 3.

5. W razie ujawnienia w toku kontroli przeprowa dzanej w trybie uproszczonym okoliczności wskazują cych na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skar bowego albo też naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub okoliczności uzasadniających odpo wiedzialność dyscyplinarną lub porządkową sporzą dza się protokół kontroli. Przepisy § 10 i 11 stosuje się. § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Dziennik Ustaw Nr 106 — 8421 — Poz. 884 Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. (poz. 884) WZÓR IMIENNEGO UPOWA˚NIENIA DO KONTROLI

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-07-03
Data wydania: 2009-06-26
Data wejścia w życie: 2009-07-11
Data obowiązywania: 2009-07-11
Data uchylenia: 2012-01-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 106 poz. 884