Dz.U. 2009 nr 113 poz. 937

Dziennik Ustaw Nr 113 — 8638 — Poz. 937 Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kamiennogórskiej spe cjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1549) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 368,7756 ha, położone na terenie miast: Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kowary, Lubań, Ostrów Wielkopolski, Piechowice oraz gmin: Dobroszyce, Gryfów Âląski, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Lubawka, Nowogrodziec, Odolanów, Prusice i ˚migród.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Kamiennogórskiej Specjalnej Stre fy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości: a) w Podstrefie Kamienna Góra opisy granic i tere nów Kompleksów: 6, 7, 8 i 9 otrzymują brzmie nie: „Kompleks 6 Obręb ewidencyjny IV, arkusz mapy nr 9 Granica biegnie od punktu nr 197, położonego u zbiegu granic działek nr: 144/1, 144/5 i 145 (ul. Magazynowa), w kierunku południowo-za chodnim, zachodnim brzegiem ul. Magazyno wej do punktu nr 198, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 144/2, 144/5 i 145 (ul. Magazy nowa), w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 199, położonego u zbie gu granic działek nr: 144/2, 142/2 i 144/6. W punkcie nr 199 zmienia kierunek na północ ny, i biegnąc wzdłuż granic działek nr: 142/2 i 144/6, dochodzi do punktu nr 200, znajdujące go się u zbiegu granic działek nr: 8/4 (ul. Je dwabna), 142/1 i 144/

6. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie południowym brzegiem ul. Jedwabnej (działka nr 8/

4) do punktu nr 201, położonego u zbiegu granic działek nr: 144/5, 144/1 i 8/4 (ul. Jedwabna). Z punktu nr 201 bieg nie wzdłuż granic działek nr: 144/5 i 144/1 i do chodzi do punktu nr 197, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 7 Obręb ewidencyjny IV, arkusz mapy nr 8 Obszar 1 Granica biegnie od punktu nr 110, położonego u zbiegu granic działek nr: 161, 109/2 (droga) i 1/1 (obręb V, teren PKP), do punktu nr 111, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż za chodniej granicy linii kolejowej Kamienna Góra — Lubawka. W punkcie nr 111 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 161 przez punkty nr: 147 i 148 do punktu nr 112, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 102/7 (droga), 161, 90/1 i 90/2. W punkcie nr 112 skręca w kierunku południo wo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 90/2 do punktu nr 11

3. W punkcie nr 113 skrę ca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą drogi (działka nr 89/

1) do punktu nr 114, położonego u zbiegu granic działek nr: 90/2, 89/1 i 1/1 (obręb V), gdzie ponownie zmienia kierunek, i biegnąc w kierunku południowo-za chodnim, dochodzi do punktu nr 115, położone go u zbiegu granic działek nr: 83/1, 83/2 i 1/5 (obręb V). Z punktu nr 115 biegnie w kierunku północnym, wzdłuż granicy projektowanej ob wodnicy miasta Kamienna Góra w ciągu drogi krajowej nr 5, do punktu nr 116, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 107/2, 161 i 109/2 (droga). W punkcie nr 116 skręca w kierunku wschodnim, i biegnąc południową granicą dro gi (działka nr 109/2), dochodzi do punktu nr 110, od którego rozpoczęto opis. Obszar 2 Granica biegnie od punktu nr 123, położonego u zbiegu działek nr: 87/2, 87/1, 89/2 (droga) i 89/3 (droga), wzdłuż zachodniej granicy pro jektowanej obwodnicy miasta Kamienna Góra w ciągu drogi krajowej nr 5, przez punkty nr: 124 i 125 do punktu nr 126, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 81/4, 81/3 i 1/5 (ob ręb V, teren PKP). Tu skręca w kierunku połu dniowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy linii kolejowej przez punkty nr: 127, 128 i 129 do punktu nr 130, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/5 (obręb V, teren PKP), 62 (droga) i 81/

4. Z punktu nr 130 biegnie pół nocną granicą drogi (działka nr 6

2) w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 131, gdzie skręca na północ, i biegnie do punktu nr 132, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 87/3, 87/2, 89/3 (droga) i 89/6 (droga). W punkcie nr 132 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnąc południowym brzegiem drogi (działka nr 89/3), dochodzi do punktu nr 123, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 8 Obręb ewidencyjny IV, arkusz mapy nr 9 Obszar 1 Granica biegnie od punktu nr 139, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 137/1 (droga), 134/4 i 134/11, w kierunku południowym do punktu nr 140, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 162 (droga), 134/4 i 134/1

1. Tu zała muje się w kierunku zachodnim i biegnie pół 937 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Dziennik Ustaw Nr 113 — 8639 — Poz. 937 nocnym brzegiem drogi (działka nr 16

2) przez punkty nr: 141 i 142 do punktu nr 14

3. Następ nie biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 144 i 145 do punktu nr 146, po łożonego u zbiegu granic działek nr: 129, 128 i 137/2 (rów). Z punktu nr 146 biegnie w kierun ku wschodnim południowym brzegiem rowu (działka nr 137/

2) do punktu nr 139, od którego rozpoczęto opis. Obszar 2 Granica biegnie od punktu nr 180, położonego u zbiegu granic działek nr: 131/5, 131/9, 162 (droga), w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 18

1. Tu zmienia kierunek na północ no-zachodni i biegnie północną granicą działki nr 130/2 przez punkty nr: 182, 183, 177 do punk tu nr 178, gdzie załamuje się w kierunku północ nym, i biegnie wschodnią granicą drogi (działka nr 16

2) do punktu nr 17

9. Tu załamuje się w kie runku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy dro gi (działka nr 16

2) do punktu nr 17

5. Stąd bieg nie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 176, 185, 186, 187, 188 wzdłuż granic działek nr: 131/3, 131/14, 131/13, 131/7, 131/8 i 131/9 do punktu nr 180, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 9 Obręb ewidencyjny VI, arkusz mapy nr 2 Granica biegnie od punktu nr 151, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 173/13, 173/9 i 179/1 (ul. M. Fornalskiej), w kierunku północ no-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 173/13 i 173/9, przez punkt nr 152 do punktu nr 153, po łożonego u zbiegu granic działek nr: 173/12, 173/13 i 173/

9. W punkcie nr 153 skręca w kie runku południowo-zachodnim i biegnie grani cami działek nr: 173/12 i 173/9 do punktu nr 154, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 173/9, 173/12, 174/2 i 174/

4. Z punktu nr 154 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 155, położonego u zbiegu granic działek nr: 174/5, 174/4, 173/12 i 175/2 (ul. Mostowa), gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wschodnim brzegiem ul. Mostowej przez punkty nr: 157 i 158 do punktu nr 159, znaj dującego się u zbiegu granic działek nr: 173/17, 175/2 (ul. Mostowa) i 173/1

6. W punkcie nr 159 zmienia kierunek na północno-wschodni, i bieg nąc północnym brzegiem działki nr 173/16 przez punkty nr: 160 i 161, dochodzi do punktu nr 162, położonego u zbiegu granic działek nr: 173/2, 173/6 i 173/1

6. Z punktu nr 162 biegnie w kierun ku południowo-wschodnim do punktu nr 163, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 173/6, 170, 172/3 i 173/7, gdzie zmienia kieru nek na południowy, i biegnąc zachodnim brze giem działki nr 173/7 przez punkty nr: 164, 165, 166, 167 i 168, dochodzi do punktu nr 169, poło żonego u zbiegu granic działek nr: 173/20, 173/7 i 179/1 (ul. M. Fornalskiej). W punkcie nr 169 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 151, od którego rozpoczęto opis.”, b) w Podstrefie Nowogrodziec: — opis granic i terenu Kompleksu 4 otrzymuje brzmienie: „Kompleks 4 Granica biegnie od punktu nr 73, położonego u zbiegu granic działek nr: 1028/5 (droga), 1358/1 i 1356 (droga), zachodnią stroną drogi (działka nr 135

6) przez punkt nr 74 do punktu nr 75, położonego u zbiegu granic działek nr: 1356 (droga), 1363, 1364 i 1355/

1. W punk cie nr 75 skręca w kierunku wschodnim i bieg nie wzdłuż granic działek nr: 1363 i 1355/1 do punktu nr 76, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 77, poło żonego u zbiegu granic działek nr: 1363, 1351/1 i 1355/

1. W punkcie nr 77 zmienia kie runek na wschodni i przez punkty nr 78 i 79 dochodzi do punktu nr 80, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1026/5, 1026/6, 1026/12 i 1026/15, gdzie przyjmuje kierunek północno-wschodni, i biegnie do punktu nr 81, położonego u zbiegu granic działek nr: 1351/1, 1026/10 i 1026/1

3. Z punktu nr 81 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 82, położonego u zbiegu granic działek nr: 1351/5, 1034 (droga) i 1026/15, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnąc zachodnim brzegiem drogi (działka nr 1034), dochodzi do punktu nr 83, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1034 (droga), 1026/15 i 1033 (droga). Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1033 (droga) i 1026/15 do punktu nr 84, znajdującego się na północno-zachodnim brzegu drogi (działka nr 1027), gdzie zmienia kierunek na południowy, i biegnie zachodnią stroną drogi (działka nr 102

7) do punktu nr 85, położonego u zbiegu granic działek nr: 1026/6, 1027 (droga) i 1028/5 (droga). W punkcie nr 85 granica skręca w kierunku zachodnim, i biegnąc północnym brzegiem drogi (działka nr 1028/

5) przez punkty nr: 86, 87, 88 i 89, dochodzi do punktu nr 73, od któ rego rozpoczęto opis.”, — skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 5, c) w Podstrefie Lubań: — opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie: „Kompleks 1 Obręb ewidencyjny I, arkusz mapy nr 11 Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 22/3 (droga), 16/4 i 21/1, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 20, 19/2 i 21/

2. W punkcie nr 2 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 3, położonego u zbie gu granic działek nr: 20, 21/2 i 2 (droga — arkusz mapy

10) , w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punk tu nr 4, znajdującego się u zbiegu granic dzia łek nr: 21/1, 2 (droga) i 1 (droga). Z punktu nr 4 biegnie w kierunku północno-zachod nim przez punkt nr 5 do punktu nr 1, od któ rego rozpoczęto opis.”, Dziennik Ustaw Nr 113 — 8640 — Poz. 937 — na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 3 w brzmieniu: „Kompleks 3 Obręb ewidencyjny I, arkusz mapy nr 7 Granica biegnie od punktu nr 78, położonego u zbiegu granic działek nr: 20, 18 (droga) i 14 (ul. Wrocławska), w kierunku północno -wschodnim brzegiem ul. Wrocławskiej do punktu nr 79, znajdującego się u zbiegu gra nic działek nr: 14 (ul. Wrocławska), 1 (tor ko lejowy) i

20. W punkcie nr 79 granica zmienia kierunek na południowy, i biegnąc wzdłuż granicy między działkami nr: 1 (tor kolejowy) i 20, dochodzi do punktu nr 80, usytuowane go w południowo-wschodnim narożniku działki nr

20. Tu zmienia kierunek na zachod ni, i biegnąc wzdłuż granicy między działka mi nr: 20 i 18 (droga), dochodzi do punktu nr 78, od którego rozpoczęto opis.”, d) opis granic i terenu Podstrefy Jawor otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Jawor Kompleks 1 Obręb ewidencyjny 6 Przemysłowy, arkusz ma py nr 5 Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na linii granicznej bocznicy kolejowej stanowiącej działkę nr 71, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do punktu nr 3, w którym skręca w kierunku północno -wschodnim, i przez punkt nr 4 dochodzi do punktu nr

5. W punkcie nr 5 załamuje się w kie runku południowym i biegnie do punktu nr 6, w którym skręca na wschód, i biegnie do punk tu nr 7, położonego na granicy administracyjnej miasta Jawor. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 8, znajdu jącego się na granicy terenu kolejowego (linia kolejowa Jawor — Jaworzyna Âląska). W punk cie nr 8 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 9, 10, 11 i 12 granicą terenu kolejowego do punktu nr 1

3. Na odcinku od punktu nr 7 do punktu nr 13 pokrywa się z granicą administracyjną miasta Jawor. Z punktu nr 13 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 14, w którym skręca na wschód, i biegnie przez punkty nr: 15 i 16 do punktu nr 1

7. Tu załamuje się w kierunku północno -wschodnim i biegnie do punktu nr 18, w któ rym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2 Obręb ewidencyjny 6 Przemysłowy, arkusz ma py nr 2 Granica biegnie od punktu nr 19, położonego u zbiegu granic działek nr: 97/2 (droga — ul. Ku ziennicza), 211/1 i 25/2, w kierunku zachodnim północnym brzegiem ul. Kuzienniczej (działka nr 97/

2) do punktu nr 20, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 97/2 (ul. Kuzienni cza), 23/6 i 25/

2. W punkcie nr 20 zmienia kieru nek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 21, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 23/4, 19 i 25/

2. Tu zmienia kierunek na połu dniowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 22, położonego u zbiegu granic działek nr: 19, 211/1 i 25/

2. Z punktu nr 22 granica biegnie w kierun ku południowo-zachodnim i dochodzi do punk tu nr 19, od którego rozpoczęto opis.”, e) opis granic i terenu Podstrefy Prusice otrzymu je brzmienie: „Podstrefa Prusice Obręb ewidencyjny Wszemirów, arkusz mapy nr 1 Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 417/9, 417/3 i 417/8, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej gra nicy działek nr 417/8 i 417/6 do punktu nr 2, znaj dującego się u zbiegu granic działek nr: 417/6, 417/7 i 778 (rów). Z punktu nr 2 biegnie w kie runku wschodnim południowym brzegiem ro wu (działka nr 77

8) wzdłuż granicy z działką nr 417/7 do punktu nr 3, położonego w północ no-wschodnim narożniku działki nr 417/

7. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 417/3 do punktu nr 4, znajdującego się w południowo-wschodnim na rożniku działki nr 417/

9. W punkcie nr 4 skręca w kierunku zachodnim i biegnie północnym brzegiem rowu należącego do działki nr 417/3 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”, f) opis granic i terenu Podstrefy Ostrów Wielko polski otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Ostrów Wielkopolski Kompleks 1 Obręb ewidencyjny nr 123 — miasto Ostrów Wielkopolski, arkusz mapy nr 1 Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/50, 2/1 z granicą obrębu ewidencyjnego nr 122, w kierunku połu dniowym wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2/1, 1/49 i 1/70 przez punkt nr 2 do punktu nr 3, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1/70, 1/50 i 1/8

4. W punkcie nr 3 skręca na za chód i biegnie przez punkty nr: 4 i 5 do punktu nr 6, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/75, 1/77 (droga), 1/74 i 1/7

6. W punkcie nr 6 skręca na południe i dochodzi do punktu nr 7, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1/81, 1/80 i 1/3

5. W punkcie nr 7 skręca na za chód i biegnie do punktu nr 8, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/81 i 1/35 z ul. Wro cławską (w obrębie ewidencyjnym nr 119). W punkcie nr 8 skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnim brzegiem ul. Wrocław skiej, początkowo wzdłuż granicy obrębów ewi dencyjnych nr: 119 i 123, a następnie wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr: 120 i 123 do punktu nr 9, znajdującego się u zbiegu gra nic obrębów ewidencyjnych nr: 120, 122 i 123. Z punktu nr 9 granica biegnie w kierunku pół nocno-wschodnim wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr: 122 i 123 przez punkt nr 10 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Dziennik Ustaw Nr 113 — 8641 — Poz. 937 Kompleks 2 Obręb ewidencyjny nr 123 — miasto Ostrów Wielkopolski, arkusz mapy nr 1 Granica biegnie od punktu nr 11, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/88, 1/87 i 1/2, w kie runku południowym do punktu nr 12, znajdują cego się u zbiegu granic działek nr 1/88, 1/2 i 1/8

4. W punkcie nr 12 skręca w kierunku za chodnim i biegnie przez punkty nr: 13 i 14 wzdłuż południowych granic działek nr: 1/88, 1/67 i 1/68 pokrywających się na tej linii z grani cą działki nr 1/84 do punktu nr 15, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/84, 1/50 i 1/68. W punkcie nr 15 skręca na północny wschód i biegnie przez punkt nr 16 do punktu nr 17, po łożonego u zbiegu granic działek nr: 1/69, 1/63 i 1/50. W punkcie nr 17 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 18 i 19 do punktu nr 11, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Obręb ewidencyjny nr 135 — miasto Ostrów Wielkopolski, arkusz mapy nr 1 Granica biegnie od punktu nr 20, położonego u zbiegu granic działek nr: 9/2, 9/1 i 8/4, w kie runku północnym do punktu nr 21, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 9/1. W punkcie nr 21 skręca na wschód i biegnie do punktu nr 22, zlokalizowanego u zbiegu granic działek nr: 9/1, 8/4 i 10/

1. W punkcie nr 22 skrę ca na południe i biegnie do punktu nr 23, zloka lizowanego u zbiegu granic działek nr: 10/2, 9/2, 9/1 i 10/1, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 20, od którego rozpo częto opis. Kompleks 4 Obręb ewidencyjny nr 146 — miasto Ostrów Wielkopolski, arkusz mapy nr 1 Granica biegnie od punktu nr 24, zlokalizowane go u zbiegu granic działek nr: 2/5, 2/7 i 1 (ul. Sta roprzygodzka), w kierunku północnym do punk tu nr 2

5. W punkcie nr 25 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 2/7 przez punkty nr: 26, 27 i 28 do punktu nr 29, zlokalizowanego u zbiegu granic działek nr: 2/7, 2/6, 3/3 i 3/

4. Z punktu nr 29 gra nica biegnie w kierunku południowym do punk tu nr 30, zlokalizowanego u zbiegu granic dzia łek nr: 3/4, 2/7 i 6/

4. W punkcie nr 30 zmienia kie runek na zachodni i dochodzi do punktu nr 31, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 2/5, 6/1 i 2/

7. Z punktu nr 31 granica biegnie w kie runku północnym do punktu nr 32, zlokalizowa nego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2/

5. W punkcie nr 32 granica skręca w kierun ku zachodnim i biegnie do punktu nr 24, od któ rego rozpoczęto opis.”, g) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekono micznej Małej Przedsiębiorczości dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Gryfów Âląski i Dobroszyce w brzmieniu: „Podstrefa Gryfów Âląski Obręb ewidencyjny Ubocze, arkusz mapy nr 2 Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowane go u zbiegu granic działek nr: 1009 (droga), 758/12 i 615 (droga), w kierunku południowo-za chodnim do punktu nr 2, położonego u zbiegu granic działek nr: 758/12, 758/1 i 615 (droga). Z punktu nr 2 biegnie w kierunku północno-za chodnim przez punkty nr: 3 i 4, rozgraniczając działki nr: 458/1 i 758/12, do punktu nr 5, zloka lizowanego u zbiegu granic działek nr: 758/12, 758/1 i 615 (droga). Z punktu nr 5 biegnie w kie runku południowo-zachodnim do punktu nr 6, położonego u zbiegu granic działek nr: 758/8, 615 (droga) i 758/1

2. W punkcie nr 6 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 758/12 do punktu nr 7, zlokalizowanego u zbiegu granic działek nr: 758/12, 758/10 i 76 (tor kolejowy). Z punktu nr 7 biegnie w kierunku północnym wzdłuż gra nicy toru kolejowego (działka nr 7

6) przez punk ty nr: 8, 9 i 10 do punktu nr 11, położonego u zbiegu granic działek nr: 781, 76 (tor kolejowy) i 1005/1 (droga). W punkcie nr 11 zmienia kieru nek na południowo-zachodni i biegnie północ nym brzegiem drogi (działki nr 1005/1 i 1005/2) do punktu nr 13, zlokalizowanego u zbiegu gra nic działek nr: 1005/2 (droga), 1008, 758/12 i 758/

5. Z punktu nr 13 biegnie w kierunku pół nocno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 758/5 przez punkty nr: 14, 15, 16, 17, 18 i 19 do punktu nr 20, położonego u zbiegu granic działek nr: 758/12, 758/5, 773 i 1005/2 (droga). W punkcie nr 20 zmienia kierunek na południo wo-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 773, 772 i 1009 (droga) przez punkty nr: 21 i 22 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Działka nr 758/6 znajdująca się wewnątrz działki nr 758/12 nie wchodzi w granice strefy. Podstrefa Dobroszyce Obręb ewidencyjny Dobroszyce, arkusz mapy nr 7 Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 459/2 (teren PKP), 460 (droga — ul. Fabryczna) i 458/23, w kierun ku zachodnim do punktu nr 2, znajdującego się w północnym narożniku działki nr 458/1 u zbie gu z działką nr 458/2

3. W punkcie nr 2 granica zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 3, położonego u zbiegu granic działek nr: 458/23, 458/8 i 458/

9. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 4, znajdują cego się u zbiegu granic działek nr: 458/18, 461 (droga) i 458/2

3. Z punktu nr 4 biegnie wschod nią stroną drogi (działka nr 46

1) w kierunku pół nocnym do punktu nr 5, położonego u zbiegu granic działek nr 460 (droga) i 458/2

3. W punk cie nr 5 skręca w kierunku zachodnim i docho dzi do punktu nr 6, znajdującego się na granicy między działkami nr: 458/21 i 444/

3. W punkcie nr 6 skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnąc wzdłuż granic działek nr: 458/21 i 444/3, dochodzi do punktu nr 7, położonego na granicy między działkami nr: 458/20 i 444/3. W punkcie nr 7 skręca na północ i dochodzi do punktu nr 8, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 457/9, 457/13 (droga) i 458/20. Z punktu nr 8 biegnie w kierunku południowo Dziennik Ustaw Nr 113 — 8642 — Poz. 937 -wschodnim przez punkty nr: 9 i 10 do punktu nr 11, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 455/4, 454/1 i 458/2

3. Z punktu nr 11 biegnie wzdłuż granic działek nr: 454/1 (ul. Kolejowa) i 458/23 do punktu nr 12, położonego u zbiegu granic działek nr: 454/1 (ul. Kolejowa), 458/23 i 458/1

6. W punkcie nr 12 skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 458/23 i 458/16 przez punkt nr 13 do punktu nr 14, znaj dującego się u zbiegu granic działek nr: 458/23, 458/16 i 454/2 (droga). Z punktu nr 14 biegnie wzdłuż granic działek nr: 454/2 (droga) i 458/23 do punktu nr 15, położonego u zbiegu granic działek nr: 454/2 (droga), 458/23 i 459/2 (teren PKP). W punkcie nr 15 zmienia kierunek na po łudniowo-zachodni, i biegnąc granicami działek nr: 458/23 i 459/2 przez punkt nr 16, dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2009 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-07-17
Data wydania: 2009-06-30
Data wejścia w życie: 2009-07-20
Data obowiązywania: 2009-07-20
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 113 poz. 937