Dz.U. 2009 nr 11 poz. 61

Dziennik Ustaw Nr 11 — 1535 — Poz. 61 Na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lip ca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje tytułów zawodowych nadawanych absol wentom: a) studiów pierwszego stopnia, b) studiów drugiego stopnia, c) jednolitych studiów magisterskich;

2) warunki wydawania: a) dyplomów ukończenia studiów, w tym dyplo mów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez różne uczelnie i instytucje na ukowe, b) świadectwa ukończenia studiów doktoranckich, c) świadectwa ukończenia studiów podyplomo wych, d) świadectwa ukończenia kursu dokształcającego;

3) wzory: a) dyplomów, w tym dyplomów ukończenia stu diów prowadzonych wspólnie przez różne uczel nie i instytucje naukowe, b) suplementu do dyplomów, c) świadectwa ukończenia studiów doktoranckich, d) świadectwa ukończenia studiów podyplomo wych, e) świadectwa ukończenia kursu dokształcającego.

§2. Absolwentom studiów pierwszego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:

1) inżynier architekt — po ukończeniu kierunku archi tektura i urbanistyka;

2) inżynier architekt krajobrazu — po ukończeniu kie runku architektura krajobrazu;

3) inżynier pożarnictwa — strażakom Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu przez nich kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służ by Pożarniczej;

4) inżynier — po ukończeniu kierunków innych niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz kierunku inżynieria bezpieczeństwa, innym niż absolwenci wymienie ni w pkt 3, jeżeli zostały spełnione łącznie nastę pujące warunki: a) program nauczania określony dla kierunku stu diów zawierał przedmioty techniczne, rolnicze lub leśne i przedmioty te stanowiły nie mniej niż 50 % ogólnej liczby godzin zajęć oraz plan studiów określał, że przynajmniej 50 % zajęć dydaktycznych jest ćwiczeniami audytoryjny mi, laboratoryjnymi, projektowymi lub tereno wymi, b) standard kształcenia określony na podstawie art. 9 pkt 2 lub art. 10 ust. 1 lub art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkol nictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, prze widuje na tym kierunku studia inżynierskie;

5) licencjat pielęgniarstwa — po ukończeniu kierun ku pielęgniarstwo;

6) licencjat położnictwa — po ukończeniu kierunku położnictwo;

7) licencjat — po ukończeniu kierunków innych niż wymienione w pkt 1—6.

§3. Absolwentom studiów drugiego stopnia na daje się tytuły zawodowe:

1) magister inżynier architekt — po ukończeniu kie runku architektura i urbanistyka;

2) magister inżynier architekt krajobrazu — po ukoń czeniu kierunku architektura krajobrazu;

3) magister inżynier pożarnictwa — strażakom Pań stwowej Straży Pożarnej po ukończeniu przez nich kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;

4) magister inżynier — po ukończeniu kierunków in nych niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz kierunku in żynieria bezpieczeństwa, innym niż absolwenci wymienieni w pkt 3, jeżeli zostały spełnione łącz nie następujące warunki: a) program nauczania określony dla kierunku stu diów drugiego stopnia zawierał przedmioty techniczne, rolnicze lub leśne i przedmioty te stanowiły nie mniej niż 50 % ogólnej liczby go dzin zajęć, 61 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie ———————

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowe go zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe go (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416. Dziennik Ustaw Nr 11 — 1536 — Poz. 61 b) plan studiów drugiego stopnia określał, że przynajmniej 50 % zajęć dydaktycznych jest ćwiczeniami audytoryjnymi, laboratoryjnymi, projektowymi lub terenowymi, c) standard kształcenia określony na podstawie art. 9 pkt 2 lub art. 10 ust. 1 lub art. 11 ust. 3 ustawy przewiduje na tym kierunku studia in żynierskie;

5) magister sztuki — po ukończeniu kierunków: a) architektura wnętrz, b) dyrygentura, c) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycz nych, d) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycz nej, e) grafika, f) instrumentalistyka, g) jazz i muzyka estradowa, h) kompozycja i teoria muzyki, i) malarstwo, j) organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, k) reżyseria, l) reżyseria dźwięku, m) rzeźba, n) scenografia, o) taniec, p) wiedza o teatrze, q) wokalistyka, r) wzornictwo;

6) magister pielęgniarstwa — po ukończeniu kierunku pielęgniarstwo;

7) magister położnictwa — po ukończeniu kierunku położnictwo;

8) magister — po ukończeniu kierunków innych niż wymienione w pkt 1—7.

§4. Absolwentom jednolitych studiów magister skich nadaje się tytuły zawodowe:

1) magister sztuki — po ukończeniu kierunków: a) aktorstwo, b) konserwacja i restauracja dzieł sztuki, c) realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i foto grafia, d) reżyseria;

2) magister farmacji — po ukończeniu kierunku far macja;

3) lekarz — po ukończeniu kierunku lekarskiego;

4) lekarz dentysta — po ukończeniu kierunku lekar sko-dentystycznego;

5) lekarz weterynarii — po ukończeniu kierunku we terynaria;

6) magister — po ukończeniu kierunków: a) analityka medyczna, b) prawo, c) prawo kanoniczne, d) psychologia, e) teologia.

§5. Absolwenci kierunków studiów, o których mo wa w art. 11 ust. 3 ustawy, otrzymują tytuł zawodowy określony w decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego udzielającej zgody na prowa dzenie studiów na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy.

§6. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia stu diów wyższych jest zrealizowanie przewidzianego w planach studiów i programach nauczania zakresu kształcenia, uzyskanie zaliczeń i złożenie wymaga nych egzaminów oraz odbycie przewidzianych w pro gramie nauczania praktyk, złożenie egzaminu dyplo mowego lub pracy dyplomowej, jeżeli standardy kształcenia tak przewidują, oraz uzyskanie odpowied niej liczby punktów ECTS określonych w standardach kształcenia.

§7. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów doktoranckich jest zrealizowanie przewidzia nego w programie studiów zakresu kształcenia, udo kumentowanie wyników prac badawczych oraz złoże nie egzaminów przewidzianych programem.

§8. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zrealizowanie przewi dzianego w programie tych studiów zakresu kształce nia, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplo mowego, jeżeli program tych studiów to przewiduje.

§9. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia kursu jest zrealizowanie przewidzianego w programie tego kursu zakresu kształcenia, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy koń cowej lub egzaminu końcowego, jeżeli program tego kursu to przewiduje.

§10.

1. Określa się wzór dyplomu ukończenia:

1) studiów pierwszego stopnia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) studiów drugiego stopnia, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) jednolitych studiów magisterskich, stanowiący za łącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, stanowiący załącznik nr 4 do rozporzą dzenia; Dziennik Ustaw Nr 11 — 1537 — Poz. 61

5) studiów drugiego stopnia prowadzonych wspól nie, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie, stanowiący załącznik nr 6 do rozporzą dzenia.

2. Dyplomy ukończenia studiów, o których mowa w ust. 1 pkt 4—6, może wydać jedna uczelnia, która została wskazana w regulaminie tych studiów ustalo nym w porozumieniu zawartym na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy. § 1

1. Określa się wzór suplementu do dyplomów ukończenia studiów, który stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia. § 1

2. Określa się wzór świadectwa:

1) ukończenia studiów doktoranckich, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

2) ukończenia studiów podyplomowych, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

3) ukończenia kursu dokształcającego, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia. § 1

3.

1. Studenci, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia kształcą się na jednolitych studiach magisterskich na kierunkach innych niż określone w § 4, po spełnieniu warunków określonych w § 6 otrzymują tytuł zawodowy, którego nazwa jest zgod na z dotychczasowymi przepisami.

2. Studenci, którzy w dniu wejścia w życie rozpo rządzenia kształcą się na studiach pierwszego stopnia na kierunkach określonych w § 4, po spełnieniu wa runków określonych w § 6 otrzymują tytuł zawodowy, którego nazwa jest zgodna z dotychczasowymi przepi sami.

3. Studenci, którzy w dniu wejścia w życie rozpo rządzenia kształcą się na studiach inżynierskich na kie runkach, których standard kształcenia określony na podstawie art. 9 pkt 2 lub art. 10 ust. 1 lub art. 11 ust. 3 ustawy nie przewiduje studiów inżynierskich, po spełnieniu warunków określonych w § 2 pkt 4 otrzymują tytuł zawodowy, którego nazwa jest zgod na z dotychczasowymi przepisami.

4. Studenci, którzy w dniu wejścia w życie rozpo rządzenia kształcą się na studiach drugiego stopnia na kierunkach studiów, których zrealizowany program nauczania zawierał przedmioty techniczne, rolnicze lub leśne i przedmioty te stanowiły nie mniej niż 50 % ogólnej liczby godzin zajęć oraz plan studiów określał, że przynajmniej 50 % zajęć dydaktycznych jest ćwi czeniami audytoryjnymi, laboratoryjnymi, projekto wymi lub terenowymi, po spełnieniu warunków okreś lonych w § 3 pkt 4 otrzymują tytuł zawodowy, którego nazwa jest zgodna z dotychczasowymi przepisami.

5. Absolwenci studiów, o których mowa w ust. 1—4, otrzymują dyplom ukończenia studiów według wzorów określonych w rozporządzeniu. § 1

4. Do dnia 30 czerwca 2009 r. absolwenci stu diów mogą otrzymywać dyplom ukończenia studiów według wzorów obowiązujących na podstawie do tychczasowych przepisów. § 1

5. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzo rów dyplomów wydawanych przez uczelnie (Dz. U. Nr 182, poz. 1881 i Nr 194, poz. 2003). § 1

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka Dziennik Ustaw Nr 11 — 1538 — Poz. 61 Z ał ąc zn ik i d o r o zp o rz ąd ze n ia M in is tr a N au ki i S zk o ln ic tw a W yż sz eg o z d n ia 1 9 g ru d n ia 2 00 8 r. (p o z. 6

1) Z ał ąc zn ik n r 1 W Z Ó R D Y P LO M U U K O ¡ C Z E N IA S T U D IÓ W P IE R W S Z E G O S T O P N IA st ro n a 1, o kł ad ka Dziennik Ustaw Nr 11 — 1539 — Poz. 61 st ro n a 2, le w a w ew n ęt rz n a (w yk le jk a) st ro n a 3, p ra w a Dziennik Ustaw Nr 11 — 1540 — Poz. 61 st ro n a 4, le w a st ro n a 5, p ra w a Dziennik Ustaw Nr 11 — 1541 — Poz. 61 st ro n a 6, le w a st ro n a 7, p ra w a w ew n ęt rz n a (w yk le jk a) Dziennik Ustaw Nr 11 — 1542 — Poz. 61 Opis:

1) format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni — po złożeniu A6 (105 x 148 mm);

2) strony wewnętrzne dyplomu (2—

7) wykonane na papierze celulozowym powlekanym, matowym białym, o gramaturze nie niższej niż 120 g/m2;

3) odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt uczelni wykonany na papierze białym, powleka nym dwustronnie, o gramaturze 120 g/m2 zawiera cztery strony (strona 1 okładka, strona 2 wewnętrzna le wa, strona 3 wewnętrzna prawa, strona 4); w przypadku odpisu dyplomu ukończenia studiów prowadzo nych wspólnie na stronie 4 umieszcza się informacje o uczelniach i instytucjach naukowych prowadzących kształcenie, zgodnie z informacjami na stronie 7 oryginału dyplomu;

4) strony wewnętrzne dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni (2—7) pokryte giloszem według wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze brązowym — nr pantone 480, o wymia rach 148 x 210 mm, grubości linii 0,567 pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5°;

5) druk tekstu stron wewnętrznych dyplomu (2—

7) w kolorze czarnym;

6) druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni, oraz godła państwa w kolorze czarnym; pod nazwą dyplomu umieszcza się, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZE ZNACZONY DO AKT)”;

7) fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni opieczęto wana pieczęcią do tłoczenia w papierze;

8) okładka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skórę naturalną, wtórną, mie loną ekologicznie, w kolorze brązowym odpowiadającym nr pantone 4695 C;

9) napisy na okładce oraz godło państwa tłoczone złotą folią; korona godła państwa na okładce na wysoko ści 40 mm od górnej krawędzi dyplomu; godło państwa na okładce o wymiarach 14 x 16 mm; napisy na okładce: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt, wersaliki pogrubione, na wysokości 22,5 mm od górnej krawędzi dyplomu „DYPLOM UKO¡CZENIA …” — w odległości 25 mm od nasady godła państwa, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 14 pkt; strona 2 wewnętrzna — objaśnienia i tekst w nawiasach: czcionka Times New Roman CE 7 pkt, napisy: „Pan(i)” oraz „data urodzenia” i „miejsce urodzenia” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; napis „Nr dyplomu” wysokość 11 pkt; strona 3 wewnętrzna — godło państwa o wymiarach 14 x 16 mm, korona godła państwa na wysokości 29 mm od górnej krawędzi dyplomu, napis „DYPLOM” pod godłem państwa w odległości 5 mm od nasa dy godła; napis „DYPLOM” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt; objaśnienia (tekst w nawiasach) — czcionka Times New Roman CE 7 pkt; napisy: „ukończenia studiów w formie”, „na kierunku”, „w specjal ności”, „z wynikiem”, „i uzyskania w dniu”, „tytułu zawodowego”, „Kierownik podstawowej jednostki or ganizacyjnej”, „Rektor” oraz „dnia …. r.” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; strony 5, 6 i 7 — czcion ka Times New Roman CE 9 pkt;

10) godło państwa oraz napisy nad godłem i pod godłem powinny być umieszczone centralnie w pionowej osi strony, cały tekst oraz ramka określająca miejsce na fotografię powinny być rozmieszczone symetrycznie względem pionowej osi strony; 1

1) kartki szyte nitką z wyklejką, ściegiem szerokim; 1

2) w miejscu przeznaczonym na nazwę kierunku studiów podaje się nazwę makrokierunku; 1

3) w uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, miejsce na dyplomie przeznaczone na nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej oraz na podpis kierownika tej jednostki oznacza się pozio mą kreską. Dziennik Ustaw Nr 11 — 1543 — Poz. 61 Z ał ąc zn ik n r 2 W Z Ó R D Y P LO M U U K O ¡ C Z E N IA S T U D IÓ W D R U G IE G O S T O P N IA st ro n a 1, o kł ad ka Dziennik Ustaw Nr 11 — 1544 — Poz. 61 st ro n a 2, le w a w ew n ęt rz n a (w yk le jk a) st ro n a 3, p ra w a Dziennik Ustaw Nr 11 — 1545 — Poz. 61 st ro n a 4, le w a st ro n a 5, p ra w a Dziennik Ustaw Nr 11 — 1546 — Poz. 61 st ro n a 6, le w a st ro n a 7, p ra w a w ew n ęt rz n a (w yk le jk a) Opis:

1) format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni — po złożeniu A6 (105 x 148 mm);

2) strony wewnętrzne dyplomu (2—

7) wykonane na papierze celulozowym powlekanym, matowym białym, o gramaturze nie niższej niż 120 g/m2;

3) odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt uczelni wykonany na papierze białym, powleka nym dwustronnie, o gramaturze 120 g/m2 zawiera cztery strony (strona 1 okładka, strona 2 wewnętrzna le wa, strona 3 wewnętrzna prawa, strona 4); w przypadku odpisu dyplomu ukończenia studiów prowadzo nych wspólnie na stronie 4 umieszcza się informacje o uczelniach i instytucjach naukowych prowadzących kształcenie, zgodnie z informacjami na stronie 7 oryginału dyplomu;

4) strony wewnętrzne dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni (2—7) pokryte giloszem według wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze brązowym — nr pantone 480, o wymia rach 148 x 210 mm, grubości linii 0,567 pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5°;

5) druk tekstu stron wewnętrznych dyplomu (2—

7) w kolorze czarnym;

6) druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni, oraz godła państwa w kolorze czarnym; pod nazwą dyplomu umieszcza się, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZE ZNACZONY DO AKT)”;

7) fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni opieczęto wana pieczęcią do tłoczenia w papierze;

8) okładka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skórę naturalną, wtórną, mie loną ekologicznie, w kolorze brązowym odpowiadającym nr pantone 4695 C;

9) napisy na okładce oraz godło państwa tłoczone złotą folią; korona godła państwa na okładce na wysoko ści 40 mm od górnej krawędzi dyplomu; godło państwa na okładce o wymiarach 14 x 16 mm; napisy na okładce: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt, wersaliki pogrubione, na wysokości 22,5 mm od górnej krawędzi dyplomu „DYPLOM UKO¡CZENIA …” — w odległości 25 mm od nasady godła państwa, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 14 pkt; strona 2 wewnętrzna — objaśnienia i tekst w nawiasach: czcionka Times New Roman CE 7 pkt, napisy: „Pan(i)” oraz „data urodzenia” i „miejsce urodzenia” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; napis „Nr dyplomu” wysokość 11 pkt; strona 3 wewnętrzna — godło państwa o wymiarach 14 x 16 mm, korona godła państwa na wysokości 29 mm od górnej krawędzi dyplomu, napis „DYPLOM” pod godłem państwa w odległości 5 mm od nasa dy godła; napis „DYPLOM” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt; objaśnienia (tekst w nawiasach) — czcionka Times New Roman CE 7 pkt; napisy: „ukończenia studiów w formie”, „na kierunku”, „w specjal ności”, „z wynikiem”, „i uzyskania w dniu”, „tytułu zawodowego”, „Kierownik podstawowej jednostki or ganizacyjnej”, „Rektor” oraz „dnia … r.” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; strony 5, 6 i 7 — czcion ka Times New Roman CE 9 pkt;

10) godło państwa oraz napisy nad godłem i pod godłem powinny być umieszczone centralnie w pionowej osi strony, cały tekst oraz ramka określająca miejsce na fotografię powinny być rozmieszczone symetrycz nie względem pionowej osi strony; 1

1) kartki szyte nitką z wyklejką, ściegiem szerokim; 1

2) w miejscu przeznaczonym na nazwę kierunku studiów podaje się nazwę makrokierunku; 1

3) w uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, miejsce na dyplomie przeznaczone na nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej oraz na podpis kierownika tej jednostki oznacza się po ziomą kreską. Dziennik Ustaw Nr 11 — 1547 — Poz. 61 Dziennik Ustaw Nr 11 — 1548 — Poz. 61 Z ał ąc zn ik n r 3 W Z Ó R D Y P LO M U U K O ¡ C Z E N IA J E D N O LI T Y C H S T U D IÓ W M A G IS T E R S K IC H st ro n a 1, o kł ad ka Dziennik Ustaw Nr 11 — 1549 — Poz. 61 st ro n a 2, le w a w ew n ęt rz n a (w yk le jk a) st ro n a 3, p ra w a Dziennik Ustaw Nr 11 — 1550 — Poz. 61 st ro n a 4, le w a st ro n a 5, p ra w a Dziennik Ustaw Nr 11 — 1551 — Poz. 61 st ro n a 6, le w a st ro n a 7, p ra w a w ew n ęt rz n a (w yk le jk a) Dziennik Ustaw Nr 11 — 1552 — Poz. 61 Opis:

1) format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni — po złożeniu A6 (105 x 148 mm);

2) strony wewnętrzne dyplomu (2—

7) wykonane na papierze celulozowym powlekanym, matowym białym, o gramaturze nie niższej niż 120 g/m2;

3) odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt uczelni wykonany na papierze białym, powleka nym dwustronnie, o gramaturze 120 g/m2 zawiera cztery strony (strona 1 okładka, strona 2 wewnętrzna le wa, strona 3 wewnętrzna prawa, strona 4); w przypadku odpisu dyplomu ukończenia studiów prowadzo nych wspólnie na stronie 4 umieszcza się informacje o uczelniach i instytucjach naukowych prowadzą cych kształcenie, zgodnie z informacjami na stronie 7 oryginału dyplomu;

4) strony wewnętrzne dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni (2—7) pokryte giloszem według wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze brązowym — nr pantone 480, o wymia rach 148 x 210 mm, grubości linii 0,567 pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5°;

5) druk tekstu stron wewnętrznych dyplomu (2—

7) w kolorze czarnym;

6) druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni, oraz godła państwa w kolorze czarnym; pod nazwą dyplomu umieszcza się, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZE ZNACZONY DO AKT)”;

7) fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni opieczęto wana pieczęcią do tłoczenia w papierze;

8) okładka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skórę naturalną, wtórną, mie loną ekologicznie, w kolorze brązowym odpowiadającym nr pantone 4695 C;

9) napisy na okładce oraz godło państwa tłoczone złotą folią; korona godła państwa na okładce na wysoko ści 40 mm od górnej krawędzi dyplomu; godło państwa na okładce o wymiarach 14 x 16 mm; napisy na okładce: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt, wersaliki pogrubione, na wysokości 22,5 mm od górnej krawędzi dyplomu „DYPLOM UKO¡CZENIA …” — w odległości 25 mm od nasady godła państwa, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 14 pkt; strona 2 wewnętrzna — objaśnienia i tekst w nawiasach: czcionka Times New Roman CE 7 pkt, napisy: „Pan(i)” oraz „data urodzenia” i „miejsce urodzenia” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; napis „Nr dyplomu” wysokość 11 pkt; strona 3 wewnętrzna — godło państwa o wymiarach 14 x 16 mm, korona godła państwa na wysokości 29 mm od górnej krawędzi dyplomu, napis „DYPLOM” pod godłem państwa w odległości 5 mm od nasa dy godła; napis „DYPLOM” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt; objaśnienia (tekst w nawiasach) — czcionka Times New Roman CE 7 pkt; napisy: „ukończenia studiów w formie”, „na kierunku”, „w specjal ności”, „z wynikiem”, „i uzyskania w dniu”, „tytułu zawodowego”, „Kierownik podstawowej jednostki or ganizacyjnej”, „Rektor” oraz „dnia …. r.” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; strony 5, 6 i 7 — czcion ka Times New Roman CE 9 pkt;

10) godło państwa oraz napisy nad godłem i pod godłem powinny być umieszczone centralnie w pionowej osi strony, cały tekst oraz ramka określająca miejsce na fotografię powinny być rozmieszczone symetrycznie względem pionowej osi strony; 1

1) kartki szyte nitką z wyklejką, ściegiem szerokim; 1

2) w miejscu przeznaczonym na nazwę kierunku studiów podaje się nazwę makrokierunku; 1

3) w uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, miejsce na dyplomie przeznaczone na nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej oraz na podpis kierownika tej jednostki oznacza się pozio mą kreską. Dziennik Ustaw Nr 11 — 1553 — Poz. 61 Z ał ąc zn ik n r 4 W Z Ó R D Y P LO M U U K O ¡ C Z E N IA S T U D IÓ W P IE R W S Z E G O S T O P N IA P R O W A D Z O N Y C H W S P Ó LN IE st ro n a 1, o kł ad ka Dziennik Ustaw Nr 11 — 1554 — Poz. 61 st ro n a 2, le w a w ew n ęt rz n a (w yk le jk a) st ro n a 3, p ra w a Dziennik Ustaw Nr 11 — 1555 — Poz. 61 st ro n a 4, le w a st ro n a 5, p ra w a Dziennik Ustaw Nr 11 — 1556 — Poz. 61 st ro n a 6, le w a st ro n a 7, p ra w a w ew n ęt rz n a (w yk le jk a) Opis:

1) format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni — po złożeniu A6 (105 x 148 mm);

2) strony wewnętrzne dyplomu (2—

7) wykonane na papierze celulozowym powlekanym, matowym białym, o gramaturze nie niższej niż 120 g/m2;

3) odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt uczelni wykonany na papierze białym, powleka nym dwustronnie, o gramaturze 120 g/m2 zawiera cztery strony (strona 1 okładka, strona 2 wewnętrzna le wa, strona 3 wewnętrzna prawa, strona 4); w przypadku odpisu dyplomu ukończenia studiów prowadzo nych wspólnie na stronie 4 umieszcza się informacje o uczelniach i instytucjach naukowych prowadzących kształcenie, zgodnie z informacjami na stronie 7 oryginału dyplomu;

4) strony wewnętrzne dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni (2—7) pokryte giloszem według wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze brązowym — nr pantone 480, o wymia rach 148 x 210 mm, grubości linii 0,567 pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5°;

5) druk tekstu stron wewnętrznych dyplomu (2—

7) w kolorze czarnym;

6) druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni, oraz godła państwa w kolorze czarnym; pod nazwą dyplomu umieszcza się, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZE ZNACZONY DO AKT)”;

7) fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni opieczęto wana pieczęcią do tłoczenia w papierze;

8) okładka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skórę naturalną, wtórną, mie loną ekologicznie, w kolorze brązowym odpowiadającym nr pantone 4695 C;

9) napisy na okładce oraz godło państwa tłoczone złotą folią; korona godła państwa na okładce na wysoko ści 40 mm od górnej krawędzi dyplomu; godło państwa na okładce o wymiarach 14 x 16 mm; napisy na okładce: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt, wersaliki pogrubione, na wysokości 22,5 mm od górnej krawędzi dyplomu „DYPLOM UKO¡CZENIA …” — w odległości 25 mm od nasady godła państwa, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 14 pkt; strona 2 wewnętrzna — objaśnienia i tekst w nawiasach: czcionka Times New Roman CE 7 pkt, napisy: „Pan(i)” oraz „data urodzenia” i „miejsce urodzenia” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; napis „Nr dyplomu” wysokość 11 pkt; strona 3 wewnętrzna — godło państwa o wymiarach 14 x 16 mm, korona godła państwa na wysokości 29 mm od górnej krawędzi dyplomu, napis „DYPLOM” pod godłem państwa w odległości 5 mm od nasa dy godła; napis „DYPLOM” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt; objaśnienia (tekst w nawiasach) — czcionka Times New Roman CE 7 pkt; napisy: „ukończenia studiów w formie”, „na kierunku”, „w specjalności”, „z wynikiem”, „i uzyskania w dniu”, „tytułu zawodowego”, „Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej”, „Rektor” oraz „dnia …. r.” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; strony 5, 6 i 7 — czcionka Times New Roman CE 9 pkt;

10) godło państwa oraz napisy nad godłem i pod godłem powinny być umieszczone centralnie w pionowej osi strony, cały tekst oraz ramka określająca miejsce na fotografię powinny być rozmieszczone symetrycznie względem pionowej osi strony; 1

1) kartki szyte nitką z wyklejką, ściegiem szerokim; 1

2) w miejscu przeznaczonym na nazwę kierunku studiów podaje się nazwę makrokierunku; 1

3) w uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, miejsce na dyplomie przeznaczone na nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej oraz na podpis kierownika tej jednostki oznacza się pozio mą kreską. Dziennik Ustaw Nr 11 — 1557 — Poz. 61 Dziennik Ustaw Nr 11 — 1558 — Poz. 61 Z ał ąc zn ik n r 5 W Z Ó R D Y P LO M U U K O ¡ C Z E N IA S T U D IÓ W D R U G IE G O S T O P N IA P R O W A D Z O N Y C H W S P Ó LN IE st ro n a 1, o kł ad ka Dziennik Ustaw Nr 11 — 1559 — Poz. 61 st ro n a 2, le w a w ew n ęt rz n a (w yk le jk a) st ro n a 3, p ra w a Dziennik Ustaw Nr 11 — 1560 — Poz. 61 st ro n a 4, le w a st ro n a 5, p ra w a Dziennik Ustaw Nr 11 — 1561 — Poz. 61 st ro n a 6, le w a st ro n a 7, p ra w a w ew n ęt rz n a (w yk le jk a) Opis:

1) format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni — po złożeniu A6 (105 x 148 mm);

2) strony wewnętrzne dyplomu (2—

7) wykonane na papierze celulozowym powlekanym, matowym białym, o gramaturze nie niższej niż 120 g/m2;

3) odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt uczelni wykonany na papierze białym, powleka nym dwustronnie, o gramaturze 120 g/m2 zawiera cztery strony (strona 1 okładka, strona 2 wewnętrzna le wa, strona 3 wewnętrzna prawa, strona 4); w przypadku odpisu dyplomu ukończenia studiów prowadzo nych wspólnie na stronie 4 umieszcza się informacje o uczelniach i instytucjach naukowych prowadzących kształcenie, zgodnie z informacjami na stronie 7 oryginału dyplomu;

4) strony wewnętrzne dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni (2—7) pokryte giloszem według wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze brązowym — nr pantone 480, o wymia rach 148 x 210 mm, grubości linii 0,567 pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5°;

5) druk tekstu stron wewnętrznych dyplomu (2—

7) w kolorze czarnym;

6) druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni, oraz godła państwa w kolorze czarnym; pod nazwą dyplomu umieszcza się, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZE ZNACZONY DO AKT)”;

7) fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni opieczęto wana pieczęcią do tłoczenia w papierze;

8) okładka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skórę naturalną, wtórną, mie loną ekologicznie, w kolorze brązowym odpowiadającym nr pantone 4695 C;

9) napisy na okładce oraz godło państwa tłoczone złotą folią; korona godła państwa na okładce na wysoko ści 40 mm od górnej krawędzi dyplomu; godło państwa na okładce o wymiarach 14 x 16 mm; napisy na okładce: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt, wersaliki pogrubione, na wysokości 22,5 mm od górnej krawędzi dyplomu „DYPLOM UKO¡CZENIA …” — w odległości 25 mm od nasady godła państwa, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 14 pkt; strona 2 wewnętrzna — objaśnienia i tekst w nawiasach: czcionka Times New Roman CE 7 pkt, napisy: „Pan(i)” oraz „data urodzenia” i „miejsce urodzenia” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; napis „Nr dyplomu” wysokość 11 pkt; strona 3 wewnętrzna — godło państwa o wymiarach 14 x 16 mm, korona godła państwa na wysokości 29 mm od górnej krawędzi dyplomu, napis „DYPLOM” pod godłem państwa w odległości 5 mm od nasa dy godła; napis „DYPLOM” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt; objaśnienia (tekst w nawiasach) — czcionka Times New Roman CE 7 pkt; napisy: „ukończenia studiów w formie”, „na kierunku”, „w specjal ności”, „z wynikiem”, „i uzyskania w dniu”, „tytułu zawodowego”, „Kierownik podstawowej jednostki or ganizacyjnej”, „Rektor” oraz „dnia …. r.” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; strony 5, 6 i 7 — czcion ka Times New Roman CE 9 pkt;

10) godło państwa oraz napisy nad godłem i pod godłem powinny być umieszczone centralnie w pionowej osi strony, cały tekst oraz ramka określająca miejsce na fotografię powinny być rozmieszczone symetrycznie względem pionowej osi strony; 1

1) kartki szyte nitką z wyklejką, ściegiem szerokim; 1

2) w miejscu przeznaczonym na nazwę kierunku studiów podaje się nazwę makrokierunku; 1

3) w uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, miejsce na dyplomie przeznaczone na nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej oraz na podpis kierownika tej jednostki oznacza się pozio mą kreską. Dziennik Ustaw Nr 11 — 1562 — Poz. 61 Dziennik Ustaw Nr 11 — 1563 — Poz. 61 Z ał ąc zn ik n r 6 W Z Ó R D Y P LO M U U K O ¡ C Z E N IA J E D N O LI T Y C H S T U D IÓ W M A G IS T E R S K IC H P R O W A D Z O N Y C H W S P Ó LN IE st ro n a 1, o kł ad ka Dziennik Ustaw Nr 11 — 1564 — Poz. 61 st ro n a 2, le w a w ew n ęt rz n a (w yk le jk a) st ro n a 3, p ra w a Dziennik Ustaw Nr 11 — 1565 — Poz. 61 st ro n a 4, le w a st ro n a 5, p ra w a Dziennik Ustaw Nr 11 — 1566 — Poz. 61 st ro n a 6, le w a st ro n a 7, p ra w a w ew n ęt rz n a (w yk le jk a) Opis:

1) format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni — po złożeniu A6 (105 x 148 mm);

2) strony wewnętrzne dyplomu (2—

7) wykonane na papierze celulozowym powlekanym, matowym białym, o gramaturze nie niższej niż 120 g/m2;

3) odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt uczelni wykonany na papierze białym, powleka nym dwustronnie, o gramaturze 120 g/m2 zawiera cztery strony (strona 1 okładka, strona 2 wewnętrzna le wa, strona 3 wewnętrzna prawa, strona 4); w przypadku odpisu dyplomu ukończenia studiów prowadzo nych wspólnie na stronie 4 umieszcza się informacje o uczelniach i instytucjach naukowych prowadzących kształcenie, zgodnie z informacjami na stronie 7 oryginału dyplomu;

4) strony wewnętrzne dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni (2—7) pokryte giloszem według wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze brązowym — nr pantone 480, o wymia rach 148 x 210 mm, grubości linii 0,567 pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5°;

5) druk tekstu stron wewnętrznych dyplomu (2—

7) w kolorze czarnym;

6) druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni, oraz godła państwa w kolorze czarnym; pod nazwą dyplomu umieszcza się, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”;

7) fotografia na dyplomie, odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni opieczęto wana pieczęcią do tłoczenia w papierze;

8) okładka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skórę naturalną, wtórną, mie loną ekologicznie, w kolorze brązowym odpowiadającym nr pantone 4695 C;

9) napisy na okładce oraz godło państwa tłoczone złotą folią; korona godła państwa na okładce na wysoko ści 40 mm od górnej krawędzi dyplomu; godło państwa na okładce o wymiarach 14 x 16 mm; napisy na okładce: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt, wersaliki pogrubione, na wysokości 22,5 mm od górnej krawędzi dyplomu „DYPLOM UKO¡CZENIA …” — w odległości 25 mm od nasady godła państwa, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 14 pkt; strona 2 wewnętrzna — objaśnienia i tekst w nawiasach: czcionka Times New Roman CE 7 pkt, napisy: „Pan(i)” oraz „data urodzenia” i „miejsce urodzenia” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; napis „Nr dyplomu” wysokość 11 pkt; strona 3 wewnętrzna — godło państwa o wymiarach 14 x 16 mm, korona godła państwa na wysokości 29 mm od górnej krawędzi dyplomu, napis „DYPLOM” pod godłem państwa w odległości 5 mm od nasa dy godła; napis „DYPLOM” — czcionka Times New Roman CE 12 pkt; objaśnienia (tekst w nawiasach) — czcionka Times New Roman CE 7 pkt; napisy: „ukończenia studiów w formie”, „na kierunku”, „w specjal ności”, „z wynikiem”, „i uzyskania w dniu”, „tytułu zawodowego”, „Kierownik podstawowej jednostki or ganizacyjnej”, „Rektor” oraz „dnia …. r.” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; strony 5, 6 i 7 — czcion ka Times New Roman CE 9 pkt;

10) godło państwa oraz napisy nad godłem i pod godłem powinny być umieszczone centralnie w pionowej osi strony, cały tekst oraz ramka określająca miejsce na fotografię powinny być rozmieszczone symetrycznie względem pionowej osi strony; 1

1) kartki szyte nitką z wyklejką, ściegiem szerokim; 1

2) w miejscu przeznaczonym na nazwę kierunku studiów podaje się nazwę makrokierunku; 1

3) w uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, miejsce na dyplomie przeznaczone na nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej oraz na podpis kierownika tej jednostki oznacza się pozio mą kreską. Dziennik Ustaw Nr 11 — 1567 — Poz. 61 Dziennik Ustaw Nr 11 — 1568 — Poz. 61 Załącznik nr 7 WZÓR SUPLEMENTU DO DYPLOMÓW UKO¡CZENIA STUDIÓW Dziennik Ustaw Nr 11 — 1569 — Poz. 61 Dziennik Ustaw Nr 11 — 1570 — Poz. 61 Opis:

1) format po obcięciu A4 (210 x 297 mm);

2) papier offsetowy biały, gramatura 80 g/m2;

3) papier pokryty giloszem według wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze brązowym — nr pantone 480, o wy miarach 297 x 210 mm, grubość linii 0,567 pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5°;

4) druk dwustronny w kolorze czarnym;

5) odpis suplementu przeznaczony do akt uczelni wykonany według wzoru określonego dla suplementu; pod nazwą „SUPLEMENT DO DYPLOMU” umieszcza się napis: „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”;

6) suplement oraz odpis suplementu przeznaczony do akt w lewym górnym rogu, na widocznej we wzorze linii, zszyty i opieczętowany pieczęcią urzędową uczelni;

7) tekst: czcionka Times New Roman CE 11 pkt, napis „SUPLEMENT DO DYPLOMU” — wersaliki 14 pkt, w punkcie VIII — czcionka Times New Roman CE 10 pkt, oznaczenie stron — czcionka Times New Roman CE 8 pkt;

8) okładka suplementu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w okleinę introkal, w kolorze brązowym odpowiadającym nr pantone 4695 C, wyklejka — papier celulozowy, biały, jednostronnie powlekany, o gramaturze 120 g/m2, na wewnętrznej prawej stronie — cztery narożniki otwarte, paskowe, szerokość paska 6 mm;

9) na okładce napis: „SUPLEMENT DO DYPLOMU” tłoczony złotą folią, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 30 pkt, na wysokości 77 mm od górnej krawędzi, umieszczony centralnie w pionowej osi strony;

10) podczas wypełniania suplementu kropki oznaczające wiersze mogą być zastąpione wpisanym tekstem. Dziennik Ustaw Nr 11 — 1571 — Poz. 61 Dziennik Ustaw Nr 11 — 1572 — Poz. 61 Załącznik nr 8 WZÓR ÂWIADECTWA UKO¡CZENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH Opis:

1) format świadectwa B5 (250 x 176 mm);

2) papier celulozowy offsetowy biały, o gramaturze 80 g/m2, pokryty giloszem według wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze jasnoróżowym — nr pantone 182 U, o wymiarach 148 x 210 mm, grubości linii 0,567 pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5°;

3) godło państwa — wysokość 20 mm, napis „ÂWIADECTWO” — wersaliki, czcionka Times New Roman CE 18,5 pkt; napis „UKO¡CZENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH” — czcionka Times New Roman CE 10,5 pkt; napisy: „Pan(i)”, „urodzon… w dniu …”, „odbywał….”, „i ukończył….”, „w zakresie …”, „KIEROWNIK STUDIÓW” oraz „REKTOR” — czcionka Times New Roman CE 9 pkt; objaśnienia (tekst w nawiasach) — czcionka Times New Roman CE 7 pkt. Dziennik Ustaw Nr 11 — 1573 — Poz. 61 Dziennik Ustaw Nr 11 — 1574 — Poz. 61 Załącznik nr 9 WZÓR ÂWIADECTWA UKO¡CZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH strona 1 Dziennik Ustaw Nr 11 — 1575 — Poz. 61 strona 2 Opis:

1) format świadectwa B5 (250 x 176 mm);

2) karton biały, powlekany, o gramaturze 250 g/m2;

3) papier pokryty giloszem według wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze brązowym, nr pantone 480 C; gru bość linii 0,567 pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5°;

4) druk dwustronny w kolorze czarnym;

5) godło państwa — wysokość 20 mm, napis „ÂWIADECTWO” — wersaliki, czcionka Times New Roman CE 18,5 pkt; napis „UKO¡CZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH” — wersaliki, czcionka Times New Roman CE 14 pkt; napisy: „Pan(i)”, „urodzon…..”, „ukończył….”, „z wynikiem”, „KIEROWNIK podstawowej jed nostki organizacyjnej”, „REKTOR lub KIEROWNIK jednostki organizacyjnej prowadzącej studia” oraz „dnia …” — czcionka Times New Roman CE 10,5 pkt; objaśnienia (tekst w nawiasach) — czcionka Times New Roman CE 6,5 pkt;

6) korona godła państwa w odległości 30 mm od górnej krawędzi świadectwa, napis „ÂWIADECTWO” w od ległości 40 mm od nasady godła państwa;

7) godło państwa, napisy oraz tekst powinny być umieszczone centralnie w pionowej osi strony. Dziennik Ustaw Nr 11 — 1576 — Poz. 61 Dziennik Ustaw Nr 11 — 1577 — Poz. 61 Załącznik nr 10 WZÓR ÂWIADECTWA UKO¡CZENIA KURSU DOKSZTA¸CAJÑCEGO Dziennik Ustaw Nr 11 — 1578 — Poz. 61 Opis:

1) format świadectwa B5 (250 x 176 mm);

2) papier celulozowy biały offsetowy, o gramaturze 80 g/m2;

3) godło państwa — wysokość 20 mm, korona godła państwa w odległości 36 mm od górnej krawędzi świa dectwa; napis „ÂWIADECTWO” — wersaliki czcionka Times New Roman CE 22 pkt, w odległości 50 mm od nasady godła państwa; napis „UKO¡CZENIA KURSU” — wersaliki, czcionka Times New Roman CE 16 pkt; napisy: „Pan(i)”, „urodzon…”, „ukończył…”, „kurs dokształcający …”, „z wynikiem”, „KIEROW NIK …” oraz „dnia” — czcionka Times New Roman CE 10,5 pkt, objaśnienia (tekst w nawiasach) — czcion ka Times New Roman CE 6,5 pkt;

4) godło państwa, napisy oraz tekst powinny być umieszczone centralnie w pionowej osi strony. Dziennik Ustaw Nr 11 — 1579 — Poz. 61

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-01-26
Data wydania: 2008-12-19
Data wejścia w życie: 2009-02-10
Data obowiązywania: 2009-02-10
Data uchylenia: 2011-10-01
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 11 poz. 61