Dz.U. 2009 nr 108 poz. 902

Dziennik Ustaw Nr 108 — 8525 — Poz. 902 Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcy zowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 98, poz. 819) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób ustalania wysokości zabez pieczenia generalnego i ryczałtowego;

2) sposób i miejsce składania zabezpieczenia akcyzo wego;

3) sposób dokonania potwierdzenia przyjęcia zabez pieczenia akcyzowego;

4) wzory druków służących do potwierdzenia przyję cia zabezpieczenia akcyzowego;

5) rodzaje innych dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane jako za bezpieczenia akcyzowe;

6) szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego;

7) szczegółowy sposób objęcia wyrobów akcyzo wych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zabezpieczeniem akcyzowym, o któ rym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

8) sposób i częstotliwość aktualizacji zabezpieczenia generalnego, o której mowa w art. 65 ust. 6 ustawy;

9) szczegółowe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego;

10) wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie za bezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłuże nie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego.

§2.

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego:

1) składanego przez podmiot prowadzący skład po datkowy, który nie uzyskał zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podsta wie art. 64 ust. 1 ustawy: a) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy — jako równowartość największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem zło żenia zabezpieczenia generalnego kwoty akcyzy stanowiącej sumę: — największej dziennej kwoty akcyzy od wszystkich wyrobów akcyzowych znajdują cych się w danym dniu w składzie podatko wym, łącznie z wyrobami podlegającymi zwolnieniu od akcyzy ze względu na przezna czenie, oraz — kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych znaj dujących się w tym dniu w trakcie przemiesz czania w procedurze zawieszenia poboru ak cyzy lub dostarczania z tego składu podatko wego, oraz — przypadającej do zapłaty kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze składu podatkowego poza procedurą zawie szenia poboru akcyzy w okresie rozliczenio wym właściwym dla tego dnia, b) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy — jako równowartość przewidy wanej największej kwoty akcyzy stanowiącej sumę: — największej dziennej kwoty akcyzy od wszyst kich wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w danym dniu w składzie podat kowym, łącznie z wyrobami podlegającymi zwolnieniu od akcyzy ze względu na przezna czenie, oraz — kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych, któ re mogą się znajdować w tym dniu w trakcie przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub dostarczania z tego składu podatkowego, oraz — mogącej przypadać do zapłaty kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych, które mogą być wyprowadzone ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okre sie rozliczeniowym właściwym dla tego dnia;

2) składanego przez podmiot prowadzący skład po datkowy, który uzyskał zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podsta wie art. 64 ust. 1 ustawy, dla zabezpieczenia zobo wiązań podatkowych mogących powstać w związ ku z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych: a) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy — jako równowartość największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem zło żenia zabezpieczenia generalnego dziennej kwoty akcyzy stanowiącej sumę: — akcyzy od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym dniu w trakcie przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub dostarczania ze składu podatkowego oraz — akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na prze znaczenie znajdujących się w tym dniu w składzie podatkowym, b) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy — jako równowartość przewidy wanej największej dziennej kwoty akcyzy stano wiącej przewidywaną sumę: 902 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Dziennik Ustaw Nr 108 — 8526 — Poz. 902 — akcyzy od wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie prze mieszczania w procedurze zawieszenia pobo ru akcyzy lub dostarczania ze składu podat kowego, oraz — akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na prze znaczenie, które mogą się znajdować w tym dniu w składzie podatkowym;

3) składanego przez zarejestrowanego handlowca: a) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy — jako równowartość największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem zło żenia zabezpieczenia generalnego: — kwoty akcyzy obliczonej za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanej w deklaracji po datkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, oraz — kwoty akcyzy odpowiadającej największej w tym okresie rozliczeniowym dziennej ilości wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, znajdujących się u zarejestrowanego handlowca lub dostarcza nych w tym dniu do podmiotu zużywającego, b) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy — jako równowartość: — przewidywanej największej kwoty akcyzy za miesięczny okres rozliczeniowy podlegającej wykazaniu w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, oraz — kwoty akcyzy odpowiadającej przewidywa nej największej w tym okresie rozliczenio wym dziennej ilości wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, któ re mogą się znajdować w tym dniu u zareje strowanego handlowca lub być dostarczane w tym dniu do podmiotu zużywającego;

4) składanego przez podmiot pośredniczący: a) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy — jako równowartość kwoty akcy zy odpowiadającej największej w okresie ostat nich 6 miesięcy przed dniem złożenia zabezpie czenia generalnego ilości wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przezna czenie dostarczonych ze składu podatkowego lub importowanych przez podmiot pośredniczą cy, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, b) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy — jako równowartość kwoty akcy zy odpowiadającej przewidywanej największej ilości wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, które mo gą być dostarczone ze składu podatkowego lub importowane przez podmiot pośredniczący, w miesięcznym okresie rozliczeniowym;

5) składanego w innych przypadkach niż wymienio ne w pkt 1—4 — jako równowartość przewidywa nych kwot zobowiązań podatkowych, w oparciu o oświadczenie podmiotu składającego zabezpie czenie generalne w sprawie przewidywanej wyso kości zobowiązań podatkowych, które będą objęte zabezpieczeniem generalnym.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, naczelnik urzę du celnego może ustalić wysokość zabezpieczenia ge neralnego w oparciu o oświadczenie podmiotu skła dającego zabezpieczenie akcyzowe określające dane stanowiące podstawę do ustalenia wysokości tego za bezpieczenia.

3. Wysokość zabezpieczenia generalnego ustalona zgodnie z ust. 1 i 2 stanowi, odpowiednio, podstawę do ustalenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego, o którym mowa w art. 65 ust. 8 ustawy.

4. W przypadku gdy równocześnie są składane za bezpieczenie generalne i zabezpieczenie ryczałtowe, służące do zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych powstających z tytułu różnych czynnoś ci podlegających opodatkowaniu akcyzą, wysokość zabezpieczenia generalnego stanowiącą podstawę do ustalenia zabezpieczenia ryczałtowego ustala się dla zobowiązań podatkowych, które będą objęte tym za bezpieczeniem ryczałtowym, a wysokość składanego zabezpieczenia generalnego ulega odpowiednio zmniejszeniu.

5. W przypadku prowadzenia przez podmiot wielu składów podatkowych właściwy naczelnik urzędu cel nego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego lub zabezpieczenia ryczałtowego i przyjmuje to zabez pieczenie dla każdego składu oddzielnie. Dopuszcza się możliwość złożenia dla wielu składów podatko wych prowadzonych przez ten sam podmiot jednego zabezpieczenia generalnego lub zabezpieczenia ry czałtowego, którego wysokość ustala się jako sumę wysokości zabezpieczeń generalnych lub zabezpie czeń ryczałtowych ustalonych dla poszczególnych składów podatkowych.

§3. Zabezpieczenie akcyzowe składa się w nastę pujący sposób:

1) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składa nego w formie określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy — przez: a) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego w banku krajowym lub oddziale instytucji kre dytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)), lub w placówce pocztowej, na właściwy bankowy rachunek izby celnej właściwej miejscowo dla naczelnika urzędu celnego, któremu jest składa ne zabezpieczenie, albo ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545 i Nr 71, poz. 609. Dziennik Ustaw Nr 108 — 8527 — Poz. 902 b) dokonanie, na podstawie dyspozycji udzielonej przez podmiot składający zabezpieczenie akcy zowe, przelewu kwoty zabezpieczenia akcyzo wego na właściwy bankowy rachunek izby cel nej właściwej miejscowo dla naczelnika urzędu celnego, któremu jest składane zabezpieczenie akcyzowe, przez prowadzący rachunek banko wy tego podmiotu bank krajowy lub oddział in stytucji kredytowej, albo c) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego gotówką w kasie urzędu celnego;

2) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składa nego w formie określonej w art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy — przez złożenie w urzędzie celnym orygi nału dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpie czeniowej, wystawionej przez uprawnionego gwa ranta na kwotę wymaganego zabezpieczenia akcy zowego;

3) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składa nego w formie określonej w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy — przez złożenie w urzędzie celnym czeku gotówkowego lub rozrachunkowego, wystawio nego przez podmiot składający zabezpieczenie ak cyzowe na kwotę zabezpieczenia akcyzowego, po twierdzony do wysokości tej kwoty przez bank kra jowy prowadzący rachunek bankowy podmiotu;

4) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składa nego w formie określonej w art. 67 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy — przez złożenie w urzędzie celnym weksla własnego lub innych dokumentów płatni czych, o których mowa w § 5 ust. 1, na kwotę rów ną wysokości wymaganego zabezpieczenia akcy zowego, określoną według wartości nominalnej tych dokumentów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

§4.

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego przyj mujący zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b oraz w pkt 2, wy daje podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcy zowe potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzo wego, zwane dalej „potwierdzeniem”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. c oraz w pkt 3 i 4, wydaje pod miotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe po kwitowanie złożenia tego zabezpieczenia, będące dru kiem ścisłego zarachowania, zwane dalej „pokwito waniem”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. W przypadku złożenia zabezpieczenia general nego właściwy naczelnik urzędu celnego, wydając po twierdzenie lub pokwitowanie, wydaje podmiotowi, który będzie stosował zabezpieczenie generalne, rów nież kartę do saldowania zabezpieczenia generalnego, zwaną dalej „kartą do saldowania”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. W przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, potwierdzenie wydaje się po uzyskaniu przez właściwego naczelnika urzędu celnego potwierdzenia wpływu kwoty zabezpieczenia akcyzowego na właści wy bankowy rachunek izby celnej właściwej miejsco wo dla tego urzędu.

5. Kartę do saldowania, o której mowa w ust. 3, wydaje się na okres o miesiąc krótszy niż okres waż ności złożonego zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku gdy forma złożonego zabezpieczenia akcyzowego zapewnia co najmniej przez miesiąc po upływie ważności tego zabezpieczenia pokrycie obję tego nim zobowiązania podatkowego — na okres jego ważności.

6. Potwierdzenie wydaje się w dwóch egzempla rzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a drugi jest zatrzymywany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, który je wydał.

7. Pokwitowanie wydaje się w trzech egzempla rzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a pozostałe są zatrzymywane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, który je wydał.

8. Właściwy naczelnik urzędu celnego może wy dać podmiotowi uprawnionemu do stosowania za bezpieczenia generalnego, na jego uzasadniony wnio sek, większą liczbę egzemplarzy kart do saldowania, o których mowa w ust. 3, określając w każdej z nich cząstkową kwotę zabezpieczenia generalnego, do któ rej wysokości karta może być stosowana.

9. Suma cząstkowych kwot zabezpieczenia gene ralnego określonych w kartach do saldowania, o któ rych mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty zło żonego zabezpieczenia akcyzowego określonego, od powiednio, w potwierdzeniu lub pokwitowaniu.

10. Właściwy naczelnik urzędu celnego może zwiększyć liczbę stron karty do saldowania pod wa runkiem ich trwałego złączenia, ponumerowania, opieczętowania i dokonania adnotacji na pierwszej stronie karty o łącznej liczbie stron. 1

1. Zabezpieczenie ryczałtowe może być stosowa ne tylko po przedłożeniu we właściwym urzędzie cel nym oryginału lub uwierzytelnionej urzędowo kopii potwierdzenia lub pokwitowania. 1

2. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, objęcie zabezpieczeniem akcyzowym może być dokonane tylko po przedłożeniu właściwemu na czelnikowi urzędu celnego oryginału potwierdzenia lub pokwitowania oraz złożeniu pisemnego oświad czenia osoby trzeciej, o której mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, o wyrażeniu zgody na objęcie jej zabezpiecze niem akcyzowym określonego zobowiązania podatko wego lub określonych zobowiązań podatkowych pod miotu prowadzącego skład podatkowy.

§5.

1. Dokumentami mającymi wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez właściwego na czelnika urzędu celnego jako zabezpieczenie akcyzo we, są papiery wartościowe na okaziciela o określo nym terminie wykupu, wyemitowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

2. W przypadku papierów wartościowych, o któ rych mowa w ust. 1, występujących w formie zdema terializowanej, właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmuje świadectwo depozytowe albo inny doku Dziennik Ustaw Nr 108 — 8528 — Poz. 902 ment — wydane osobie uprawnionej do wykonywa nia praw z oznaczonych w treści świadectwa albo in nego dokumentu papierów wartościowych wraz z oświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek tych papierów wartościowych o ustanowieniu na określony okres blokady odpowiedniej liczby papie rów wartościowych na tym rachunku na rzecz właści wego naczelnika urzędu celnego.

§6.

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala stan wykorzystania zabezpieczenia generalnego po przedłożeniu w urzędzie celnym:

1) oryginału lub uwierzytelnionej urzędowo kopii po twierdzenia lub pokwitowania;

2) oryginału karty do saldowania, na podstawie której dokonuje obliczenia kwoty wolnej zabezpieczenia.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą po wstałego lub mogącego powstać zobowiązania po datkowego, zwane dalej „obciążeniem zabezpiecze nia”, oraz zwolnienie tego zabezpieczenia z obciąże nia kwotą zobowiązania podatkowego, które wygasło lub nie może już powstać, zwane dalej „zwolnieniem zabezpieczenia”, w sposób umożliwiający obliczenie w każdym czasie kwoty wolnej zabezpieczenia, stano wiącej kwotę złożonego zabezpieczenia, pomniejszo ną o kwoty zobowiązań podatkowych, którymi zabez pieczenie jest obciążone.

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego obciąża za bezpieczenie generalne po stwierdzeniu, że zobowią zanie podatkowe powstało lub może powstać, z uwzględnieniem ust. 4—6.

4. W przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą wyprodukowa nia wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym lub wprowadzenia wyrobu akcyzowego do składu podat kowego, z uwzględnieniem ust. 5 i 6.

5. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzo wych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy, obciążenie zabezpie czenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą wydania administracyjnego dokumentu to warzyszącego.

6. W przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, w sytuacji, gdy podmiot prowadzący skład podatkowy korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, obciążenie zabezpiecze nia generalnego złożonego przez ten podmiot w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych dotyczą cych wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie powinno nastąpić najpóźniej z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowe go w celu dostarczenia ich podmiotowi zużywające mu lub podmiotowi pośredniczącemu.

7. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, obciążenie zabezpieczenia generalnego po winno nastąpić najpóźniej z chwilą wydania admini stracyjnego dokumentu towarzyszącego dotyczącego wyrobów akcyzowych, które będą przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego osoby trzeciej.

8. W przypadku zarejestrowanego handlowca ob ciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastą pić najpóźniej z chwilą wprowadzenia wyrobu akcyzo wego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

9. W przypadku podatnika prowadzącego działal ność gospodarczą nabywającego wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkow skiego na potrzeby wykonywanej działalności gospo darczej na terytorium kraju obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspól notowym.

10. Właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia za bezpieczenie generalne po stwierdzeniu, że zobowią zanie podatkowe wygasło lub nie może już powstać, z uwzględnieniem ust. 11—13. 1

1. W przypadku przemieszczania wyrobów akcy zowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy zwolnie nie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić po otrzymaniu przez właściwego naczelnika urzędu cel nego, we właściwej formie, potwierdzenia odbioru tych wyrobów przez ich odbiorcę. 1

2. W przypadku zabezpieczenia generalnego zło żonego przez podmiot prowadzący skład podatkowy właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje zwolnie nia zabezpieczenia dotyczącego wyrobów akcyzo wych zwolnionych od akcyzy ze względu na przezna czenie, o których mowa w art. 32 ustawy, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia właściwemu naczelniko wi urzędu celnego dokumentu dostawy lub innego dokumentu, zawierającego potwierdzenie odbioru tych wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący. 1

3. W przypadku zabezpieczenia generalnego zło żonego przez zarejestrowanego handlowca zwolnie nie zabezpieczenia dotyczącego wyrobów akcyzo wych zwolnionych od akcyzy ze względu na przezna czenie powinno nastąpić:

1) po zużyciu tych wyrobów przez zarejestrowanego handlowca na cele uprawniające do zwolnienia — w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy;

2) po przedstawieniu właściwemu naczelnikowi urzę du celnego dokumentu dostawy lub innego doku mentu, zawierającego potwierdzenie odbioru wy robów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcy zy przez podmiot zużywający — w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy. Dziennik Ustaw Nr 108 — 8529 — Poz. 902 1

4. Po wyczerpaniu miejsca na adnotacje w karcie do saldowania właściwy naczelnik urzędu celnego, który ją wydał, wydaje nowy egzemplarz karty, na któ rym zamieszcza informację o aktualnym stanie wyko rzystania tego zabezpieczenia. 1

5. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego odnoto wuje każdorazowo objęcie zobowiązania podatkowe go podmiotu prowadzącego skład podatkowy zabez pieczeniem ryczałtowym osoby trzeciej, o której mo wa w art. 63 ust. 4 ustawy, na odwrocie oryginału po twierdzenia lub pokwitowania. 1

6. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, kwota zobowiązania podatkowego podmiotu prowadzącego skład podatkowy objętego zabezpie czeniem ryczałtowym osoby trzeciej, o której mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, nie może być wyższa od kwo ty tego zabezpieczenia ryczałtowego.

§7.

1. Na pisemny wniosek podmiotu korzystają cego z teleinformatycznego systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, zwanego dalej „systemem”, ustalanie przez właściwego na czelnika urzędu celnego stanu wykorzystania kwoty zabezpieczenia generalnego określonej w potwierdze niu złożenia zabezpieczenia generalnego, którego do tyczy wniosek, odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób elektroniczny, pod warunkiem że:

1) zabezpieczenie generalne, w kwocie określonej w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia general nego, jest stosowane wyłącznie dla zagwaranto wania pokrycia kwot zobowiązań podatkowych powstałych lub mogących powstać w związku z wszelkimi przemieszczaniami wyrobów akcyzo wych ze składu podatkowego w procedurze zawie szenia poboru akcyzy;

2) podmioty, na których ciąży obowiązek potwierdze nia odbioru przemieszczanych wyrobów akcyzo wych, korzystają z systemu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stan wy korzystania kwoty zabezpieczenia generalnego ustala się elektronicznie do końca terminu ważności tego za bezpieczenia, określonego w potwierdzeniu. Przepisu § 6 ust. 2 nie stosuje się.

3. W przypadku awarii systemu obciążenie zabez pieczenia generalnego oraz zwolnienie tego zabezpie czenia jest odnotowywane pisemnie na karcie do sal dowania, zgodnie z § 6 ust. 2.

§8.

1. W celu objęcia wyrobów akcyzowych zwol nionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie za bezpieczeniem generalnym podmiot pośredniczący odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania obciążenie tego zabezpieczenia kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, któ rą stanowi kwota akcyzy przypadająca do zapłaty w przypadku naruszenia warunków zwolnienia wyro bów akcyzowych ze względu na przeznaczenie. Obcią żenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą odebrania przez podmiot pośred niczący wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego na terytorium kraju lub obję cia takich wyrobów procedurą dopuszczenia do obro tu w rozumieniu przepisów prawa celnego.

2. Podmiot pośredniczący odnotowuje każdorazo wo na karcie do saldowania zwolnienie zabezpiecze nia generalnego z obciążenia kwotą zobowiązania po datkowego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli powstałe zobowiązanie podatkowe wygasło lub zobowiązanie podatkowe nie może już powstać. Zwolnienie zabez pieczenia generalnego może nastąpić najwcześniej z chwilą otrzymania przez podmiot pośredniczący po twierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie przez podmiot zużywający.

3. Podmiot pośredniczący powinien aktualizować wysokość zabezpieczenia generalnego przynajmniej raz w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W celu prawidłowej aktualizacji wysokości zło żonego zabezpieczenia generalnego podmiot pośred niczący ustala na bieżąco stan jego wykorzystania, obliczając każdorazowo wysokość kwoty wolnej za bezpieczenia, najpóźniej dzień przed otrzymaniem przez podmiot pośredniczący wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na prze znaczenie dostarczonych ze składu podatkowego na terytorium kraju lub objęciem takich wyrobów proce durą dopuszczenia do obrotu, w rozumieniu przepi sów prawa celnego.

5. W przypadku ustalenia, że kwota wolna zabez pieczenia generalnego, o której mowa w ust. 4, jest niewystarczająca do objęcia zabezpieczeniem kolej nych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, podmiot pośredniczący jest obowiązany do zwiększenia kwoty złożonego za bezpieczenia najpóźniej dzień przed, odpowiednio, otrzymaniem tych wyrobów lub ich objęciem proce durą dopuszczenia do obrotu, w rozumieniu przepi sów prawa celnego.

6. Podmiot pośredniczący powinien przedkładać kartę do saldowania do wglądu właściwemu naczelni kowi urzędu celnego przynajmniej raz w miesiącu w terminie do 1

5. dnia każdego miesiąca kalendarzo wego.

§9.

1. Zabezpieczenie akcyzowe złożone w jednej z form wymienionych w § 3 pkt 1 lit. c oraz w pkt 3 i 4 może być zwrócone osobie uprawnionej do jego od bioru po zwrocie oryginału pokwitowania, o którym mowa w § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W przypadku stosowania procedury zawiesze nia poboru akcyzy zabezpieczenie akcyzowe podlega zwrotowi po zakończeniu i rozliczeniu tej procedury.

3. Zabezpieczenie akcyzowe złożone:

1) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b — zwraca się w kwocie nominalnej przez izbę celną, na której rachunek bankowy została wpłacona lub przelana kwota zabezpieczenia akcyzowego, prze lewem na rachunek bankowy podmiotu zobowią zanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w banku krajowym lub oddziale instytucji kredyto wej — po uzyskaniu przez tę izbę z banku prowa dzącego jej rachunek wyciągu bankowego, po twierdzającego uznanie tego rachunku kwotą za bezpieczenia;

2) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. c — mo że zostać zwrócone w kwocie nominalnej w każ dym urzędzie celnym; Dziennik Ustaw Nr 108 — 8530 — Poz. 902

3) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 2 i 4 — zwra ca się w tym urzędzie celnym, w którym zostało złożone;

4) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 3: a) zwraca się w izbie celnej właściwej miejscowo dla urzędu celnego, w którym zostało złożone, b) w przypadku realizacji czeku gotówkowego lub rozrachunkowego przez izbę celną — zwraca się w kwocie nominalnej w izbie celnej, na któ rej rachunek bankowy została wpłacona kwota pochodząca z realizacji czeku, po uzyskaniu przez tę izbę wyciągu bankowego potwierdzają cego uznanie tego rachunku tą kwotą.

4. W przypadku zagubienia oryginału pokwitowa nia zabezpieczenie akcyzowe może zostać zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru w urzędzie cel nym, w którym zostało złożone, po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia w tym urzędzie oświadcze nia o zagubieniu oryginału pokwitowania.

§10. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłuże nie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2009 r.3) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 237), które traci moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 98, poz. 819). Dziennik Ustaw Nr 108 — 8531 — Poz. 902 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. (poz. 902) Załącznik nr 1 WZÓR POTWIERDZENIA Z¸O˚ENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO Dziennik Ustaw Nr 108 — 8532 — Poz. 902 Załącznik nr 2 WZÓR POKWITOWANIA Z¸O˚ENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO Dziennik Ustaw Nr 108 — 8533 — Poz. 902 Załącznik nr 3 WZÓR KARTY DO SALDOWANIA ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO Dziennik Ustaw Nr 108 — 8534 — Poz. 902 Dziennik Ustaw Nr 108 — 8535 — Poz. 902 Załącznik nr 4 WZÓR WNIOSKU O WYRA˚ENIE ZGODY NA Z¸O˚ENIE ZABEZPIECZENIA RYCZA¸TOWEGO/ PRZED¸U˚ENIE ZGODY NA Z¸O˚ENIE ZABEZPIECZENIA RYCZA¸TOWEGO Dziennik Ustaw Nr 108 — 8536 — Poz. 902

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-07-08
Data wydania: 2009-07-03
Data wejścia w życie: 2009-07-10
Data obowiązywania: 2009-07-10
Data uchylenia: 2010-09-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 108 poz. 902