Dz.U. 2009 nr 107 poz. 888

Dziennik Ustaw Nr 107 — 8432 — Poz. 888 Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 grud nia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 59

9) zarządza się, co następuje:

§1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pra cowników zatrudnionych w izbach morskich.

§2. Ustala się:

1) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji za wodowych pracowników zatrudnionych w izbach morskich, stanowiące załącznik nr 1 do rozporzą dzenia;

2) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia za sadniczego pracowników zatrudnionych w izbach morskich, stanowiące załącznik nr 2 do rozporzą dzenia;

3) tabelę stawek dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych w izbach morskich, stanowiącą za łącznik nr 3 do rozporządzenia.

§3.

1. Pracownikom izb morskich zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracow nikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w załączniku nr 1 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funk cyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jed ną stawkę.

3. Stawka dodatku funkcyjnego stanowi procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego, określone go w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli A w I kategorii zaszeregowania.

§4. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2) Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pra cowników izb morskich (Dz. U. Nr 79, poz. 853, z 2002 r. Nr 199, poz. 1675, z 2003 r. Nr 192, poz. 1879, z 2004 r. Nr 165, poz. 1729, z 2005 r. Nr 126, poz. 1057 i Nr 261, poz. 2192 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 31), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2009 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr 192, poz. 1178). 888 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). Dziennik Ustaw Nr 107 — 8433 — Poz. 888 Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2009 r. (poz. 888) Załącznik nr 1 TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWA¡ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W IZBACH MORSKICH A. Dla urzędników izb morskich Dziennik Ustaw Nr 107 — 8434 — Poz. 888 B. Dla pracowników izb morskich niebędących urzędnikami Załącznik nr 2 TABELE MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W IZBACH MORSKICH A. Dla urzędników izb morskich Dziennik Ustaw Nr 107 — 8435 — Poz. 888 B. Dla pracowników izb morskich niebędących urzędnikami Załącznik nr 3 TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W IZBACH MORSKICH ———————

1) Najniższe wynagrodzenie zasadnicze jest określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli A w I kategorii zaszeregowania.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-07-07
Data wydania: 2009-06-25
Data wejścia w życie: 2009-07-07
Data obowiązywania: 2009-07-07
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 107 poz. 888