Dz.U. 2009 nr 106 poz. 885

Dziennik Ustaw Nr 106 — 8422 — Poz. 885 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 mar ca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 135

5) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ustano wionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia skła du wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto (Dz. U. Nr 86, poz. 954, z 2007 r. Nr 107, poz. 734 oraz z 2008 r. Nr 78, poz. 467 i Nr 207, poz. 1299).

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 885 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 885) SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I OBSZAR SK¸ADU WOLNOC¸OWEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDA¡SK IM. LECHA WA¸¢SY Szczegółowy opis granic składu wolnocło wego Skład wolnocłowy zlokalizowany jest na poziomie I piętra Terminalu Pasażerskiego Portu Lotniczego Gdańsk i stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granic składu wolno cłowego. Opis przebiegu granic składu wolnocłowego przedstawiony jest na mapie w skali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnocło wego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzają cego oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnocłowy i w Mini sterstwie Finansów. Granicę składu wolnocłowego stanowią następujące odcinki ścian: Odloty Schengen

1) ekran z płyty poliwęglanowej, o długości 3,6 m, oraz dwa przejścia, o długości 1,45 m;

2) ściana działowa, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 6 m, oddzielająca strefę składu wolno cłowego od przestrzeni nad parterem;

3) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 23 m, oddzielająca strefę składu wolno cłowego od przestrzeni nad podjazdem pod Ter minal;

4) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 3,6 m, oddzielająca pomieszczenie urzędu celnego od przestrzeni nad podjazdem pod Terminal;

5) ściana zewnętrzna, żelbetowa, o długości 21 m, oddzielająca pomieszczenia urzędu celnego i sklepu od przestrzeni nad podjazdem pod Termi nal;

6) ściana zewnętrzna, żelbetowa, o długości 3,5 m, oddzielająca pomieszczenie sklepu od przestrzeni nad podjazdem pod Terminal;

7) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 7,5 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od przestrzeni nad podjazdem pod Terminal;

8) ściana żelbetowa, o długości 6,2 m, oddzielająca pomieszczenie sanitarne strefy składu wolnocło wego i pomieszczenie executive lounge od szybu instalacyjnego;

9) ściana żelbetowa, o długości 3,6 m, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od szybu instala cyjnego;

10) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 6,8 m, oddzielająca pomieszczenie exe cutive lounge od przestrzeni zewnętrznej nad pod jazdem pod Terminal; Dziennik Ustaw Nr 106 — 8423 — Poz. 885 1

1) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 6,8 m, oddzielająca pomieszczenie exe cutive lounge od przestrzeni zewnętrznej nad pod jazdem pod Terminal; 1

2) ściana żelbetowa, o długości 7,8 m, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od klatki schodo wej; 1

3) ściana żelbetowa, o długości 6,5 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od klatki schodowej, w której znajdują się drzwi zabezpieczone syste mem kontroli dostępu; 1

4) ściana żelbetowa, o długości 7,8 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od klatki schodowej, w której znajdują się drzwi zabezpieczone syste mem kontroli dostępu; 1

5) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 6,3 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od płyty lotniska; 1

6) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 31 m, oddzielająca strefę składu wolno cłowego od płyty lotniska; 1

7) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 5 m, oddzielająca strefę składu wolno cłowego od płyty lotniska; 1

8) ściana żelbetowa, o długości 7,5 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od klatki schodowej, w której znajdują się drzwi zabezpieczone syste mem kontroli dostępu; 1

9) ściana żelbetowa, o długości 7,5 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od klatki schodowej, w której znajdują się drzwi zabezpieczone syste mem kontroli dostępu;

20) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 7 m, oddzielająca strefę składu wolno cłowego od płyty lotniska; 2

1) ściana działowa, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 6,5 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pomieszczenia centrum bezpie czeństwa i dozoru technicznego oraz holu ogólno dostępnego, w której znajdują się drzwi przejścia służbowego zamykane na zamek; 2

2) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 5,5 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pomieszczenia sanitarnego; 2

3) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 4,2 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pomieszczenia sanitarnego; 2

4) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 2,4 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pomieszczenia biurowego; 2

5) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 3,8 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pomieszczenia biurowego; 2

6) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 12 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pomieszczenia biurowego i pomieszczenia Straży Granicznej, w której znajduje się dwoje drzwi zamykanych na zamek; Odloty non-Schengen

1) trzy stanowiska Straży Granicznej mieszczące się w obiektach połączonych bramkami typu „Wanzl”;

2) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 3 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pomieszczenia gospodarczego;

3) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 4 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pomieszczenia gospodarczego;

4) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 3 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od pomieszczenia gospodarczego;

5) ściana żelbetowa klatki schodowej, o długości 2,8 m;

6) ściana działowa, stała, szklana typu „Schuco”, o długości 2,6 m, oddzielająca strefę składu wolno cłowego od restauracji;

7) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, składająca się z dwóch odcinków ścian o długości 3,3 m i 5 m, załamana pod kątem prostym w kierunku elewacji zewnętrznej, oddzielająca skład wolno cłowy;

8) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 3,2 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od przestrzeni zewnętrznej nad po mieszczeniem przylotów non-Schengen;

9) ściana żelbetowa klatki schodowej, o długości 7,2 m, z drzwiami zabezpieczonymi systemem kontroli dostępu;

10) ściana żelbetowa klatki schodowej, o długości 7,2 m, z drzwiami zabezpieczonymi systemem kontroli dostępu; 1

1) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 5 m, oddzielająca strefę składu wolno cłowego od przestrzeni nad przejściem do Termi nalu; 1

2) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 29 m, oddzielająca strefę składu wolno cłowego od przestrzeni nad wjazdami do baga żowni przylotów non-Schengen; 1

3) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 6,4 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od przestrzeni nad wejściem do klatki schodowej; 1

4) ściana żelbetowa klatki schodowej, o długości 6,8 m, z drzwiami zabezpieczonymi systemem kontroli dostępu; 1

5) ściana żelbetowa klatki schodowej, o długości 6,4 m; 1

6) ściana żelbetowa klatki schodowej, o długości 6,8 m, z drzwiami zabezpieczonymi systemem kontroli dostępu; Dziennik Ustaw Nr 106 — 8424 — Poz. 885 1

7) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 6,4 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego; 1

8) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 11 m, oddzielająca strefę składu wolno cłowego; 1

9) ściana żelbetowa, o długości 3,8 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od szachtu instalacyj nego;

20) ściana żelbetowa, o długości 6,2 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego od szachtu instalacyj nego; 2

1) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 7,2 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego; 2

2) ściana zewnętrzna, żelbetowa, o długości 3,8 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego; 2

3) ściana zewnętrzna, żelbetowa, o długości 21,2 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego; 2

4) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 3,2 m, oddzielająca strefę składu wolnocłowego; 2

5) ściana o konstrukcji aluminiowej, wypełniona pły tą poliwęglanową, o długości 1,5 m, przylegająca do pomieszczenia kontroli dokumentów. Obszar składu wolnocłowego Powierzchnia składu wolnocłowego wynosi 2163,65 m2.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-07-03
Data wydania: 2009-06-18
Data wejścia w życie: 2009-07-18
Data obowiązywania: 2009-07-18
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 106 poz. 885