Dz.U. 2009 nr 11 poz. 62

Dziennik Ustaw Nr 11 — 1580 — Poz. 62 Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obro ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Odstępuje się od określenia terminów powo ływania poborowych do zasadniczej służby wojsko wej, przeszkolenia wojskowego studentów i absol wentów szkół wyższych w 2009 r.

§2.

1. ˚ołnierzy powołanych do odbycia zasadni czej służby wojskowej:

1) od dnia 6 maja do dnia 8 maja 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 27—29 stycznia 2009 r.;

2) od dnia 3 czerwca do dnia 5 czerwca 2008 r. — zwal nia się i przenosi do rezerwy w dniach 24—26 lute go 2009 r.;

3) od dnia 1 lipca do dnia 3 lipca 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 24—26 marca 2009 r.;

4) od dnia 5 sierpnia do dnia 7 sierpnia 2008 r. — zwal nia się i przenosi do rezerwy w dniach 27—29 kwiet nia 2009 r.;

5) od dnia 2 września do dnia 4 września 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 26—28 maja 2009 r.;

6) od dnia 7 października do dnia 9 października 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 23—25 czerwca 2009 r.;

7) od dnia 4 listopada do dnia 6 listopada 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 28—30 lipca 2009 r.;

8) od dnia 2 grudnia do dnia 4 grudnia 2008 r. — zwal nia się i przenosi do rezerwy w dniach 25—27 sierp nia 2009 r.

2. ˚ołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w innych terminach niż określone w ust. 1, w przypadkach związanych z powołaniem w miejsce osób planowanych na uzupełnienie jedno stek wojskowych, w stosunku do których uchylono decyzję o powołaniu do zasadniczej służby wojskowej (kartę powołania), zwalnia się i przenosi do rezerwy w terminach określonych w ust. 1, odpowiednio dla danego terminu powołania.

§3.

1. W przypadku żołnierzy, którzy stawili się do odbycia zasadniczej służby wojskowej z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, dowódca jed nostki wojskowej zmienia wymieniony odpowiednio w § 2 termin ich zwolnienia z tej służby i przeniesienia do rezerwy na termin późniejszy, poprzez przedłuże nie o okres nieusprawiedliwionego opóźnienia, z za strzeżeniem, że zwolnienie to nie może nastąpić póź niej niż do dnia 31 sierpnia 2009 r.

2. Czas trwania służby wojskowej, o której mowa w ust. 1, liczy się od dnia stawienia się osób do odby cia tej służby w jednostce wojskowej.

3. Jeżeli dzień zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy w przy padku, o których mowa w ust. 1, przypada na dzień ustawowo lub dodatkowo wolny od służby, zwolnie nie to i przeniesienie do rezerwy następuje bezpo średnio przed tym dniem.

§4. Dowódca jednostki wojskowej zmienia wy mieniony odpowiednio w § 2 i 3 termin zwolnie nia żołnierza z czynnej służby wojskowej i jego prze niesienia do rezerwy na termin późniejszy, poprzez przedłużenie o okres samowolnego opuszczenia jed nostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę, lub wyznaczonego miejsca przebywania albo samo wolnego pozostawania poza nimi, jeżeli okres ten nie został zaliczony do czasu trwania czynnej służby wojskowej na podstawie art. 86a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obro ny Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że zwol nienie to nie może nastąpić później niż do dnia 31 sierpnia 2009 r. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpo wiednio.

§5.

1. ˚ołnierza zasadniczej służby wojskowej, któremu wyrażono zgodę na przyjęcie do nadtermino wej zasadniczej służby wojskowej, dowódca jednostki wojskowej, w której ewidencji żołnierz się znajduje, zwalnia z zasadniczej służby wojskowej bez przenie sienia do rezerwy, na dzień przed ustalonym termi nem rozpoczęcia pełnienia nadterminowej zasadni czej służby wojskowej.

2. Zwolnienie żołnierza z zasadniczej służby woj skowej, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy odbywania zasadniczej służby wojskowej.

§6. ˚ołnierzy, którzy w następstwie orzeczeń dys cyplinarnych wykonują lub mają wykonać karę zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania, aresztu koszarowego lub izolacyjnego albo w stosun ku do których orzeczono środek dyscyplinarny w po staci zobowiązania do wykonywania dodatkowych za 62 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r. ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458. Dziennik Ustaw Nr 11 — 1581 — Poz. 62 dań służbowych, w terminie lub po terminie zwolnie nia z czynnej służby wojskowej określonym w § 2, zwalnia się z tej służby po ich wykonaniu, nie później jednak niż z dniem ustawowo określonego okresu trwania czynnej służby wojskowej, z zastrzeżeniem, że zwolnienie to nie może nastąpić później niż do dnia 31 sierpnia 2009 r. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpo wiednio.

§7.

1. Zwolnienia żołnierza z czynnej służby woj skowej i przeniesienia go do rezerwy dokonuje do wódca jednostki wojskowej, stwierdzając ten fakt w rozkazie dziennym jednostki wojskowej.

2. W wojskowych dokumentach osobistych i w ewi dencji wojskowej żołnierzy zwalnianych z czynnej służ by wojskowej wpisuje się, jako podstawę zwolnienia i przeniesienia do rezerwy, odpowiedni przepis niniej szego rozporządzenia oraz numer i datę rozkazu dzien nego dowódcy jednostki wojskowej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku określonym w § 5.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2009-01-26
Data wydania: 2009-01-19
Data wejścia w życie: 2009-01-26
Data obowiązywania: 2009-01-26
Data wygaśnięcia: 2010-01-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 11 poz. 62