Dz.U. 2009 nr 115 poz. 958

Dziennik Ustaw Nr 115 — 8726 — Poz. 958 Art.

1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2071 w § 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmie nie: „b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.”;

2) w art. 2091: a) w § 1: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypad kach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,”, — w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) wykonywania działań w zakresie zwal czania pożarów i ewakuacji pracowni ków,”, b) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposaże nie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.”, c) dodaje się § 4 w brzmieniu: „

§4. W przypadku zatrudniania przez praco dawcę wyłącznie pracowników młodocia nych lub niepełnosprawnych — działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wyko nywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosu je się odpowiednio.”;

3) w art. 23711a § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) tworzenia służby bhp lub powierzania wyko nywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania dzia łań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817 i Nr 99, poz. 825. 958 USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-07-21
Data wydania: 2009-05-07
Data wejścia w życie: 2009-08-05
Data obowiązywania: 2009-08-05
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 115 poz. 958