Dz.U. 2009 nr 107 poz. 894

Dziennik Ustaw Nr 107 — 8498 — Poz. 894 Na podstawie art. 78 ustawy z dnia 26 październi ka 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób wykonywania przez sędziów rodzinnych nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń o skierowaniu nieletniego do ośrodka kuratorskiego, o umieszczeniu w młodzie żowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, domu pomocy społecznej, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, schronisku dla nieletnich i zakładzie poprawczym, jak również de cyzji o umieszczeniu w policyjnej izbie dziecka, a w szczególności:

1) tryb przeprowadzania kontroli oraz sposób doku mentowania jej przebiegu i wyników;

2) tryb wykonywania zaleceń wydanych w toku spra wowania nadzoru.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o placów ce, należy przez to rozumieć ośrodek kuratorski, mło dzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośro dek socjoterapii, dom pomocy społecznej, publiczny zakład opieki zdrowotnej, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, policyjną izbę dziecka.

§3. Dyrektor publicznego zakładu opieki zdrowot nej i domu pomocy społecznej jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca położenia placówki o każdo razowym przyjęciu i zwolnieniu nieletniego.

§4. Nadzór, o którym mowa w § 1, wykonuje sę dzia rodzinny wyznaczony przez prezesa sądu okręgo wego, w którego okręgu znajduje się ta placówka.

§5. Wykonywanie nadzoru polega na kontroli i ocenie:

1) legalności umieszczenia i pobytu nieletnich w pla cówce oraz zwalniania ich z placówki;

2) zgodności umieszczania nieletnich w placówce z orzeczeniami sądów;

3) przestrzegania praw i obowiązków nieletnich, zwłaszcza w zakresie, w jakim naruszenie tych praw i obowiązków może pociągać za sobą odpo wiedzialność karną i dyscyplinarną;

4) zgodności udzielania przywilejów, nagród i stoso wania kar z obowiązującymi w tym zakresie prze pisami;

5) prawidłowości stosowanych w placówce metod i środków oddziaływania na nieletnich, zwłaszcza w zakresie ich zgodności z prawem i skuteczności;

6) prawidłowości dokumentacji dotyczącej nieletnie go oraz dokonywania okresowych analiz i ocen skuteczności postępowania w sprawie nieletnie go;

7) przestrzegania ustalonego porządku, dyscypliny i prawidłowości postępowania w przypadku ujaw nienia popełnienia przestępstwa oraz w innych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa placówki;

8) zapewnienia nieletniemu warunków bytowych i sanitarnych, opieki zdrowotnej oraz możliwości udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych i re kreacyjnych oraz rozwijania jego aktywności spo łecznej;

9) udzielania nieletnim opuszczającym placówkę od powiedniej pomocy określonej odrębnymi przepi sami;

10) prawidłowości i terminowości załatwiania próśb, skarg i wniosków nieletnich.

§6. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 5, sędzia rodzinny:

1) ma w każdym czasie prawo wstępu na teren nad zorowanej placówki oraz pomieszczeń, w których przebywają nieletni;

2) ma prawo przeglądania dokumentów i żądania wy jaśnień od administracji nadzorowanej placówki;

3) ma prawo przeprowadzania na osobności roz mów z nieletnimi oraz badania ich próśb i skarg;

4) przeprowadza okresowe, co najmniej raz w roku, lub doraźne kontrole nadzorowanych placówek, w zakresie obejmującym całokształt spraw podda nych nadzorowi albo niektóre zagadnienia w tym zakresie;

5) może wydawać zalecenia pokontrolne oraz kon troluje prawidłowość i terminowość ich realizacji;

6) podejmuje w miarę potrzeby inne czynności i de cyzje zmierzające do usunięcia uchybień i zapo bieżenia ich powstawaniu.

§7. Sędzia rodzinny niezwłocznie powiadamia kie rownika placówki o przystąpieniu do czynności kon trolnych i o zakresie kontroli. 894 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1413, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917. Dziennik Ustaw Nr 107 — 8499 — Poz. 894

§8.

1. Z przebiegu kontroli sędzia rodzinny sporzą dza sprawozdanie, które powinno zawierać dane do tyczące zakresu kontroli, omówienie czynności kon trolnych oraz zwięzłe ustalenie wyników przeprowa dzonej kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi, zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieżenia ich powstawaniu.

2. Oryginał sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się w aktach właściwego sądu okręgowego przez okres 10 lat. Jego odpis prezes są du okręgowego przesyła w terminie 14 dni od dnia za kończenia kontroli kierownikowi placówki oraz orga nowi prowadzącemu placówkę.

3. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawi dłowości sędzia rodzinny przesyła odpis sprawozda nia odpowiedniemu ministrowi sprawującemu nad zór nad danym typem placówki.

§9.

1. Kierownik placówki lub organ prowadzący placówkę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania zgłosić prezesowi sądu okręgowego za strzeżenia, uwagi lub wnioski dotyczące ustaleń wyni ków kontroli i zaleceń pokontrolnych.

2. Prezes sądu okręgowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, uwag lub wniosków, o których mowa w ust. 1, zawiadamia zgłaszającego o sposobie ich załatwienia.

3. W celu omówienia wyników kontroli prezes są du okręgowego może zorganizować naradę pokon trolną. O terminie i przedmiocie narady zawiadamia się kierownika placówki, organ prowadzący placówkę i sędziego rodzinnego, który przeprowadził kontrolę.

§10.

1. Kierownik placówki lub organ prowadzą cy placówkę po upływie wyznaczonego terminu do wykonania zaleceń pokontrolnych niezwłocznie skła da sędziemu rodzinnemu sprawującemu nadzór in formację dotyczącą zakresu i sposobu ich wykona nia.

2. O niewykonaniu lub niewłaściwym wykonaniu zaleceń pokontrolnych sędzia rodzinny zawiadamia organ prowadzący placówkę.

3. Przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio. § 1

1. W celu zapewnienia prawidłowego sprawo wania nadzoru oraz właściwego wykonywania zale ceń pokontrolnych prezes sądu okręgowego organi zuje przynajmniej raz w roku narady z udziałem sę dziów rodzinnych sprawujących nadzór, kierowników nadzorowanych placówek oraz przedstawicieli orga nów prowadzących te placówki. § 1

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawie dliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegóło wego sposobu wykonywania nadzoru nad wykony waniem orzeczeń w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 81, poz. 886 oraz z 2004 r. Nr 122, poz. 1281). § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: A. Czuma

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-07-07
Data wydania: 2009-06-16
Data wejścia w życie: 2009-07-22
Data obowiązywania: 2009-07-22
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 107 poz. 894