Dz.U. 2009 nr 113 poz. 940

Dziennik Ustaw Nr 113 — 8645 — Poz. 940 Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 paź dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 9

7) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się plan rozwoju Kostrzyńsko-Słubic kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiący za łącznik do niniejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Gospodarki: W. Pawlak ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w spra wie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Spe cjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 43, poz. 258 oraz z 2005 r. Nr 182, poz. 1534), które traci moc z dniem wej ścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746). 940 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593). Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2009 r. (poz. 940) PLAN ROZWOJU KOSTRZY¡SKO-S¸UBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

1. Wstęp Plan rozwoju strefy określa w szczególności cele ustanowienia strefy, działania służące osiągnięciu tych celów oraz obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia tych celów oraz terminy wykonania tych obowiązków w obszarach wskazanych w planie. 1.

1. Wprowadzenie Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekono miczna (K-S SSE) została utworzona rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia „Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” (Dz. U. Nr 135, poz. 904, z późn. zm.1)), wydanym w oparciu o usta wę z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych stre fach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.). Jej obecny obszar i granice zostały usta lone w drodze kolejnych zmian rozporządzenia usta nawiającego K-S SSE. Pierwotnie strefa obejmowała tereny inwestycyjne o powierzchni 457,2716 ha, po łożone w Kostrzynie nad Odrą i Słubicach. Na koniec 2008 roku obszar strefy wyniósł 1186,3803 ha i obej mował tereny miast: Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Poznań i Zielona Góra oraz gmin: Barlinek, Bytom Odrzański, Chodzież, Czerwieńsk, Goleniów, Gryfino, Gubin, Karlino, Lub sko, Międzyrzecz, Nowy Tomyśl, Police, Rzepin, Słu bice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Swarzędz i Zielo na Góra. Zgodnie z założeniami pierwotnego planu rozwoju strefy, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w spra wie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, funkcjonowanie K-S SSE doprowadzić miało do utworzenia 9 tys. miejsc pracy, w tym w Kostrzynie nad Odrą 6 tys., a w Słubicach 3 tys., oraz aktywizacji gospodarczej regionu. 1.

2. Podstawowe dane o strefie na dzień 31 grudnia 2008 r. Spośród 1186,3803 ha gruntów objętych K-S SSE zagospodarowanych było 772,9475 ha, co stanowi 65,15 % ogólnej powierzchni strefy. Poniesione przez zarządzającego strefą od początku jej funkcjonowania wydatki na inwestycje infrastrukturalne, podnoszące atrakcyjność oferowanych terenów, wyniosły 67,3 mln zł. Wydano 170 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, w oparciu o które zrealizo wano nowe inwestycje o wartości 3 125,1 mln zł i utworzono 16 326 nowych trwałych miejsc pracy. 1.

3. Misja K-S SSE Misją strefy jest wspieranie rozwoju północno-za chodnich regionów Polski, w szczególności woje wództw lubuskiego, zachodniopomorskiego i Zachod niej Wielkopolski, poprzez stosowanie rozwiązań ———————

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 30, poz. 329 i Nr 107, poz. 1170, z 2002 r. Nr 64, poz. 581, z 2003 r. Nr 186, poz. 1814 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 690 i Nr 95, poz. 937. Dziennik Ustaw Nr 113 — 8646 — Poz. 940 uwzględniających i wykorzystujących szczególne uwarunkowania regionu oraz tworzenie warunków dla trwałego rozwoju gospodarczego zorientowanego na dojrzałą gospodarkę rynkową. Realizacja misji polega na podejmowaniu inicjatyw mających na celu wzrost innowacyjności gospodarki województw, na obszarach objętych strefą. Celem nad rzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zwiększa nie stopnia efektywności wykorzystywania potencjału gospodarczego regionów, w tym zasobów ludzkich po przez tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy. Funkcjonowanie K-S SSE w regionach właściwych dla jej oddziaływania ma wspierać rozwój gospodar czo-społeczny z zamiarem osiągnięcia między innymi celów Strategii Lizbońskiej. Osiągnięcie tych celów wiąże się nierozerwalnie z:

1) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na lata 2000—20202), ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności re gionu (wewnętrznej oraz międzynarodowej) m.in. poprzez udoskonalenie oraz rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej poprawiającej warunki życia oraz podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną obszarów aktywności gospodarczej;

2) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego na lata 2000—20203) ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności re gionu;

3) realizacją zadań przyjętych i określonych w Strate gii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskie go do roku 2015

4) ukierunkowanych na wyrówny wanie różnic w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej oraz podnoszenie konkurencyjności gospodarki, przy uwzględnieniu konieczności stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju zasobów ludzkich.

2. Cele ustanowienia K-S SSE Cele działania K-S SSE to w szczególności:

1) pobudzenie działalności produkcyjnej i usługowej w regionie poprzez stworzenie nowoczesnych ośrodków przemysłowych;

2) dywersyfikacja działalności gospodarczej w regio nach;

3) zwiększenie liczby inwestycji o charakterze inno wacyjnym;

4) stwarzanie warunków dla pozyskiwania inwestycji z sektora B+R;

5) pozyskiwanie nowych lokalizacji K-S SSE dla uzy skania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania;

6) wspieranie procesów rewitalizacji terenów zde gradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poprzemysłowych, w tym obszarów po stoczniowych;

7) współfinansowanie wspólnych przedsięwzięć in westycyjnych w infrastrukturę regionu;

8) rozwój współpracy z instytucjami zajmującymi się promocją regionalnej oferty inwestycyjnej mają cej m.in. na celu stymulowanie kooperacji firm działających w regionie;

9) wspieranie rozwoju parków technologicznych oraz klastrów przemysłowych;

10) aktywizacja rynku pracy, wzrost poziomu wy kształcenia i kwalifikacji pracowników.

3. Zadania zarządzającego K-S SSE Realizacja celów określonych w niniejszym planie wymaga od zarządzającego:

1) uczestnictwa w procesach tworzenia strategii roz woju gospodarczego regionu, programów re strukturyzacji, planów zagospodarowania prze strzennego i innych przedsięwzięć sprzyjających aktywizacji gospodarczej regionu;

2) współpracy z władzami województw, miast, gmin i przedsiębiorcami w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów (rozwój mieszkalnic twa, hotelarstwa, bazy turystyczno-wypoczynko wej, komunikacyjnej itp.);

3) współpracy z centrami obsługi inwestorów woje wództw oraz Polską Agencją Informacji i Inwesty cji Zagranicznych;

4) współpracy z placówkami dyplomatycznymi i przedsiębiorcami za granicą w zakresie promo wania strefy w celu pozyskiwania nowych inwe storów;

5) wyznaczania, na bazie zdobytego doświadczenia i wiedzy, kierunków i trendów rozwoju określo nych branż na obszarach nieobjętych strefą;

6) stworzenia systemu informacji, w oparciu o Cen trum Obsługi Inwestora, o firmach wykonaw czych, realizujących różne elementy inwestycji;

7) integracji środowiska gospodarczego w regionie.

4. Działania służące osiągnięciu celów K-S SSE Działania zarządzającego strefą będą polegały w szczególności na:

1) udostępnianiu inwestorom składników mienia, przede wszystkim przez zbywanie na ich rzecz pra wa własności nieruchomości zarządzającego, a także własności oraz prawa wieczystego użytko wania gruntów innych podmiotów na podstawie ———————

2) Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego nr XV/91/2000 z dnia 6 marca 2000 r. oraz uchwała nr XXXVII/260/2005 „Strategia Rozwoju Województwa. Aktualizacja z horyzon tem czasowym do 2020 roku” z dnia 19 grudnia 2005 r.

3) Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXVI/386/2000 z dnia 10 lipca 2000 r., z późn. zm.

4) Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr XVI/147/2000 z dnia 23 października 2000 r., z późn. zm. Dziennik Ustaw Nr 113 — 8647 — Poz. 940 zawartych umów zlecenia. W tym celu zarządzają cy może m.in. nabywać mienie objęte strefą na własność dla dalszego jego udostępniania inwe storom lub zawierać umowy zlecenia w obrocie nieruchomościami, a także nabywać nieruchomo ści położone poza granicami strefy z zamiarem ich włączenia w granice strefy;

2) tworzeniu warunków racjonalnego gospodarowa nia infrastrukturą, w tym budowie lub udziale w budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, koniecznej dla realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o zezwolenie;

3) przeprowadzaniu przetargów lub rokowań mają cych na celu wyłonienie podmiotów gospodar czych, które uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekono miczna S.A. ponosi m.in. koszty wynikające z zarzą dzania strefą, w tym koszty związane z nabywaniem nieruchomości objętych strefą, koszty nabywania nie ruchomości (samodzielnie lub z partnerami) przewi dzianych do włączenia w granice strefy w przyszłości, koszty operacyjne spółki, do których zalicza się wydat ki na promocję strefy w kraju i za granicą, a także, w miarę posiadanych środków, koszty budowy i mo dernizacji infrastruktury realizowanej wspólnie z inny mi podmiotami (jednostkami samorządu terytorialne go, przedsiębiorcami itp.). W zakresie niezbędnym do realizacji celów okreś lonych w niniejszym planie zarządzający może brać udział jako strona uzgadniająca i opiniująca działania podejmowane przez inne podmioty, polegające na:

1) współdziałaniu przy opracowywaniu wszelkich planów zagospodarowania przestrzennego zwią zanych z terenami stref (współpraca samorządu);

2) koordynacji prac związanych z inwentaryzacją gruntów i posadowionych na gruntach naniesień (współpraca z samorządem, właścicielem nieru chomości);

3) uczestnictwie w negocjacjach dotyczących dostar czania mediów (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości, dostawcami me diów);

4) współudziale w opracowywaniu koncepcji zaopa trzenia w media;

5) współudziale w pracach projektowych dotyczą cych budowy infrastruktury technicznej;

6) pomocy w zawieraniu umów pomiędzy inwesto rami a dostawcami mediów niebędącymi ich wła ścicielami.

5. Ârodki na realizację celów Finansowanie działań określonych niniejszym pla nem realizowane będzie w następujący sposób:

1) ze środków własnych, pozyskanych z działalności statutowej (działalność gospodarcza), w tym z przychodów pochodzących z opłat za admini strowanie uzyskiwanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z przedsiębiorcami;

2) ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy struktu ralnych. W miarę udostępniania majątku inwestorom kosz ty jego utrzymania będą się zmniejszać. Wysokość wydatków przeznaczonych na marketing i promocję będzie skorelowana z możliwościami finansowymi za rządzającego. Zakłada się, że część wydatków będzie współfinansowana przez instytucje zewnętrzne (środ ki pomocowe, budżety lokalne). Stałym wydatkiem zarządzającego są koszty funkcjonowania spółki.

6. Polityka rozwoju strefy 6.

1. Inwestycje znaczące dla regionów — perspekty wy powiększania terenów Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 74

6) zwiększa limit łącznej powierzchni stref w Polsce z 12 tys. do 20 tys. hektarów. Zasady włącza nia do stref nowych obszarów określone zostały w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicz nych, zwanej dalej „Koncepcją”, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. Koncepcja określa główny cel włączania nowych terenów do specjal nych stref ekonomicznych, którym jest wspieranie no wych inwestycji, pożądanych dla gospodarki kraju, a więc takich, które w najwyższym stopniu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospo darczego regionów. Strefa kostrzyńsko-słubicka poło żona jest na terenie trzech województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Różne uwarunkowania i cele rozwojowe tych regionów de terminują politykę zagospodarowania terenów strefy, inną dla każdego województwa. I tak: dla województwa lubuskiego — założono pozyskiwa nie inwestorów z branży drzewnej, papierniczej, ma szynowej oraz elektrotechnicznej, gwarantujących tworzenie miejsc pracy w dziedzinach, w których wo jewództwo dysponuje dużym potencjałem kadrowym oraz zapleczem okołobiznesowym. Uwzględniając do tychczasowe kierunki rozwoju przemysłu na terenie województwa, zakłada się również przyciąganie inwe storów wspierających rozwój klastra papierniczego oraz metalowego, przy uwzględnieniu firm i instytucji naukowych zainteresowanych transferem wiedzy in nowacyjnej do przemysłu. Zgodnie z Koncepcją dla województwa lubuskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o przemysł produkujący na potrzeby budownictwa oraz o przemysł drzewny; dla województwa zachodniopomorskiego — pozyski wanie inwestorów będących w stanie zagospodaro wać istniejące tereny postoczniowe wraz z potencja łem kadrowym istniejącym w aglomeracji szczeciń skiej. Podstawowym kierunkiem rozwoju będzie w tym przypadku branża metalowa i elektrotechnicz na. Niezwykle ważnym warunkiem, który winni speł niać inwestorzy inwestujący w omawianym woje wództwie, powinna być liczba tworzonych miejsc pra cy. Mając na uwadze dużą skalę bezrobocia w niektó rych regionach województwa, czynnik walki z bezro bociem wydaje się kreować politykę marketingową Dziennik Ustaw Nr 113 — 8648 — Poz. 940 w zakresie lokowania inwestycji przemysłowych na wybranych terenach. Zgodnie z Koncepcją dla województwa zachodniopo morskiego „kryterium sektorów priorytetowych” po szerza się o przemysł produkujący na potrzeby bu downictwa oraz o przetwórstwo spożywcze; dla województwa wielkopolskiego — pozyskiwanie inwestorów reprezentujących zaawansowane tech nologie, współpracujących z instytucjami naukowy mi oraz zajmujących się gromadzeniem i przetwarza niem danych. Drugą ważną gałęzią rozwoju woje wództwa jest dział logistyki. Bardzo dobre położenie wielu terenów inwestycyjnych wzdłuż autostrady A2, na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych wschód — zachód, przy założeniu stosunkowo nie wielkiej odległości od granicy z Republiką Federalną Niemiec, stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju tej dziedziny gospodarki. Zgodnie z Koncepcją dla województwa wielkopolskie go „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o przemysł elektrotechniczny i o produkcję części i ak cesoriów dla przemysłu. Realizowane działania marketingowo-promocyjne będą zgodne z polityką rozwoju strefy określoną w Koncepcji, a ujęte w niej zasady obejmowania no wych gruntów statusem sse stanowić będą podstawę do oceny wniosków kierowanych do zarządzającego o objęcie nowych terenów statusem sse. 6.

2. Etapy rozwoju K-S SSE Kształtowanie i rozwój strefy jest przedsięwzię ciem długofalowym, prowadzonym do końca funkcjo nowania strefy, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. Plan roz woju ma charakter strategiczny i długookresowy i ge neralnie dzieli się na 3 etapy:

7. Obowiązki zarządzającego

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-07-17
Data wydania: 2009-06-26
Data wejścia w życie: 2009-08-01
Data obowiązywania: 2009-08-01
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 113 poz. 940