Dz.U. 2009 nr 113 poz. 943

Dziennik Ustaw Nr 113 — 8664 — Poz. 943 Na podstawie art. 28e ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów wi niarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Minimalna zawartość alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym, uzyskanych podczas wyrobu wina z winogron zebranych z krzewów winorośli upra wianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wy nosi nie mniej niż 0,4 % objętościowych.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 943 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2008 r. Nr 145, poz. 915 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 38, poz. 298.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-07-17
Data wydania: 2009-07-02
Data wejścia w życie: 2009-08-01
Data obowiązywania: 2009-08-01
Data uchylenia: 2012-12-15
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 113 poz. 943