Dz.U. 2009 nr 116 poz. 976

Dziennik Ustaw Nr 116 — 8773 — Poz. 976 Art.

1. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o syste mie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 128

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu: „

1) Przepisy ustawy:

1) wykonują postanowienia: a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 494/98 z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w odniesieniu do stosowania minimal nych sankcji administracyjnych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz. Urz. WE L 60 z 28.02.1998, str. 78; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 46, str. 12), b) rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parla mentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lip ca 2000 r. ustanawiającego system iden tyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporzą dzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. Urz. WE L 204 z 11.08.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 248, z późn. zm.), c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parla mentu Europejskiego i Rady w zakresie minimalnego poziomu kontroli przepro wadzanych w ramach systemu identyfika cji i rejestracji bydła (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, str. 9, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, str. 135, z późn. zm.), d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2004, str. 8, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 42, str. 56), e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 911/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra wie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskie go i Rady w zakresie kolczyków, paszpor tów i rejestrów gospodarstw (Dz. Urz. UE L 163 z 30.04.2004, str. 65, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 46, str. 242), f) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażające go rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontro li prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (Dz. Urz. UE L 280 z 12.10.2006, str. 3), g) rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonującego dy rektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji ko niowatych (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 3);

2) wdrażają postanowienia: a) decyzji Komisji 2006/968/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonującej rozporzą dzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesie niu do wytycznych i procedur elektronicz nej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (Dz. Urz. UE L 401 z 30.12.2006, str. 41, z późn. zm.), b) dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lip ca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestra cji świń (Dz. Urz. UE L 213 z 08.08.2008, str. 31).”;

2) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt, w tym tryb nadawania numerów siedzib stad oraz numerów identyfikacyjnych zwierząt, a także wpisywania na listę prowadzoną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rol nictwa i skreślania z tej listy podmiotów do starczających kolczyki lub duplikaty kolczyków, kolczyki lub duplikaty kolczyków zawierające elektroniczne identyfikatory albo czytniki elek tronicznych identyfikatorów, zwanych dalej „dostawcami”;”;

3) w art. 2 w ust. 1: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) koniowate — koniowate w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wyko nującego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod iden tyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 3), zwanego dalej „rozpo rządzeniem nr 504/2008”;”, b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) zakład przetwórczy — zakład, w którym jest prowadzona działalność polegająca na przetwarzaniu zwłok zwierzęcych, w zakre sie określonym w przepisach rozporządze nia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 z dnia 3 października 2002 r. 976 USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Dziennik Ustaw Nr 116 — 8774 — Poz. 976 ustanawiającego przepisy sanitarne doty czące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spoży cia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.);”, c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: „10a) spalarnia — spalarnię w rozumieniu pkt 30 albo 36 załącznika I do rozporzą dzenia wymienionego w pkt 10;”, d) w pkt 11: — lit. c otrzymuje brzmienie: „c) w odniesieniu do świń — osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyj ną nieposiadającą osobowości prawnej, władającą zwierzęciem, nawet tymczaso wo,”, — dodaje się lit. d w brzmieniu: „d) w odniesieniu do koniowatych — pod miot, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 504/2008;”, e) pkt 12 otrzymuje brzmienie: „1

2) siedziba stada — wszelkie budynki, zagro dy, pastwiska lub miejsca na otwartej prze strzeni, w których przebywa dane stado lub stada różnych zwierząt gospodarskich, a także jest prowadzony chów lub hodow la tych zwierząt;”, f) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: „14a) świnie — wszystkie zwierzęta z rodziny Suidae, z wyłączeniem dzików wolno ży jących;”;

4) w art. 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) elementy, o których mowa w art. 3 ust. 3 roz porządzenia nr 504/2008;”;

5) w art. 8: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) dane dotyczące zwłok zwierząt gospodar skich oraz zakładów przetwórczych lub spa larni.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Dane dotyczące zakładów przetwórczych lub spalarni mogą być usunięte z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych po upływie okresu, o którym mowa w art. 11 ust. 2, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 lat od dnia zaprzestania przetwarzania lub spalania zwłok zwierząt gospodarskich przez podmioty prowadzące zakład przetwórczy lub spalarnię.”;

6) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Art.

9.

1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego, podmiot prowadzący miejsce groma dzenia zwierząt, podmiot prowadzący rzeźnię oraz podmiot prowadzący za kład przetwórczy lub spalarnię są obo wiązani zgłosić kierownikowi biura po wiatowego Agencji, zwanemu dalej „kierownikiem biura”, siedzibę stada, miejsce gromadzenia zwierząt, rzeźnię oraz zakład przetwórczy lub spalarnię w celu nadania numeru siedziby stada, numeru miejsca gromadzenia zwierząt, numeru rzeźni, numeru zakładu prze twórczego lub spalarni, nie później niż w dniu:

1) wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt;

2) uboju pierwszego zwierzęcia gospo darskiego;

3) unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie prze twórczym lub spalarni.

2. Zgłoszenia dokonuje się w formie:

1) pisemnej na formularzu udostępnio nym przez Agencję albo

2) elektronicznej: a) przez umieszczenie danych na in formatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję albo b) na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administro wanej przez Agencję, umożliwiają cym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzo ny rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.

3. Numer siedziby stada, numer rzeźni oraz numer zakładu przetwórczego lub spalarni składa się z:

1) liter „PL”;

2) dziewięciu cyfr oznaczających, nada wany na podstawie przepisów o kra jowym systemie ewidencji producen tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzna nie płatności, numer identyfikacyjny posiadacza zwierzęcia gospodarskie go, w tym podmiotu prowadzącego rzeźnię, a w przypadku podmiotu pro wadzącego zakład przetwórczy lub spalarnię — numer podmiotu prowa dzącego zakład utylizacyjny;

3) trzech cyfr oznaczających kolejny nu mer siedziby stada albo numer rzeźni, albo numer zakładu przetwórczego lub spalarni.

4. Kierownik biura wydaje posiadaczowi zwierzęcia gospodarskiego oraz pod miotowi prowadzącemu rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię zaświadcze nie o nadanym numerze w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8775 — Poz. 976

5. Kierownik biura odmawia, w drodze de cyzji, nadania numeru siedziby stada albo numeru rzeźni, albo numeru zakła du przetwórczego lub spalarni, jeżeli nie został nadany numer, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

6. Przepisów ust. 1—5 nie stosuje się do posiadacza zwierząt gospodarskich:

1) władającego tymi zwierzętami tym czasowo w związku z ich transpor tem;

2) utrzymującego te zwierzęta jako zwie rzęta cyrkowe w rozumieniu rozpo rządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustana wiającego wymogi dotyczące zdro wia zwierząt w odniesieniu do prze mieszczania zwierząt cyrkowych mię dzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. UE L 279 z 22.10.2005, str. 47).”;

7) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: „Art. 10a.

1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego jest uprawniony do uzyskania infor macji w zakresie danych dotyczących zwierząt w siedzibie jego stada, za wartych w rejestrze zwierząt gospo darskich oznakowanych.

2. Jeżeli istnieją rozbieżności między danymi zawartymi w rejestrze zwie rząt gospodarskich oznakowanych a stanem faktycznym, Agencja doko nuje aktualizacji tych danych, na wniosek posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, złożony na formula rzu udostępnionym przez Agencję.

3. Podstawę dokonania aktualizacji sta nowią dane zawarte w księdze reje stracji prowadzonej dla danego sta da.”;

8) w art. 12: a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) ubój, zabicie lub padnięcie zwierzęcia w ter minie 7 dni — w przypadku owiec i kóz.”, b) uchyla się ust. 2, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do posiada czy świń władających nimi tymczasowo w związku z:

1) transportem zwierząt;

2) organizowaniem wystaw, pokazów lub konkursów.”, d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: „

6. Podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię jest obowiązany zgłosić kie rownikowi biura, w terminie 7 dni, unieszko dliwienie zwłok zwierzęcia gospodarskiego.

7. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, 3 i 6, do konuje się w formie:

1) pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję albo

2) elektronicznej: a) przez umieszczenie danych na infor matycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję albo b) na formularzu umieszczonym na stro nie internetowej administrowanej przez Agencję, umożliwiającym wpro wadzenie danych do systemu telein formatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospo darskich oznakowanych.”, e) uchyla się ust. 8;

9) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

3. W rejestrze koniowatych gromadzi się dane określone w art. 21 ust. 1 rozporzą dzenia nr 504/2008.”;

10) po art. 13 dodaje się art. 13a i 13b w brzmieniu: „Art. 13a.

1. Tworzy się centralną bazę danych w rozumieniu art. 23 ust. 1 rozporzą dzenia nr 504/2008.

2. Centralną bazę danych prowadzi podmiot, o którym mowa w art. 5 pkt 2.

3. Podmioty, o których mowa w art. 5, niezwłocznie przekazują do centralnej bazy danych informacje, o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 504/2008.

4. Za przekazanie i wprowadzenie do centralnej bazy danych informacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 roz porządzenia nr 504/2008, oraz ich przechowywanie pobiera się opłatę od podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2.

5. Minister właściwy do spraw rolnic twa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przekazywania do central nej bazy danych informacji, o któ rych mowa w art. 21 ust. 1 rozpo rządzenia nr 504/2008, mając na względzie zapewnienie prawidło wego funkcjonowania centralnej bazy danych oraz wiarygodność informacji w niej zawartych;

2) wysokość i sposób pobierania opłaty, o której mowa w ust. 4, mając na względzie koszty pono szone przez podmiot, o którym mowa w art. 5 pkt 2, związane z utrzymaniem centralnej bazy da nych. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8776 — Poz. 976 Art. 13b.

1. Koszty związane z prowadzeniem, utrzymaniem i modernizacją central nej bazy danych, o której mowa w art. 13a, mogą być dofinansowy wane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

2. Dofinansowania udziela się na wnio sek podmiotu prowadzącego central ną bazę danych, o którym mowa w art. 5 pkt 2, na podstawie umowy zawartej między tym podmiotem a ministrem właściwym do spraw rol nictwa.

3. Do umowy, o której mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 130 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)).”; 1

1) art. 14—16 otrzymują brzmienie: „Art. 1

4.

1. Koniowate są zaopatrywane w pasz port koniowatego zgodnie z rozporzą dzeniem nr 504/2008.

2. Wzór paszportu koniowatego jest określony w załączniku I do rozporzą dzenia nr 504/2008.

3. Informacje inne niż określone w rozpo rządzeniu nr 504/2008 umieszcza się w paszporcie koniowatego po infor macjach, o których mowa w rozporzą dzeniu nr 504/2008, nie naruszając struktury tego paszportu przewidzianej w rozporządzeniu nr 504/2008.

4. Właściciel koniowatego dokonuje zgłoszenia koniowatego, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia nr 504/2008, podmiotowi, o którym mowa w art. 5, przed dniem opuszcze nia przez koniowatego lub jego matkę siedziby stada, w której ten koniowaty się urodził, nie później niż w terminie 90 dni przed terminem określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia nr 504/2008.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia podmiot, o którym mowa w art. 5, nadaje konio watemu numer identyfikacyjny w rozu mieniu art. 2 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 504/2008 oraz wydaje zgłaszające mu paszport koniowatego w terminie 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

6. Identyfikacja koniowatego jest doko nywana przez osobę posiadającą co najmniej średnie wykształcenie, która zawarła pisemną umowę z podmio tem, o którym mowa w art. 5.

7. Przy dokonywaniu identyfikacji konio watego w sposób określony w art. 11 rozporządzenia nr 504/2008 właściciel koniowatego jest obowiązany udzielić osobie dokonującej tej identyfikacji pomocy niezbędnej do wykonania tej czynności.

8. Jeżeli warunek określony w ust. 7 nie zostanie spełniony można odstąpić od dokonania identyfikacji koniowatego. W przypadku odstąpienia od dokona nia identyfikacji koniowatego opłata, o której mowa w art. 15 ust. 1, podle ga zwrotowi w wysokości pomniejszo nej o koszty poniesione przez podmiot dokonujący tej identyfikacji związane z przystąpieniem do identyfikacji tego koniowatego.

9. Podstawą wystawienia paszportu ko niowatego jest:

1) dla koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłu sak oraz kuców szetlandzkich — zidentyfikowanie konia oraz za świadczenie potwierdzające doko nanie wpisu do księgi hodowlanej, wydane na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

2) dla koni hodowlanych innych ras niż wymienione w pkt 1 — zgłosze nie właściciela konia zawierające numery identyfikacyjne rodziców konia, do którego dołącza się: a) oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem tego koniowa tego, b) zaświadczenie o wykonaniu sztucznego unasienniania albo świadectwo pokrycia klaczy, któ ra jest matką identyfikowanego konia, wydane na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodar skich;

3) dla pozostałych koniowatych: a) zgłoszenie właściciela koniowate go zawierające numery identyfi kacyjne rodziców koniowatego, do którego dołącza się: — oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem tego ko niowatego, — zaświadczenie o wykonaniu sztucznego unasienniania albo świadectwo pokrycia kla czy, która jest matką identyfi kowanego koniowatego, wy dane na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozro dzie zwierząt gospodarskich, albo ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8777 — Poz. 976 b) zgłoszenie właściciela koniowa tego, do którego dołącza się: — oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem tego ko niowatego, — wyniki badań tego koniowate go w kierunku nosacizny (Glanders), niedokrwistości zakaźnej koni (Equine infectio us anaemia) i zarazy stadni czej (Dourine).

10. W przypadku koniowatych, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 504/2008, pochodzących z obszaru parku narodowego lub parku krajobra zowego podstawą wystawienia pasz portu koniowatego jest zgłoszenie dy rektora parku narodowego lub dyrek tora parku krajobrazowego. 1

1. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10, dokonuje się podmiotowi o którym mowa w art. 5, nie później niż w termi nie 60 dni przed dniem opuszczenia przez koniowatego obszaru parku na rodowego lub parku krajobrazowego. 1

2. Właściciel koniowatego, a w przypad ku koniowatych, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 504/2008 — dyrektor parku narodo wego lub dyrektor parku krajobrazo wego, odbiera paszport koniowatego lub jego duplikat osobiście, chyba że złoży podmiotowi prowadzącemu re jestr koniowatych oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie mu tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego, przesyłką pole coną za potwierdzeniem odbioru. 1

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządze nia, inny sposób identyfikacji konio watych niż określony w art. 11 rozpo rządzenia nr 504/2008, mając na względzie zapewnienie możliwości weryfikacji tożsamości koniowatych, zapobieżenia wielokrotnego wydawa nia dokumentów identyfikacyjnych oraz wykonanie wytycznych określo nych w art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 504/2008. Art. 1

5.

1. Za czynności związane z identyfikacją koniowatych przeprowadzone w spo sób określony w art. 11 rozporządzenia nr 504/2008, dokonywanie opisu ko niowatych, rejestrowanie i wydawanie paszportów koniowatych, dokonywa nie zmian w tych rejestrach oraz za do ręczenie paszportu koniowatego lub jego duplikatu, w sposób określony w art. 14 ust. 12, podmioty wymienio ne w art. 5 pobierają opłaty. Opłaty nie są pobierane za czynności związane ze zmianą w rejestrze koniowatych doty czącą podania daty uboju koniowatego w rzeźni.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są pobierane przed dokonaniem czynno ści określonych w ust. 1.

3. Opłata pobierana za wydanie paszpor tu koniowatego obejmuje również koszty zniszczenia paszportu po zwró ceniu go do podmiotu, który go wydał.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właści wym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wy sokość i sposób pobierania oraz spo sób i termin zwrotu opłat za:

1) identyfikację koniowatego prze prowadzoną w sposób określo ny w art. 11 rozporządzenia nr 504/2008,

2) dokonanie opisu słownego i graficz nego koniowatego, a w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłu sak oraz kuców szetlandzkich — zidentyfikowanie konia,

3) zarejestrowanie koniowatego,

4) wydanie i doręczenie paszportu ko niowatego lub jego duplikatu oraz ich zniszczenie,

5) dokonanie zmian w rejestrze konio watych — uwzględniając koszty ponoszone przez podmioty, o których mowa w art. 5, oraz koszty modernizacji cen tralnej bazy danych, o której mowa w art. 13a ust. 1. Art. 1

6. W przypadku zmiany właściciela konio watego:

1) paszport koniowatego jest przekazy wany nowemu właścicielowi koniowa tego wraz z przeniesieniem posiadania tego koniowatego;

2) nowy właściciel jest obowiązany zawia domić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot, o którym mowa w art. 5, przedstawiając: a) umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności ko niowatego albo pisemne oświadcze nie o nabyciu koniowatego, w któ rym są zawarte dane poprzedniego właściciela tego koniowatego, a w szczególności: — imię i nazwisko albo nazwa, — miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres, — numer ewidencyjny Powszechne go Elektronicznego Systemu Ewi dencji Ludności (PESEL) albo nu mer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), Dziennik Ustaw Nr 116 — 8778 — Poz. 976 b) paszport koniowatego;

3) opłatę za wprowadzenie danych nowe go właściciela do rejestru, o którym mowa w art. 13, oraz do paszportu ko niowatego ponosi nowy właściciel ko niowatego.”; 1

2) po art. 16 dodaje się art. 16a i 16b w brzmieniu: „Art. 16a.

1. Właściciel koniowatego jest upraw niony do uzyskania informacji zawar tych w rejestrze koniowatych w zakre sie danych dotyczących koniowatych będących jego własnością.

2. Jeżeli istnieją rozbieżności między informacjami zawartymi w rejestrze koniowatych a stanem faktycznym, podmioty, o których mowa w art. 5, na wniosek właściciela koniowatego dokonują aktualizacji tych informa cji. Art. 16b.

1. Wykaz, o którym mowa w art. 4 ust. 5 rozporządzenia nr 504/2008, oraz in formacje określone w art. 12 ust. 4, art. 22 oraz art. 23 ust. 3 i 4 akapit trzeci tego rozporządzenia są publiko wane na stronie internetowej admini strowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnic twa.

2. Główny Lekarz Weterynarii jest punk tem kontaktowym, o którym mowa w art. 23 ust. 4 akapit pierwszy rozpo rządzenia nr 504/2008.”; 1

3) w art. 17: a) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2) oznakowaniu owcy i kozy w sposób określo ny w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, w tym założeniu na lewą małżowinę uszną owcy i kozy identyfikatora, o którym mowa w załączniku w części A w ust. 3 lit. b tego rozporządzenia, a ponadto: a) założeniu na prawą małżowinę uszną kol czyka z numerem identyfikacyjnym zwie rzęcia gospodarskiego — w przypadku owiec i kóz nieprzeznaczonych do handlu, albo b) założeniu na prawą małżowinę uszną kol czyka zawierającego elektroniczny iden tyfikator spełniający wymagania określo ne w ust. 1 i 3 rozdziału II załącznika do decyzji Komisji 2006/968/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonującej rozporzą dzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesie niu do wytycznych i procedur elektronicz nej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (Dz. Urz. UE L 401 z 30.12.2006, str. 41), zwanej dalej „decyzją Komisji nr 2006/968” — w przypadku owiec i kóz przeznaczonych do handlu;

3) wytatuowaniu świni numeru identyfikacyj nego zwierzęcia gospodarskiego albo zało żeniu na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego.”, b) ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie: „

3. W przypadku utraty kolczyka lub kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwia jący identyfikację zwierzęcia zastępuje się go odpowiednio duplikatem kolczyka lub duplikatem kolczyka zawierającym elektro niczny identyfikator. 3a. Kolczyk lub duplikat kolczyka oraz kolczyk lub duplikat kolczyka zawierający elektro niczny identyfikator zwierzęcia gospodar skiego, które zostało poddane ubojowi, za bite lub padło, niszczy się pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzy stanie, z tym że w przypadku:

1) uboju zwierzęcia gospodarskiego — zniszczenia kolczyka lub duplikatu kol czyka oraz kolczyka lub duplikatu kolczy ka zawierającego elektroniczny identyfi kator dokonuje podmiot prowadzący rzeźnię;

2) zabicia lub padnięcia zwierzęcia gospo darskiego — zniszczenia kolczyka lub duplikatu kolczyka oraz kolczyka lub du plikatu kolczyka zawierającego elektro niczny identyfikator dokonuje podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spa larnię, który unieszkodliwił zwłoki tego zwierzęcia;

3) uboju na terenie gospodarstwa cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz, w celu produkcji mięsa przezna czonego na użytek własny, zgodnie z przepisami o produktach pochodzenia zwierzęcego — zniszczenia kolczyka lub duplikatu kolczyka oraz kolczyka lub du plikatu kolczyka zawierającego elektro niczny identyfikator dokonuje posiadacz tych zwierząt.”; 1

4) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest składa ny w formie:

1) pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję albo

2) elektronicznej: a) przez umieszczenie danych na informa tycznym nośniku danych w sposób okreś lony przez Agencję albo b) na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony re jestr zwierząt gospodarskich oznakowa nych.”; Dziennik Ustaw Nr 116 — 8779 — Poz. 976 1

5) w art. 19: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Posiadacz bydła zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania zwierzęcia, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1760/2000, w każ dym przypadku przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się uro dziło, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia, z zastrze żeniem art. 22.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, doko nuje się w formie:

1) pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję albo

2) elektronicznej: a) przez umieszczenie danych na infor matycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję albo b) na formularzu umieszczonym na stro nie internetowej administrowanej przez Agencję, umożliwiającym wpro wadzenie danych do systemu telein formatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospo darskich oznakowanych.”, c) ust. 5a otrzymuje brzmienie: „5a. Posiadacz bydła odbiera paszport bydła lub jego duplikat osobiście, chyba że złoży podmiotowi prowadzącemu rejestr zwie rząt gospodarskich oznakowanych oświad czenie, w którym wyrazi zgodę na doręcze nie mu tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.”, d) po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu: „5b. Opłaty, o których mowa w ust. 5, są pobie rane przed dokonaniem czynności określo nych w ust. 5.”; 1

6) w art. 20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonu je się w formie:

1) pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję albo

2) elektronicznej: a) przez umieszczenie danych na informa tycznym nośniku danych w sposób okreś lony przez Agencję albo b) na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony re jestr zwierząt gospodarskich oznakowa nych.”; 1

7) w art. 20a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Posiadacz owcy lub kozy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, prze kazuje liczbę i numery identyfikacyjne owiec i kóz ustalone podczas spisu kierownikowi biu ra:

1) na formularzu udostępnionym przez Agen cję albo

2) w formie elektronicznej: a) przez umieszczenie danych na informa tycznym nośniku danych w sposób okreś lony przez Agencję albo b) na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony re jestr zwierząt gospodarskich oznakowa nych — w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.”; 1

8) art. 21 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego na bywa bezpośrednio u dostawcy znajdują cego się na liście, o której mowa w art. 26:

1) kolczyki lub duplikaty kolczyków z nu merami identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich, lub

2) kolczyki lub duplikaty kolczyków za wierające elektroniczne identyfikatory, lub

3) czytniki elektronicznych identyfikato rów.”; 1

9) w art. 22 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: „

5. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonu je się w formie pisemnej na formularzu udo stępnionym przez Agencję albo w formie elek tronicznej przez umieszczenie danych na infor matycznym nośniku danych w sposób określo ny przez Agencję.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wyma gania, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej admini strowanej przez Agencję, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2 lit. b, art. 12 ust. 7 pkt 2 lit. b, art. 18 ust. 5 pkt 2 lit. b, art. 19 ust. 1a pkt 2 lit. b, art. 20 ust. 4 pkt 2 lit. b oraz art. 20a ust. 3 pkt 2 lit. b, oraz szczegółowe wa runki i sposób przekazywania danych na tym formularzu, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i wiarygodności przesyłanych informacji.”;

20) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Posiadacz świni, z wyłączeniem podmiotu pro wadzącego rzeźnię, zarobkowy transport zwie rząt oraz przetrzymującego zwierzęta w miej scach gromadzenia zwierząt albo na wysta Dziennik Ustaw Nr 116 — 8780 — Poz. 976 wach, pokazach lub konkursach, jest obowią zany prowadzić księgę rejestracji, w której umieszcza numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt gospodarskich w tej siedzibie.”; 2

1) w art. 26: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wpis na listę dostawców, o której mowa w ust. 1, następuje po:

1) złożeniu przez wnioskodawcę do Prezesa Agencji wniosku na formularzu opraco wanym przez Agencję, do którego dołą cza się: a) wyniki badań wykonanych przez nieza leżne od wnioskodawcy laboratorium badawcze, stwierdzających, że dostar czany kolczyk lub duplikat kolczyka bę dzie spełniał wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 albo b) wyniki badań wykonanych przez nieza leżne od wnioskodawcy laboratorium badawcze, stwierdzających, że dostar czany kolczyk i duplikat kolczyka zawie rający elektroniczny identyfikator bę dzie spełniał wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 oraz dokument wystawio ny przez laboratorium badawcze, znaj dujące się w wykazie laboratoriów, o którym mowa w art. 32a ust. 5 pkt 2, stwierdzający, że dostarczany kolczyk i duplikat kolczyka zawierający elektro niczny identyfikator będzie spełniał wy magania określone w decyzji Komisji nr 2006/968, albo c) dokument wystawiony przez laborato rium badawcze znajdujące się w wyka zie laboratoriów badawczych, o którym mowa w art. 32a ust. 5 pkt 2, stwierdza jący, że dostarczany czytnik elektronicz nych identyfikatorów będzie spełniał wymagania określone w decyzji Komi sji nr 2006/968;

2) zawarciu umowy, o której mowa w art. 27.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawie ra:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny w krajowym reje strze urzędowym podmiotów gospodar ki narodowej (REGON);

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Ewidencji Działalności Gospodar czej;

4) rodzaj towaru, jaki wnioskodawca za mierza dostarczać w ramach umowy, o której mowa w art. 27;

5) obszar, na którym wnioskodawca pro wadzi działalność gospodarczą.”; 2

2) w art. 27 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) zobowiązanie do: a) terminowego dostarczania kolczyków, du plikatów kolczyków, kolczyków lub duplika tów kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na pod stawie art. 17 ust. 5 oraz w decyzji Komisji nr 2006/968, albo czytników elektronicznych identyfikatorów, spełniających wymagania określone w decyzji Komisji nr 2006/968, b) składania Prezesowi Agencji miesięcznych raportów dotyczących dostarczonych kol czyków, duplikatów kolczyków, kolczyków lub duplikatów kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory albo czytników elektronicznych identyfikatorów.”; 2

3) art. 28 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

8.

1. Prezes Agencji niezwłocznie rozwiązu je umowę z dostawcą i skreśla go z li sty, o której mowa w art. 26, w przy padku gdy dostawca:

1) zaprzestał dostarczania kolczyków lub duplikatów kolczyków, kolczy ków lub duplikatów kolczyków za wierających elektroniczne identyfi katory albo czytników elektronicz nych identyfikatorów;

2) dostarcza kolczyki lub duplikaty kol czyków, kolczyki lub duplikaty kol czyków zawierających elektroniczne identyfikatory albo czytniki elektro nicznych identyfikatorów, które nie spełniają wymagań określonych w przepisach wydanych na podsta wie art. 17 ust. 5 oraz w decyzji Ko misji nr 2006/968, co jest potwier dzone wynikami badań wykona nych przez laboratorium badawcze, znajdujące się w wykazie laborato riów, o którym mowa w art. 32a ust. 5 pkt 2, lub inne niezależne la boratorium badawcze;

3) nie składa raportów, o których mo wa w art. 27 pkt 2 lit. b.

2. Jeżeli przyczyną rozwiązania umowy z dostawcą są naruszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dostawca ten zwraca Agencji koszty wykonania ba dań przez laboratorium badawcze.”; 2

4) w art. 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Wojewódzki lekarz weterynarii właściwy ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego rejestr koniowatych może przeprowadzać kon trole w miejscu prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 5, w zakresie prowadzenia zgodnie z przepisami prawa reje strów koniowatych.”; 2

5) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Agencja może przeprowadzać kontrolę w sie dzibie stada.”; Dziennik Ustaw Nr 116 — 8781 — Poz. 976 2

6) w art. 32: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Agencja oraz podmioty, o których mowa w art. 5, zapewniają w zakresie nadzoru, o którym mowa w art. 29, oraz współpracy, o której mowa w ust. 1, organom Inspekcji Weterynaryjnej lub osobom upoważnionym przez te organy:

1) dostęp do danych zawartych odpowied nio w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych lub centralnej bazie danych, o której mo wa w art. 13a ust. 1, przez: a) umożliwienie wglądu odpowiednio do rejestru zwierząt gospodarskich ozna kowanych lub centralnej bazy danych, w tym również za pomocą sieci Inter net, b) udostępnienie informatycznych nośni ków danych, c) umożliwienie sporządzania wydruków tych danych;

2) dostęp do innych danych Systemu przez: a) umożliwienie wglądu do dokumentów, b) przekazywanie na żądanie pisemnych lub ustnych informacji objętych tym Systemem, c) umożliwienie sporządzania odpisów, wyciągów, kopii lub fotokopii doku mentów;

3) możliwość: a) wprowadzania odpowiednio do reje stru zwierząt gospodarskich oznakowa nych informacji o statusie epizootycz nym zwierząt gospodarskich oznako wanych i siedzib stad lub do centralnej bazy danych informacji o statusie epi zootycznym koniowatych oraz informa cji, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 504/2008, b) dokonywania korekt i uzupełnień da nych zawartych w rejestrach koniowa tych i w centralnej bazie danych oraz w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Agencja informuje Inspekcję Weterynaryj ną o każdym zarejestrowanym w Systemie przemieszczeniu oznakowanego zwierzęcia gospodarskiego z siedziby stada o niższym statusie epizootycznym do siedziby stada o wyższym statusie epizootycznym lub z obszaru podlegającego ograniczeniom i do takiego obszaru w związku ze zwalcza niem chorób zakaźnych zwierząt.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi:

1) sposób wykonywania nadzoru, o którym mowa w art. 29,

2) warunki i sposób współpracy, o której mowa w ust. 1,

3) sposób wprowadzania odpowiednio do rejestru zwierząt gospodarskich oznako wanych informacji o statusie epizootycz nym zwierząt gospodarskich oznakowa nych i siedzib stad lub do centralnej bazy danych informacji o statusie epizootycz nym koniowatych oraz informacji, o któ rych mowa w art. 21 ust. 1 lit. l rozporzą dzenia nr 504/2008,

4) zakres i sposób dokonywania korekt i uzu pełnień danych zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, i w centralnej bazie danych oraz w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych — mając na względzie zapewnienie prawi dłowego funkcjonowania Systemu, ochronę zdrowia ludzi i zwierząt oraz zapewnienie or ganom Inspekcji Weterynaryjnej dostępu do danych zawartych w rejestrze, o którym mo wa w art. 3 ust. 1 pkt 4, i w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, a także umożliwienie tym organom skutecznego przeprowadzenia kontroli w siedzibie stada i w siedzibie podmiotu prowadzącego re jestr koniowatych oraz dokonywanie korekt i uzupełnień w tych rejestrach, w tym wpro wadzenie informacji o statusie epizootycz nym siedzib stad.”; 2

7) po art. 32a dodaje się art. 32b—32d w brzmieniu: „Art. 32b.

1. Agencja współpracuje z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich utrzymywanych w sie dzibach stad.

2. Szczegółowe warunki i sposób współpracy, o której mowa w ust. 1, określa porozumienie zawarte między Prezesem Agencji a Głównym Leka rzem Weterynarii. Art. 32c. Po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2, Agencja do konuje aktualizacji stanu siedziby stada zgodnie z danymi zawartymi w protoko le kontroli, o którym mowa w art. 31 ust. 5. Art. 32d. Po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 3, Agencja dokonu je aktualizacji stanu siedziby stada zgodnie ze stanem faktycznym.”; 2

8) w art. 33 w ust. 1: a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodar skiego lub podmiotem prowadzącym rzeź nię, miejsce gromadzenia zwierząt, zakład przetwórczy lub spalarnię, nie zgłasza kie rownikowi biura siedziby stada, rzeźni, za kładu przetwórczego lub spalarni w celu nadania numeru siedziby stada, numeru rzeźni lub numeru zakładu przetwórczego lub spalarni, Dziennik Ustaw Nr 116 — 8782 — Poz. 976

2) będąc podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię, nie zgłasza kie rownikowi biura unieszkodliwienia zwłok zwierząt gospodarskich w terminie 7 dni od dnia tego unieszkodliwienia,”, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 17 ust. 3a nie niszczy kolczyka lub duplikatu kolczyka albo kolczyka lub duplikatu kolczy ka zawierającego elektroniczny identyfikator w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie lub niszczy go bez nadzoru urzędowego lekarza weterynarii,”, c) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodar skiego, z wyłączeniem podmiotu prowa dzącego rzeźnię, zarobkowy transport zwierząt oraz przetrzymującego świnie w miejscach gromadzenia zwierząt albo na wystawach, pokazach lub konkursach, nie prowadzi księgi rejestracji lub, będąc pod miotem przetrzymującym zwierzęta na wy stawach, pokazach lub konkursach, nie prowadzi ewidencji zwierząt przywiezio nych do tych miejsc,”, d) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „1

3) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodar skiego lub podmiotem prowadzącym za kład przetwórczy lub spalarnię, nie zgłasza kierownikowi biura informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1, 3 i 6,”, e) w pkt 14 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 15 i 16 w brzmieniu: „1

5) nabywa zwierzęta gospodarskie nieozna kowane lub bez wymaganego dla bydła i koniowatych paszportu lub duplikatu paszportu, 1

6) prowadząc rejestr koniowatych nie przeka zuje niezwłocznie do centralnej bazy da nych informacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 504/2008”. Art.

2. Do zamówień na kolczyki lub duplikaty kol czyków złożonych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy wy mienionej w art. 1, przed dniem wejścia w życie ni niejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art.

3.

1. Dostawcy kolczyków i duplikatów kolczy ków, kolczyków i duplikatów kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory lub czytników elektronicz nych identyfikatorów wpisani, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na listę dostawców, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, są obowiązani do złożenia wniosku o wpisanie na tę li stę, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1 ustawy wy mienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w ży cie tej ustawy.

2. Umowa z dostawcą, o którym mowa w ust. 1, który w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zostaje rozwiązana z mocy prawa po upływie tego terminu. Art.

4. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w ży cie niniejszej ustawy rzeźnię, której prowadzenie zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie wymaga ło zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego Agen cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu nadania numeru tej rzeźni, a zgodnie z przepisami ni niejszej ustawy wymaga takiego zgłoszenia, są obo wiązane w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w ży cie ustawy dokonać tego zgłoszenia. Art.

5. Numery miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierząt gospodarskich, nadane zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy numerami zakładów przetwórczych lub spalarni. Art.

6. Przepisy wykonawcze wydane na podsta wie art. 15 ust. 2, art. 21 ust. 4 oraz art. 32 ust. 3 usta wy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 15 ust. 4, art. 22 ust. 6 oraz art. 32 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-07-23
Data wydania: 2009-06-25
Data wejścia w życie: 2009-08-07
Data obowiązywania: 2009-08-07
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 116 poz. 976