Dz.U. 2009 nr 112 poz. 934

Dziennik Ustaw Nr 112 — 8632 — Poz. 934 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 paź dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 9

7) zarządza się, co następuje:

§1. Powierza się Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, jako zarządzającemu Wałbrzyską Spe cjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK, zwaną dalej „strefą”, udzielanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki zezwoleń na prowadzenie dzia łalności gospodarczej na terenie strefy.

§2. Powierza się Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. wykonywanie kontroli realizacji warunków zezwoleń, o których mo wa w § 1.

§3. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o. przekazuje ministrowi właści wemu do spraw gospodarki kwartalną informację o funkcjonowaniu strefy oraz kopie zezwoleń nie zwłocznie po ich udzieleniu.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Gospodarki: W. Pawlak ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia „Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK” Sp. z o.o. udzielania zezwo leń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wyko nywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 67, poz. 708), któ re traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą dzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746). 934 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-07-15
Data wydania: 2009-07-02
Data wejścia w życie: 2009-07-30
Data obowiązywania: 2009-07-30
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 112 poz. 934